Alento

Blog

  :  

De Ontwarring


Voorbeeld-analyses, Tips & hints, Commentaren en ideeŽn

.

Commentaren op

Tijdgeest-effecten


Media-commentaren

  (2011-2020) .
C.P. van der Velde.

[Eerste website versie 18-07-2020]

InleidingDe meeste van deze commentaren waren een reactie op artikelen over uiteenlopende onderwerpen met algemene maatschappelijke relevantie in kranten of tijdschriften zoals Trouw, de Volkskrant, NRC . Het waren ingezonden brieven of ze werden geplaatst op discussiefora van de websites. De oorspronkelijke tekst was wegens de beperkingen van het platform - 500 of 1500 tekens per reactie - vaak erg beknopt geformuleerd, soms bijna in telegramstijl en met veel afkortingen. De inhoud was destijds afgestemd op de context van het artikel en de lopende discussie, die soms erg scherp gevoerd werd (mede wegens de verruwing van de discussies zijn vrijwel alle discussiefora inmiddels opgeheven of alleen nog toegankelijk voor abonnees). Daarom heb ik de inhoud hieronder in veel gevallen bijgewerkt, afkortingen uitgeschreven, de zinsopbouw completer gemaakt en soms informatie toegevoegd (tussen '[ .. ']' haken) die de redenering begrijpelijker maken buiten de oorspronkelijke context.
Los daarvan is de inhoud van oudere commentaren mijns inziens in veel gevallen nog steeds actueel, of nuttig om de voorgeschiedenis te begrijpen van latere ontwikkelingen.


1992
(·) Commentaar bij:
Mr Gabi van Driem: 'Gedwongen Aids-test voor verkrachter is geen wraakactie'.
(Volkskrant, Forum, Recht & Wet, 28 maart 1992, p.18).
"Het gerechtshof heeft .. de belangen van de dader voor laten gaan .. Derhalve was de vrouw wel gedwongen om in appel te gaan ..
Stel, hij [de dader] heeft het slachtoffer met Aids besmet. Dan is het wel zo logisch dat het slachtoffer na de aangifte van verkrachting vervolgens een aangifte wegens poging tot doodslag of moord indient. Dan komt de dader er dus vanzelf achter dat hij HIV- positief is en niet alleen een geweldsdelict heeft gepleegd, maar tevens iemands aanstaande sterven op zijn geweten heeft. ..
De gedwongen Aids-test kan ook maken dat mogelijke daders afgeschrikt zullen worden door het vooruitzicht van confrontatie met hun eigen besmetting
".

Aids-test na verkrachting geeft weinig zekerheid.


(Ingezonden brief, Volkskrant, Forum, 10 april 1992, p.9).
Het idee dat iemand door verkrachting ook nog eens Aids zou kunnen krijgen, tart elk rechtsgevoel. Hoe graag zouden wij in zon geval niet de boosdoener zijn gerechtigde straf bezorgen. Het is dan wel belangrijk met zekerheid te kunnen vaststellen of het de dader was die het slachtoffer heeft besmet.
Zoals te lezen viel in deze krant werd enige weken geleden in hoger beroep een vordering van een slachtoffer van verkrachting om de dader te laten testen op seropositiviteit afgewezen. Het gerechtshof oordeelde dat het slachtoffer door een gedwongen test van de dader geen definitieve zekerheid over haar eigen besmetting zou kunnen krijgen.
In Forum van 28 maart schrijft mr Gabi van Driem dat als een vrouw negen maanden na de verkrachting om een test van de dader vraagt, en de test negatief is, de vrouw er zeker van kan zijn dat zij niet besmet is. Zes maanden na besmetting kan het virus immers worden geconstateerd.
Als de dader seropositief blijkt te zijn, betekent dat dat de vrouw is blootgesteld aan het virus; besmetting is daarmee echter nog niet bewezen. Zij moet dan zelf een test ondergaan om zekerheid te krijgen, hetgeen extra spanningen met zich meebrengt.
Als zij zelf ook seropositief blijkt te zijn, is nog niet bewezen dat de dader haar heeft besmet. Zij kan immers ook door een ander dan de dader besmet zijn. Het is in dat geval niet eenvoudig te bewijzen dat zij door de dader is besmet.
Als de dader seropositief is, en de vrouw dat ook blijkt te zijn, is vervolging van de dader wegens poging tot doodslag of moord niet eenvoudig. Het kan moeilijk zijn om te bewijzen dat de dader op het moment van de verkrachting al seropositief was.
Het gerechtshof oordeelde dat de vrouw de keuzevrijheid had om zich al dan niet te laten testen. Maar deze vrijheid was in dit geval niet relevant omat ze daarmee geen zekerheid kon krijgen over de blootstelling aan het virus.
Een heel andere vraag is met welke oplossing het slachtoffer in psychisch opzicht het beste af zou zijn. Mijns inziens dient zij dit bij voorkeur zelf uit te maken.
Als de dader na een gedwongen test niet seropositief blijkt te zijn, kan de vrouw opgelucht ademhalen. Het lijkt op zich billijk het slachtoffer het recht op deze kans toe te kennen. Of zij daarvan gebruik wil maken, is haar eigen beslissing. Of het belang van het slachtoffer opweegt tegen de belangen van de dader, in het bijzonder diens grondrecht op onschendbaarheid van het eigen lichaam, moet door de rechter worden afgewogen.


2009
(·) Commentaar bij:
Redactie: 'Heel SomaliŽ kaapt - vanwege de honger'.
De Volkskrant, Nieuws & Achtergrond, 15 mei 2009).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heel-somalie-kaapt-vanwege-de-honger~b8958bdd/]
' Wij wilden slechts hulp vragen, maar toen gooiden zij opeens brandend spul in onze boot, zeggen enkele piraten. ĎWe hebben geschoten om hen te laten stoppen met het gooien van vuur.'.
E-mail aan: Thom Meens, Ombudsman. D.d. 19-05-2009. Onderwerp: Absurde kop.
Geachte heer Meens,
Deze zaterdag (16 mei) stuit ik op blz. 3 op een stukje met de kop 'Heel SomaliŽ kaapt - vanwege de honger'.
Mijn eerste reactie bestaat uit zeer hoog opgetrokken wenkbrauwen en de gedachte: 'Huh? Bizar! Dat wist ik nog niet'. De aandacht is in elk geval getrokken, om het zacht te zeggen.
Vervolgens speur ik in het stukje tevergeefs naar enig verband met de kop waarmee de extreme bewering enige grond wordt gegeven. Geen spoor. Misschien dat de laatste zin als vingerwijzing naar de kop kan dienen: 'er heerst werkeloosheid en honger in SomaliŽ en in ieder kustdorpje is kapen het gesprek van de dag'. Het enige wat ik echter uit de tekst kan halen zijn uitspraken van enkele Somalische kapers ter illustratie van ťťn bewering: er zijn SomaliŽrs die honger hebben (al jaren een tragisch maar overbekend gegeven), en die om die reden gaan kapen (reeds eerder de laatste weken in de media te berde gebracht).
Nergens ook een citaat van betrokkenen waaruit de extreme strekking van de kop kan worden opgemaakt.
Na lezing van het stukje was mijn eerste gedachte 'Dit is absurd', en de tweede: hoe is het mogelijk dat een kwaliteitskrant op deze wijze met informatie omgaat, de situatie van een heel volk tot een karikatuur maakt, en zijn lezers dermate schoffeert met een dergelijke kop die simpelweg fysiek onmogelijk is waar te maken.
Naar ruwe schatting heeft SomaliŽ nog altijd 9,5 a 10 miljoen inwoners, laat het aantal mannen die voor het piratenwerk in aanmerking komt, zeg 3 miljoen zijn.
Hoeveel zijn daarvan tot dusver minstens ťťn keer aktief geweest in de piraterij? Laten we het heel ruim nemen en dit aantal op 30.000 schatten (zeker geen miljoen). Dat is dan nog maar hoogstens 1 %.
Hoeveel jaar moet je er over doen om alle potentiŽle kapers op zee en aan het enteren te krijgen, met het beschikbare bootjespark? We hebben het dan m.i. over vele decennia.
Kortom, de kop bevat een extreme drogreden: generalisatie van een particuliere bewering naar een universele bewering ('kwantor-upgrading' van existentieel naar universeel), en wel pakweg met een factor 100. Daar kan Wilders nog niet aan tippen, durf ik te stellen (om een geijkte parallel te gebruiken die gemakkelijk bijval oogst).
Als ik hierover zou mogen oordelen dan zou het volgende in de buurt komen: hier past geen enkele uitvlucht of vertoon van goede bedoelingen, dit gaat veel verder dan een misser, slordigheid of moment van onnadenkendheid, en men kan zich ook niet beroepen op overdrachtelijke, spreekwoordelijke of andere stijlfiguur. Het getuigt van grove onzorgvuldigheid, laksheid en minachting jegens de realiteit, de SomaliŽrs en de eigen lezers.
Volkomen onacceptabel, er is geen hersencel van een redelijk mens die dit kan verzinnen, laat staan van een ter zake kundig te achten professional, de maker van deze kop verstaat zijn of haar vak gewoon niet en heeft dit met een ondubbelzinnige demonstratie aangetoond.
Hoewel ik, nogmaals, besef dat de reikwijdte van uw inbreng zijn grenzen heeft, hoop ik dat u zich met deze bespiegeling des te meer gesteund weet om uw goede werk en inzet onverdroten voort te zetten ter verbetering en waarborging van het kwaliteitsgehalte van uw krant (die ook nog steeds een beetje van ons trouwe lezers mag heten, althans in zekere figuurlijke zin).

Antwoord van: Thom Meens, Ombudsman redactie de Volkskrant. D.d. 19-05-2009.
Geachte lezer,
Dank voor uw uitvoerige en terechte brief.
Ik ga de chef van de centrale eindredactie vragen u van antwoord te voorzien.
Ben benieuwd wat hij zegt.

Antwoord van: Sander van Walsum, chef centrale eindredactie de Volkskrant. D.d. 19-05-2009.
Geachte heer Van der Velde,
Omdat ik - niet tot mijn genoegen - onderken dat de gewraakte kop in de krant van zaterdag jongstleden niet door goede bedoelingen is te rechtvaardigen, moet ik volstaan met een kort antwoord op uw uitgebreide mail: we hebben ons aan een ongeoorloofde generalisatie bezondigd.
Als net aangetreden chef van de centrale eindredactie zal ik mijn collega's wekelijks op omissies en verwijtbaarheden attenderen. Uiteraard zal ik uw vermaning onder hun aandacht brengen.
In de hoop dat u zich in de toekomst van de positieve uitwerking kunt vergewissen.


2011(·) Commentaar bij:
(Anniek van den Brand: 'McTaggert: Wedijverend individualisme is ons aangeleerd'.
Trouw, interview, 14/11/2011).
[https://www.trouw.nl/nieuws/mctaggert-wedijverend-individualisme-is-ons-aangeleerd~b0c1c01d/]
'Weg met het cynisme, met de strijd en de concurrentie, lang leve het optimisme en de verbondenheid. Wat traditionele wetenschappers ook beweren, de mens is in wezen geen competitief wezen. Heelheid en verbinding, dŠŠr worden we gelukkig van. De Amerikaanse schrijfster Lynne McTaggart weet het zeker, want vooruitstrevende wetenschappers geven haar gelijk'.
"Doorgaans zijn de mensen die kritiek uiten op mijn werk niet goed op de hoogte .. Vaak weten ze weinig over de ontdekkingen in de quantummechanica en houden ze zich al helemaal niet bezig met vooruitstrevende wetenschappers die geweldig werk doen in uiteenlopende gebieden" .. Wetenschap is echter ook maar een verhaal".
Nog wat relativeren. Quantumprocessen en hun wetmatigheden bestaan op subatomair niveau. Zeg 'binnen de lichtsnelheid', C. We kennen ze enkel via kunstmatige trucs. Ze zijn zelf niet afhankelijk van C. Ze worden bij enige opschaling meteen vervangen door de 'gewone' relativistische fysica. O.a. E=m*C^2. Daarbij gebeurt de eerste pakweg 1 % Lorentz contractie, afwijkend van de klassieke Newtoniaanse fysica, pas bij ruim 150.000.000 km/u.. Niet gemakkelijk gehaald dacht ik door menselijke vermogens.


(·) Commentaar bij:
(Redactie Trouw: 'Staatsbosbeheer mag niet meepraten over Oostvaarderswold'.
Trouw, 01/12/2011).
[https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/staatsbosbeheer-mag-niet-meepraten-over-oostvaarderswold~bf379005/]
'Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) wil niet dat Staatsbosbeheer meepraat over de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold dat de Veluwe moet verbinden met de Oostvaardersplassen'.
Weet je nog, dat boekje 'Hoe word ik een rat'1?
Destijds leek iedereen het normaal te vinden dat mensen, m.n. managers, druk bezig waren met zulke tactieken van botte horkerigheid, valse leugens en gluiperige manipulatie. Inmiddels zijn ze overal aan de leiding: in banken, bedrijven, zorginstellingen, politiek ..
Er zal een ware omwenteling nodig zijn om weer een leefbare sfeer van respect, humaniteit en betrouwbaarheid te herstellen.
1 (Joep Schrijvers, De Baak, VNO-NCW. 'Hoe word ik een rat? De kunst van het konkelen en samenzweren', 162 blz., Scriptum Management, 2002).


(·) Commentaar bij:
(Ardjan Langedijk, ondernemer: 'Youp en Govert, het moet nog veel rechtser'.
de Volkskrant, Opinie, 2 december 2011).
[https://www.volkskrant.nl/mensen/youp-en-govert-het-moet-nog-veel-rechtser~b1f7a3ee/]
'Ons land wordt realistischer, weeffouten uit het verleden worden momenteel hersteld en op allerlei gebieden worden de verhoudingen tot de juiste proporties teruggebracht. De reactie van Govert Schilling en Youp van 't Hek is buitenproportioneel, emotioneel en irrationeel. Dat stelt ondernemer Ardjan Langedijk'.
Dit artikel geeft het gedachtegoed van de gemiddelde Telegraaf lezer prima weer.
De aanbeveling 'meer ratio' is het meest lachwekkend. De tekst is een aaneenschakeling van drogredenen en onwaarheden. Desastreuze denkfouten van het populisme: mening vervangt kennis, democratische meerderheid garandeert waarheid, recht en rede; en on top: welvaart is welzijn.


(·) Commentaar bij:
(Monic Slingerland: 'Rituelen hebben ook hun logica'.
Trouw, 14/12/2011). [https://www.trouw.nl/nieuws/rituelen-hebben-ook-hun-logica~b0495369/].
'Om de week spreken twee leden van het theologisch elftal zich uit over een actuele kwestie. Vandaag: rabbijn Elisa Klapheck en rooms-katholiek theoloog Erik Borgman over ritueel slachten en de ruimte voor religieuze rituelen'.
(1) Een identiteit, individueel of collectief, is louter een zelfbeeld, d.i. een arbitraire, gekunstelde mentale constructie. Kan gelardeerd zijn met allerlei franje zoals cultuur, ideologie, mythologie en religie, incl. tradities en rituelen. Maar is extrinsiek, en dus inwisselbaar met elke willekeurige variant. Iets daarvan als uniek en essentieel aanmerken, d.i. intrinsiek en onlosmakelijk, is toppunt van contra-logica.. Logica en essentie verliezen zo elke betekenis, dus ook waarheid en recht, voor mens Ťn dier.

(2) De PvdD is leading in het wetsvoorstel tegen ritueel slachten, die kun je qua omvang, programma of retoriek niet 'populistisch' noemen. Of je gaat die term ook leeghalen.
Zonder criteria worden termen leeg. Taal en logica waren al decennia aan het eroderen, met (na de val van de Muur) de gecombineerde opkomst van pedant links-intellectueel postmodernisme Ťn immoreel rechts managers-opportunisme.
Met het populisme van Fortuyn en Wilders is echt alles totaal draaibaar geworden - zie bijv. kronkels in vonnis rechtszaak Wilders, en nu pseudo-logica van senatoren.


(·) Commentaar bij:
(Redactie de Volkskrant: 'Waarom de wet van Thieme naar de slachtbank werd geleid'.
de Volkskrant, 14/12/2011).~
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-de-wet-van-thieme-naar-de-slachtbank-werd-geleid~b759376d/]
'PvdA en VVD hadden er geen belang bij de Partij voor de Dieren te helpen. En dus richtte de Senaat zich gisteren op de taak waarvoor zij is opgericht: het controleren van zuivere wetgeving. En de wet van Thieme mist logica en deugt van geen kanten, was het harde oordeel van de Eerste Kamer'.
(1) De senatoren zijn plots Roomser dan de paus, want zoals dit artikel terecht noemt gaat het hen louter om macht en partijbelangen.
De wet [van Thieme] probeert niet alle problemen tegelijk op te lossen en wordt daarom als 'onlogisch' afgeserveerd. Tot nu toe is er politiek geen enkele steun voor aanpak van massaal leed in de bio-industrie, en dit wordt nu nota bene Thieme verweten.
Rattenstreken zou je zeggen, maar daarmee doe je de ratten onrecht.

(2) Als je erover nadenkt wordt het steeds absurder.
1. Religie is voor volwassenen een vrije keuze. Dat is het grondrecht. [Het betekent niet dat religies absolute rechten hebben].
2. In veel religies zijn goedheid, moraal, geweten, enz. de hoogste doelen. De rituelen zijn slechts middelen.
3. De gelovige eist nu echter het recht op om deze anderen op te dringen, zelfs kinderen of dieren die geen keus hebben. Zelfs met leed, verminking of dood (lichamelijk of geestelijk) als gevolg.
4. Wie hier grenzen aan wil stellen wordt verweten 'mensonvriendelijk' te zijn. .. Logisch ..

(3) Nu ja, ik vraag om inlevingsvermogen. De gelovigen van de drie Abrahamistische religies hebben elkaar eeuwenlang in de haren gezeten, om in de gunst te komen bij die ene God, wat met heel wat massaslachtingen gepaard ging.
Blijkt dat ze elkaar nu eindelijk eens kunnen vinden, juist op dit miserabele punt van rituele dierenkwelling. Tel uit je winst, per saldo.
Dus gun die mensen dus hun heilige pleziertje! .. en mij een teiltje a.u.b. ..

(4) 'Ooit waart ge als 'n dier, voelde pijn en kou doch kon 't niet uitleggen of beschrijven. Slechts murmelen, knorren en kreten.
Doch ge leerde spreken, woord voor woord. Zo ook met trappelen en kruipen, ge leerde lopen, stap voor stap.
Zo is 't ook met de beelden en ideŽen: ge kunt leren denken, de ene denkstap na de andere .. Ook gij gelovige.
T'is nog niet te laat. Dan kunt ge zeggen: ja, ik hoef niet te geloven, ik wťťt.
Dan werd ge waerlijck mensch. Onder de dieren'.


(·) Commentaar bij:
(Barry Madlener: 'Liever zakkerig dan hypocriet'.
de Volkskrant, Opinie, 16-12-2011).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/liever-zakkerig-dan-hypocriet~b5c8643e/]
'Woensdag is de Sacharovprijs uitgereikt aan de zogenaamde 'Arabische Lente'. Althans, aan vertegenwoordigers hiervan. Deze vrijheidsprijs van het Europees Parlement is opgedragen aan het proces van 'democratisering' van de Arabische wereld, dat door vele naÔevelingen steevast 'Arabische Lente' wordt genoemd.'
(1) Wat een briljante redenering [van de PVV].
Het zijn Arabieren, dus altijd moslims, dus onderling identiek.
Die gelovigen zijn allemaal 100 % irrationeel en 'per definitie' anti-democratisch. Dus wat ze ook doen, zelfs als ze met hun leven strijden voor democratie en mensenrechten tegen dictatuur en tirannie - het is altijd irrationeel en anti-democratisch.
Dus het verdient nooit enige erkenning en waardering, slechts verachting en vijandigheid.
Tel de denkfouten.

(2) Ultra-generalisaties:
Je stelt geloof gelijk aan persoon, landen aan religies, en religies aan mensensoorten.
Deze zijn collectief totaal goed of slecht, het eigen clubje is superieur.
Contra-logica: acties die feitelijk rechtstreeks ingaan tegen extreem onmenselijke praktijken, stel je gelijk aan die praktijken. En de personen van de eerste groep gelijk aan de tweede.
Stapel alles maar op ťťn hoop. Nu nog enkel in woorden en symbolen. Hopelijk niet in later stadium mensenstapels.


(·) Commentaar bij:
(Ferdows Kazemi: 'Meneer Madlener, mensen die hun leven riskeren voor vrijheid verdienen respect'.
de Volkskrant, Opinie, 16-12-2011).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/meneer-madlener-mensen-die-hun-leven-riskeren-voor-vrijheid-verdienen- respect~ba94a1eb/]
'Mensen die hun leven geriskeerd hebben voor politieke vrijheid verdienen applaus. De PVV had dan ook moeten klappen voor de moedige opstandelingen die de Sacharov-prijs in ontvangst namen, betoogt columniste Ferdows Kazemi.'
(1) Het zijn natuurlijk astronomische denkfouten die PPV'ers maken, zoals gewoonlijk. Mensen die in Arabische landen vechten voor hun leven voor democratie en mensenrechten, en na kortstondige overwinning opnieuw bedreigd worden door fascistoÔde extremisten, worden als vijanden voorgesteld louter omdat ze Arabisch zijn; en degenen die hen prijzen als verraders en hypocrieten. Het kan bijna niet absurder, gekte ten top. Toch zit er een perverse systematiek in die contra-logica.

(2) Het is niet simpel domheid van deze PVV'ers. Gewoon de bekende typische tactiek van een extreem-rechtse bende. Van den Dunk heeft dat al aangetoond. Ze hebben racisme en etnische haat nodig als goedkope methode om kracht en macht te verwerven.
In schijn voor 'het gewone volk', maar ware gezicht nu blootgelegd, eigen ultra-hypocrisie nu echt ontmaskerd.
Vraag is: hoe krijgen we hun stopgezette denk-vermogens ooit nog op gang? Als bij zombie-gedrag van sekte-leden: door deprogrammeren.


(·) Commentaar bij:
(Sebas Eliens: 'Heel Nederland hunkert naar het verbreken van de verdomming'.
de Volkskrant, Opinie, 18/12/2011).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/heel-nederland-hunkert-naar-het-verbreken-van-de-verdomming~b0694936/]
'Een 'no-nonsense, to-the-point politiek debat. Daar is behoefte aan, schrijft Sebas Eliens. 'Heel Nederland hunkert naar het verbreken van de verdomming.'
(1) Uiterst relevant artikel dat het meest alarmerende, urgente maar ook onderschatte probleem in dit land aansnijdt, de massale almaar voortwoekerende verdomming of beter ultra-simplisme, afstomping en verhuftering - wat ook steeds meer internationaal met schok en verbijstering wordt opgemerkt.
Dit is stating the obvious, de auteur geeft dan ook weinig onderbouwing, wel meerdere constructieve voorstellen voor oplossingen. Op onderdelen valt e.e.a. af te dingen, maar de hoofdlijn staat als een huis.

