Overzicht van deze website

  (

sitemap

)

Language symbols.


: English version.
: Nederlandse versie.
: Version française.
: Versão em português.
[Not all pages and images linked to have been as yet translated to English -
but we are working on it .. ]Advies en counseling:

Snel helder advies - bij keuzeproblemen.

Persoonlijke Coaching en Training:

voor inzicht, inspiratie en ontwikkeling.

Doelgerichte Counseling/ Therapie:

Steunend, verhelderend, opbouwend.

Psychologisch onderzoek:

Gericht op zelfinzicht en persoonlijke kwaliteiten.


Counseling en Coaching - voor werknemers

- o.m. reïntegratie-begeleiding.

Onderzoek en advies

- m.b.t. functioneren van werknemers.

Educatie en training

- voor werknemers en voor managers.

Onderzoek en advies - voor juridische doeleinden

.

Algemene Dienstverlening§

Cursussen en Trainingen


   

- in systematiek van

Arc of

 

Essentials

©

- Body of Knowledge.


' Resultaatgerichte Psychologie' ©

.
Combinatie van psychologie en logica, voor een rijk gevoelsleven en helder verstand.
(·) Voordelen van ' Resultaatgerichte Psychologie' ©.
(·) Uitgangspunten van ' Resultaatgerichte Psychologie' ©.

' Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©

.
Voor een completer inzicht in menselijk functioneren.

Logica in de praktijk

.
  Volgens methode 'Praktische Logica' ©.
(·) Onderdelen van ' Praktische Logica' ©.
(·) Logische technieken . Het benutten van universele wetten en patronen.
(·) Methode 'Praktische Logica' © - voor Werknemers.
(·) Methode 'Praktische Logica' © - voor Managers .

'Psychologische Taal-Analyse' ©

.
  Taal als bron, drager en bewerker van informatie.
(·) Waaronder

Interviewtechnieken

- volgens Methode 'Psychologische Taalanalyse' © .

Het ' Transformatiemodel'.


Communicatie en beïnvloeding.§

Expert-systeem 'List-Sys' ©:

Objectief instrument voor inzicht en advies.

§

Achtergrondteksten, bronnen en links

over diverse Topics (en concept-pagina's).

Achtergrondteksten - over diverse TopicsNederlandse versie

Arc of

 

Essentials

©


Body of knowledge


Arc of

 

Essentials

©

is een geïntegreerde tool-box voor een optimale aanpak van complexe taken en problemen. Dit systeem bestaat uit modellen en methoden voor

informatieverwerking en oordeelsvorming

op vrijwel elk gebied. Inzichtgevend, betrouwbaar en ontworpen voor praktische toepassingen.

Introductie:

het geïntegreerde model

Arc of

 

Essentials

©

.

Overzicht:

Matrix dimensies en hoofdcomponenten

van

Arc of

 

Essentials

©

:

Over-all schema

Informatiestromen

in

Arc of

 

Essentials

©

: Globale opbouw en samenhang.

Uitleg bij het Schema van

Arc of

 

Essentials

©

: Routes van informatiestromen.

Woordenwolk van

Arc of

 

Essentials

©

: Trefwoorden en kernbegrippen.

Toelichting -

'Waarom

Arc of

 

Essentials

©

?'

: Doelstelling en reikwijdte.

Toepassingsgebieden voor

Arc of

 

Essentials

©

: Enkele voorbeelden.

Componenten

van

Arc of

 

Essentials

©

:

Totaal-overzicht:

 Componenten van Arc of Essentials ©

.
Beknopt overzicht.

Geneste structuur:

 Componenten van Arc of Essentials ©

.

Totaal-overzicht:

 Schema van Arc of Essentials ©

.
Beknopt overzicht.

Geneste structuur:

 Schema van Arc of Essentials ©

.

Dimensies en Factoren in informatieverwerking en functioneren volgens

Arc of Essentials ©

.
Samenhang en wisselwerking.

