DISCLAIMER E-mail:De informatie die verzonden is met dit e-mail bericht, inclusief alle eventuele bijlage(n) of bestand(en), is vertrouwelijk en persoonlijk.

Ze is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet aan derden worden verstrekt of doorgezonden. Als u niet de geadresseerde bent of als dit bericht u abusievelijk heeft bereikt, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van deze e-mail contact met de afzender op te nemen. Met excuses voor het ongemak.

Dit bericht en zijn inhoud is bovendien verzonden onder volledig behoud van auteursrechten en alle overige rechten. De betreffende informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of errata. Aan inhoud, vorm of gebruik van dit bericht dan wel enige bijlage, kunnen geen rechten worden ontleend. Kennisneming van dit e-mail bericht, inclusief bijlage(n), is volledig voor eigen verantwoordelijkheid. De verzender is niet aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten na of naar aanleiding van deze e-mail.

DISCLAIMER E-mail:The information contained in this e-mail message, including any possible attachement(s) or enclosure(s), is confidential and personal. It is intended solely for use of the individual(s) or entity(ies) to which it is addressed. Reading, copying or use by anybody else is not authorised. If you are not the intended recipient or you received this message unrightfully, you are kindly requested not to use the contents herein, but notify the sender, and delete this message and any attachment from your system.

This message and information is furthermore sent with full preservation of all copyrights and other rights. All information concerned is provided under restriction of possible changes or errata. No rights can be derived from to this message, its content, its form or use in any respect. Cognizance of this e-mail, including its attachments, is completely for own responsibility. The sender is not liable for any consequence or effect, direct or indirect, of actions or omissions after or on the occasion of this e-mail.