(2) Wel jammer dat de Volkskrant kopt: 'Heel Nederland hunkert ..'; terwijl de auteur van het artikel daarentegen zegt: '.. dat niet heel Nederland kanttekeningen heeft bij het huidige politieke klimaat ..', resp. '.. een groot deel van de Nederlanders, zowel links als rechts, hunkert ..' etc.. Dus: duidelijk niet heel Nederland.
Zie 2-12 15:41, kop luidt: 'Youp en Govert, het moet nog veel rechtser'; terwijl de auteur 21:57 terecht reageert: 'Dekt m.i. de lading geheel niet. Het hoeft helemaal niet rechtser, ik beweer dat nergens'. Megafouten, redactie!

(3) Ook al is de kop extreem, irreŽel en provocerend; het artikel [zelf] is genuanceerd, constructief en qua hoofdlijn glashelder. Na 100 reacties is het interessant om de balans op te maken.
Pakweg 9 op 10 gaan totaal voorbij aan de strekking, deels louter reagerend op de - foutieve - kop.
Veel aanvallen op persoon: jonge leeftijd, naam c.q. afkomst, opleiding, term 'Nieuwe Leiders', e.a. irrelevanties.
Verder o.a. extreme generalisaties, totaaloordelen, facts-free fabuleren.
Deze domheden bevestigen de strekking [dat sprake is van verdomming].

(4) Er is enige (grote) kans op mondiale crisis, [deze] is primair ecologisch: alle hulpbronnen komen van ťťn eindige planeet. Met economische, culturele, sociale, morele en emotionele elementen/ dimensies. Levert hyper-complexe problematiek.
Cruciale factor is de algemene crisis in de oordeelsvorming. Levert ultra-complexe, chaotische tot contra-logische informatie.
Je kunt op zijn minst de meest misleidende denkfouten ontzenuwen. Vraagt om ruis-detector c.q. filter.
Minimumcriteria:
- Meer dan 0 % waarheid (geen contradictie/ paradox);
- Minstens 50 % (better-than-random) voorspellend.

(5) Wat de auteur allemaal denkt begrijp ik gelukkig niet omdat ik al bergen relevante informatie uit de tekst zelf haal, zonder overmatige oordelen of paranormale pretenties. Dus ook zonder autoriteitsdrogreden of de omgekeerde, negatieve variant daarvan.
Nu deze vraag: is de inhoud van een verhaal c.q. tekst als zodanig ooit zinvol te beoordelen, al is het maar voor een fractie?
Dus o.a. los van informatie of ideeŽn over de schrijver. En al is het maar onder voorbehoud van voortschrijdend inzicht.

(6) Er is wel gigantisch veel mis in de gevestigde wetenschapscultuur. Het paradigma is in de grond religieus fysicalistisch/ materialistisch, mechanicistisch, louter gericht op kwantiteit en empirische correlatie die voor oorzaak-gevolg wordt aangezien.
In de sociale wetenschappen is de basis het bio-robot model, zie Swaab, bovendien ultra-simplistisch: de stimulus-response productie- en consumptie-machine. Ideaal voor Rutte, Wilders, Bleker cs., 'vrije markt' is alleen voor de haves.

(7) Gepoogd is dit paradigma te doorbreken met links-intellectueel postmodern absoluut relativisme, zodat alles rekbaar en draaibaar werd, men elke kaartenhuis theorie kon verkopen, en verlost was van elke resultaatverantwoordelijkheid.
[Dit werd] ook gretig opgepakt in de 90ies door immoreel rechts managers-opportunisme: Anything goes, fake it untill you make it.

(8) In reactie daarop kregen we het populisme van Fortuyn en Wilders, maximaal absurdisme van 180 o omkeringen, zodat we in een upside-down wereld terecht komen.
De multi-dimensionale crisis wordt door de zittende macht mbv. VVD, CDA, PVV enkel 'bestreden' door de oorzaken te versterken, de bekende afweerreactie 'verdedigen van het probleem'.
Primaire crisis is de ravage in oordeelsvorming. Er is giga veel hoogwaardige expertise, maar er is grondige filtering op relevantie nodig.

(9) Neem causale analyse. Weetjes in sociale wetenschappen zijn gebaseerd op significantie, kans dat gemiddeld verschil geen toeval is. Bij een zeer grote steekproef met foutkans alpha 1/20 al bij correlatie .000052, nauwelijks groter dan nul.
Maar better-than-random voorspelling van een uitkomst t.o.v. het gemiddelde begint pas bij correlatie 0,9876.
Hetzelfde voor een individu, met succeskans 19/20: .9993.
Het laatste met 10-punts precisie: .99986, zeg 1.
Dus handiger is om logisch-causale analyse leren. Zo is er enorme speelruimte voor verbetering op elk gebied.
Z. www.alento.nl/al2ar01n.htm.

(10) Zelfs een eencellige moet logisch beslissen of sterft. Chaos is ruis is 0 verschil, leven begint met intelligentie en dat begint met combinerend denken v/a eerste onderscheid, dus logica.
Met 2 dingen heb je 16 logische relaties c.q. ordeningstoestanden, met 3 256, met 4 65536, etc., dus hyper-exponentieel, in meest simpele en meest solide logische systeem. Uw computer, gsm, etc. werkt daardoor.

(11) On top hebben we PVV, Tea Party, Nasji etc., denken strikt in Ingroup-Outgroup, alles in 2 schoenendozen: hetzij goed: groepsgenoten /geestverwanten, hetzij slecht: buitenstaanders/ andersdenkenden.
Resteert aan info 1/8 bij 2 items, 1/128 bij 3, 1/32 768 bij 4, etc..
Maar de realiteit volgt de complete complexiteit, conform de logica. Dus dit ultra-simplisme leidt tot fricties, botsingen, paradoxen etc., af en toe tot dwang en geweld.
Aldus verward koos het volk dit kabinet van Kortzichtigheid, Contradictie en Kapitaalvernietiging.


(·) Commentaar bij:
(Aleid Truijens: 'Zonder basiskennis voer je geen fijne discussie'.
de Volkskrant, Opinie, 21/12/2011).~
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zonder-basiskennis-voer-je-geen-fijne-discussie~beb18a65/]
'Gebrek aan basiskennis is amper in te halen en wreekt zich langdurig: een afgebroken studie, onvervulde dromen. Dan kom je nooit terecht op plekken waar je fijn kunt debatteren en meebeslissen. Dat betoogt columniste Aleid Truijens'.
(1) Best handig, wat basiskennis. Belet facts-free fabuleren ins Blau hinein. Geeft feiten maar ook verbanden, dus leert denkschema's herkennen.
Maar werkt niet voor nieuwe situaties, problemen, doelen: feiten en verbanden zijn steeds anders. Grootste collectieve probleem, van peuters tot profs, is herhalen/afdraaien van vaste, vertrouwde denkschema's: doctrinair denken. Is geen echt redeneren/ analyseren. Gangbare onderwijs leert dat niet of nauwelijks.

(2) Beste oplossing is:
1. Leer kinderen basisprincipes van oordeelsvorming. M.n. creatief en combinerend denken over oplossingen. D.w.z. originele redeneringen en hypothesen opstellen.
2. Dan [leren] checken of informatie duidelijk, beslisbaar, relevant en behoorlijk gegrond is. Dus logische technieken leren toepassen op alledaagse informatie.
3. Ook de effecten van taal, en psychische factoren daarin leren herkennen. En hoe daarmee gemanipuleerd wordt.
4. Ten slotte oorzaak-gevolg analyse toepassen in de praktijk.
Zaken die volwassenen nu vrijwel nooit doorzien of beheersen, zelfs academici.

(3) Zeker, je kunt telkens weer up-to date kennis opzoeken. Is omslachtig gedoe. Dus vraagt om snelle zoekstrategieŽn.
Maar info op web, twitter etc. is chaos. Dus zoeken is zinloos zonder scherpe filtering.
Wat altijd werkt is zelfstandige en solide oordeelsvorming. Maar dat is nog steeds een groteske collectieve blinde vlek. Daardoor worden discussies hysterische kakofonie.
Kijk om je heen. Echte probleem is diepe crisis in de oordeelsvorming.


(·) Commentaar bij:
(Lise Birk Pedersen (regie): 'VPRO Import: Poetins kus' ('Putin's Kiss').
(VPRO, Holland Doc (2Doc), 21/22-12-2011).
[https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2014/poetins-kus.html]
'De intelligente negentienjarige Marsha is woordvoerder voor de patriottistische jeugdbeweging Nashi. De beweging is fel aanhanger van Vladimir Poetin.'
Putin's youth movement Nasji is rightfully called a cult or sectarian movement. Look for similairities with Hitler Jugend, but also tendencies of several nowadays movements towards gradual radicalization of nationalism, etnic hate, agitating, dehuminizing and promoting agression against political opponents.


(·) Commentaar bij:
(Raoul du Prť, Philippe Remarque: 'Mark Rutte: 'Op heel veel punten ben ik links''.
de Volkskrant, 31-12-2011).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mark-rutte-op-heel-veel-punten-ben-ik-links~b7a42d01/]
'De nieuwjaarswens van Mark Rutte aan de lezers van de Volkskrant: 'Een goed, gezond jaar. Laten we ons realiseren dat het in het leven niet draait om banen, posities en ego's maar om familie, vrienden, persoonlijke groei en gezondheid''.
(1) Als je met Rutte praat is het alsof je met een sektelid praat. Bewonderaar o.a. van Reagan, en ja hij overtreft deze dankzij misbruik van NLP-trucjes in kitscherige fake, maskerade en camouflage, leugen en bedrog. Je kunt beter met een Jehovagetuige discussiŽren dan met een wandelende oneliner. Holle buitenkant, lege zeepbel. Houdt geen stand. Echtheid is geen truc.

(2) Bijv., Rutte gelooft in het heilig dogma dat 'wie iets van zijn leven wil maken' altijd als enige 100 % gegarandeerd leidt tot evenredig maatschappelijk succes, en dat is hoeveelheid geld vergaard, macht en bezit.
De truc is niet-voelen (behalve met 'de onderbuik'). Daarom zijn alle maatregelen van dit Kabinet gericht tegen de zwakken, have-nots, gehandicapten, en mensen die staan voor kwaliteit van leven: zorgenden, kunstenaars, etc.. De 'trampoline' van Rutte is een keiharde asfaltplaat waar zij te pletter vallen. Met 130 p/u.

(3) Echt bizar is, 2011 was gouden kans om rigoreuze innovaties in te voeren, o.a. hervorming van de financiŽle sector, m.n. banken, verduurzaming van energiesector, etc.. Basis voor betrouwbaarheid op lange termijn, beste garantie voor vertrouwen, export, concurrentiepositie, enz.. Dat had Nl snel op enorme voorsprong gezet..
Helaas, Rutte c.s. zetten in op belachelijk soort bekrompen kleingeestig Madurodam-cultuur, met PVV, minder dan microbe-intelligentie. Omslag kan nog steeds, nu, 2012. Maar ja, paljas Rutte, ..


2012
(·) Commentaar bij:
Aleid Truijens: 'Wat Dalrymple zegt over emo-cultuur is onzin'.
Volkskrant, Opinie, 04/01/2012).
[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6263/Aleid-Truijens/article/detail/3104605/2012/01/04/Wat-Dalrymple-zegt-over-emo-cultuur-is-onzin.dhtml ]
' Volgens Dalrymple leven we in een doorgeschoten 'emo-cultuur'. De behoefte om verdriet te laten zien is groter dan het verdriet zelf. Onzin, vindt columniste Aleid Truijens'.
Truijens verwart hier emotie, dat is een intrapsychische reactie, met emotiecultuur, wat een set collectieve externe uitingsvormen is.
Je ziet Dalrymple, duidelijk een toegewijde en gedegen professional, totaal geen afbreuk doen aan echtheid en oprechtheid van emoties. Dat maakt rouwenden echter nog geen heiligen. Mensen kunnen hun authentieke emoties zeker wel uiten met kitsch en wansmaak, en theatrale hysterie volgens modieuze trends en massacultuur. Dalrumple heeft het lef de ranzige kanten daarvan te kritiseren.


(·) Commentaar bij:
(Maaike van Houten: 'Omgangsvormen zijn onze grootste zorg'.
Trouw, 05/01/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/omgangsvormen-zijn-onze-grootste-zorg~b5ade8e0/]
De economische crisis mag Nederlanders dan steeds somberder maken, zij maken zich nog steeds het allermeeste zorgen over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Immigratie en criminaliteit zijn daarentegen gedaald op de ranglijst van maatschappelijke problemen.
(1) Mijn hersenen kraken. Begrijp ik het goed dat er mensen zijn die de hoofdoorzaak van de verruwing en verhuftering van de laatste 10-20 jaar, leggen in de sixties - samengevat als uitraken van pakken, dassen en 'u' zeggen? Dat is geen geschiedvervalsing, maar een bizarre omkering van historische feiten.
Ik herinner me de jaren 60-70 als meestal uitermate prettig. Vriendelijk, ontspannen en zachtmoedig klimaat. Losse, informele sfeer, maar respectvol.

(2) De echte ommekeer kwam ca. begin 80ies. Idealisme en engagement werden weggezet als soft gezeur van geitenwollen sokken. Agressieve offensieven van reclame en commercie: ongebreideld consumeren, roddel- en sensatiepers, vertrossing en vervlakking. Verder voetbalgekte en hooligans, punk en vandalisme. Het Ik-tijdwerk van narcisme kwam op gang: bodybuilden en schoudervullingen (gevolgd door tattoes, piercings, botox lippen en siliconenborsten). Ruim baan voor het dikke Ik. Yuppies gingen massaal manisch op jacht naar carriŤre, geld, bezit, status. Sociale verwoesting.
Raar idee, maar waren dat niet vooral rechtse rakkers?

(3) Terecht wordt naar de elite gewezen. Kijk naar het grote geld: witteboordencriminelen, groot-fraudeurs bij maatschappelijke instellingen, vastgoedschurken, drugsmafia, enz.. Met gevolgen: vervuiling van milieu, verwoesting van natuur, verrommeling van landschap, zwerfafval en fijnstof, uitsterven van soorten, enz.. Zeker waren daar ook linkse bobo's bij. Verder ondernemers die immigranten massaal hierheen lokten. De grootste ravage komt van rechtse verheerlijking van lege ambities.

(4) Niet bewijsbaar is dat Nederlanders inherent hufteriger zijn dan anderen, hoewel vanaf de middeleeuwen buitenlanders vaak anders constateerden.
1. Nederlanders zijn zich wel, m.n. vanuit rechtse hobbies steeds huftiger gaan gedragen; gelijktijdig nam het aantal immigranten toe - ergo [wordt gedacht]: oorzaak, verantwoordelijkheid en schuld van gedrag van autochtonen ligt bij immigranten.
2. Links gunde immigranten rechten, ergo [wordt gedacht]: Links veroorzaakt wangedrag van rechts.
Grote onzin, maar.. vandaar de rechtse rancune.

(5) Geijkte mega-denkfouten in het causale model van rancuneus rechts zijn bijv.:
1. Tijd-ruimte associatie, zoals chronologie, coÔncidentie, symmetrische variatie of correlatie, - worden verward met causale relatie. Maar parallelle processen kunnen totaal onafhankelijk van elkaar plaatsvinden, zelfs op een systematische manier.
2. Gedrag van mensen wordt toegeschreven aan de buitenwereld. Wordt echter niet primair veroorzaakt door anderen, maar door henzelf. Mede vanwege 1.
1. Betreft de meest fundamentele wetten van de realiteit. 2. Betreft de kern van sociale problemen.


(·) Commentaar bij:
(Bert Bukman: 'Waarom is het haar van Geert Wilders blond?'.
de Volkskrant, Opinie, 06/01/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/waarom-is-het-haar-van-geert-wilders-blond~b959a35d/]
'Geert Wilders is niet een gewetenloze duivel, hij is veel meer mens dan zijn vele tegenstanders veronderstellen. Zoals bij ieder mens die je beter leert kennen, roept Wilders echter ook een aantal vragen op die niet eenvoudig zijn te beantwoorden. De vraag waarom de man zijn haar zo blond verft, is er een van. Dat stelt schrijver Bert Bukman.'.
Vraag is waartoe en waarom. Zie de parallellen: Napoleon, van Corsica uit Genuese ouders, promootte de glorie van Frankrijk. Hitler, uit Oostenrijk, hamerde op de glorie van Deutschland Łber Alles. Milosevic, uit Montenegrijnse ouders, onderstreepte de glorie van de trotse Servische natie. Geert, met Nederlands-Indische moeder, geblondeerd geprofileerd, glorieert met de zuivere kaas-cultuur van Henk & Ingrid. Natuurlijk, parallellen kunnen toeval zijn, maar toch ook iets zeggen over ambities of diepere oorzaken.


(·) Commentaar bij:
(Thijs van Soest: 'VVD-prominent Linschoten: Imago Bleker voor jaren beschadigd'.
de Volkskrant, 08/01/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vvd-prominent-linschoten-imago-bleker-voor-jaren-beschadigd~bcfd3d27/]
' Oud-staatssecretaris en VVD-prominent Robin Linschoten denkt niet dat het CDA snel een nieuwe partijleider heeft gevonden. 'Ik zie 'm nog niet', zei hij vanmorgen in het liveprogramma Eva Jinek op Zondag.'
Linschoten is zeker wel prominent in het old-boys netwerk in Nederland, al is het low-profile, maar des te machtiger. Hij is geestelijk leidsman van Rutte. Goed waarnemen: Rutte toont zich in mimiek en stemgeluid vaak een kloon van Linschoten. Dus, als Linschoten iets zegt weet je wat Rutte wil, namens de VVD-top. Zo werkt het bij die jongens.


(·) Commentaar bij:
Cees Renckens: 'De antipsychiatrie heeft veel schade aangericht'.
Volkskrant, Opinie, 12/01/2012).
[https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-antipsychiatrie-heeft-veel-schade-aangericht~b4607edb/] ]
' De waarheid is dat de komst van de antipsychotica in de jaren vijftig de psychiatrie en het leven van psychotische patiŽnten humaniseerde en hen verloste van extreme angsten, hallucinaties en bewegingsstoornissen. Dat schrijft Cees Renckens, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij'.
Die anti-kwakzalvers club is een enge sekte, met heilig geloof in materialisme, mechanicisme, determinisme, etc... Zij zien elk levend organisme als bio-robot, zonder intrinsieke waarde, bewustzijn, keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, moraal, etc.. Dat is inderdaad contra-logica!


(·) Commentaar bij:
Laura Dekker: 'Laura Dekker: 'Weer naar Nederland wordt heel moeilijk'.
Volkskrant, Opinie, 19/01/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/laura-dekker-weer-naar-nederland-wordt-heel-moeilijk~b50d331d/]
'Omdat de Nederlandse instanties weer problemen maken, denkt Laura Dekker er sterk over niet naar Nederland terug te keren'.
(1) De hele affaire Laura verdient een ereplaats in het nationaal historisch museum van Nederland. Toont i.e.g. aan dat dit land nog steeds, ook in tijden van deerniswekkende verdwazing, mensen ja kinderen zelfs van eer en karakter kan voortbrengen. Heldere en grootse geesten, zeilend tegen de klippen op, temidden van gebruis en gebral van monkelende meutes kabouters en gnomen, trollen en zombies met verschrompelde breinen en ERGER, verharde harten, verteerd en versteend door afgunst, ziek en zielig.

(2) (1) Ook met bemiddelde en ambitieuze ouders wordt een kind zelden als Laura. Heldere geest, sterk karakter, ontwikkeld, een doorzetter. Heeft onmiskenbaar een superprestatie geleverd. Voor 1% aan externe steun en 99% aan zichzelf te danken. Keihard tegen zichzelf en dan 'verwend'? Doe het dan NU zelf na! Nou ik niet. Ben echt wel jaloers maar vol respect: op je 13-15de en dan al zover. Nl. onderwijs is een lachertje in dat licht. Dus ik gun haar dat geluk voor 1000 %.

(3) Eerst is er de natuur, dan het leven, dan de mens, dan pas zijn ijdele maaksels, bedenksels en rituele[+n]. Laura kent de zee. Zij heeft de verhoudingen op orde. Veel reageerders blijken in de waan van het omgekeerde te leven van het 'normale'. Een oude ziekte. Duistere kanten van dit land, keurig de regels volgen, en ondertussen bedwingen, verraden, afbranden van je medemensen, komen steeds terug. De casus Laura toont deze perversie aan.


(·) Commentaar bij:
Paul Hekkens: 'Alsof het zo gemakkelijk is om heteroseksueel te zijn'.
Volkskrant, Opinie, 03/02/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/alsof-het-zo-gemakkelijk-is-om-heteroseksueel-te-zijn~b3a25c35/ ]
'De politiek van links tot rechts had haar mening klaar toen bleek dat een therapie voor mensen die kampen met hun homoseksuele gevoelens, vergoed wordt uit het basispakket. 'Bizar', 'Dit kan niet', 'Kwakzalverij' , 'Idioot en schadelijk', zo waren de reacties. '.
Reageerders, maak je toch niet zo druk om deze absurde onzin. Het is duidelijk puur raillerend en provocerend bedoeld.
Natuurlijk betekent het feit dat iets aan de ene groep, homo's, gegund wordt, niet dat dit aan alle anderen, hetero's, niet gegund wordt.
En uiteraard kunnen mensen ook met hetero problemen bij hulpverlening terecht met gelijke rechten en vergoeding.
En zeker dat een 'cultureel antropoloog en econoom' dit weet, dubbel academisch nota bene. Zo niet, wijt het aan de vk die deze larie publiceert.


(·) Commentaar bij:
Meindert Fennema: 'Ook een verpleegster kan topminister zijn'.
Volkskrant, Opinie, 10/02/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ook-een-verpleegster-kan-topminister-zijn~bd297c56/ ]
'Om een goede minister te zijn, heb je geen academische titel nodig. Politieke moed is volgens hoogleraar Meindert Fennema veel belangrijker'.
Sterker nog, echt slim is: gewoon al het onderwijs afschaffen. Scheelt een hoop geld en denkwerk, en je hebt toch enkel maar een hersenloze Grote Bek met Ellebogen nodig in deze 'samenleving' waarbij een apenrots nog een hippieparadijs lijkt. Kun je direct van de straat leren en je wordt snel beroemd, populair, rijk en machtig ook in de politiek. Het utopia van de PVV..
Onzin natuurlijk, nodig is het beste oordeelsvermogen, maar ja, dit is collectief in vrije val; bij burgers, politici en zeker bij politicologen.


(·) Commentaar bij:
Merijn de Waal: ''Indignados' aller landen verenigt u, ...' .
NRC, Politiek, 11 februari 2012).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/11/indignados-aller-landen-verenigt-u-1064398-a349699 ] 'Manuel Castells constateert in de film "dat we ons in een fundamentele crisis bevinden die niet het einde van de wereld is, maar wel van de wereld zoals die de afgelopen twee decennia is gebouwd op een kaartenhuis van financiŽle speculatie". ..
"De laatste decennia steeg de consumptie in het Westen veel harder dan de lonen. De scheefgroei viel lange tijd niet op doordat burgers en overheden zich in de schulden staken dankzij speculatie en goochelarij van de financiŽle sector. Met de reŽle economie had deze ongekende welvaartsgroei nog weinig te maken."
'.
Dit is volgens mij de kern van het probleem. D.w.z. de consumptieverslaving is de stuwende kracht achter de zeepbel-economie. De mantra 'de Euro heeft ons veel welvaart gebracht' is daarom onhoudbaar omdat we die welvaart geleend hebben van onze eigen toekomst. Niet dat het nu simpel is om de Euro af te schaffen, maar de opzet berustte op massabedrog.