De Vier Dimensies van informatie volgens

  Arc of Essentials ©

.
Eigenschappen en relaties.

De Vier Domeinen van informatie volgens

  Arc of Essentials ©

.
Eigenschappen en relaties.

Dimensies en domeinen van informatie volgens

  Arc of Essentials ©

.
Eigenschappen en relaties.

Oplossingen en Extra's in

Arc of Essentials ©

.
Wat heeft Arc of Essentials © dat ontbreekt in de Sociale Wetenschappen?

Sociale oordeelsvorming volgens

Arc of Essentials ©

.
Globaal vergeleken met conventionele methoden.

Arc of Essentials ©:

Relaties van Toepassingsgebieden met de Vier Domeinen van Informatieverwerking.

.
Relatieve competenties van professionals.

Bronnen / literatuur.

English version.


[Not all pages and images linked to have been as yet translated to English -
but we are working on it ..]

Arc of

 

Essentials

©


Body of knowledge


Arc of

 

Essentials

©

is an integrated toolbox for optimal managing of complex tasks and problems. This system consists of models and methods for

information processing and judgment

in almost all areas. Insightful, reliable and designed for practical purposes.

Introduction:

the integrated model

Arc of

 

Essentials

©

.

Overview:

Matrix of dimensions and main components

of

Arc of

 

Essentials

©

.

Over-all Diagram

of

Arc of

 

Essentials

©

: Global structure, composition and dynamics.

Explanation to the Diagram of

Arc of

 

Essentials

©

: Circuits of information flows.

Word cloud   of

Arc of

 

Essentials

©

: Keywords and core concepts.

Importance -

Why

Arc of

 

Essentials

©

?

: Objectives and scope.

Components of

Arc of

 

Essentials

©

'
: Concise descriptions.

Areas of application for

Arc of

 

Essentials

©

: Some examples.

BOX-TITEL:
ShowInhoudsopgave
BOX-INHOUD: [IS DIT ZICHTBAAR ?]
[*HOOFDSTUKKEN: ..]

Components

of

Arc of

 

Essentials

©

:

Overall view:

 Components of Arc of Essentials ©

.
Concise overview.

Nested structure:

 Components of Arc of Essentials ©

.

Overall view:

 Diagram of Arc of Essentials ©

.
Concise overview.

Nested structure:

 Diagram of Arc of Essentials ©

.

Dimensions and Factors in information processing and functioning according to

Arc of Essentials ©

.
Coherence and interaction.

The Four Dimensions of Information according to

Arc of Essentials ©

.
Characteristics and interrelations.

The Four Domains of Information according to

Arc of Essentials ©

.
Characteristics and interrelations.

Relations between Dimensions and Domains of Information according to

Arc of Essentials ©

.
Characteristics and interrelations.

Solutions and Extras in

Arc of Essentials ©

.
What has Arc of Essentials © to offer that is lacking in Social Sciences?

Social judgement according to

Arc of Essentials ©

.
Overall comparision to Conventional methods.

Arc of Essentials ©:

Areas of Application related to the Four Domains of Information processing.

.
Relative competences of professionals.

Bibiography / Literature.
(SubTopics: binnen subtitel) ]-->
Domein

 

PsychologieTopics m.b.t. 'Resultaatgerichte Psychologie' ©.


Methode 'Resultaatgerichte Psychologie' ©

.

Psychologie en Logica

.
(·) Waarom Logica in de Psychologie.
(·) Logische diagnose van de psychologie.
(·) Patronen van ruis in de psychologie ...

Bronnen / literatuur.

Topics m.b.t. 'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©

.

Psychische Factoren


Psychisch Proces


Psychische Inhouden


• [In revisie]
(·) 'Niveau's in Psychisch Functioneren'
(·) Processen van Leren en veranderen
(·) Syllabus bij het vak 'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©.
1994, C.P. van der Velde, Den Haag/ Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Utrecht.
ShowInhoudsopgave
Bronnen / literatuur.

