Methode:

Resultaatgerichte Psychologie

©


Voordelen van

Resultaatgerichte Psychologie

©Een

optimale combinatie van logica en psychologie.


Met als voordelen

onder meer:

1 Resultaatgerichtheid:

steeds een positief doel voorop.• Voorop staat een positieve doeluitkomst - die motiveert en inspireert.
• Ongewenste gevoelens en reacties worden 'vertaald' naar achterliggende behoeften en doelen.
• Doel is niet alleen het 'verwijderen' van het probleem, maar vooral het vervullen van emotionele behoeften .

2 Heldere informatie:• Snel inzicht in situaties en gebeurtenissen.
• Duidelijker zicht op uw prioriteiten.
• Verhelderen van uw koers voor de toekomst.
• Concrete informatie en verantwoorde adviezen.

3 Systematische methode:• Scherpe oorzaak-gevolg analyse - naar verleden, maar vooral naar heden en toekomst.
• Zorgen voor toetsbare doeluitkomsten, regelmatige ijkpunten, en eenduidige criteria.
• Ordening van prioriteiten op basis van urgentie, haalbaarheid, vereiste investering.
• Planmatige opzet (stappenplan).
• Werken aan resultaten op-korte-termijn die stand houden op langere termijn.

4 Erkenning van uniekheid:• Afstemming op uw doelen en prioriteiten.
• Naar een optimale inzet van capaciteiten en kwaliteiten.
• Op een wijze die zowel emotioneel als functioneel voldoet.
• De geboden inzichten en aanwijzingen zijn naar eigen keuze te benutten.

5 Voortdurende fijnstelling:• Korte feedbacklussen tussen interventies.
• Toetsbare effecten.
• Optimaliseren van resultaten.
• Bijsturen van strategieŽn.
• Innovatieve wijze van werken.

Extra redenen

om deze methode te verkiezen ..

6 Helder samenhangend mensbeeld:  Model 'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©.
• Biedt een samenhangend en inzichtelijk mensbeeld.
• Houdt rekening met alle belangrijke factoren in het menselijk functioneren en hun wisselwerking.
• Het model geeft een centrale plaats aan het subjectief bewustzijn, temidden van de objectieve componenten van het zenuwstelsel die direct bepalend zijn voor welbevinden en functioneren.
• Dit model heeft allereerst een grondslag in de neurofysiologie, en verder in cognitieve psychologie, taalwetenschappen, logica, westerse en niet-westerse bewustzijnsfilosofie.

7 Analyse van oorzaken en gevolgen:  Methode voor Causale Analyse.
• Een unieke methode voor systematische causale analyse:
  opsporen van oorzaken, bepalen van causale mechanismen en voorspellen van effecten.
• Herleiden van de cruciale schakels in processen en patronen.
• Opsporen van benodigde bouwstenen voor de doeluitkomst.
• Zoeken van de kortste route van wensen naar uitkomsten.
• Stapsgewijze opbouw van de oplossing.

8 Heldere logica:  Methode 'Praktische Logica' ©.
• Een methode voor effectief gebruik van logica: voor systematische analyse van problemen en opbouw van realistische oplossingen.
• Met name toegespitst op het snel en secuur redeneren en beslissen met 'fuzzy' informatie, die hoort bij zgn. 'open systemen':
  organismen of sociale netwerken zoals gezinnen, groepen, bedrijven, gemeenschappen, culturen.

9 Inzicht in taal en communicatie:  Methode 'Psychologische Taalanalyse' © .
• Een systeem van kennis, richtlijnen en check-lists voor systematische tekst- en argumentatie-analyse.
• Voor het herkennen en herstellen van 'informatie-manco's'.
• Het distilleren van hoogwaardige informatie uit elke uiting in taal.
• Interviewtechnieken voor het achterhalen van psychologische structuur-informatie, zoals cognities, associatiepatronen, redeneerschema's en mentale 'strategieŽn'.Zie verder ..