(·) Commentaar bij:
Dirk-Jan van Baar: 'Vreemdelingenhaat is in Europa altijd onder de oppervlakte aanwezig'.
Volkskrant, Opinie, 18/02/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vreemdelingenhaat-is-in-europa-altijd-onder-de-oppervlakte-aanwezig~be777aa5/6 ]
'De volken in Europa, die hun identiteit ontlenen aan het zich afzetten tegen elkaar, moeten hun plaats weten. Als zij dat niet doen is het hommeles, schrijft historicus Dirk-Jan van Baar'.
(1) Van Baar, er is verschil tussen accuraat beschrijven van misstanden zoals PvdA-wethouder en eerder SP deed, met als doel om de situatie voor iedereen te verbeteren; en doelbewust opzetten van een hetze en haatcampagne met als doel bevolkingsgroepen weg te trappen om zelf in macht en eigendunk te kunnen stijgen. Dat laatste doorzien heeft niets met hypocrisie te maken.
Haatzaaien bestrijden, bijv. van een sekte als PVV, heeft niets met 'zedenpreken' te maken, maar zorg voor rechtsorde, leefklimaat, beschaving en geestelijke volksgezondheid. Af en toe haten met gegronde reden is menselijk, haten als grondhouding is redeloos, anti-sociaal en bekend kenmerk van ernstige psychopathie. Leidt tot destructieve gevolgen. Bij PVV hufterigheid en tirannie om rechten van alle niet-rechtsen te schaden.


(·) Commentaar bij:
Joost van Velzen: 'Ieder mens heeft een basisidentiteit'.
Trouw, Interview, 19/02/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/ieder-mens-heeft-een-basisidentiteit~b3266c39/6 ]
'In zijn nieuwe dichtbundel verplaatst Ingmar Heytze zich in anderen: de kern van ieder mens is onveranderlijk'.
(1) Bijzonder verfrissend verhaal, broodnodig. Pleidooi voor inleving, om anderen te begrijpen en leerzame info te vergaren, geeft tegenwicht bij oppervlakkig amusement, ijdel narcisme van egocentrisch dikke Ik, ideaal in vrije-markt wereldbeeld.
De aanname van een unieke vaste kern van ieders persoonlijkheid staat haaks op modieus cynisme van zowel postmodern deconstruvisme in filosofie als plat materialistische neuro-informatie reductie in psychologie, mensbeeld van de lege 'bio-robot'.
Ingmar, je idee van 'n essentiŽle eigenheid wordt naÔef en ridicuul geacht in gangbare psychologie en filosofie, pedante potpourri's vol modieuze sub-culturele conventies. Extra steun daarom: de basisstructuur van de persoonlijkheid, 'karakter', is aangeboren, een unieke combinatie van genen. Omvat o.a. sleutel-patronen c.q. 'grondbetekenissen' in het CZS, m.n. pons, thalamus, enz.. Bv. sociaal-emotionele en seksuele reactiepatronen, 'temperament'. Deze vormen een continu grondlijn in je levensloop.


(·) Commentaar bij:
(Tobias Reijngoud, 'De schuldencrisis is eigenlijk een beschavingscrisis'.
Trouw, interview met Rob Riemen, 21/02/2012).
'Werkelijke vrijheid betekent: vrij zijn van het najagen van begeerten en behoeftes, geen slaaf zijn van je driften. Dat zegt cultuurfilosoof Rob Riemen. De schuldencrisis is volgens hem het gevolg van een perverse vorm van vrijheid'.
(1) Heldere, scherpe analyse van meest urgente maar nog steeds onderschatte probleem, de trend van almaar voortwoekerende verdomming en verhuftering, verheerlijking van ultra-simplisme en afstomping. Vanuit diagnostiek van oordeelsstoornissen is deze massale zombificatie een alarmerende epidemie. Is echter volkomen logisch gevolg van structurele weef-fouten in consensus van postmodernisme in de sociale wetenschappen. Die ondermijnt onderwijs en opvoeding, Riemer's oplossing.

(2) N.a.v. bezwaar "Met een opgewarmde versie van het oudbakken Cartesiaans dualisme zullen we niet ver komen" (21/02/2012, 23:00):
Is het fanatieke project van het westers fysicalistisch-functionalistisch paradigma tot totale reductie van leven/ geest/ bewustzijn tot dode bio-robot van materie/ energie dan geslaagd? Hoe dan? Door wie? Dennett c.s.?
Absoluut niet. Unieke kenmerken van leven en bewustzijn: belevingskwaliteit, qualia, zijn nog steeds totaal onverklaard.

(3) Zgn. 'kennis' in sociale wetenschappen is zwaar geperverteerd.
Neem causale analyse. Voorspeld wordt met beroep op significantie, kans dat gemiddeld verschil geen toeval is. Dat volgt bij steekproef N=1000, foutkans alpha 1/20, al bij correlatie 0.052 (nauwelijks groter dan nul).
Maar better-than-random voorspelling van gemiddelde score t.o.v. gemiddelde begint (met dezelfde N en alpha) pas bij idem 0.988.
Hetzelfde voor een individu, met trefkans 19/20: 0.9993. Dit laatste voor score op 10-punts schaal: 0.9998, zeg 1. Dus handiger is echt logisch-causale analyse leren. En nodig.

(4) Ik propageer kennis en kunde van de exacte, empirisch-analytische vakgebieden om problemen en doelen op desbetreffende domeinen - fysica, informatie - aan te pakken. Fysicalisme-functionalisme stelt echter dat dit voldoende en volledig is voor ŗlle domeinen. Die claim heb ik weerlegd. Je kunt ook met exacte kennis niet verder springen dan de polsstok van je kennisdomein toelaat.

(5) Belevingskwaliteit is het enige dat ieder belangrijk vindt, d.i. van grootste algemene waarde.
Economie werkt dankzij ruilwaarde, dus waarde-toekenning. Het concept waarde impliceert echter perceptie van waarde, dus belevingskwaliteit. Maar fysicalisme-functionalisme erkent enkel kwantiteit. Een economische model in dat kader is dus puur mechanisch, d.i. een 100 % sluitend causaal model over massa-gedrag, uitgaand van 'objectieve' waarde. Dat is extreem irrationele religie, die de aarde sloopt.

(6) Cultuurkritiek mag weer, en terecht. Grootste probleem: vanwege postmodernisme werd het begrip van waarheid taboe en leeggehaald. Gevolg: crisis in de oordeelsvorming. Manipulatie, misleiding, trucage en bedrog zijn zo algemeen gangbaar geworden, dat die alleen met macht en media-offensieven zijn aan te pakken. Nodig is volgende stap na postmodernisme. Gedegen beheersing door elke academicus van taal en informatie-analyse, logica, causale analyse. En ja, humanoria nuttig voor emotionele intelligentie.


(·) Commentaar bij:
Peter Zantingh: 'Terugkijken: Pownews-Rutger bij DWDD aangepakt om zijn Ďafzeiktv''.
NRC, Media, 21 februari 2012).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/21/terugkijken-pownews-rutger-bij-dwdd-aangepakt-om-zijn-afzeiktv-a1447514]
'Hij moest zich gisteren van alle kanten verdedigen. Rutger Castricum van Powned zat bij DWDD aan tafel en kreeg het flink voor de kiezen. ĎNiks generatiekloof, dit is een fatsoenskloof''.
Rutger zat erger in de rats dan wie ook die hij ooit zelf heeft afgezeken. Met het verschil dat hij hier alle ruimte had om in een eerlijke confrontatie snel een pittig weerwoord te produceren. 'Fris en fruitig' zoals de GeenStijl trollen het noemen. Het lukte niet, integendeel.
Gewoonlijk stuntelt hij vaak genoeg bij zijn verbale aanrandingen van argeloze individuen. Maar dat wordt met veel selectief knippen-plakken door het Pownews team zo gemonteerd dat wezenloze Weesie met zijn gluip-oogjes kan juichen alsof Pow weer een Untermensch te pakken had. Dat kon nu niet, en dat was sneu. Rutger kon nog enkel zielig piepen. Wel bij GeenStijl etc. elk respect en recht voor anderen afdoen als 'zedenpreken' of 'azijnzeiken'.


(·) Commentaar bij:
Renť van Leeuwen: 'Het is tijd voor onfatsoenlijke politici'.
Volkskrant, Opinie, 21/02/20125).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-is-tijd-voor-onfatsoenlijke-politici~b1717ef0/ ]
' Het optreden van Rottenberg in De Wereld Draait Door en de afgang van Cohen is de zoveelste ontmanteling van het begrip fatsoen. 'Alleen een onbenul gelooft dat fatsoenlijke politici je minder hard bedonderen dan onfatsoenlijk politici.' Dat stelt student Renť van Leeuwen'.
Dit zwatelend warhoofd kan niet denken. (om een koekje van eigen deeg te serveren).
Fatsoenlijke gedragsvorm kan inderdaad gebruikt worden om onfatsoenlijke inhoud te camoufleren, maar onfatsoenlijke vorm is uiteraard geen indicatie voor fatsoenlijke inhoud; sterker, is vaak op zichzelf onbeschoft, hinderlijk, intimiderend, asociaal enz., kortom verraadt veelal onfatsoenlijke inhoud. Verder: als een steeds grotere groep steeds meer verhuftigt maakt dat de horkerigheid niet meer acceptabel.


(·) Commentaar bij:
Hans van Maanen: 'Eťn op de tien psychologen vervalst onderzoeksdata'.
Volkskrant, 22/02/2012).
[https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-op-de-tien-psychologen-vervalst-onderzoeksdata~b9036d9e/ ]
'Naar schatting 10 procent van de psychologen vervalst data. Meer dan de helft erkent statistisch gesjoemel om resultaten significant of indrukwekkender te maken, en ongeveer een op drie twijfelt wel eens over de eigen integriteit.'.
Zgn. 'kennis' in sociale wetenschappen is vaak zwaar geperverteerd. Neem causale analyse. Voorspeld wordt met beroep op significantie, kans dat gemiddelde (effect)verschil geen toeval is. Dat volgt bij steekproef N=1000, met foutkans alpha 1/20, al bij correlatie van 0.052.
Maar better-than-random voorspelling van gemiddelde score t.o.v. gemiddelde waarde (z=0.0) begint pas bij correlatie van 0.988. Hetzelfde voor individu, met kans 19/20: .9993; en voor score op 10-punts schaal: .9998, zeg 1. Dus handiger is echt logisch-causale analyse leren. En nodig.


(·) Commentaar bij:
(Marco Visser: 'Google duikt met Street View camera Great Barrier Reef in'.
Trouw, 23/02/2012).
[https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/google-duikt-met-street-view-camera-great-barrier-reef-in~b5695826/]
'Google Street View, maar dan voor het Great Barrier Reef voor de kust van AustraliŽ. Vanaf september dit jaar is het mogelijk om via het beeldscherm het grootste koraalrif ter wereld te verkennen.'
Dat streetview gedoe van Google vond ik altijd beetje vergezocht.
Dit is waar het over moet gaan: exact monitoren van razendsnelle ontwikkelingen - meestal degeneraties - van natuurgebieden.
We presteren het om een evolutie van een paar miljard jaar, binnen ca. een eeuw, met exponentieel toenemende snelheid te slopen. Zie daar de zgn. 'beheersing' van mens over natuur. Spoedend naar zijn ondergang.
In essentie moet het niet van technologie, maar toewijding komen, van elk mens voor de ziel in elk leven.


(·) Commentaar bij:
Botsing Albayrak met Pauw & Witteman 'seksistisch' en 'xenofoob': 'Heleen van Lier'.
Volkskrant, 'Nieuws' (sic!), 27/02/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/botsing-albayrak-met-pauw-witteman-seksistisch-en-xenofoob~bda0b25a/ ]
' PvdA-Kamerlid Nebahat Albayrak, een van de vier kandidaten voor het leiderschap van de PvdA, was gisteravond te gast bij Pauw & Witteman. Maar het ging niet over haar standpunten, maar vooral over het feit dat Albayrak vrouw is en van Turkse komaf. En daar was Albayrak niet van gediend.'.
(1) P&W hadden Albayrak natuurlijk gewoon to-the-point kritische vragen kunnen stellen, dus niet naar haar persoonlijke eigenschappen maar inhoud, waarom ze daar zat, nl. ideeŽn voor politiek BELEID. Bijv. m.b.t. heikele punten zoals generaal pardon, dubbele nationaliteit, Armeense genocide, enz.. Dan had het kwaliteit gehad.
Helaas verkeert NL steeds meer in de waan dat politici, talskow hosts, en verder iedereen, bovenal populair moet overkomen. Los van probleemoplossingen.
(2) Seksisme, xenofobie .. dat zijn weer die altijd ware kreten. Gaat om systematisch patroon, van P&W, DWDD t/m PowNews, jegens IEDEREEN. Mensen worden uitgenodigd vanwege de inhoud, bv. hun handelwijze, functie, kennis, enz.; waarna ze in het interview ABSOLUUT NIET tot-the-point mogen komen. Dwz. er mag GEEN informatie overkomen. V. Nieuwkerk presteerde het 2/2 om Taco Dibbets, die hoogwaardige informatie had over de Mona Lisa, 12 keer te onderbreken. Met nieuwe 'vragen', gericht op banale sensaties, scoops, enz.. Draagt systematisch bij aan de massale mentale fragmentatie.
Deze media saboteren systematisch elke probleemoplossing.(·) Commentaar bij:
Marjan van den Berg en Laura de Jong: 'Pauw en Witteman seksisten? Albayrak was onvrouwelijk'.
Volkskrant, Opinie, 28/02/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/pauw-en-witteman-seksisten-albayrak-was-onvrouwelijk~bcfb8649/ ]
'Nebahat Albayrak was gisteravond te gast in Pauw & Witteman. De eerste twee vragen die haar gesteld werden, gingen over haar vrouw-zijn en haar Turkse komaf. Albayrak vond die vragen onzin, waarop de gastheren er nog maar even op doorgingen. Goede journalistiek of seksistisch?'.
(1) Albayrak trad ijzersterk op. Hoewel zwak optreden ŗ la Cohen ook prima is. Het gaat om de inhoud. Kritiek daarop is prima, maar ze kreeg amper de kans to-the-point te komen: ze moest weerwoord geven tegen die smerige sneren. Linksaf of rechtsaf, ze wordt erop gepakt. Ik hoop dat ze doorzet, en dat jij haar spindocter - m/v - wordt!

Bizar 1: Razendsnelle massale verdomming en zombificatie van NL. Bizar 2: dat vrijwel niemand 't door heeft. Vanaf het buitenland gezien is het onmiskenbaar. Culturele en cognitieve degeneratie. De ernst ervan wordt binnenlands volstrekt onvoldoende onderkend - want is weer politiek incorrect, stuit op censuur vanuit zieke consensus, nu vooral van rechts, maar ook van links en midden. Feedback van buitenaf is hard nodig, blijf reageren!
En dan is er nog dat simpele 70'er jaren regeltje 'Als een meisje nee zegt, is het nee'. Prima principe van respect. Op zijn minst in de media, zeker de NPO, is dit een aardig richtsnoer. Ok, in het wild zijn er dan nog de subtiele verleidingskunsten. Je kunt grenzen opzoeken en 'masseren', maar dat is niet schenden door infantiel manipuleren, drammen, dwingelandij, schimpen, zieken, zeuren, afzeiken, enz. wat Pauw & W hier deden.


(·) Commentaar bij:
Jean-Pierre Geelen: 'Jean-Pierre Geelen: 'Het beeld regeert, en toont louter sneuneuzen''.
Volkskrant, Opinie, 29/02/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jean-pierre-geelen-het-beeld-regeert-en-toont-louter-sneuneuzen~b7ce33c1/ ]
'Jeroen Pauw vond het 'ontzettende sneuneuzerij', zei hij maandag geŽrgerd aan het einde van het gesprek in Pauw & Witteman met Nebahat Albayrak. De heren hadden het gewaagd te beginnen over twee onderscheidende eigenschappen van de kandidate in de race om het fractieleiderschap: ze is vrouw en van Turkse afkomst'.
Oeps, iemand hakkelt (Cohen); zweet (Martijn v.Dam); lacht niet want fronst (Albayrak); lacht wel maar glundert (Tahir); beweegt 'houterig' (Plasterk). Mensen, pas toch op met je uiterlijk, mimiek en fysiek! Elke expressie die afwijkt van de bio-robot is fataal, bestempelt al je persoonlijke en professionele kwaliteiten en bijdragen aan deze samenleving in 1 microseconde tot irrelevant en waardeloos! Wees geen mens, wordt ook trol, gezellig in de almaar uitdijende zombificerende meute.


(·) Commentaar bij:
Kees de Ruiter: 'En toch leerde je wat in die overvolle klas'.
Volkskrant, Opinie, 06/03/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/en-toch-leerde-je-wat-in-die-overvolle-klas~b2fa37b2/ ]
'Zonder twijfel hebben onderwijsgevenden reden voor onvrede. Toch kan het geen kwaad de school van nu eens naast die van 1953 te leggen. Kees de Ruiter, werktuigbouwkundige en organisatieadviseur'.
Fraai artikel dat niet barst van de meningsuiting maar vrijwel geheel beschrijvend is, waarneembare feiten noemt die goed verifieerbaar zijn en m.i. destijds vrij algemeen het geval waren. De laatste alinea is wel opiniŽrend, maar zeer mild. Toch is ca. 9/10 van de reacties weer alsof het een fel propagandistisch pamflet is, ja, extreem politiek-ideologisch 'onderbuikgelul'! Een cruciaal onderscheid wordt weer gemist, essentieel basiselement in oordeelsvermogen blijkt te ontbreken. En dit zijn enkel de gefilterde reacties! Zo ernstig is het gesteld.


(·) Commentaar bij:
Debbie Appel: 'De vrouw voelt zich niet thuis bij De Wereld Draait Door'.
Volkskrant, Opinie, 08/03/2012).
[https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-vrouw-voelt-zich-niet-thuis-bij-de-wereld-draait-door~bde251f0/ ]
'De overgrote meerderheid van de gasten bij De Wereld Draait Door is man. Het ontbreekt vrouwen kennelijk aan de vereiste bravoure, schrijft Debbie Appel'.
Appel's betoog is raak wat betreft absurditeit van zgn. 'debat', is idd aanfluiting. Interviewstijl van DWDD, P&W, PowNews enz. is vunzig. Kernprobleem is idd competitie tbv. ego- en macht-expansie. Maar tegenstelling met 'dialoog' en oplossingsgerichtheid is vals. Kritische en confronterende discussie is cruciaal om informatie te filteren, zeg 'puinruimen'. Volgende vereiste is de positieve elementen achterhalen en erkennen als bouwstenen naar doel/oplossing. Men mist steeds de pointe. Ook hier.(·) Commentaar bij:
Ed Kenter, huis- en euthanasiearts: ''Ondraaglijk lijden' is en blijft subjectief'.
Trouw, 08/03/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/ondraaglijk-lijden-is-en-blijft-subjectief~b2417081/]
' De euthanasiewet met daarin de zorgvuldigheidseisen waaraan artsen moeten voldoen, is sinds 2002 onveranderd gebleven. Artsen en patiŽnten hebben daarentegen de interpretatie van de wet opgerekt. De grens is opgeschoven van ondraaglijk lijden naar gebrek aan kwaliteit van leven: angst voor toekomstig lijden, ongeneeslijk oud zijn en beginnende dementie. De initiatiefgroep 'Voltooid leven' wil bovendien dat een zelfgekozen levenseinde aan deze reeks wordt toegevoegd. De wet is niet letterlijk, maar feitelijk reeds veranderd. Tegenstanders van euthanasie waarschuwen al jaren voor een hellend vlak. Voorstanders spreken liever van voortschrijdend inzicht '.
Zeker, kwaliteit van levensgevoel ligt in beleving. Die is inherent subjectief, en vereist bewustzijn. Hetzelfde geldt echter voor alle informatie en kennis. Een heelal zonder enig spoor van bewustzijn ontbeert alle drie. Toch vergaren wij veel informatie/kennis indirect, door kennisneming van ervaringen van anderen. Sterker nog, we kunnen kennis hebben over de subjectieve beleving van zelf of anderen die betrouwbaar blijkt. Dus objectiviteit over subjectieve ervaring is mogelijk. Portee weerlegd.
Er lopen hier 4 kernproblemen door elkaar. 1. De misvatting dat subjectieve beleving niet objectiveerbaar is: zie bewustzijnsfilosofie. 2. Betrouwbaarheid van interpretatie taal-en communicatie: gebruik afleidingsrelaties tussen uitingsvorm-syntax-semantiek-beleving. 3. Complexiteit van informatie: zie beslisbaarheid etc. in formele logica. 4. Voorspelbaarheid via statistische berekening: gebruik inzichten causale analyse. Kenter's argumenten rammelen, maar zijn eindconclusie is praktisch zeer relevant.


(·) Commentaar bij:
Renť van Leeuwen: 'Hopelijk valt u zo snel mogelijk dood neer. Op naar 't Walhalla'.
Volkskrant, Opinie, 09/03/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hopelijk-valt-u-zo-snel-mogelijk-dood-neer-op-naar-t-walhalla~bb8fd2f3/]
'Premier Rutte mag dan drie weken nodig hebben om te onderhandelen over de bezuinigingen, Renť van Leeuwen heeft een aantal ideeŽn om de schatkist snel weer vol te krijgen.'.
Renť v. Leeuwen slaat weer toe met een slappe dweil van een tekst. Ondanks de pedante pose van brille en ironie is er niets origineel, scherpzinnig of spitsvondig aan. De genoemde ideeŽn zijn al 100 x uitgekauwd. De stijlfiguur - opsomming met toenemende karikaturalisering, met suggestie van hellend vlak om het tegendeel te beweren en toch gedekt te blijven - is al uitentreuren nagedaan, totaal doorzichtig, en ontstellend flauw.


(·) Commentaar bij:
(Rutger Bregman: 'De enige crisis is een generatiecrisis: wij zijn opgevoed door klepzeikers'.
de Volkskrant, Opinie, 22/03/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-enige-crisis-is-een-generatiecrisis-wij-zijn-opgevoed-door-klepzeikers~bc3f86f7/]
'Klagen over vermeende malaise is valse nostalgie en het resultaat van een opvoeding door een generatie die jongeren beroofde van grote verhalen en het geloof in de maakbaarheid van de wereld, vindt Rutger Bregman'.
Dit artikel lijkt op epistels in 1965, behalve destijds waren die 1. ludiek, niet zuur/hufterig; 2. veel intelligenter.
Alle ravage van nu is destijds al logisch voorspeld uit bekende trends, die nog steeds doorgaan.
De cruciale vraag is: Waarom hebben de babyboomers in de loop van de 70ies massaal hun idealen verraden? Slappe karakters, verleid door commercie en comfort, .. of simpel verslagen door overmacht, dwang, bedrog en manipulatie van rechts? Spelen nu 'Wir haben es nicht gewusst'.
Bregman, blijf idealistisch, maar bewijs dat je over 40 jaar recht van spreken hebt.