Topics m.b.t. Subjectief Bewustzijn


Theorie van het Subjectief Bewustzijn ©.Manuscript 'Theorie van het Subjectief Bewustzijn' ©.


(·) Theorie van het Subjectief Bewustzijn (Inleiding).
(·) Totaal-tabel: Dimensies en Factoren van Subjectief Bewustzijn.
(·) Overall table: Dimensions and Factors of Subjective Consciousness.
(·) Kenmerken van Subjectief Bewustzijn.
(·) Characteristics van Subjective Consciousness.
(·) Theory of Subjective Conscousness - consciousness in animals.
(·) Theory of Subjective Conscousness - A zombie won't catch your consciousness.
(·) Dimensies van informatie. Gegevens van verschillende bronnen en niveau's.
(·) Indeling van verklaringsmodellen van het Subjectief Bewustzijn.
ShowInhoudsopgave
(·) Algemene criteria voor reductie [van Subjectief Bewustzijn].
ShowInhoudsopgave
(·) Toetsing van de reducties van Subjectief Bewustzijn.
ShowInhoudsopgave
(·) Het Onvolledigheidsbewijs van Gödel.
Bewustzijn en de Beperkingen van formele systemen.
(·) Weerlegging van bewustzijn als illusie.
Een pseudo-illusie - of 'illusionistische' metafoor ?
(Samenvatting).
(·) Weerlegging van bewustzijn als illusie.
Een pseudo-illusie - of 'illusionistische' metafoor ?
(Tekst).
(·) Voorlopige conclusies over verklaringen van subjectief bewustzijn.
(·) Consciousness in animals (notition, in English).

Bronnen / literatuur.


Domein

 

LogicaTopics m.b.t. Kennis, Informatie en Modelvorming ©.


Kennistheorie

.
(·) Principes van ' Modelvorming'. Mogelijkheden van kennis, informatie en logica.
(·) Beperkingen van menselijke kennis en oordeelsvorming.
(·) Principes van ' Modelvorming' (korte versie). Mogelijkheden van kennis, informatie en logica.
(·) Paradoxen van het Postmodernisme.
(·) Bewijsvoering via falsificatie. Verbetering van kennis niet via bevestiging maar weerlegging zoeken.

Informatietheorie

.

Semantische Empirie

.
Bronnen / literatuur.

Topics m.b.t. Expert-systeem

.
(·)

Expert-systeem 'List-Sys' ©:

Objectief instrument voor inzicht en advies.

Topics m.b.t. formele logica

.

Formele logica

.

Logische systemen

.
(·) Introductie Propositielogica (PPL). Redeneren met elementaire beweringen.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL). Redeneren over individuen en categorieën.
(·) Introductie Predikatenlogica (PPL) - Inhoudsopgave.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel I - IIa, H.1 -3. Opbouw van de predikatenlogica. Basiswetten.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel IIb, H.4. Semantiek voor Predikatenlogica.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel III, H.5 -7. Syntactische verandering: transformaties onder parafrase/ Equivalentie.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel IV, H.8 -10. Parafrase reducties.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel IVb, H.11. Substitutie in de Predikatenlogica.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel V, H.12. Semantische argument-reductie, geldig - vanuit term.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel Vb, H.13. Kwantorverplaatsing: Kwantor-volgorde verandering (ongelijkwaardig ).
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel VI, H.14 .. 14.2.1. Argument-unificatie/ Kwantor-samenvoeging (QJ); Algemene regels; Idem Binnen één Literaal.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel VIb, H.14.2.2. Argument-unificatie/ Kwantor-samenvoeging; In Conjunctie.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel VIc, H.14.2.3. Argument-unificatie/ Kwantor-samenvoeging; In Disjunctie.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel VId, H.15. Argument-differentiatie/ Kwantor-splitsing (QS); geldig - vanuit term.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel VIe, H.16. Modus Ponens.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel VIf, H.17. Syllogisme.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL) - Deel VIg, H.18 -19. Kwantor-bewerkingen; met semantische expansie. Idem met logische contradictie.

