Cursus / training:

Methode 'Psychologische Taalanalyse'

©.

voor Tekst- en argumentatie-analyse.


Cursusinhoud.In de cursus 'Psychologische Taalanalyse' komen aan bod:• Hedendaagse tendensen in het gebruik van taal en informatie
  (politiek, management, rechtspraak, commercie en reclame, media, enz.).
• Hoe zit het menselijk taalvermogen in elkaar?
• De wisselwerking tussen taal en denken, voelen en gedrag.
• Hoe kun je taal betrouwbaar interpreteren?
• Het analyseren van de structuur van taal en betekenis.

Controle op drie dimensies.De methode voor Psychologische Taal Analyse richt zich op drie aspecten van taal:

De begrijpelijkheid van taalgebruik


Verbetering van: helderheid, eenduidigheid en volledigheid van de formulering.
Controle op: vaagheden, dubbelzinnigheden, weglatingen, 'manke' metaforen, enz..

De logische geldigheid van redeneren


Controle op: ongegronde of voorbarige conclusies en drogredenen.

De aannemelijkheid van de voorstelling van zaken.


Met name van eventuele uitspraken over personen of groepen.
Controle op: overgeneralisaties, (dubieuze) vooronderstellingen, onwaarschijnlijke verbanden, ongefundeerde interpretaties, ongegronde voorspellingen, bedekte suggesties, 'verborgen verleiders', psychologische trucs, enz..

Aansluitend leert u

gerichte technieken


om taaluitingen, redeneringen en ideeŽn waar nodig aan te vullen, preciezer te maken, en te corrigeren.

U leert de beste technieken voor:(1) Het verzamelen van informatie door middel van taal:• Taaluitingen accuraat interpreteren   om er snel, gemakkelijk en correct informatie uit af te leiden;
• Herkennen welke informatie nog ontbreekt;
• Aanvullende informatie achterhalen
  door het stellen van gerichte en kritische vragen.

(2) Het beoordelen van de betekenis of inhoud van taaluitingen:• Het selecteren op informatieve waarde -
  duidelijkheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid - van de informatie.

(3) Het verhelderen, aanvullen of corrigeren van taal:Wanneer uitlatingen in bepaald opzicht onvolledig, warrig, onjuist, lasterlijk of bedreigend blijken te zijn.

(4) Het presenteren van informatie in taal:• Op heldere, volledige, ordelijke, geloofwaardige en overtuigende wijze.
• Het gebruik maken van richtlijnen bij het formuleren van uitlatingen of opstellen van teksten.
• Het aanscherpen van het eigen taalgebruik door dit te checken volgens de taalkundig-psychologische criteria.

Toepassingsgebieden.De methode is vrijwel universeel toepasbaar waar taal wordt gebruikt,
maar bij uitstek op gebieden als:
• bedrijfs-organisatie en -management;
• personeelswerk, human resource management;
• informatisering en automatisering (IT, ICT);
• verkoop, reclame, public relations;
• voorlichting, educatie, training;
• psychotherapie, psychologisch onderzoek, diagnostiek;
• rechtsspraak, juridisch advies;
• politiek;
• journalistiek.


Zie verder ..