(·) Commentaar bij:
(Thomas von der Dunk: 'Studenten hebben over alles een mening, alleen is die vaak nergens op gebaseerd' .
de Volkskrant, Opinie, 22/03/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studenten-hebben-over-alles-een-mening-alleen-is-die-vaak-nergens-op- gebaseerd~b42c4ed4/]
'Niet alles was vroeger beter, maar sommige dingen wel, schrijft Thomas von der Dunk. 'Als je Abraham gezien hebt, kun je daarover dan uit eigen ervaring misschien toch net iets adequater oordelen dan degenen die pas decennia later op de wereld zijn komen kijken.''.
Dat Dunk 'snotneus' zei was pesterig.. maar futiel. Constateren van apert tekort aan kennis is geen bashen.
'Debat aangaan' zou mooi zijn, maar wat gebeurt is wederom hysterische kakofonie. Wat zien we weer in 90% reacties van wie zich aangesproken voelt?
1. Voorbijgaan aan inhoud: strekking, argumentatie en feitelijke data;
2. Aanvallen op vorm: stijl en 'toon', futiele details, en persoon/ integriteit van auteur;
3. Zelf geen argumenten aandragen die to-the-point zijn.
Zie daar de verheerlijking van de afstomping in volle glorie.


(·) Commentaar bij:
Erik de Kruijf: 'Iedere katholiek is medeplichtig aan psychisch leed'.
Volkskrant, Opinie, 27/03/2012).
[https://www.volkskrant.nl/mensen/iedere-katholiek-is-medeplichtig-aan-psychisch-leed~bd3caaf1/]
''Iedere katholiek draagt hoe dan ook bij aan het in stand houden van een instituut dat door de rigide standpunten ten opzichte van bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen en celibaat nog steeds schrikbarend veel ellende veroorzaakt. Aan die harde waarheid kan en mag je je als lid van een dergelijke organisatie niet onttrekken', meent Erik de Kruijf.'.
Kijk, luister 'ns, denk nou 's ff na. Zo geredeneerd is ieder mens te allen tijde in exact gelijke mate verantwoordelijk alsmede schuldig, aan elke misdraging, wandaad, misdaad of so wie so welke mogelijke oneffenheid ook ooit begaan door een soortgenoot, zij het mens of welk levend organisme ooit. Welaan, bizar, absurd, krankzinnig uiteraard derhalve en aldus verzengend weerlegd tot in de eeuwen der eeuwen, Amen. Here here zie op ons nere.


(·) Commentaar bij:
(Lucas Maillette de Buy Wenniger, SciencePalooza: 'Laat het maar zien, meneer de minister-president: hoe solide zijn de gegevens waar u uw beleid op stoelt?'.
de Volkskrant, Opinie, 30/03/2012).~
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/laat-het-maar-zien-meneer-de-minister-president-hoe-solide-zijn-de-gegevens-waar-u-uw- beleid-op-stoelt~b312e830/]
'In de wetenschap, de economie en zelfs de sport wegen mensen de statistische waarschijnlijkheid van de gegevens op basis waarvan ze hun keuzes maken mee. Bij het nemen van politieke besluiten zou dat eveneens expliciet moeten gebeuren. Dat betoogt Lucas Maillette de Buy Wenniger van SciencePalooza'.
(1) Dit artikel snijdt zeker een uiterst relevant punt aan, maar de analyse getuigt van gebrekkig inzicht. Het probleem gaat veel breder en dieper.
1. De beheersing en uitvoering van statistiek. Die is helaas al bij academici 'gemiddeld' een aanfluiting, zeker in alfa/ gamma vakken. Statistiek volgt de neurofysische principes van leren uit ervaring door vergelijken, nuanceren en generaliseren. Essentieel voor oorzaak-gevolg denken, cruciaal voor verklaren/ voorspellen t.b.v. oplossingen vinden en doelgericht handelen om ze te realiseren.

(2) Causale analyse is echter afhankelijk van 2. logica, m.n. de formele.
Zelfs een eencellige moet logisch beslissen of sterft.
Chaos is ruis, is 0 verschil, maakt beslissen random. Leven begint met intelligentie, en dat begint met combinerend denken vanaf elk eerste onderscheid t.o.v. ruis, - dus toepassen van logica, en die is bottom-up hyper exponentieel in [het aantal onderscheidingen] N.
Beheersing en uitvoering van logica is bij academici meestal bar en boos, m.n. weer bij alfa/ gamma's, die typisch associatief redeneren: 'collage logica', aan elkaar plakken van zaken op basis van gelijkenissen.

(3) Zinvol toepassen van logica voor resultaten in de praktijk vereist echter 3. oprechte, serieuze waarheidsvinding.
Het begrip 'waarheid' is echter een absurd lachertje geworden in de academische wereld, door de combinatie [sinds de val van de Muur] van enerzijds pedant postmodern absoluut relativisme van links, en anderzijds neo-liberaal anything goes opportunisme van rechts.
Beide even arrogant, decadent en gratuit.

(4) Echte waarheidsvinding vereist 4. integriteit en moraal, en die zijn onder politici, bestuurders, CEO's e.a. machthebbers helemaal een naÔeve fictie, maar ook in de samenleving van hoog naar laag.
Onze cultuur is al vele eeuwen 'verzadigd van leugens', z. Friedman, onze eigendunk gebouwd op knechting, kolonialisme, slavernij, uitbuiting, plundering, roofbouw, enz. van medemensen, andere volkeren, diersoorten, natuurlijke hulpbronnen, en verder op economische bubbels.

(5) De kernvraag is dus, wat is nodig om resp. integriteit, waarheidsvinding, zindelijk redeneren en valide causale analyse incl. statistiek, te bevorderen - t.b.v. de toekomst onzer kinderen? M.i. allereerst zelfreflectie, dus 5. emotionele intelligentie, m.n. anticiperend inleven.
Stuiten we op een volgend beletsel: massaal techno-fetishisme. De ideologie van de bio-robot: bewustzijn en vrije wil zijn weggerationaliseerd, z. D. Dennett. De S-R machine, productie/ consumptie zombie, het ideaal van Rutte c.s..

(6) Dat academisch fysicalistisch-functionalistisch programma tot totale reductie van leven, geest, en bewustzijn tot de platte bio-robot van materie/ energie, dringt nu door tot alle niveau's in alle culturen, en leidt steeds sneller tot mondiale monocultuur van mentale afstomping, ontzieling en zombificatie.
Komt o.m. tot uiting in ecologische kaalslag, verwoestijning: afbraak van miljarden jaren evolutie. Is qua proporties statistisch ultra-significant. Vereiste nr. 6 is dus: herstel van het bewustzijnsbesef.


(·) Commentaar bij:
Nausicaa Marbe: ''Hoi', zegt een kauwgom kauwende Sacha de Boer klokslag acht uur'.
VK, Opinie, 06/04/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoi-zegt-een-kauwgom-kauwende-sacha-de-boer-klokslag-acht-uur~bf9bd80f/]
Haha ja, zie de onvolprezen Simpelpee 2! Maar zeg, hebben K&B toch niet alle hedendaagse treiter-trends, van verdomming en afstomping, die zich al in de 70s in rudimentaire vorm aandienden, weten te ontmaskeren in al hun walgelijke weerzin? Denk aan het Paddenstoelen imperium, de Tegenpartij, enz.. Al die tendenties hebben in perfide decadentie kunnen voortwoekeren, tot wat wij nu kunnen ontwaren als een algehele ZOMBIFICATIE. Klagen over moeilijke zinnen!


(·) Commentaar bij:
(Richard de Mos, kamerlid PVV: 'Het natuurbeleid in Nederland is toe aan glasnost en perestrojka'.
de Volkskrant, Opinie, 09/04/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/richard-de-mos-het-natuurbeleid-in-nederland-is-toe-aan-glasnost-en- perestrojka~bd5da878/]
'Laten we eerlijk zijn, Staatsbosbeheer is een log orgaan geworden dat steeds vaker ver afstaat van de realiteit en zich om draagvlak geen jota bekommert. Dat stelt Richard de Mos, Kamerlid voor de PVV'.
(1) Het was weer de hoogste tijd om een stuk geraaskal van een PVV'er te plaatsen, met nieuwe draconische voorstellen tot sloop en afbraak 'onderbouwd' met de geijkte laster en hetze tegen alles wat meer dan 1 hersencel met 2 standen vraagt.
Het trekt aandacht, roept een hoop gekrakeel op, en zo wordt het hier steeds populairder.
Gezellig! Wat nog ontbreekt zijn de chocoladeletters met dikke onderstrepingen. Maar dat gaat al te veel opvallen.

(2) Inderdaad, enkele hersencellen waren cynisch.
Niet bij voorbaat 'omdat' het van de PVV is, maar vanwege de ranzige laster en dwingelandij tot botte destructie van alles wat staat voor sociale en culturele ontwikkeling, wetenschap en gevoel, waarvan dit stuk weer doordrenkt is en wat volkomen kenmerkend, structureel en standaard is voor PVV'ers in al hun uitgangspunten en uitingsvormen.
Valt dat echt niet op? Zelfs Brinkman kwam er achter. Wordt wakker, met of zonder dikke chocoladeletters.

(3) Zomaar een voorbeeld. 'Boswachters krijgen steeds meer te maken met geweld en bedreigingen'. Raar? Ik vermoed dat het aandeel PVV'ers, GeenStijlers, Telegraaflezers, SBS-kijkers daarin onevenredig groot is.
Is dat een vooroordeel? Zou de jarenlange almaar toenemende razernij in die kringen van haat, hetze en afbrand-aansporingen tegen alles wat links, cultureel en/of 'groen' is, nou echt geen merkbaar effect op gedrag van dat publiek hebben? Het is overal in dit land merkbaar! Dankzij de Mos cs..

(4) De redenering van PVV over natuur is bizar maar kenmerkend.
1. Wij zijn tegen links. 2. Links is vaak voor natuur. 3. Dus wij zijn tegen natuur. 4. SBB (Staatsbosbeheer) zorgt voor natuur. 5. Dus wij zijn tegen SBB.
Logica van het ultra-simplisme, denken in Ingroup-Outgroup, alles in 2 schoenendozen: hetzij goed: PVV, gelijkgestemden; hetzij slecht: andersdenkenden, m.n. de culturele 'elite'.
Het volk wordt misleid en misbruikt, bijv. met dit pseudo-plan, om zich te laten uitbuiten door de echte, economische elite. Dat zijn de 'goede bedoelingen' van de PVV.


(·) Commentaar bij:
(Frits Bolkestein: 'Moraliserend links houdt erg van zielig'.
de Volkskrant, 10/04/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/moraliserend-links-houdt-erg-van-zielig~b9cf8b5c/]
'Links en rechts. Het kapitalisme is niet populair bij journalisten, hoewel het ons de grootste mate van welvaart en vrijheid ooit heeft gegeven, en er geen alternatief voor is.'
(1) Ja nou zeker heeft het kapitalisme ons veel gebracht, vooral eigendunk, gebouwd op eeuwen knechting, kolonialisme, slavernij, uitbuiting, plundering, roofbouw, verwoesting, enz., van medemensen, andere volkeren, diersoorten, natuurlijke hulpbronnen - evolutie van miljarden jaren in de sloop, kernafval is nog 100.000 jaar dus 4.000 generaties dodelijk!
En verder een kaartenhuis, een 'kathedraal op luciferhoutjes', gebouwd op economische bubbels, dus megaschulden. Wat zullen onze nakomelingen meewarig hoofdschudden over zoveel pervers bedrog, en vooral: zelfbedrog.

(2) Bolk in programma 'Vrijheid', VARA, 18/4 jl.: 'Iedereen kan slagen mits hij voldoende ambitie en discipline heeft. En anders ben je maar een schoonmaker'. Vooronderstelt o.a. dat alle interne en externe factoren, resp. talenten/ capaciteiten en omstandigheden/ kansen, altijd voor ieder levenslang 100 % gelijk verdeeld zijn. Mega-bedrog van Rutte c.s., krankzinnig en crimineel.
Onder happy few leven veel extra kenmerken: morele corruptie, leven in leugen, het samen met je Minerva netwerk uitpersen van medemensen, etc..

(3) Naar mijn beste weten werd gewetenloosheid traditioneel in de psychiatrie beschouwd als het meest onderscheidende kenmerk van psychopaten. D.w.z. een totaal gebrek aan empathie en moraal.
Maar, begrijp ik het nu goed dat dit volgens Bolk in de VVD/PVV precies het collectieve ideaal c.q. streefdoel is, vanuit de neo-liberale 'ideologie'? Is dat een toevallige parallel, connectie of gewoon identiek? Het zou een hoop verklaren van gedrag, m.n. keiharde plundering en uitbuiting, bijv. van schoonmakers.


(·) Commentaar bij:
(Jelmer Renema: 'De ideologie van Bolkestein: meer macht voor de mensen die macht hebben'.
de Volkskrant, Opinie, 14/04/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-ideologie-van-bolkestein-meer-macht-voor-de-mensen-die-macht-hebben~bb0f5d1b/ ]
'Bolkestein maakt precies dezelfde fout als iedere andere ideoloog als hij beweert dat het kapitalisme onvermijdelijk is, vindt Jelmer Renema.
(1) Het gaat Bolk, Rutte e.a. rechts totaal niet om ideologie. Hun ultrasimplistische uitlatingen dienen enkel als cover-up. 'Je daden spreken, niet je woorden'. Enige doel is misleiden en misbruiken van de have-nots t.b.v. de haves. Met succes. Velen die nu toevallig nog een baan hebben, stemmen VVD/PVV, in de waan gebracht dat die iets aan hun belang gelegen is. Het bedrog werkt nog steeds. Maar is wel bedrog.

(2) Je kunt pas iets als typerend voor een hele categorie aanvoeren, als je aantoont dat het massaal aanwezig is, en incidenteel afwezig. Rechts in het algemeen, doet het omgekeerde: negeren van proporties, ontkennen van wat massaal waarneembaar is, en opblazen van incidenten bij links, allochtonen, enz..


(·) Commentaar bij:
(Emma van der Wateren: 'Wilders is leugenachtig over Brussel'.
de Volkskrant, 22/04/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wilders-is-leugenachtig-over-brussel~bc1cf7f9/]
(1) Het was weer louter een theatrale actie van Wilders. Dat 'Ik heb mijn rug recht gehouden', is dat een doel? Welk nut heeft dat, in het totale scenario voor Nl?
Enkel weer narcistisch zelf-verheerlijken jegens de PVV'ers die daar weer blind intuinen en prompt 'Goed zo Wilders' napapagaaien.
Bezwaar tegen de 3% is symboliek, dient louter om hysterische stemming te maken tegen Europa, 1 der 1001 duivelse kwaden waar tegen de geblondeerde groot-inquisiteur obsessieve haat mobiliseert, omwille van eigen glorie.

(2) Het ultrasimplisme van PVV/VVD leidt tot fricties, botsingen, paradoxen etc., uiteindelijk dwang en geweld. [Zie eerdere commentaar:] 'Desastreuze denkfouten van het populisme: mening vervangt kennis, democratische meerderheid garandeert waarheid, recht en rede, welvaart garandeert welzijn; on top: kwantiteit garandeert kwaliteit c.q. meer is beter.'
We overzien nu de schade in een vroege fase. Er is nog kans op een ommekeer, maar dat kan m.i. hoogstens van Samson c.s. komen. PVV/VVD ondermijnen beschaving EN economie.


(·) Commentaar bij:
(Amanda Kluveld: 'We leven in een land dat niet weet wat 'zeg maar' goed of 'zeg maar' fout is'
de Volkskrant, Opinie, 27/04/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-leven-in-een-land-dat-niet-weet-wat-zeg-maar-goed-of-zeg-maar-fout- is~be38e0f39/]
'Of de oudoom van Auke de Leeuw, die zich aansloot bij de Waffen-SS, een slachtoffer was, daar is nu dus in toenemende mate discussie over. 'Een discussie waar het Comitť 4 en 5 mei zich aan ergert omdat het weet dat het dan werkelijk stelling moet nemen en blijvend moet durven onderscheid maken tussen wie slachtoffer is en wie dader', schrijft columnist voor vk.nl Amanda Kluveld'.
(1) (N.a.v. 'alles is grijs' betogen).
Tja, is het een 'dun draadje' tussen goed en kwaad? Interessant om te fantaseren wat voor samenleving dat zou zijn geweest, als de Geallieerden veilig thuis waren gebleven, of volledig waren afgeslacht, de EntlŲsung voltooid was, Europa onder de ijzeren laars verpletterd, het Derde Rijk op weg naar de 1000 jaar, enz.. Een aardige hel.
Zouden wij dan over 'de foute geallieerden' hebben gesproken? Dat zou vast bij dat regime in de smaak vallen.

(2) Ach ja, 'No good guys and no bad guys'. Immers, het is allemaal psychisch. Als we de daders maar 'begrijpen'.
Bovendien: Kennis is ook maar een mening. Als je maar een verhaal hebt. Filosofie van afzijdigheid, lafheid en verraad.
Dutchbat tegenover Mladic, toen al jaren bekend als routineuze massamoordenaar. Maakte die toch weer ca. 8000 mensen dood. Goh wat was dat een verrassing! Nou ja, pech, Wir haben es nicht gewusst, is dan weer de nationale conclusie van Defensie en politiek. Toegevoegd aan ons 'Grijs Verleden', in 4000 blz. rookgordijn door NIOD olv. Hans Blom. Volkseer gered! Zum kotzen.


(·) Commentaar bij:
(Bram Enning, onderzoeker bij het NIOD: 'Op de Dam moeten we geen SS'ers herdenken'.
de Volkskrant, Opinie, 27/04/2012).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/op-de-dam-moeten-we-geen-ss-ers-herdenken~b97a8f9c/]
'Al haalde het Nationaal Comitť 4 en 5 mei gisteren een streep door zijn omstreden voornemen, het lijkt nog steeds niet goed te begrijpen waarom een gedicht over een SS'er thuishoorde bij de Nationale Dodenherdenking. De kwestie geeft te denken over de capaciteiten van het Comitť. Dat stelt Bram Enning, onderzoeker bij het NIOD. '
(1) Volgens een bekende theorie die niet origineel is want altijd al bij neo-nazi's populair was - toeval! - zou onder elk arm en zich vernederd denkend volk een Hitler moeten opstaan die massa-uitroeiingen begint.
Enkel 'een kans krijgen' is nog lang niet een oorzaak tot iets. Volgens neo-nazi's was er destijds een 'wereldregering', uiteraard een Joods complot, en de holocaust een mythe, dus dat maakt het verhaal mooi rond nietwaar? Dat moet de NSB/ SS begrijpelijk maken, zodat we ze 4/5 gaan herdenken! 'Logisch' ..

(2) De ruimdenkendheid waarvoor velen hier pleiten is omgekeerde logica. Het is ook vrij goedkoop, zeker t.o. de trauma's en dreiging die daardoor bij nabestaanden en nakomelingen worden opgeroepen, nog generaties lang.
Dat inleven is niet behaaglijk, nee.
Maar, laat ons landje maar weer vol eigendunk het lichtgevende gidsland van postmoderne ultra-tolerantie spelen, dit keer jegens onze 'lieve' toenmalige NSB/ SS-ers. Duitsland zal ons wellicht volgen en straks alle oud-nazi's en neo-nazi's herdenken.

(3) De door velen bepleite ruimdenkendheid t.a.v. alle gevallenen in oorlog is bizar, want oorlog is gewoon strijd tussen mensen, dus laten we dan ook alle gevallenen bij bijv. moordpartijen en afrekeningen tussen criminelen, drugs-bendes e.d. op 4/5 mei herdenken. Net als alle daders hebben zij ook altijd een zielig en begrijpelijk verhaal, en benadrukken het grote grijze gebied, waar zij hun winsten behalen en z.s.m. de totale macht willen grijpen. Hitler: 'Gelukkig voor ons leiders denkt de massa niet na'.

(4) Zeker moeten we eeuwenlange vetes van wreking en vergelding voorkomen. Maar volgens die theorie zou de jaarlijkse 4 mei herdenking hier al lang tot nieuwe oorlog of althans vijandigheid met Duitsland moeten hebben geleid. Het tegendeel is echter het geval. Nakomelingen van nazi's wordt niets aangerekend, mits zelf geen (neo-)nazi.
De vergelijking met N-Ierland is hoewel goedbedoeld echt totaal scheef, en draagt mede, en zoals vele, enkel bij aan de nationale verwarring die steeds absurder wordt.

(5) Het mooie van deze discussie vind ik, dat de meeste reacties, de meest bizarre daar gelaten, toch getuigen van oprechte zorg voor het belang van de vrijheid tegenover de tirannie. Morgen zal Nederland weer met deinende massa's feesten en brullen om 'onze' vrijheid als een collectieve verdienste.
Relatief een klein clubje maakt zich druk en zet zich in om die vrijheid te versterken, waarborgen, beschermen, verdedigen, en haar een duurzame basis te geven. Maar goed, kwaliteit gaat voor kwantiteit.

(6) (N.a.v. 'We moeten ruim denken, en daarmee boven goed en kwaad uit komen').
Uw wijsheden stemmen mij wee. Tussen uitersten bestaan in de realiteit oneindig veel nuances, in een oneindig fijnmazige structuur. Geen nuancering neemt echter de uitersten weg.
U beziet alles in ťťn eenvormige soep. Wat bevrijdend! Er is geen goed/kwaad. Alles is waar, niets is waar. Het brein wordt overbodig.
Toch denk ik dat u niet echt zo denkt als het uw eigen veiligheid, belangen en rechten aangaat. Uw quasi-spirituele New-Age goeroe-wijsheden zijn goedkope hyper-narcistische flut.

(7) (N.a.v. de bekende 'morele oordelen zijn hypocriet' drogreden)
Ok, niet alle onrecht, problemen en leed zijn opgelost in dit land. Is ook een onhaalbaar doel.
TÚch houden we een 'nationale' 4 mei herdenking. Sterker, onder bevolking, publiek en kransleggers is er niet ťťn moreel 100 % brandchoon, puur en heilig. Ach, we blijven mensen. Stoute Bernard za. inclu..
Niemand is verantwoordelijk voor daden van een ander, tenzij anders bewezen.
Geldt voor dochter t.o. vader, Auke t.o. oudoom.
Dus, kransleggen prima, wenen om SS-er beter op andere tijd en plek.


(·) Commentaar bij:
(Robin de Wever: 'Straks hebben ook robots enig moreel bewustzijn'.
Trouw, 28/04/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/straks-hebben-ook-robots-enig-moreel-bewustzijn~b163ddfd/]
'Over een decennium of twee zijn robots geavanceerd genoeg om gesprekken te voeren en zelf keuzes te maken. De 'mensachtige' machine wordt zo intelligent dat velen hem moreel bewustzijn zullen toedichten, voorspellen Amerikaanse wetenschappers'.
(1) Dit verhaal is gebaseerd op massa's denkfouten.
Kort: subjectief bewustzijn heeft unieke kenmerken die niet herleidbaar zijn tot aspecten van materie/energie, m.n. niet tot breinwerking (via neuro-reductie, fysicalisme), of tot abstracte patronen (via informatie-reductie, functionalisme). Hiervoor bestaat een blinde vlek. Dat staat los van religie e.d..
Wat academici eerst leren is hun directe subjectieve ervaring te rationaliseren. In de wetenschapscultuur is het project om 'leken' te laten geloven 1. dat zij bio-robots zijn, die slechts in de illusie leven dat ze bewustzijn hebben; en vervolgens 2. dat robots, die mensen nabootsen, wel echt bewustzijn hebben.