Bewijsvoering in de logica

.
(·) Principes van Logische bewijsvoering.
(·) Principes van Logische weerlegging.
(·) Logische criteria . Samenvattend overzicht.
(·) Bewijsmethode voor Propositielogica: de Waarheidswaardentabel-methode.
(·) Bewijsmethode voor Propositielogica: de Convergente reductie-methode.
(·) Bewijsmethode voor Predikatenlogica: de Minimaal domein definitie-methode.
(·) Bewijsmethode voor Predikatenlogica: de Resolutie methode.
Introductie Resolutielogica.
(Inleiding, inhoudsopgave).
(·) Bewijsvoering voor Predikatenlogica: Voorbeelden van bewijzen via Resolutie.
(·) Bewijsvoering voor Predikatenlogica; Voorbeeld van Resolutie bewijs : (Vermeende) Immuniteit van VN ten aanzien van wanprestatie in Srebrenica: beter echt weerleggen.

Logische creativiteit

.
Formele logica: Bronnen / literatuur .

Topics m.b.t. meta-logica

.

Logische criteria

.
(·) Meta-logica: Criteria in Formele logica.
(Introductie).
Inzichten in de capaciteiten en kwaliteiten van informatie op verschillende logische niveau's.
Over de ultieme logische criteria:
waarheid, geldigheid, vervulbaarheid c.q. consistentie,
afleidbaarheid, bewijsbaarheid, volledigheid, en beslisbaarheid.
(·) Meta-logica: Schema's Logische niveau's en criteria.
(·) Meta-logic: Diagrams Logical levels and criteria (English).

Combinatorische explosie

.

Bewezen grenzen van de logica

.
(·) Meta-logica: Beperkingen van formele systemen. De logica erkent haar eigen grenzen ..
(met bespreking van B. Russell, K. Gödel, A. Church, A. Turing, e.a.).
(·) Meta-logica: Het Onvolledigheidsbewijs van Kurt Gödel.
(·) Meta-logica: Beslisbaarheid. Het bewijs van Turing.
(·) Meta-logica: Criteria in formele logica volgens metalogische bewijzen (overzicht).
Criteria van de Formele Logica: mogelijkheden en grenzen van formele logische systemen.
ShowInhoudsopgave
Meta-logica: Bronnen / literatuur.


Domein

 

CausaliteitTopics m.b.t. Causale analyse

.
Methode voor Causale analyse ©.
Richtlijnen bij oorzaak-gevolg oordelen, verklaren, voorspellen. (Introductie).

Statistische voorspelling

op basis van correlaties:Statistische voorspelling

voor 'N=1' resultaten:Method for Causal Analysis © .Het ' Transformatiemodel'.Pagina's Voorbeelden van toepassingen Causale analyse voor verschillende problemen en op diverse domeinen.

Bronnen / literatuur.


Domein

 

Taal & CommunicatieTopics m.b.t. 'Psychologische Taalanalyse' © .


Methode 'Psychologische taalanalyse' ©.Afstudeeronderzoek Taalanalyse voor Psychodiagnostiek ©.


(·) Psychologische taalanalyse © : Afstudeeronderzoek Taalanalyse voor meting van 'rationaliteit' (1986-1989), theoretisch onderdeel.
(·) Rationaliteit en Taalgebruik: Een onderzoek naar taalkundig-psychologische skoringskriteria voor een rationaliteitstest (PDF) - 1988, dec. Rationaliteit en Taal, 1988 (PDF).
Doctoraalscriptie. 1988, dec.. Pp. 1-97, bijlagen 99-122, Lit.opg. 123-131. Leiden: Klinische en gezondheidspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden.
(·) Psychologische taalanalyse © : Afstudeeronderzoek Taalanalyse voor meting van 'rationaliteit' (1986-1989), empirisch gedeelte.