(2) Wiskunde is een zijtak van de formele logica, niet omgekeerd.
Werking van computers, automaten, robots e.a. Turing Machines berust op beslisbaarheid van de propositielogica (PPL). Alle andere logische systemen zijn van de PPL afhankelijk, hebben wel grotere expressieve kracht, maar zijn veel minder beslisbaar, waardoor ze meer chaos opleveren.
Structuur of chaos zijn kenmerken van informatie, geen inherente noch unieke kenmerken van bewustzijn; ze zijn niet kenbaar zonder bewustzijn, dus afhankelijk van bewustzijn, niet omgekeerd.

(3) Met 2 standen zijn niet 4 maar 16 logische relaties mogelijk, hyper-exponentieel in het aantal items. Althans in de simpelste formele logica, in elk meer 'geavanceerd' systeem, zoals fuzzy logic, neemt met de syntactische expressiviteit de onzekerheid (contingentie) ultra-exponentieel toe.
Complexiteit is een kwestie van kwantiteit, niet van kwaliteit. Neemt met toenemende complexiteit evenredig uw 'hoeveelheid' bewustzijn toe? Zoek de meest intense bewuste ervaring, bijv. helse pijn of hemels genot, en voel dat die los staat van taal en/of logica.


(·) Commentaar bij:
(Aleid Truijens: ' Hoe haalden de ouders van Auke de Leeuw het in hun hoofd om hem te vernoemen naar een foute oom?'.
de Volkskrant, Opinie, 02/05/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-haalden-de-ouders-van-auke-de-leeuw-het-in-hun-hoofd-om-hem-te-vernoemen-naar-een- foute-oom~ba280db2/]
''Slachtofferschap' is in onze therapeutische tijd een woord met louter negatieve bijklank. Niet blijven hangen in het verleden. Verzoenen, verbinden, dat moeten we. 'Je zou bijna vergeten dat voor mensen wier familieleden nog maar 67 jaar geleden beestachtig zijn vermoord, trouw aan die dierbaren boven verzoening gaat. Moet gaan', schrijft Volkskrant-columnist Aleid Truijens.'
(1) (N.a.v. oproep van een reageerder tot 'tolerantie voor cognitieve chaos' van daders)
Op de 'waarom' vraag naar gedrag kan elke dader (of diens advocaat) altijd onbeperkt veel redenen en motieven noemen, gratuit en arbitrair. Die zullen voor geestverwanten en rechters altijd als plausibel, redelijk en begrijpelijk voorkomen. Vaak zijn het doorzichtige rationalisaties en excuses die niet dat gedrag werkelijk rechtvaardigen.
In de tijd van NSB en SS was er weinig grond voor 'cognitieve chaos', zeker vanaf Kristal nacht, en helemaal toen Joden overal uitgesloten werden, uit hun banen gezet, uit hun huizen gesleurd en op transport gesteld werden. Niet erg dubbelzinnig.

(2) We zijn nu al zover dat we de vrijwilligers voor de NSB en SS, die destijds in volle kennis van alom waarneembare openbare roof, geweld en moord op Joden en alle andersdenkenden hun keus maakten voor het inktzwarte fascisme der bloed-badende nazi's, zielig en begrijpelijk vinden. De nieuwe politieke correctheid.

(3) Even vrij was de optie om in de jaren 32-45 NIET bij de NSB/SS te gaan. Nou ja, het is absurd dat deze discussie gevoerd wordt, die je 10-20 jaar geleden nog alleen met spaarzame gestoorde fascisten, criminelen, mafiosi e.a. psychopaten had. Nederland is echt verworden tot een open psychiatrische inrichting.

(4) Reageerders die de NSB/SS nog steeds - goddank - apert fout vinden, beweren nergens dat "al die 'vrijheidsstrijders' uit romantische en nobele motieven ter oorlog togen". Je kunt niet zeggen dat zij "waren ook maar gestuurd, daar zat vaak geen bewuste beslissing bij".
Er zijn nog steeds personen met foute grootouders die anno nu nog welbewust de heilsboodschap van Hitler c.s. cultiveren, en de waanzinnige misdaden en massamoorden goedpraten (o.a. op Facebook). Als ze de kans hadden zouden ze vandaag weer gaan.

(5) De discussie gaat over herdenken op 4 mei. De 'kwetsbaarheid' van de echte slachtoffers, beter gezegd leed, is niet als maat der dingen gesteld, maar simpel het thema van 4 mei.
Dat jongens onder enige dwang geronseld of gestuurd werden voor de NSB/SS is ook een broodje aap. Een mogelijk leed van die jongens/mannen was de voorzienbare consequentie van vrije keuzes voor verraad en oorlogsmisdaad. Dat gaat om proporties, logica, waarheid, recht en moraal.

(6) Het zou vast een veel fijnere 'samenleving' zijn geweest, als die 'uitstekende kerels' destijds gewonnen hadden, de Geallieerden veilig thuis waren gebleven, of volledig waren afgeslacht, de EntlŲsung voltooid was, Europa onder de ijzeren laars verpletterd, het Derde Rijk op weg naar de 1000 jaar, enz.. Een aardige hel.
Jouw visie [van een reageerder] impliceert dat de 'keuze die de latere winnaars niet beviel', om daar aan mee te werken, tegenwoordig evengoed een uitstekende zou zijn. Volstrekt absurd en morbide.

(7) Adolf H. was lief voor zijn hond, en voor kindertjes, blonde dan wel, Arisch en geschikt voor de Hitler Jugend, dus bruikbaar als kanonnenvoer voor het front. En hij kon er ook vŗst niks aan doen.
Een hartelijke knuffel dus van ruimdenkend Nederland voor snorretje en zijn vunzige trawanten, namens de onafzienbare lijkenstapels. Wir haben es gewuŖt. Immer wieder. Jetzt wieder.

(9) Niet elke meningsuiting is verenigbaar met herdenken op 4 mei, was ter discussie. Inderdaad 'proporties, logica , waarheid, recht en moraal' zijn onderhand enkel nog 'mening', zowel in postmoderne ultra-tolerantie van links als hyper-opportunistisch ultrasimplisme van rechts, dus zoek. Hitler: 'Het is een geluk voor ons leiders dat de massa niet nadenkt'.

(10) Geweld en oorlog dienen gestopt en beter nog voorkomen te worden. Dat vereist wel een valide oorzaak-gevolg analyse . Gewelddadige ideologieŽn verschaffen altijd het ideale alibi/ excuus voor mensen, bijv. een 'misleide achttienjarige', om daders te worden die slachtoffers maken, en om die vrijwillige keuze vooraf, tijdens en erna goed te praten. Dit met typische drogredenen, ter misleiding en desinformatie.


(·) Commentaar bij:
(Harriet Duurvoort: 'Oprah is maar heel even weg'.
de Volkskrant, Opinie, 07/05/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oprah-is-maar-heel-even-weg~b5d1db56/] 'Het is Oprah gegund dat ze terugkomt. En dat zal ook wel. Kom op. Als het erop aankomt kan ze toveren, dat heeft ze al eerder bewezen. 'En, cheesy of niet, ik vind Oprah's boodschap juist in deze diepe crisis van het materialistische kapitalisme, waardevoller dan ooit', schrijft Volkskrant-columnist Harriet Duurvoort'.
Een idolaat betoog van een devotee. Oprah heeft zeker weleens iets zinnigs gezegd, zelfs iets essentieels, zoals intrinsieke eigenwaarde, belang van zelfrespect, enz.. Maar het is shoppen in het denken van anderen, en dat versimpelen en overdrijven.
Als het maar een goed gevoel geeft, voor de typisch Amerikaanse positivo-show. Veel kul, bijv. 'Waar je bang voor bent heeft geen macht, het is je angst die de macht heeft': impliceert onbeperkte almacht, fysiek en emotioneel, voor ieder. Oh, Oprah, sooo trueueue!


(·) Commentaar bij:
(IPS/ Redactie Trouw: 'Plastic vormt grotere bedreiging voor India dan atoombom'.
Trouw, 09/05/2012).
[https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/plastic-vormt-grotere-bedreiging-voor-india-dan-atoombom~b9dc488e]
' Het ongebreidelde gebruik van plastic zakjes verstopt meren en rioleringsstelsels en dat vormt een grotere bedreiging voor de toekomstige Indiase generaties dan een aanval met een atoombom. Die opvallende uitspraak komt van het Indiase Hooggerechtshof'.
Resp.:
(IPS/ Redactie Trouw: ''Plastic soep' beÔnvloedt leven in de oceaan.
IPS/Redactie - Trouw, 13/05/2012).
[https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/plastic-soep-beinvloedt-leven-in-de-oceaan~b9f7f6e9/]
'Onderzoekers hebben voor het eerst aangetoond dat de 'plastic soep' in de oceaan daadwerkelijk invloed heeft op het ecosysteem. De zogenaamde oceaanschaatser, familie van het schrijvertje, gebruikt de plastic schilfers om eieren op te leggen'.
(1) Leve de dictatuur van group-think, consensus, crowd sourcing.
Deze 'slimme' meerderheid heeft al eeuwen over de hele wereld op alle niveau's bepaald dat de natuur op aarde, resultaat van miljarden jaren evolutie, steeds sneller wordt verwoest, zodat zelfs de basis van leven structureel wordt ontwricht. Die massa's zullen hiermee doorgaan, totdat de wal het schip verbrijzelt. De wal is altijd sterker.
'De meeste mensen leren enkel door met hun vlakke hand tegen een cactus te slaan' (M. Erickson).

(2) Uitgaande van de gigantische nog lang explosief toenemende massale verspreiding van plastics is de kans groot dat microben evolueren die smullen van kunststof. Kan spoedig onze van kunststof vergeven postmoderne hedonistische ietwat nuffige consumptiecultuur aanvreten.
Maar enfin, onze cultuur is al vele eeuwen gebouwd op schijn: knechting, kolonialisme, slavernij, uitbuiting, plundering, roofbouw, enz. van medemensen, diersoorten, de natuur, de aarde, en op economische bubbels. Cirkel rond!


(·) Commentaar bij:
Meindert Fennema: 'De hufterigheid is nu ook tot de Leidse rechtenfaculteit doorgedrongen'.
Volkskrant, Opinie, 11/05/2012).
[ http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3254167/2012/05/11/De-hufterigheid-is-nu-ook-tot-de-Leidse-rechtenfaculteit-doorgedrongen.dhtml ]
' Vandaag om 15.00 uur houdt Meindert Fennema zijn afscheidscollege als hoogleraar Politieke Theorie aan de Universiteit van Amsterdam. 'Het begrip hufterigheid wordt tussen 2000 en 2002 plotseling populair in de media en het begrip verhuftering doet zijn intrede', schrijft hij in het tweede deel van zijn afscheidsrede'.
(1) Dit opstel besluit met de term zelfbeperking, wat niet blijkt uit de tekst. De toename van verhuftering is op alle fronten onmiskenbaar, maar duikt arbitrair op in het frame 'democratisering van het cultuurdomein' resp. een halt aan 'moreel verval', dus het omgekeerde [inversio]. Critici moeten eerst bewijzen dat ze 100% perfect zijn, wat onhaalbaar is. Fennema kent hun motief: dat is enkel 'de angst van de culturele elite om haar posities te verliezen'. Kretologie conform de tijdgeest, validiteit nul. Aantoonbaar stemmingmakerij, gepresenteerd als 'wetenschap'.

(2) In zijn 'bewijs' over crowd sourcing gooit Fennema allerlei zaken door elkaar:
'Gemeenschappelijk oordeel' of consensus, meerderheidsoordeel en gemiddelde. Definieert deskundigen als elite. Gebruikt discutabele bevindingen, n.b. van een zekere 'elite', als bewijs dat een menigte meestal beter oordeelt dan een groep deskundigen.
Dat pleit echter voor group-think en consensus, en dus juist tťgen civil courage. Zonder non-conformistische denkers was alle wetenschap van niveau Fennema gebleven, en cultuur van het allooi 'Oh oh Cherso'.

(3) Overige drogredenen:
Arbitraire causale inferenties: 'de democratisering van het cultuurdomein'; 'de angst van de culturele elite om haar posities te verliezen'.
Omkering van betekenis, en stroman: 'Van Lieshout vat het fascisme dus op als een democratiseringsbeweging.'
Overinterpretatie, en stroman: 'Dick Pels ziet de hufterigheid als een gevolg van de emancipatie van de arbeidersklasse.'


(·) Commentaar bij:
(Thomas von der Dunk: 'In oorlogen zijn 'goed' en 'fout' nu eenmaal zelden helder''.
de Volkskrant, Opinie, 17/05/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/thomas-von-der-dunk-in-oorlogen-zijn-goed-en-fout-nu-eenmaal-zelden- helder~b7213356/]
' Inmiddels kunnen wij wel enige sympathie opbrengen voor Nederlandse soldaten die weigerden naar Indie te vertrekken om daar te vechten - de oorlog zelf vonden we immers fout. Maar is dat niet hetzelfde dilemma als wanneer het gaat om het al dan niet herdenken van Duitse soldaten die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog?, vraagt columnist Thomas von der Dunk zich af.'
(1) Enkele nuances op deze veilige deconstructie van 'goed' en 'kwaad'. Gemist wordt het feit dat gedwongen Wehrmacht-dienst totaal geen probleem was voor veel nazi-aanhangers. Toch waren er wel 18-jarige jongens die door desertie hun leven offerden i.p.v. de 100en die ze zouden moeten vermoorden. Zo'n offer kun je natuurlijk niet van mensen eisen, maar het verdient m.i. wel aandacht en respect, meer dan zwichten, buigen of met enthousiasme dienen voor terreur.

(2) Zonder 'terugkijken naar het verleden' is er geen leren uit ervaring, sterker nog, geen ontwikkeling van enige kennis of vaardigheid, het hele zenuwstelsel zou overbodig zijn. Quad non, zo durf ik ook uw zenuwstelsel te taxeren.
De antieke bijbelse verhalen zijn ontstaan in tijden van totaal onbenul van neurofysiologie, en slechts primitieve notie van logica. Zijn wellicht nog als metaforen nuttig toepasbaar op het heden, zij het met mammoettankers zout te nemen, zeker ook de zoutpilaar.


(·) Commentaar bij:
(Redactie Trouw: 'Srebrenica-gedeelte Mladic-zaak begonnen'.
Trouw/ ANP, 17/05/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/srebrenica-gedeelte-mladic-zaak-begonnen~bcb1764b/]
'Het JoegoslaviŽ-Tribunaal heeft vandaag het Mladic-proces voortgezet. Op de tweede zittingsdag kwam in de openingsverklaring van de aanklagers de genocide van Srebrenica aan de orde. '
Typische verwoordingen: '.. gebeurde dat met de 'beste intenties [van VN, Nederland, Dutchbat] ..', 'probeerde zich ook in te leven [in de ServiŽrs] ..'. Is dit weer geniale psychodiagnostiek in retrospectief op collectieve innerlijke roerselen?
Wordt dit een traject psychotherapie ter heling en vertroosting van partijen en betrokkenen, m.n. toevalligerwijs eenzijdig de VN, de Nederlandse staat, Dutchbat, en verdachte ServiŽrs? Of gewoon wat eigenlijk bedoeld is: een rechtszaak die zich concentreert op feiten, daden en mogelijke rechts-schendingen?


(·) Commentaar bij:
(Marco Visser: 'Feiten zijn onbruikbare argumenten in klimaatdiscussie'.
Trouw, 30/05/2012).~
[https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/feiten-zijn-onbruikbare-argumenten-in-klimaatdiscussie~b66b10c6/]
'Waarom zijn er nog altijd mensen die niet geloven dat menselijk handelen de oorzaak is van de opwarming van de aarde? Kijk naar het torenhoog aantal bewijzen, zie de brede overeenstemming onder klimaatwetenschappers. Zouden klimaatontkenning en haar mildere variant van publieke apathie worden veroorzaakt door gebrek aan kennis, vragen wetenschappers zich af'.
(1) Marco Visser vliegt weer uit de bocht met selectief shoppen in contra-logische conclusies uit partijdige onderzoeken van verwarde sociaal wetenschappers.
Het is uitgesloten dat wetenschappelijk bewijs als argument als zodanig niet overtuigend is, in welke discussie ook.
Echte probleem is dat het mensen niet meer overtuigt als die een diep ontwricht oordeelsvermogen hebben. Waarheidsvinding en logica zijn totaal uit het zicht, vervangen door group-think, modieuze grillen, hypes, techno-flut.

(2) Auteur propageert in feite group-think. Desastreus, consensus is the killer, zeker 't bizarre massale geloof in 'kennis is ook maar een mening', logische uitkomst van de jarenlange wederzijds versterkende combinatie van boterzacht postmodern absoluut relativisme vanuit links-intellectuelen, en meedogenloos neo-liberaal anything goes opportunisme vanuit rechtse graaiers.
Via massamedia groeide mondiale monocultuur van mentale afstomping en zombificatie.


(·) Commentaar bij:
(IPS/ Redactie Trouw: 'VN-rapport waarschuwt voor onherstelbare milieuschade').
Trouw, 09/06/2012).
[https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/vn-rapport-waarschuwt-voor-onherstelbare-milieuschade~b4077f0e/] .
'Van de vijfhonderd doelstellingen die internationaal zijn afgesproken om het milieu te beschermen, wordt er maar op vier vooruitgang geboekt. Ecosystemen dreigen onherstelbaar beschadigd te worden, volgens het nieuwe Mondiale Milieurapport van de VN'.
Het probleem overbevolking is natuurlijk relevant maar blijkt enkel indirect oorzaak. Direct relevant is het begrip ecologische voetstap.
Wat is de prijs van de opbouw van een soort, biotoop, ecosysteem, natuurgebied, biodiversiteit, voorraad natuurlijke hulpbronnen, levensvatbaar klimaat, leven in de oceanen, enz.?
Ik stel voor de rekening op te maken van de verwoestingen, en deze te leggen bij de grootste propagandisten van leugen en bedrog, de rechtse religie van egoÔsme, afstomping en zombificatie.


(·) Commentaar bij:
(Renť Cuperus: 'De rechtstaat blijkt een zooitje'.
de Volkskrant, Opinie, 12/06/2012).~
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-rechtstaat-blijkt-een-zooitje~b4993317/]
'Column. Columnist Renť Cuperus laat zich niet meer intimideren door het rechtsgevoel van juridisch Nederland.
'Met zijn onschuldigen in de cel, met zijn afluisterorgie, met de beschamend lage oplossingspercentages van criminaliteit onder het motto 'misdaad loont'.'
'.
(1) Een rechtssysteem heeft vanouds logisch tot doel om onrecht te 'vereffenen': dwz. ontstane disbalans (rechtsongelijkheid) recht te zetten.
Maar de rechtspleging blijkt een groteske, peperdure en absurde kermis. De advocatuur is een perverse corrupte parasitaire industrie die tegen miljarden, voor miljarden schuim, ruis, hinder en schade produceert.
Rechters zijn niet echt bezig de problemen op te lossen. De schuimtaart van wetboeken en jurisprudentie is even explosief gegroeid als die van sociale wetenschappen onder postmodernisme.

(2) Het cruciale probleem is samenleving-breed, en diep ingevreten in alle beroepsgroepen van zgn. 'professionals': een volstrekt deplorabele toestand van informatiegebruik en oordeelsvorming.
Rechtspraak vereist, naast specifieke vakkennis van wet, jurisdictie en procedures, altijd weer genuanceerde analyses m.b.t. talloze aspecten van menselijk functioneren, dus psychologie; maar ook causale verbanden, logische relaties, taalgebruik en communicatie, redenering en bewijsvoering - alles in complexe samenhang.
Meeste professionals hebben hiervoor ca. 0,1% competenties, maar 99,9% motivatie voor eigen status en inkomen.


(·) Commentaar bij:
(Marco Visser, $'Rio+20 heeft alleen oog voor trendy klimaat, niet voor echte problemen'.
Trouw, 15/06/2012, [https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/rio-20-heeft-alleen-oog-voor-trendy-klimaat-niet-voor-echte-problemen~baa4db5e/]
'Het zal voor niks zijn, al die duizenden politici, wetenschappers en activisten die volgende week in Rio de Janeiro samenkomen om de wereldwijde milieuproblemen op te lossen. De VN hoopt op de top de verlokkingen van een groene economie te presenteren om de opwarming van het klimaat te keren. Maar die opwarming is het grootste probleem niet, stelt de 'sceptische milieuactivist' uit Denemarken BjÝrn Lomborg '.
(·) Commentaar bij:
(Marco Visscher: 'Duurzaamheid kun je niet eten'~.
Trouw, 17/06/2012).
[https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/duurzaamheid-kun-je-niet-eten~b11d8fa9/]
''Help de ijsbeer, de arme Afrikaan kan wel wachten.' Dat krijg je ervan als alles duurzaam moet zijn, betoogt Marco Visscher.
"Geen gezeik, iedereen rijk."
'
(1) Vervang 'duurzaamheid' in de titel voor goede landbouwgrond, schone lucht, enz.. Die kun je ook niet eten! En je begrijpt, er is sprake van een misleidend betoog.
Is het zo dat 'we minder uitgeven' aan armoedebestrijding? Onmeetbaar, gratuite kreet.
Zijn de ambities daarvoor minder 'echt'? Arbitrair bedacht.
In de 60ies, heeft auteur gelezen, ontstond wereldwijd bewustwording van ecologische schade van materialistische ontwikkeling c.q. consumentisme. Verderop stelt hij dat dit nu pas ontstaat: een domme contradictie.

(2) De lijst van milieu-technische verbeteringen is inderdaad lang. Wel dankzij de 'wereldverbeteraars' die daar jaren keihard voor geijverd hebben, en die auteur verder beschimpt.
Huidige effecten van ontwikkeling hebben wereldwijd verwoestende effecten op natuur/milieu, vaak structureel, blijvend en fundamenteel voor het leven. Tegelijk ontkent auteur totaal de consequenties voor toekomstige generaties. Zij moeten de definitieve verwoestingen gaan 'opschonen'. Ja, dat is ons 'vertrouwen' in hen ..


(·) Commentaar bij:
(Lex Oomkes: 'Politiek als stem van volkswoede is een gevaarlijke zaak'.
Trouw, 20/06/2012).~
[https://www.trouw.nl/nieuws/politiek-als-stem-van-volkswoede-is-een-gevaarlijke-zaak~b7413807/]
' Nederland is boos. De crisis is de Nederlander overkomen. De schuldige zit in een megalomaan bankgebouw nog steeds bonussen te vangen. De bankier is degene die ervoor zorgt dat zijn huisje onverkoopbaar is of in ieder geval de laatste jaren minder waard geworden is. De crisis is van de banken en zeker niet van de Nederlander. Net zo goed als de structurele problemen in dit land niet de zaak zijn van de Nederlander. Ben je gek? Hij heeft rechten en van die rechten heb je af te blijven. Is er een probleem met dat recht? Haal het maar bij de banken. Zij zijn de bron van alle kwaad. Of anders bij de rijken. Hun solidariteit kan tot in het oneindige worden afgedwongen'.
De ironische samenvatting geeft niettemin prima het weefsel van verdichtingen weer waarmee banken-en-managers mafia jarenlang zichzelf en publiek systematisch hebben bedrogen en voorgelogen om triljoenen te kunnen ontvreemden. Klanten werden eerst misleid, verleid, opgelicht en bestolen; sinds de krediet/bankencrisis dwingt de politiek hen om hun uitbuiters te blijven financieren; nu krijgen ze ook nog de schuld - en krijgen een trap na van Oomkes.
Bankdirecteuren bedingen mega-inkomens zonder resultaatverantwoordelijkheid of ondernemersrisico.


(·) Commentaar bij:
(Redactie Trouw: 'Moreel of niet, we kunnen niet om economisch denken heen'.
Trouw, 26/06/2012).~
[https://www.trouw.nl/nieuws/moreel-of-niet-we-kunnen-niet-om-economisch-denken-heen~bd602f1c/]
'De vrije markt wordt wel erg makkelijk zwartgemaakt, meent bedrijfsethicus Wim Dubbink. Ze is vooral een plaats van gelijkheid en eerlijke ruil. Verdedigt Dubbink de graaicultuur, zoals zijn critici beweren? Vandaag het slot van de eerste reeks Denkers in Debat.'
(1) Dubbink laat zien dat het vrije-marktdenken een religie is, volgestouwd met bijgeloof in fictieve 'wetten'.
Natuurlijk, zolang iets te ruilen valt is marktwerking onvermijdelijk. Maar dit is geen simpel eenduidig mechanisme. Vraag en aanbod worden indirect wel door kwantiteit bepaald, maar primair door subjectieve waardering van verwachte kwaliteit. Die waardering is extreem grillig en manipuleerbaar, zie bijv. bubbel-vorming, massahysterie. Is zeer beperkt vatbaar voor causale verklaringen en voorspellingen.

(2) Nu een stukje causaal denken dat wel valide is: Vrije-marktdenken of economisch denken is zo oud als de mensheid, en vond plaats in combinatie met alle soorten maatschappelijke structuren, culturen, zeker ook de ergste misstanden, dictaturen, slavernij enz.. Dus dat het tot beschaving, recht, humaniteit, emancipatie enz. leidt is extreme misleidende onzin. Die zijn juist gevolg van niet-economisch denken, logischerwijze, nl. t.g.v. niet-verhandelbare waarden, rechten, vrijheden, ervaringen.

(3) Reactie op 'Goede marktwerking betekent dat machtsbolwerken worden afgebroken': typisch voorbeeld van volstrekt arbitraire causale stelling.
Marktwerking leidt snel tot concentraties van kapitaal, dus machtsmiddelen, in bedrijven, netwerken, elites, families, met o.a. dominantie over de media. Via de macht van taal, communicatie, (des)informatie zijn er oneindige mogelijkheden van psychische manipulatie, misleiding, oplichting van de massa's. Echt nodig is massale weerbaarheid tegen psychische manipulatie.

(4) Het lijkt me simpel: hoe meer vrije markt, hoe meer ruimte voor gewetenloze handel en speculatie, en hoe meer kans dat graaiers en oplichters winnen. Met extreme disbalans als gevolg: verschillen tussen rijk en arm, explosies en implosies van bubbels, enz.. En natuurlijk verdere uitputting en verwoesting van natuur.
Als je die effecten in de perken wilt houden, moet je op iedereen 10 toezichthouders, camera's e.d. zetten. Allen een innerlijke morele standaard bijbrengen is ook lastig. Gepaste regulering is handiger.


(·) Commentaar bij:
(Merijn Rengers en John Schoorl: 'VVD-kopstukken ingezet door JSF-lobby van Stork'.
de Volkskrant, 30/06/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vvd-kopstukken-ingezet-door-jsf-lobby-van-stork~b211a65d/]
'De VVD-prominenten Annemarie Jorritsma, Erica Terpstra en Robin Linschoten zijn - zonder zich daarvan bewust te zijn - ingezet bij de 'geheime' lobby van industrieconcern Stork voor de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF).'
Stelling: Nederland zal pas een serieuze democratische rechtstaat zijn als de VVD eindelijk als criminele organisatie verboden en ontmanteld is, en vooral, als al haar graaiende kopstukken als dieven en oplichters veroordeeld, financieel uitgekleed en kaal geplukt zijn en als antisociale criminele illegalen geboeid en getaped, naakt met pek en veren het land uitgezet zijn, en verbannen naar een smeltende ijsschots op de Noordpool.


(·) Commentaar bij:
(Stephan de Vries, medewerker bij de Teldersstichting, wetenschappelijk bureau van de VVD: ' Niets doen in SyriŽ is ook optie'.
Trouw, 01/07/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/niets-doen-in-syrie-is-ook-optie~b471142f/]
'Opinie. Militair ingrijpen is vaak ingegeven door machteloosheid en frustratie. Het is de vraag of de Syrische bevolking er veel mee zou opschieten.'.
(1) Een heel rare conclusie: 'niets doen in veel gevallen te snel afgeschreven als reŽle optie'.
1. Is feitelijk onjuist: er wordt niet echt te vaak te veel gedaan. Niets doen blijkt altijd de eerste optie, zeker in Real-politik, tenzij direct eigen belangen worden bedreigd. Juist interventie wordt meestal rap afgeschreven!
2. Is ongegrond: de aanleiding tot dit artikel is de situatie in SyriŽ. Welnu, daar is interventie nog steeds ver weg.
3. Is onzinnig: je kunt niet stellen dat het volharden in niets doen nooit ergens tot calamiteiten zal leiden. Bijv., in 'Srebrenica' gebeurde geen interventie voorafgaand aan de genocide.

(2) Het is duidelijk dat grote bevolkingsgroepen in Arabische landen gewoon net als wij vrijheid en mensenrechten willen, dat vreedzame opstanden door 'oude' onderdrukkende regimes wreed worden bevochten, dat mensen in zo'n situatie radicaliseren, dat volkswoede door groepen van extremistische neo-Islam wordt aangegrepen om met terreur de macht te grijpen. Ondertussen zegeviert hier de afzijdigheid, vanuit rechtse en linkse obsessies, anti-mensenrechten, anti-Islam, resp. anti-VS, anti-NAVO sentimenten, in harmonieuze symfonie.

(3) (N.a.v. misinterpretaties van vorige bericht).
ik schrijf 'grote bevolkingsgroepen', niet grootste of alle. En heb niet gezegd dat in Egypte 'daarom' Morsi gekozen werd. Het is zeker niet zo dat de voorstanders van Morsi staan voor de totale bevolking van Egypte, en die laatste voor de hele Arabische wereld. Zijn die mensen allemaal hetzelfde, identieke klonen van elkaar, en willen ze alle heimelijk de dictatuur van de Sharia? Duidelijk absurd en onhoudbaar.
De suggestie is echter dat elke zorg om mensen daar, ongeacht hun politieke voorkeuren, sentimenteel is.

(4) Ingrijpen in zo'n situatie kan natuurlijk allerlei risico's, complicaties en averechtse effecten opleveren, die zelfs erger dan de kwaal kunnen blijken. Zeker als de bedoelingen onzuiver zijn, zoals m.n. bij de 2de Irak-oorlog.
Toch is alles afhankelijk van unieke omstandigheden, en moet elk geval apart beoordeeld worden. Een simpel universeel totaal-schema dat altijd voor alle [Arabische] landen geldig en werkzaam is, incl. sluitende voorspellingen van standaard-effecten, zou magisch denken zijn.


(·) Commentaar bij:
(Marco Visser: 'Kwart van managers financiŽle sector keurt onethisch handelen goed'.
Trouw, Weblog, 11/07/2012).~
[https://www.trouw.nl/nieuws/kwart-van-managers-financiele-sector-keurt-onethisch-handelen-goed~b175cba4/]
'Als er een sector is waar men de relativiteit van ethiek kent, dan is het de financiŽle. Vier jaar nadat Lehman Brothers als eerste uit een beerput vol financiŽle schandalen, machtsmisbruik en hebzucht kroop, knikt een aanzienlijk deel van de leidinggevenden nog altijd goedkeurend bij onethische en illegale handelingen. '
Steeds blijkt maar een beperkt deel van de bevolking (ca. 5-10 %) een solide interne morele standaard te hebben. Is langer bekend: "De Europeanen schijnen dwang nodig te hebben om het goede te doen, en om het kwade te vermijden geen andere drijfveer te kennen dan de vrees voor straf." (Kondiaronk/ Adario, Huron chief (Ontario), ca. 1698. cf. McLuhan, 1983: p. 50. De Huron zijn later verdreven naar Oklahoma, resp. Quebec).


(·) Commentaar bij:
(Bert Brussen: 'De expertise van Laura Batstra over ADHD is twijfelachtig'.
de Volkskrant, Opinie, 11/07/2012).
[https://www.volkskrant.nl/mensen/de-expertise-van-laura-batstra-over-adhd-is-twijfelachtig~b43822fc/]
'Ouders die kinderen na lezing van Laura Batstra's boek onthouden van ADHD-medicatie zijn net zo absurd bezig als ouders die een kind dat kanker heeft medicatie onthouden omdat de tandarts ze dat aanraadt, betoogt columnist Bert Brussen.'
(1) Diagnostiek komt uiteindelijk neer op bewijsgrond. 'Een hersenscan van een patiŽnt waarop zichtbaar is dat bepaalde delen anders functioneren dan verwacht': daarvan is zelden of nooit sprake. De diagnose ADHD wordt vrijwel nooit gebaseerd op bewezen hersenafwijkingen. Doorgaans op observaties en vragenlijsten, mede ontwikkeld en vaak afgenomen door psychologen. De argumenten van Batstra gaan over de methodologie van dit soort empirisch-statistisch onderzoek, het kennisgebied van psychologen. De methodologie voor 'detectie' van ADHD is vrij dubieus, wat Brussen ontgaat.

(2) Brussen snapt duidelijk niet het verschil tussen of iets wel/niet 1. waar is, 2. bewezen is, 3. bewijsbaar is.
De kritiek van Batstra draait om 2 en 3, maar Brussens denkvermogen, evenals Swaabs c.s., reikt niet verder dan 1, het bekende ultra-simplisme van Telegraaf, PowNed, GeenStijl, VVD/PVV. Hokjesgeest, letterbak-intelligentie, dus aanhangers van het bio-robot model.
Pillen zijn dan ideaal, lost alle resterende vraagtekens op, stopt subtiele mentale functies.

(3) Het is te begrijpen dat ADHD soms wordt toegekend aan mensen, of kinderen van ouders, die weinig snappen van grenzen tussen mensen, of een bepaalde stijl (GeenStijl) van communiceren tonen, die van 'grote bek met ellebogen op de apenrots', incl. bijbehorend denkproces: 'ik moet mijn zin hebben'. Die zelfreflectie weigeren, en daarom 'getemd' worden met Ritalin e.d..

(4) Niemand miskent de echte probleemgevallen, ook Batstra niet. Zij zet heel netjes terechte vraagtekens bij de wrakke methodologie als basis van de exploderende ADHD industrie.

(5) Brussen laat zien niets te weten of te snappen van het vakgebied, probeert met gebral te bereiken dat mensen Batstra, die het in haar eentje opneemt tegen het machtsbastion van de ADHD industrie, niet meer zien/horen als serieuze professional maar haar enkel gaan associŽren met het beeld van Scientology, fanatisme en 'kruistocht' waarmee hij haar zwartmaakt en haar stem smoort. Zodat elke zelfreflectie voorgoed taboe wordt, en iedereen aanhanger van zijn mensbeeld, het bio-robot model.


(·) Commentaar bij:
(Hans Schnitzler, filosoof: 'Wantrouw statistieken, negeer peilingen'.
de Volkskrant, Opinie, 16/07/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wantrouw-statistieken-negeer-peilingen~b6ce15df/]
'In de statistiek draait het om gemiddelden. Maar juist het uitzonderlijke bepaalt meer dan eens de loop der gebeurtenissen. Dat betoogt filosoof Hans Schnitzler.'
Daarin schuilt volgens Schnitzler de 'fundamentele leugenachtigheid van de statistiek' (sic).
"Het creŽert namelijk - en hierin schuilt de flirt met de leugen - een valse illusie van voorspelbaarheid. Het is een poging radicaal af te rekenen met het lot, en er de redelijkheid van de berekening tegenover te zetten." etc. etc..
(1) Wat kunnen filosofen toch in de war zijn. Statistiek is een uitstekende exacte wetenschap.
Het probleem is enkel dat van alle kennis en informatie: rampzalig slecht onderwijs, massaal onbenul, grootschalig misbruik door hele en halve 'deskundigen' die de zeer genuanceerde zekerheden duizendvoudig oprekken en generaliseren. Misleiding t.b.v. eigen gezag en gewin.
Significantie bijv. levert geen voorspellende kracht voor praktijk-toepassingen, wordt toch massaal zo gebruikt.

(2) Kennis, d.i. betrouwbare informatie, impliceert voorspellende kracht. Als Schnitzler van voorspellingen af wil, dan ook van kennis en informatie.
Leven kan echter niet zonder kennis. Zelfs de meest primitieve microbe moet kunnen beslissen, dus voorspellen, dus kennis vergaren - of overleeft niet.
We weten al minstens 2500 jaar dat ons kenvermogen altijd beperkt en feilbaar zal zijn, dus nodig is mentaal flexibel blijven. Postmoderne sofisten als Schnitzler gooien echter luchtfietsenderwijs het kind met 't badwater weg.

(3) ..'fundamentele leugenachtigheid van de statistiek' is op zich al een mega-leugen, en getuigt van volslagen gebrek aan kennis, inzicht en werkervaring m.b.t. het gebied waarover de auteur op hoge toon autoriteit claimt. Gelukkig zijn er weer veel reacties van mensen waarbij deze wel aanwezig blijken. Blijft bizar dat de Volkskrant steeds weer gigantische onzin plaatst als 'opinie' die hoewel serieus bedoeld, totaal strijdig is met alle objectieve feiten en expertise op het betreffende gebied.


(·) Commentaar bij:
(Maurice de Hond: 'Schnitzler misprijst 'klootjesvolk'''.
de Volkskrant, Opinie, 21/07/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/maurice-de-hond-schnitzler-misprijst-klootjesvolk~b1664d9c/]
'Filosoof Hans Schnitzler wil niet weten hoe 'ons soort mensen' er op vele terreinen een potje van hebben gemaakt. Dat betoogt Maurice de Hond'.
Onder Schnitzler's artikel is al diens ontstellende onbenul over statistiek aangetoond.
De Hond trekt op zijn beurt echter statistische verbanden tussen cijfers veel te ver door naar causale relaties, m.n. verklaringen en voorspellingen, en dat zeer tendentieus.
Zeker, de economische elite toont morele corruptie, maar is overwegend rechts, en jut via Telegraaf e.d. het 'klootjesvolk' op tegen links, zodat dit gretig de rotzooi blijft consumeren, materieel en mentaal, en misleiding, roof en oplichting doorgaan.


(·) Commentaar bij:
(Wim Couwenberg: 'Wij wereldburgers houden niet van Europa'.
de Volkskrant, Opinie, 23/07/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wij-wereldburgers-houden-niet-van-europa~b49497f2/]
'De Nederlander poseert graag als wereldburger, maar heeft niets met Europa. Terwijl Europees burgerschap allang een feit is. Dat stelt Wim Couwenberg.'
(1) Onzin onzin onzin! Aan dit soort 'analyses' gebaseerd op free-floating luchtfietsen Ins Blau Hinein heeft niemand iets! Nota bene Pleij als autoriteit! .. 'In de wereldmaatschappij in wording ontwikkelen zich grotere politieke verbanden als nieuwe pijlers ervan.' .. Fluttige vage wolligheden, goedkope kaartenhuis- en schuimtaart-theorieŽn. Empirische grond niks nada niente. Informatiegehalte nul komma nul. Het megabedrog van de academische klasse, laten we daar nu eens de bezem doorheen halen.

(2) Ongeleid stroomt de grote massa altijd naar het laagste putje, vatbaar voor holle retoriek en demagogie. Kitsch, wansmaak, afstomping t.o. kunst, cultuur, echte intelligentie (IQ en EQ). Beschaving heeft dus leidende elite nodig, m.n. kennis en kunde.
Helaas, de culturele elite is nu decadent uitgedijd, veel -zeker niet alle- moreel corrupt, produceren cerebraal schuim en nevel. Het echte 'kwaad' richt de economische elite aan.
(Bijv. 21-31 x10**12 Euro liquide is illegaal, z.VK 22/7 jl..


(·) Commentaar bij:
(Marco Visser: 'Generatie X heeft weinig op met het klimaat, en dat is evolutionair volkomen verklaarbaar '.
Trouw, 26/07/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/generatie-x-heeft-weinig-op-met-het-klimaat-en-dat-is-evolutionair-volkomen-verklaarbaar~b67dce7c]
'De Amerikaanse generatie X loopt niet warm voor de klimaatproblemen. De extreme droogte, het breken van het ene hitterecord na andere, Amerikanen tussen de 32 en 52 jaar halen er hun schouders over op, zo bleek vorige week uit een onderzoek van de University of Michigan'.
(Bevat citaten van Dan Gilbert, hoogleraar psychologie aan Harvard University, en Beth Gardiner, journaliste New York Times).
(1) Auteur M.Visser zoekt selectief dubieuze 'deskundigen' om zijn stokpaardje te berijden: 'Klimaatontkenners- en alarmisten zien in hetzelfde feit nieuw bewijs van hun stelling.. etc.'. Op 30/5 jl. betoogde hij al in Trouw de bizarre stelling 'Feiten zijn onbruikbare argumenten in klimaatdiscussie'. Op 15/6 hief hij in Trouw B.Lomborg als 'de sceptische milieuactivist' op het schild.
Typisch post-modern ultra-relativisme: het discours telt, los gezongen van fysische realiteit en logische grond.

(2) Met theorieŽn en termen van de sociale wetenschappen kun je vaak, zoals Gilbert doet, ongebreideld verklaringen produceren voor een sociaal verschijnsel: duizenden, tot oneindig veel, alle volkomen arbitrair, gratuit en nutteloos.
Wat je kunt vaststellen: bij elke opleving, of hype, van milieubewustzijn start er een gigantisch agressief propaganda-offensief van rechtse commercie, en prompt dat de grote meute die loze kreten braaf overneemt in denken, perceptie, 'opinie', gedrag.

(3) Let altijd op bij evolutionaire verklaringen. Herken hun algemene vorm.
1. Er is reactiepatroon R [=feit].
2. R zou voordeel/motief X kunnen hebben (gehad) [=speculatie].
3. 'Dus' R is als mutatie in de evolutie behouden a.g.v. X [=retrodictie/ abductie].
4. 'Dus' X veroorzaakt nu nog steeds R [=extrapolatie, generalisatie/ inductie].
Het opportunistisch vervolg:
5. 'Dus' elk organisme incl. de mens is bio-robot, S-R machine zonder vrije keuze of verantwoordelijkheid [=categorische generalisatie, quasi-gesloten causaal systeem].
6. 'Dus' R kan alleen veranderen bij een ander voordeel/motief Y dat een surplus-voordeel oplevert [=quasi-formeel logische inferentie, deductie/ predictie];
7. 'Dus' alleen opportunisme werkt [=moreel nihilisme].

(4) Stel dat deze onzin waar is. Dan waren de 'primitieve' Indianen onnoemelijk veel verder in de evolutie. "De blanke is tijdelijk in het bezit van de macht en verbeeldt zich dat hij een god is aan wie de hele aarde toebehoort. Als u zo doorgaat met het bevuilen van uw eigen leefwereld zult u nog eens omkomen in uw eigen vuil. De aarde is niet het bezit van de mens, de mens behoort aan de aarde. Het web van het leven is niet door de mens geweven, hij is er maar een draadje in." (Chief Seattle, 1854).

(5) Het ecologisch argument is al eeuwenoud, incl. lange-termijn denken, sociale ethiek, enz., dus dat weerlegt al de bovengenoemde evolutionaire verklaringen uit kortzichtigheid, opportunisme, manipuleren, enz.. Er is tegelijk al decennia massieve indoctrinatie-propaganda met strekking 'consumptie is goed', 'geld maakt gelukkig', 'meer is beter', 'welvaart geeft welzijn', enz., en de massa volgt dat braaf.

(6) M.b.t. 'memen' ontwaar ik een geloof in de altijd-ware theorie van Dawkins c.s. ongeacht bewijsgrond. Er is epistemologisch fundamenteel, niet-herleidbaar verschil tussen 1. overerving van genen =fysische ordeningspatronen; en 2. verbreiding van memen =informatie =abstracte ordeningspatronen.
1. Is intrinsiek, niet direct kenbaar, afhankelijk van medium, materieel; 2. is extrinsiek, direct kenbaar, multiple-realizable, immaterieel, virtueel, subjectief etc..
Zie bijv. http://bit.ly/MK3Zxb [=http://www.alento.nl/al2lgi1n.htm#top1]: 'Concepten van informatie'.
Zie ook het verschil in mechanisme/ dynamiek tussen overerving via conceptie, en overdracht via communicatie.
NB. (Latere toevoeging)
Abstracte ordening is een mentale constructie, noodzakelijk subjectief, kenbaar binnen bewustzijn. Kent discreet verschil, grondslag van informatie, vatbaar voor logische wetten; is kwantificeerbaar, kent oneindige uitbreiding. Is niet gebonden aan fysische grondstof, medium of drager; belichaamt extrinsieke ordening. Impliceert Multiple Realizibility; biedt grondstof voor Virtual Reality. Kan tot symmetrie naderen met, maar is niet reduceerbaar tot, fysische ordening. Wetten worden beschreven in formele logica en meta-logica.
(cf. o.a. Frege, Hilbert, Cantor, Russell, Zermelo, Herbrand, Tarski, GŲdel, Church, Kleene, Turing, Lindenbaum, Henkin, Skolem, LŲwenheim, Robinson, etc.).
Zie bijv.: http://www.alento.nl/al2ar43n.htm#top1.

(7) A.g.v. fundamenteel domeinverschil, z. eerder, is er essentieel verschil in 'substantie' van 1. genetische 'informatie', die wij afleiden uit empirie en theorie als een intrinsiek fysisch patroon; en 2. subjectieve informatie die intrinsiek mentaal is: perceptie en cognitie. 1. Wijzigt traag, 2. snel. 1. kan zich wel uiten in psychische inhoud, bijv. aangeboren sociaal-emotionele/seksuele sleutelkenmerken en reactiepatronen, zgn. 'grondbetekenissen', bijv. in thalamus, etc..

(8) Genen en 'memen' worden ook door totaal verschillende mechanismen en causale processen overgedragen. 1. Genen: direct, via subtiel secuur complex microscopisch intern fysisch contact: meiose, DNA-recombinatie etc.; 2. memen: indirect, via 'fuzzy' macroscopisch sociale signaaloverdracht, communicatie, codering/decodering, etc.. 1. Met minieme fout-marges, 2. meestal met gigantische proporties error. Zgn. consensus, cultuur e.d. is een theoretisch construct, met lastig af te bakenen variatie en diversiteit.

(9) Dat genetische informatie-overdracht en expressie 'niet exact hetzelfde' is als overdracht en expressie van 'memes' is een eufemisme, gelet op de fundamentele en wezenlijke verschillen als genoemd: in domein, substantie, transmissie.
Analogie is nooit bewijs, en ALS memen bestaan, is de analogie mager.
Genen impliceren fysische ordening, en die is in wezen hypothetisch. [Zie https://www.alento.nl/al2mdv1n.htm].
Neem je ze als informatie, dan is alles overal informatie en codering/decodering, zie informatietheorie. [Zie https://www.alento.nl/al2lgi1n.htm].
De selectie is voor genen nogal strikt; voor memen, if any, extreem tolerant.