Onderzoeksproject 'Psychologische taalanalyse' ©.Manuscript 'Psychologische taalanalyse' ©.


Manuscript 'De Macht van taal' (1989-1993).

Concept.
De Macht van Taal.
Theorie en methode van psychologische taalanalyse.
Auteur: C.P. van der Velde.
ShowInhoudsopgave
(·) Manuscript De Macht van Taal, Inhoud.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Inleiding.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 1.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 2.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 3.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 4.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 5.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 6.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 7.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 8.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Literatuur.

Bronnen / literatuur.

Alento

Blog

  :  

De OntwarringVoorbeeld-analyses, Tips & hints, Commentaren en ideeën

.

ActualiteitenPsychologie en criminologieTolerantie binnen de grenzen

(1993)
.
Over de multiculti perikelen begin jaren negentig.
Eerder gepubliceerd, als:
'Gezichten van extreem-rechts', Den Haag, HIFD, juni 1993.


Systemantics: ' the system is encroaching !'

.

Zombification - unzipped

.

Barbaric heart

(notition, in English) .


Overzichten

 

LiteratuurTopics m.b.t. 'Arc of Essentials' ©.


Domein  

Psychologie


(·) Literatuur / bibliografie Cognitieve Psychologie - en gerelateerde vakgebieden.
(Cognitive Science, Neurofysiologie, Algemene Taalkunde, Semantiek, Informatietheorie, Logica, e.d.).
(tbv. manuscript 1994).
(·) Literatuur / bibliografie Psychologie - Cognitie
(·) Literatuur / bibliografie Psychologie, Psychodiagnostiek, Psychologische Taalanalyse, Therapie-effectmeting (short list).
(·) Literatuur / bibliografie Psychologie, Psychotherapie
(·) Literatuur / bibliografie Bewustzijnspsychologie (short list).
Zie ook (uitgebreider):
(·) Literatuur / bibliografie Bewustzijnsfilosofie.
Domein  

Logica


(·) Literatuur / bibliografie Informatie, Modelvorming en Kennis (short list) .
Zie ook (uitgebreider):
(·) Literatuur / bibliografie Informatietheorie, Modelvorming, Kennistheorie, epistemologie.
(·) Literatuur / bibliografie Kennistheorie, Postmodernisme, en Paradoxen .
(·) Literatuur / bibliografie Logica (short list).
Zie ook (uitgebreider):
(·) Literatuur / bibliografie Logica, algemeen. Formele logica, propositie en predikatenlogica.
(·) Literatuur / bibliografie Formele logica, Resolutie.
(·) Literatuur / bibliografie Metalogica.
(·) Literatuur / bibliografie Kunstmatige Intelligentie (AI), mechanical reasoning.
Domein  

Causaliteit


(·) Literatuur / bibliografie Methoden & technieken, statistiek.
(·) Literatuur / bibliografie Quantum mechanica.
(·) Literatuur / bibliografie Neurofysiologie, Biopsychologie - Algemeen.
(·) Literatuur / bibliografie Neurofysiologie, Biopsychologie - Neuroanatomie en Functieleer.
(·) Literatuur / bibliografie Neurofysiologie, Biopsychologie en Bewustzijn.
(·) Literatuur / bibliografie Neurofysiologie en Bewustzijn tijdens Dromen.
Domein  

Taal & communicatieOverige Topics


(·) Literatuur / bibliografie Werkstukken, artikelen, manuscripten 1970-2020 (beknopt overzicht) .
  Door C.P. van der Velde.
Onderwerpen, deelgebieden:
(·) Literatuur / bibliografie Artikelen, publicaties n.a.v. de Balkan-oorlogen 1991-1999.
  Door C.P. van der Velde.