(10) De memen-theorie is afgeleide van de algemene evolutietheorie om die als sluitend universeel en absoluut geldig causaal systeem te bevestigen w.b. haar 'wetmatigheden': als iets bestaat, een fenomeen van leven, moet het wel een nuttige functie hebben. Dus moet dat ook wel voor alle abstracte, mentale en intersubjectieve patronen opgaan. Kloppend maken, buig de feiten naar de theorie toe. D.i. circulariteit, oftewel drogreden petitio petitii.
NB. (Latere toevoeging) Dat evolutie bestaat, werkt en ontwikkeling oplevert is uiteraard ontegenzeglijk waar. Maar daarmee staat het nog niet vast dat werkelijk elk verschijnsel of aspect van leven noodzakelijk en volledig het causale gevolg is van een specifieke nuttige c.q. onmisbare functie met substantiŽle meerwaarde voor functioneren, overleven en voortplanten van het organisme. Het betekent nog minder dat wij die functie gemakkelijk kunnen achterhalen.
Elke theorie is hypothetisch, sluitende kennis [is] illusie.


(·) Commentaar bij:
(Han Koch: 'Recidivekans nog grijs gebied, maar kennis neemt toe'.
Trouw, 27/07/2012)^.
[https://www.trouw.nl/nieuws/recidivekans-nog-grijs-gebied-maar-kennis-neemt-toe~b222a4f4/]
' De rechtspraak in Nederland houdt er al lang rekening mee dat testen voor de inschatting van het recidivegevaar van verdachten onbetrouwbaar zijn. "Dat is absoluut geen nieuw inzicht. Ook Nederlandse deskundigen hebben al vaker voor de beperkte waarde van die testen gewaarschuwd", zo stelt Ivo van Kuijck, vicepresident van het gerechtshof Arnhem namens de Raad voor de Rechtspraak.'
Doel om met gestandaardiseerde test recidive-kansen op individueel niveau te voorspellen is vrijwel onhaalbaar. 1. Statistisch is minimaal correlatie 0.999274 nodig, zelfs bij steekproef N=miljard, voor voorspelling better than random - in een individueel geval ten opzichte van het populatiegemiddelde.
2. Alternatief is causale analyse per afzonderlijk individu, dus van psychodynamiek. Problemen: patronen van manipuleren, fabuleren, simuleren enz. van criminelen. Vereist excellente competenties psychologische, logische, causale en taal- analyse. Zie bijv. http://bit.ly/PGg7O9 [=https://www.alento.nl/al2tbs1n.htm]: 'Recidive van tbs'ers: waar ligt de sleutel?'.


(·) Commentaar bij:
(Bert Keizer: 'Nog even over die hopeloze ontwikkelingshulp'.
Trouw, Column, 28/07/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/nog-even-over-die-hopeloze-ontwikkelingshulp~b6a5b378/]
'Vorige week schreef ik over ontwikkelingshulp in het kader van mijn verbazing over de heerlijke verontwaardiging die alom opklinkt bij de gedachte dat we er minder geld aan zouden gaan geven.
Reactie op reageerder:
Ok, je geeft veel om mensen, maar "de mensen zelf in Afrika, honderden miljoenen, die hebben allemaal de verkeerde mentaliteit, alles ligt altijd aan henzelf." Maar .. hoe weet je dat?
Ben je zoals Bert Keizer een ultra-geniale psychodiagnosticus m.b.v. massa-gedachtenlezen en telepathische rŲntgenogen? "Wat 'ontbreekt' in het binnenste van deze ouders..": daar spreekt de onderbuik van zelfvoldane Europeaan, op basis van selectieve incidentele impressies, vanuit superieure 'mentaliteit' ..? Of eerder macht? Die is enkel aan onszelf te danken, vast en zeker ..


(·) Commentaar bij:
Mark de Vries: 'De bewering dat god niet bestaat is wetenschappelijk gezien grote quatsch'.
VK, Opinie, 06/08/2012).
[https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-bewering-dat-god-niet-bestaat-is-wetenschappelijk-gezien-grote-quatsch~baae2545/]
'Het atheÔsme, hoewel inderdaad geen godsdienst, deelt wel degelijk enkele essentiŽle kenmerken met religie. Dat betoogt historicus Mark de Vries.'.
(1) Na ca. 170 reacties is duidelijk dat 3 van de meest elementaire logische principes door velen niet gesnapt worden.
1. Verschil waarheid en geldigheid. Afwezigheid van bewijs voor X[='God bestaat'] impliceert geen bewijs voor afwezigheid [=weerlegging] van X.
2. Verschil consistentie en contradictie. Verenigbaarheid van afwezigheid van X met bewezen kennis impliceert ook geen weerlegging van X.
3. Verschil syntax en semantiek. Principes 1 & 2 behelzen wezenlijke kencriteria, geen 'taal tegenstellingen'.
NB 'God bestaat' zal in vroeger tijden, waarin het dagelijks leven vervuld was van wonderlijke zaken, geen vreemd verklaringsmodel zijn geweest. Gelet op de huidige stand van wetenschappelijke kennis is het wel een veel sterkere bewering dan haar ontkenning.
Volgens de logica ligt de bewijslast daarom bij de gelovige. Die is daar echter weer van gevrijwaard zolang hij/zij zich niet beroept op waarheid en kennis maar op strikt persoonlijk geloof: een kwestie van smaak of voorkeur waarvoor 'bewijs' niet van belang is.


(·) Commentaar bij:
Mathieu Weggeman: 'Nederland wordt steeds dommer'.
VK, Opinie, 19/08/2012).
[https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/nederland-wordt-steeds-dommer~b0ffaa6e/] ]
'Domheid en onfatsoen zijn eerder regel dan uitzondering. Om dat tegen te gaan is meer cultuureducatie nodig. Dat betoogt Mathieu Weggeman, lid van de Raad voor Cultuur. '.
De auteur toont de moed een uiterst netelig onderwerp aan te snijden, onmiskenbaar het meest massale, diepgaande en urgente probleem van dit land: collectieve ontwrichting van oordeelsvermogen en empathisch, ethisch, esthetisch gevoel. Oftewel zombificatie. Raakt direct, frontaal en in de kern de groteske gecompenseerde narcistische ego's van onze hufter-meutes. Die reaguren typisch in 'stijl' van de hersenloze Grote Bek met Ellebogen, en bevestigen daarmee prachtig de trieste pointe van dit betoog.


(·) Commentaar bij:
Bram Bakker: 'We doen waar we zin in hebben, en wie ons in de weg zit, schelden we verrot'.
VK, Opinie, 01/10/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-doen-waar-we-zin-in-hebben-en-wie-ons-in-de-weg-zit-schelden-we-verrot~b2b5df44/ ]
'Columnist Bram Bakker liep mee met de Dam tot Damloop. Als snellere hardloper kreeg hij niet de ruimte van de langzamere lopers. De samenleving leeft met oordoppen in, observeert hij. En niet alleen de samenleving, ook de politiek.'.
Een riskant opiniestuk. Massa's reacties op websites getuigen al dagelijks van het grootste hedendaagse probleem, de alles doordringende crisis in moraal en -daardoor- ontwrichting van oordeelsvorming, oftewel afstomping en verhuftering, waarvan het dagelijks regent van voorbeelden op straat en in de media.
Als een psychiater publiekelijk een analyse van massagedrag weggeeft is het niet vreemd als daar een lawine psychiatrische reacties op komt, dit geldt dubbel als hij de zombificatie zelf aanspreekt.
(2) Wat is nu de pointe? Bram B. probeert iets heel simpels uit te leggen met 'n extreem simpel voorbeeld. Het is niet heel slim om anderen onnodig hinder te bezorgen, terwijl alle informatie en ruimte er is om voorrang te geven aan degene die toevallig een sneller tempo aanhoudt. Of om midden in een 'sociaal' gebeuren vast te houden aan je eigen comfort bubble. Of agressief te reageren als iemand hinder van je heeft. Zulke situaties zijn toch uiterst herkenbaar, en heel eigentijds in het publieke domein.
(3)


(·) Commentaar bij:
Malou van Hintum: 'Les ťťn van de ontgroening: ontzie elkaar en spuug op de rest'.
VK, Opinie, 17/10/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/les-een-van-de-ontgroening-ontzie-elkaar-en-spuug-op-de-rest~b28bb18e0/ ]
'Ontgroeningen zijn niet onschuldig. Ze brengen de corrupte bestuurders van morgen voort, zegt Malou van Hintum'.
'Wat er ook gebeurt, en wat er ook is gebeurd, we zullen elkaars fouten afdekken'. Want dat is de eerste les die er wordt ingestampt als je wordt ontgroend: je klapt nůůit uit de school.'.
(1) Malou wat doe je nu! Durven spreken over 1 van de best bewaarde publieke geheimen in Nederland. Dat is niet bepaald salonfšhig, om het zacht uit te drukken.
Binnen de machtsstructuren aan de top heerst een absolute omerta over de heersende mores en praktijken. Kijk maar naar de lachwekkende ontkenningen die je krijgt. Overigens kan ieder meedoen aan dat spel, als je maar eerst als nuttige idioot 'door het hondenpoortje' gaat: likken naar boven, trappen naar beneden, en absolute loyaliteit tonen.
(2) Het artikel bevat natuurlijk wel een aantal sterke stellingen, beetje versimpeld en overdreven.
Maar snijdt volgens mij een probleem van de mores en praktijken aan de top, die mij goed bekend zijn.
De schade hiervan is astronomisch.
Alle huidige discussies over hedendaagse problemen zijn daarbij gepruts in de marge.


(·) Commentaar bij:
Wilfred van de Poll: 'De tijd is rijp voor de filosofie van het egoÔsme van Ayn Rand'.
Trouw, 23/10/2012).
[https://www.trouw.nl/nieuws/de-tijd-is-rijp-voor-de-filosofie-van-het-egoisme-van-ayn-rand~b8b3e831/]
Filosofie. 'In de Verenigde Staten is het, na de Bijbel, het populairste boek ooit: 'Atlas Shrugged', de lijvige roman uit 1957 van de Russisch-Amerikaanse filosofe Ayn Rand (1905-1982). Miljoenen exemplaren werden ervan verkocht.
En met de opkomst van de Tea Party is Rand populairder dan ooit in Amerika
'.
Massa-gedrag ontstaat op psychologisch niveau, niet sociologisch. Het begint individueel, ook als het gaat om (meer of minder) sociale betrokkenheid.
Er zijn grofweg 2 uitersten: emotionele intelligentie, empathisch vermogen, intrinsieke moraal, vrijwillige keuzes voor respect en altruÔsme;
t.o. mechanisch mensbeeld, rationaliseren, overcompensatie, narcisme, ego-expansie, extrinsieke identiteit, instrumenteel gebruik/misbruik van mensen, valse macht, luchtbel-ego.
Deze tweedeling vinden we min of meer gelijkluidend bij Boeddha, Jezus, Freud etc..


(·) Commentaar bij:
Kirsten Verdel: 'Obama heeft steun Republikeinen bemoeilijkt met negatieve campagne'.
VK, Opinie, 10/11/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/obama-heeft-steun-republikeinen-bemoeilijkt-met-negatieve-campagne~b878c09e/6 ]
'Obama's negatieve campagne kost hem de voor zijn beleid broodnodige Republikeinse steun, schrijft Kirsten Verdel. '.
Er zit een denkstap in waardoor het artikel misleidend is: totaal onwaar dat Obama iets bemoeilijkt, het zijn de Republikeinen die - inderdaad net als de hysterische meute Telegraaflezers hier - helemaal zelf als volwassenen kiezen voor hun eigen infantiele, kortzichtige, kleinzielige, onverantwoordelijke reacties van domme klaag- en wraakzucht, louter als middel tot chantage om alsnog en wederom de liberals -zoals links hier- de voet dwars te zetten. Games people play.


(·) Commentaar bij:
(Robbert Baruch: 'Bert, vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je gťťn antwoord hoeft te geven'.
de Volkskrant, Opinie, 21/12/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bert-vrijheid-van-meningsuiting-betekent-ook-dat-je-geen-antwoord-hoeft-te- geven~bc702917/]
'PowNews bedrijft niet altijd journalistiek. Als politicus heb je het recht verslaggevers te negeren, schrijft Robbert Baruch in zijn antwoord op Bert Brussen. 'Zeker als je ervan kan uitgaan dat wat je zegt, op een andere manier gebruikt gaat worden dan wat je bedoelt.''.
(1) IJzersterke stelling. Tussen vraag en antwoord zit een wezenlijke ruimte, het recht om gedachten af te wegen.
Aan de domme argumenten waarmee het drammende stalking-gedrag van de Huftermedia - een gegronde kwalificatie - worden 'verdedigd', merk je al dat de stijllozen een fundamenteel denktekort hebben: tertium non datur. Alles moet passen in 2 schoenendozen. Beslisbaar met 1 breincel met 2 standen.
Of je bewijst direct dat je cool bent, lees: de belager likt, of je mag worden afgebrand, liefst met massale hysterische internethetze, 'digitale steniging'.

(2) Wat is het verschil van hufterjournalistiek met opzettelijke verbale en fysieke agressie, grensoverschrijding, hinder en overlast, stalking, en verder desinformatie, afleiding en misleiding van publiek met non-informatie? Daar zit m.i. niet alleen een hoop bagger in, maar ook iets onrechtmatigs en evt. strafbaars.


(·) Commentaar bij:
(Hans Wansink: '15. We hebben het toch niet geweten'.
de Volkskrant, Opinie, 22/12/2012).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/15-we-hebben-het-toch-niet-geweten~b10dd41f/]
'Elke generatie schrijft haar eigen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Bettina Stangneth en Bart van der Boom werpen met hun in 2012 verschenen studies een nieuw licht op de Holocaust. '
Hans Wansink denkt zich gesteund te weten in zijn postmodern gedachtegoed, door deze buitengewoon flodderige 'studies'. Er zijn echter twee wezenlijke punten waarop ze diskwalificeren:
1. De conclusies zijn ongeldig; ze worden niet gewettigd door de beschreven onderzoeksgegevens (logisch - causaal - statistisch).
2. De conclusies zijn onhoudbaar; ze staan haaks op vele bewijsstukken van destijds al bestaande inzichten in de werkelijke manoeuvres van de nazi's. Er zijn vele bewijzen dat veel Nederlanders en ook Joden wel degelijk wisten, konden weten of konden vermoeden wat er gebeurde. Er waren destijds al veel aanwijzingen, en in een vroeg stadium. Er was al veel haatpropaganda, repressief beleid en terreur ter marginalisering, ontmenselijking en ontwaarding van Joden. Er was zeker al vanaf de Kristalnacht veel fysiek geweld tegen Joden e.a..
En er was vanaf het begin een massale reactie van ontkenning en wegkijken. Talrijke bekende psychologische mechanismen zullen daarbij werkzaam zijn geweest. In veel gevallen heel menselijk en begrijpelijk, maar dat maakt de conclusies niet meer waar of geldig.
Eťn simpele waarheid blijft onwrikbaar: Iedereen met enig verstand en menselijk gevoel kon weten dat mensen die door de nazi's afgevoerd werden, niet veel goeds te wachten stond, en zeker voor hun leven te vrezen hadden.


2013
(·) Commentaar bij:
(Sander van Walsum: 'Wij waren in de oorlog geen dadervolk, net zo min als een heldenvolk'.
de Volkskrant, Opinie, 02/01/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wij-waren-in-de-oorlog-geen-dadervolk-net-zo-min-als-een-heldenvolk~b3197595/]
'Commentaar. Ook de Belastingdienst was fout in de oorlog. Nederlanders zien zichzelf onderhand als 'dadervolk', schrijft Sander van Walsum in zijn commentaar.'
(1) Bart v.d. Boom 1. baseerde zijn 'historisch' onderzoek op een selectieve steekproef, en 2. trekt apert ongeldige conclusie: sommige Nederlanders en zelfs Joden wisten of geloofden het niet, 'DUS' geen Nederlander/Jood wist of kon weten van de holocaust.
Aantoonbaar onwaar: Er zijn vele bewijzen dat veel Nederlanders en ook Joden wel degelijk wisten wat er gebeurde, en in een vroeg stadium. Logisch, er waren al vroeg veel aanwijzingen: Er was al vanaf de Kristallnacht geweld tegen Joden e.a., Ťn een reactie van ontkenning en wegkijken.

(2) Echt aselecte steekproef vereist random trekking uit elk cohort, en niet alleen de verzameling 'toevallig' beschikbare schriftelijk vastgelegde gedachten, met doodzwijgen van vele bewijsstukken van destijds al bestaande inzichten in de werkelijke manoeuvres van de nazi's. V.d. Boom werkt dus, evenals Wansink, z. VK 22/12 en 29/12 jl., selectief naar een conclusie toe. En negeert gegevens en argumenten die hem niet goed uitkomen.

(3) Nederland vertoont sinds WO II nog exact dezelfde mechanismen van ontkenning, wegkijken, het veinzen van onwetendheid.
Zelfde schema als i.g.v. Srebrenica: voor vertrek Dutchbat verklaarde legertop, Couzy, al dat dit alleen de eigen mensen zou beschermen. Zo geschiedde: wegkijken bij massamoorden.
Daarna volgde jarenlang gekrakeel, doofpotten, rookgordijnen, extreem dik NIOD rapport, eindconclusie: Dutchbat heeft alleen alleen de eigen mensen beschermd. Nationaal collectief zelfbedrog, waarheid is taboe, ook voor VK.


(·) Commentaar bij:
(Maarten Keulemans: 'Nee, bij het NOS Journaal weten ze wel raad met wetenschap'.
de Volkskrant, Weblog, 05/01/2013).
[https://www.volkskrant.nl/wetenschap/nee-bij-het-nos-journaal-weten-ze-wel-raad-met-wetenschap~bfc6f1b6/[~
'Het NOS Journaal moest deze week een item over wetenschap rectificeren. Een incident, vindt het journaal. Maar Volkskrant-wetenschapsredacteur Maarten Keulemans ziet een trend: met wetenschap gaat het voortdurend mis bij het journaal'.
(1) Zeker sinds 90ies is de combinatie van links postmodern absoluut-relativisme en rechts opportunistisch ultra-simplisme hier de heersende consensus. Leugen en bedrog zijn de norm, de code is dat we elkaar bedriegen, maar noem het niet: waarheid is taboe. Begin tegen een willekeurig iemand over 'waarheid', die geeft standaard antwoord: 'Iedereen heeft z'n eigen waarheid'. En oh ja: 'Objectiviteit bestaat niet'. Ach, wat een wijsheid, welk intelligent volk, zombies zwelgend in eigendunk.

(2) M.Gelauff, hoofdredacteur NOS, HBO-opgeleid, heeft vele bellen horen schellen, maar is alle klepels kwijt. Zegt mei 2012: "Wij doen geen feitenonderzoek. Ik vind dat een onzinbenadering. Ik kan niks met de suggestie dat wij de waarheid kunnen vaststellen..".
Objectiviteit is nodig voor waarheidsgehalte, resp. voorspellende kracht, resp. toepasbaarheid van kennis/informatie - i.t.t. amusementswaarde ed..
Zonder 'waarheid' is elke waarneming altijd voorspellend voor elke mogelijke andere waarneming. Dus absurd.


(·) Commentaar bij:
(Peter de Waard: 'Is Joris Luyendijk zelf geen psychopaat?'
de Volkskrant, Opinie, 11/01/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-joris-luyendijk-zelf-geen-psychopaat~b6ae931b/]
'Dat bankiers geldwolven zijn, staat niet ter discussie. Maar dat ze daardoor allemaal psychopaten en aspergergevallen zijn, is onzin, schrijft Volkskrant-redacteur Peter de Waard'.
(1) Grotendeels steekhoudend relaas. Behalve 2 details:
1. Kop dekt voor de zoveelste keer strekking van VK artikel niet. Hoe ethisch is dat, redactie?
2. 'Duidelijk was .. dat er weinig interesse was voor de psychologische inzichten van een Nederlandse avonturier' is een overinterpretatie die a. niet echt bleek uit het lachen of de lege stoelen, b. qua telepathisch groeps-gedachtenlezen so wie so ongeldig is. Ook niet erg ethisch.

(2) Het was een interessante docu van Joris die ik aandachtig heb bekeken. Enkele zgn. deskundigen gaven desgevraagd hun quasi-causale 'analyses'. Die deden niet onder qua pedante speudo-logica en arrogante flodderigheid voor Stapel en zijn 'wetenschappelijke' trawanten. Joris gaf, pienter maar niet ter zake kundig, naast eigen impressies deze 'analyses' weer, o.a. die van de Asperger en zelfs psychopaten diagnostiek die zeer onprofessioneel onderbouwd was, dus onethisch.

(3) De witteboordencriminaliteit is een extreem symptoom, maar de mentaliteit lijkt toch iets collectiefs.
Zeker sinds val van de muur '89 is combinatie van links postmodern absoluut-relativisme en rechts opportunistisch ultrasimplisme hier de heersende consensus. Leugen en bedrog zijn de norm, de code is dat we elkaar bedriegen. Iedereen leerde de skills: Fake it untill you make it, Anything goes. Gaan voor je eigenbelang, financieel en materieel gewin, sociale status en algemener: dikke ego-manifestatie.

(4) De uitspraak 'sommige van de bankiers kenmerken vertoonden, die je ook bij psychopaten waarneemt' lijkt redelijk, maar: 1. de flodderige redeneringen van de 'experts' verraden dat ze niet betrouwbaar en valide is, 2. het werd veel te stellig gebracht, 3. het suggereert hoe dan ook een ernstige psychiatrische stoornis, 4. is lange-afstand diagnostiek, niet toegestaan voor integere experts, 5. ontzegt de bankiers toerekeningsvatbaarheid, 6. is 'dood-punt psychologie': helpt niet om iets op te lossen.

(5) Een psychiater/psycholoog kan zeker wel zijn/haar kennis etaleren, maar binnen scherpe grenzen: wel verifieerbare patronen, geen diagnostiek van specifieke personen.
Naast opleiding zijn kwalificatie, bevoegdheid en toestemming van betrokkene of rechterlijke machtiging nodig.


(Wilfred van de Poll, Lodewijk Dros: ' Duurzaamheid is de nieuwe religie'.
Trouw, 11/01/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/duurzaamheid-is-de-nieuwe-religie~b3bf9af3/]
'Herman Wijffels, koningin Beatrix: het zijn toppers van duurzaam Nederland. Trouw-redacteuren Lodewijk Dros en Wilfred van de Poll onderzochten de ideeŽn van de Duurzame Honderd en andere groene prominenten. Ze ontdekten dat hun boodschap religieus is en stelden een groene catechismus op onder de titel 'Wij eren de Aarde''.
(Wilfred van de Poll, Lodewijk Dros: ' Heilige plicht. Kleine catechismus van het groene geloof'.
Trouw, 12/01/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/heilige-plicht-kleine-catechismus-van-het-groene-geloof~b4cfea2b/]
'Duurzaamheid is geen modegril, maar een religie, vinden Wilfred van de Poll en Lodewijk Dros. Alle grote vragen zijn vanuit dit groene evangelie te beantwoorden'.
(1) Gezien eerdere artikelen blinken Vd.Poll en Dros niet uit als voorvechters van natuur en milieuzorg. Hun 'catechismus' is veel te impressionistisch, selectief en flodderig opgezet als inventarisatie van pogingen tot nieuwe visies die recht en respect doen aan leven en planeet.
Kwalijk is de terugkerende pretentie dat dit representatief is voor alle denkers en doeners op dit gebied. Karikatuur en stroman dus, koren op de molen van cynici. Vraagt repliek door de auteurs van de geciteerde bronnen.

(2) Wat is zinvol: 1. de term 'duurzaamheid' arbitrair een strikte definitie geven, 2. het concept duurzaamheid een selecte theoretische inhoud geven, 3. het verschijnsel duurzaamheid in de categorie [inter]persoonlijke waardering/voorkeur, dus 'pure' subjectiviteit plaatsen?
1. is drogreden, 2. is luchtfietsen zonder nut, 3. is totaal afhankelijk worden van eeuwige discussie en groupthink.
M.i. is duurzaamheid beter op te vatten als 4. een relatieve empirische maat, te meten aan concrete ecologische effecten.

(3) Kern van begrip 'duurzaam' blijft: houdbaar c.q. vol te houden op langere termijn. Is inherent relatief, maar wel objectiveerbaar. In deze context betreft het primair: effecten, longitudinaal meetbaar, op natuur/milieu, van activiteit.
Dus ander gedrag is het doel. De nodige motivatie moet wel uit een ander waardenstelsel komen. Maar 1. dit is middel, dus secundair, 2. dient zelf ook duurzaam d.i. bestendig te zijn, t.b.v. het doel, en 3. moet dus geen geloof zijn, maar implicatie van kennis, die empirisch en logisch gegrond is. 'Je moet niet geloven, maar weten'.

(4) De eerste cruciale schakel ligt m.i. echt bij de milieubeweging zelf. Al sinds de vroege 70ies zag ik de hopeloze strijd van idealisten met wollige nieuwe 'waardenstelsels' tegen het keiharde machtsbolwerk van materialisme, productie, commercie, consumptie.
Dit systeem beheerst nu de hele aardbol, incl. mens- en wereldbeeld, logisch volgend uit wetenschapsmodel van de bio-robot/ zombie. Hiervoor is eerst 'n alternatief nodig: duurzaam en volwaardig, dus NOG robuuster!

(5) Kennis en technologie zullen onstuitbaar verder ontwikkelen.
Het westers-wetenschappelijk paradigma is ontoereikend voor verantwoordelijk beheer van leven en planeet. We kunnen niet terug naar oude [mythische] wereldbeelden, of narcistisch gezweef zoals New-Age denken. Wel is uit alle denkwijzen, Oost/West, Noord/Zuid, oud/nieuw, veel waardevols te halen. Nu is nodig een echte volgende stap, nieuw model/paradigma met solide synthese van materiŽle en immateriŽle dimensies.
Zie bijv. http://bit.ly/X0Mrv0 [=https://www.alento.nl/al2ar01n.htm#al2ar01_00].

(6) Verschil tussen duurzaamheid als 1. meetbare eigenschap en 2. 'waardenstelsel', is logisch identiek aan dat tussen 1. genen en 2. memen in onze discussie juli jl.. Ze behelzen "fundamentele en wezenlijke verschillen" als genoemd: - domein is empirisch vs. mentaal, - substantie is materieel vs. intrapsychisch, - mechanisme is fysisch vs. logico-semantisch.


(·) Commentaar bij:
(Jaffe Vink: 'Lang leve de vooruitgang'.
Trouw, 12/01/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/lang-leve-de-vooruitgang~b8d3c177/]
'Het is geen gezellig geloof dat oprijst uit de gedachtenwereld van de duurzame visionairs: Wij hebben de Aarde genegeerd, miskend, vertrapt. Wij leven niet in harmonie met de natuur. We razen op het ravijn af - tenzij wij spiritueel ontwaken. Tenzij wij verlossing zoeken. De verlossing is: duurzaamheid. De hostie is: biologische winterwortel.
Dit Groene Geloof verdient geen voorspraak
'.
(1) Onbegrijpelijk dat weer een betoog van Vink ruimte krijgt dat zo overduidelijk fanatiek rechts-ideologisch is opgezet, met mateloze eigendunk, vol retorische trucjes en doortrokken van ca. 50 drogredenen. Gelukkig zijn er diverse reageerders die veel hiervan doorzien en ontkrachten. Nu nog wachten op de finale triomf van die glorieuze vindingen van het superieure menselijk vernuft zoals insecticiden en anti-biotica, waarmee wij die inferieure natuur 'verbeteren', door haar te bedwingen, beheersen, uitbuiten, opsouperen..

(2) Mondiaal zien we minstens 3 vormen van 'lenen van de toekomst' die irrationeel, dwangmatig en destructief zijn, massaal verspreid en nog steeds toenemend.
1. FinanciŽle bubbel-vorming door hysterische graaizucht en group-think, 2. Lenen van toekomstige generaties door opsouperen van miljarden jaren evolutie op deze planeet, 3. Verslaving aan extrinsieke waarde via prestaties, competitie, profilering en ijdele ego-manifestatie. Alle 3 overcompensatie voor leegte, circulair en elkaar versterkend.

(3) Neem bubbel-economieŽn. Hoog wordt opgegeven over spectaculaire groei 'prestaties' van opkomende economieŽn als China, India, IndonesiŽ, BraziliŽ, en enkele Afrikaanse landen. Wel zijn deze landen sinds hun groeispurt allemaal op gigantische schaal hun oerwouden aan het slopen en natuurlijke hulpbronnen aan het vergiftigen, met teloorgang van unieke soortenrijkdom. Hoeveel is een soort waard? Volgens sommigen, zoals Bas Haring, niets. Hoewel de mens, vol eigendunk, nog geen levende cel kan creŽren.

(4) Technologische vooruitgang, die Vink fervent propageert, leidt tot veel economische groei, maar heeft veel bubbel-achtig potentieel: vormen van 'lenen van de toekomst'. Doel is maximale beheersing van de natuur, maar het resultaat is vaak onbeheersbaarheid: paradox.
Zie bijv. in biotechnologie, antibiotica-resistente bacterieŽn, ent gen-modificaties met onbekende langetermijn gevolgen. In ICT combinatorische explosie van mogelijkheden, met als gevolg overload en informatie-stress
(en verder Big Data, filter bubbles, privacy informatieroof, micro targeting, propaganda en manipulatie, desinformatie, fake news, .. enz. enz.).
Ongebreidelde wapenhandel, bewapeningswedlopen, de risico's van atoomwapens. Kernafval dat nog 100 000 jaar levensgevaarlijk blijft, Vervuiling, verzuring en opwarming van aarde, atmosfeer en oceanen, plastic soep, enz..

(5) Je kunt m.i. niet volhouden dat christendom en humanisme enkel onzin bevatten of tot kwalijke zaken aanzetten. Alles kan altijd slecht uitgelegd of gebruikt worden.
Beter dan geloofsinquisitie is m.i. om de realistische, constructieve, bruikbare elementen uit de oude denksystemen positief benutten, en een nieuwe stap zetten naar oplossingen en uitgangspunten die beter werken voor kwaliteit van leven op langere termijn.


(6) Al onze kennis is product van het zenuwstelsel, dus primair subjectief. Filosofen weten al zeker 2500 jaar dat onze kennis nooit 100 % objectief is. Gaap.
Nu graag de volgende denkstap. Zonder enige waarheid/objectiviteit zou elke waarneming voorspellend zijn voor elke mogelijke andere: 100 % chaos/ruis; absurdum. Dus, kennis kan voorspellen, al is 't hypothetisch, zolang het tegendeel niet blijkt. Geloof of waardenstelsel voor duurzaamheid is dus duurzamer indien met kennis/voorspellende kracht.

(7) Maar.. het westers wetenschapsmodel dat nu mondiaal domineert is niet echt neutraal en logisch. De empirisch-analytische kennistheorie is totaal materialistisch, mechanicistisch, nihilistisch. Elk organisme als bio-robot geprogrammeerd door nature/nurture, volautomatisch gedreven door zelfzuchtige genen. Geen plaats voor bewustzijn, intrinsieke waarde, vrije wil, verantwoordelijkheid enz.. Alleen ruil/marktwaarde als productie/consumptiefactor. Dan kan op langere termijn enkel opportunistisch, dus niet duurzaam!

(8) Dringend nodig, puur logisch, is een nieuw paradigma, kennistheorie, kosmologie voor echte duurzaamheid, waarin intrinsieke waarde van leven en natuur erkend, onderbouwd en geÔntegreerd is. Zodat respect en zorg ervoor inherent zinvol worden en steeds serieus kunnen worden meegewogen in keuzes.
Eerste voorwaarde is dan erkenning van subjectief bewustzijn. Dit heeft immers kwaliteiten die uniek en niet-reduceerbaar zijn, zoals besef en qualia. Zie bv. http://bit.ly/TXwBEE
[=https://www.alento.nl/al2map1n.htm#al2psb0]

(9) In de discussie keert ťťn punt terug: waar gaan we duurzaam gedrag uit motiveren?
Er zijn 'anti-duurzamen' die beweren: dat is schuldgevoel opdringen, bang willen maken, baantjes jagen, e.d.. Cynische onzin.
Ondergangsdenken kan gegrond zijn maar is als motivatie negatief, dus niet duurzaam. Wijzen op menselijk belang, voordelen/nadelen, is relevant, maar net zo antropocentrisch, opportunistisch, kortzichtig - en dus niet-duurzaam, als de oude denkwijzen.
Nodig is erkenning van de intrinsieke waarde van alle leven, natuur.

(10) De technologie zal onstuitbaar doorontwikkelen. Veel mensen hebben geen bezwaar tegen een aarde met alle land asfalt en beton, de zeeŽn leeg, allen zuurstofmaskers, fabrieken voor bio-industrie en voedselsynthese. Wellicht is dat realiseerbaar.
Waarom dan nu moeite doen voor 'natuurwaarden'? Volgens het wetenschapsmodel is elk organisme al biorobot. Kent alleen kwantiteit; kwaliteit van leven is hetzij een zinloos begrip, hetzij kwantifatief reduceerbaar. Dus wat maakt het uit? De grond van motivatie is de crux.

(11) Kern van het begrip 'duurzaam' blijft: houdbaar, dus vol te houden op langere termijn.
Is inherent relatief, maar wel objectiveerbaar. In deze context [betreft het] primair: effecten, longitudinaal meetbaar, op natuur/milieu, van activiteit.
Ander gedrag is het doel. De nodige motivatie [daarvoor] moet zeker uit ander waardenstelsel komen. Maar 1. dit is middel, dus secundair, 2. dient zelf ook duurzaam te zijn, t.b.v. het doel, 3. moet dus niet louter geloof/mystiek zijn, maar liefst de implicatie van kennis, die empirisch en/of logisch gegrond is.

(12) Al zeker 40 jaar is er een geloof/waardenstelsel om mensen - incl. politici - te motiveren tot 'duurzame' keuzes en daden. Er is wat New Age mythologie bij gekomen, en interesse voor economische afwegingen, 'schonere' technologie, luxe en comfort e.d.. Op die punten is ook e.e.a. bereikt. Maar in de kern is er nog steeds geen echte aansluiting met het huidige dominante paradigma, waarin 'natuurwaarden' gewoon totaal betekenisloos zijn, De verbinding is daardoor boterzacht, persoonlijk en vrijblijvend.

(13) Het streefdoel moet m.i. zijn een model dat echt wetenschappelijk is, dus recht doet aan de totale ons beschikbare realiteit met materiŽle en immateriŽle dimensies in onderlinge samenhang. Dus incl. immateriŽle zaken als subjectief bewustzijn, [marge van] vrije wil, intrinsieke waarde, esthetiek, nut en noodzaak van verantwoordelijkheid, empathie, ethiek en recht. Deze zijn sociaal onmisbaar, niet fysisch-empirisch te bewijzen, wel logisch: ze ontkennen levert een absurde non-realiteit, waarin niemand kan/wil leven.

(14) Het gaat dus om verantwoorde keuzes maken/ risico's nemen. Stel nu dat het lukt om dit politiek en massacultureel in te voeren [lastig!]. Als dat enkel antropocentrisch belang dient - overleven, gezondheid, gemak van mensen - dan zal het dominante materialistisch-fysicalistisch-mechanicistisch mens/wereldbeeld, gedreven door opportunistische winstmaximalisatie, bekrachtigd door almaar geavanceerder technologie, nog steeds, zoals het altijd heeft gedaan, elke kans blijven uitbuiten van bedrog en plundering.

(15) Dus: het huidig wetenschapsparadigma is al behoorlijk valide voor fysisch en abstract domein, gezien kennis en technologie met vaak grandioze voorspellende kracht, kwantitatief gezien. En zal onstuitbaar verder evolueren. Maar het is totaal 'blind', logisch onvolledig, m.b.t. immaterieel domein.
Nodig voor verantwoord beheer van leven, natuur, planeet is juist bovenal erkenning van deze kwalitatieve dimensie, m.n. intrinsieke waarde. Kan enkel met erkenning van subjectief bewustzijn: logisch te onderbouwen.


(·) Commentaar bij:
(Wilfred van de Poll, Lodewijk Dros: 'Groen geloof. Nou ťn?'.
Trouw, 12/01/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/groen-geloof-nou-en~b500082a/]
Hij is een geliefd spreker en geen duurzame conferentie kan zonder deze Al Gore van Nederland: Herman Wijffels. Zijn betogen hebben 'meer dan een religieus tintje' (Trouw). En dat geldt voor veel voortrekkers van duurzaam Nederland; ze wekken de indruk nogal spiritueel te zijn, al hebben ze vaak de neiging dat weg te wuiven. Wijffels: "Ik wil niet dat mensen die niets met religie hebben, afhaken" '.
(1) Goed/Kwaad denken is te ontzenuwen via wezenlijke onderscheid tussen 1. 'schuld' aan, en 2. verantwoordelijkheid voor - een effect.
D.w.z. schade a.g.v. schadelijk gedrag a.g.v. 1. morele slechtheid van persoon, Of 2. onverantwoorde keuzes vanuit domheid, kortzichtheid, hebzucht, enz. enz..
De 1e interpretatie is primitief, mythologisch, is spelen 'op de persoon';
de 2de richt de aandacht op oorzaak-gevolg, dus ook opties, keuzevrijheid, motivatie, oplossingen, is dus spelen 'op de bal'.

(2) Nuttige link: http://tinyurl.com/7ax8bux. [=https://epi.yale.edu/epi2012/rankings] (verplaatst naar: [https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/epi-environmental-performance-index-pilot-trend-2012/maps] )
Te zien is dat westerse en niet-westerse landen verdeeld zijn over alle 5 niveaus van Ecological performance.
1. 'T weerlegt niet de stelling dat westerse cultuur nu mondiaal verspreid en dominant is.
2. Het toont geen informatie over ecologische uitputting en verwoesting die door landen over de grenzen wordt aangericht, 3. De ideologie van oneindige bronnen is nog lang niet uitgeraasd.


(·) Commentaar bij:
(Willem Schoonen: 'Duurzaamheid moet een religie zijn'.
Trouw, 13/01/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/duurzaamheid-moet-een-religie-zijn~bc471df8/ ]
'De aanhangers van het streven naar duurzaamheid vormen een beweging die Trouw-redacteuren Lodewijk Dros en Wilfred van de Poll hebben doorgelicht in hun groene catechismus. Zij leggen een religieuze onderstroom bloot bij de voortrekkers in het groene denken. Duurzaamheid als groen geloof.
Je zou misschien verwachten dat deze twee theologen blij zijn met hun bevinding. Maar het tegendeel is waar: zij hebben bedenkingen tegen de visie van de 'visionairs' in de Duurzame Honderd, zoals Klaas van Egmond, Herman Wijffels en koningin Beatrix.
Ik vind dat religieuze aspect juist aantrekkelijk. En zelfs onmisbaar
'.
(1) Het beschreven zgn. 'groene geloof' is enkel een verbale [re]constructie der auteurs, en prima voorbeeld van flutwetenschap.
Vragen: Bestaat dit 'geloof'? Waar bevindt 't zich? Hoeveel mensen hebben het in exact deze vorm in hun hoofd zitten - afgezien van de auteurs? Indien in afwijkende vorm - hoe liggen dan de correlaties, zijn die berekend, betrouwbaar, valide, significant, relevant, voorspellend better-than-random? N.v.t. uiteraard. Stroman/karikatuur vanuit rechts-politieke ideologie.

(2) De auteurs die 'het groene geloof' hebben geconfabuleerd, missen de pointe van de situatie.
1. De westerse cultuur is mondiaal dominant incl. ideologie aansporend om de natuur als oneindige bron te zien en uit te putten.
2. Nu zijn de feiten van steeds snellere verwoesting op een eindige planeet onmiskenbaar.
3. Mensen denken na over andere oplossingen.
4. Ook wordt gedacht over andere uitgangspunten.
5. Hierin is nog lang geen consensus bereikt.


(·) Commentaar bij:
(Wilfred van de Poll: 'Milieudeskundige: Groene denken is zeker een ideologie'.
Trouw, 14/01/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/milieudeskundige-groene-denken-is-zeker-een-ideologie~bc4ddff7/]
'Milieudeskundige Klaas van Egmond is het 'hartgrondig eens' met de inhoud van de groene catechismus. Hij vindt de tekst 'voortreffelijk'. Trouw-redacteuren Lodewijk Dros en Wilfred van de Poll publiceerden deze 'kleine catechismus van het groene geloof' zaterdag in Letter&Geest. Zij analyseerden teksten en uitspraken van toonaangevende personen en organisaties in de groene beweging en ontdekten dat duurzaamheid een nieuwe religie is'.
(1) Die 'catechismus' is een gekunstelde reconstructie van de auteurs, samengeraapte kaartenhuistheorie, vol wolligheden en extreme stellingen, verre van representatief voor de grote variatie in 'groen' gedachtengoed. Dus stroman/ karikatuur.
Teleurstellend dat Van Egmond, die al sinds de 70er jaren ter zake kundig is, hierin mee gaat.
Dringend nodig, puur logisch, is een nieuw paradigma annex kennistheorie annex kosmologie waarin intrinsieke waarde van leven en natuur erkend, onderbouwd en geÔntegreerd is.

(2) Diagnostiek van het heersende paradigma: dit is geheel antropocentrisch, een gammele combinatie van 1. het aloud christelijk superioriteitsdenken, mythisch/magisch, met mens als opper-organisme, bezitter en heerser t.o. dieren en natuur; en 2. de empirisch-analytische kennistheorie, totaal materialistisch, mechanicistisch, nihilistisch, elk organisme als bio-robot, de mens superieur door technische kennis, zonder bewustzijn, empathie, vrije wil, verantwoordelijkheid, intrinsieke waarde; hoogstens met marktwaarde.

(3) In het huidige wetenschapsmodel is dus elk leven louter materieel en mechanisch, kan een levend organisme alleen bio-robot zijn, geprogrammeerd door nature/nurture, volautomatisch gedreven door zelfzuchtige genen. Elk bewustzijn is hierin gereduceerd tot breinwerking (neuro-reductie, fysicalisme [o.a. Swaab]), informatiestructuur (informatie reductie, functionalisme [o.a. Penrose]) of illusie ('illusionisme' [m.n. Dennett].
Er bestaat in dat model alleen extrinsieke (markt)waarde op basis van instrumentele functie, als ruilmiddel en/of productie/ consumptie-factor (uiteindelijk gebaseerd op variabele percepties, emoties en cognities). Hiermee zal harmonie met leven en planeet nooit lukken.

(4) Dringend nodig, puur logisch, is een nieuw paradigma annex kennistheorie annex kosmologie waarin intrinsieke waarde van leven en natuur erkend, onderbouwd en geÔntegreerd is. Zodat respect en zorg ervoor inherent zinvol worden. Logica van ecologie.
Eerste voorwaarde is dan erkenning van subjectief bewustzijn. Dit heeft immers kwaliteiten die uniek en niet-reduceerbaar zijn, zoals besef en qualia. Zie bv. http://bit.ly/TXwBEE [=https://www.alento.nl/al2map1n.htm#al2psb0].

(5) Mijn conclusie: kennis en technologie zullen onstuitbaar verder ontwikkelen. Het westers-wetenschappelijk paradigma is echter nog steeds ontoereikend voor verantwoordelijk beheer van leven en planeet.
We kunnen ook niet terug naar oude, mythische wereldbeelden, of narcistisch gezweef zoals New-Age denken. Wel is uit alle denkwijzen, van Oost en West, Noord en Zuid, oud en nieuw, veel waardevols te halen.
Maar nodig is nu een echte volgende stap, een nieuw model/paradigma met solide en synthese van materiŽle en immateriŽle dimensies. Zie bv. http://bit.ly/X0Mrv0 [=https://www.alento.nl/al2ar01n.htm#al2ar01_00]


(·) Commentaar bij:
(Pepijn van Houwelingen: 'Nederlandse topbestuurders: ook voor u tien anderen'.
de Volkskrant, Opinie, 15/01/2013).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nederlandse-topbestuurders-ook-voor-u-tien-anderen~b809985a/]
' Waarom is de Nederlandse bestuurlijke top - die in het algemeen toch niet bekendstaat om zijn liefde voor kapitalisme - als het over de eigen beloning gaat ineens zo verzot op marktwerking? Vraagt Pepijn van Houwelingen zich af.'
IJzersterke analyse. Loopt als een trein en weerlegt in ťťn keer met onwrikbare logica vele hardnekkige kulsmoezen waarmee het topmanagers-rapalje de samenleving van miljarden berooft. Direct te implementeren in overheidsbeleid, t.b.v. rigoureuze herziening van aanstellings-, belonings- en bestuurs-cultuur. Aanpakken, Plasterk!


(·) Commentaar bij:
(Marco Visser: 'Minister Kamp wil duidelijkheid over feiten en fictie in klimaatdebat'.
Trouw, 16/01/2013).~
'Wat is er waar van beweringen dat de aarde minder snel opwarmt dan klimaatwetenschappers denken? Is CO2 nu wel of niet de grote boosdoener? Minister Henk Kamp wil duidelijkheid in de discussie. Wat zijn de feiten, wat is onzin. Vorige week sprak hij tijdens een besloten bijeenkomst met het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en wetenschapsjournalist Marcel Crok, die in zijn boek De Staat van het Klimaat vraagtekens zet bij de grote rol van CO2.'
(1) Tja. Neutraal bericht vermengd met tekst van Marco Visser, bekend als klimaatscepticus. Kamp, propagandist van het vrije ondernemen, ongeremde exploitatie, consumptie, commercie, gaat op zoek naar de waarheid .. Hoe oprecht!
Eigenlijk nodig is een solide analyse van oorzaken/gevolgen. 1. Selectief ijkpunt, 1998, strookt al niet met ceteris paribus vereiste. 2. 15 jaar is veel te kort voor longitudinaal klimaatanalyse. 3. Rol zon kan alleen bij veel sterkere correlaties met opwarming. Enz..

(2) In artikelen van Marco Visser is een duidelijke teneur te bespeuren, Trouw 2012 bijv. 21/1 'Feiten zijn onbruikbare argumenten in klimaatdiscussie', 15/6 'Rio+20 heeft alleen oog voor trendy klimaat, niet voor echte problemen', 18/7 'Ratio ver te zoeken in emotionele discussie over A2', 26/7 'Generatie X heeft weinig op met het klimaat, en dat is evolutionair volkomen verklaarbaar'.

Dit 'verslag' is al net zo tendentieus, gekleurd, tegelijk quasi-informatief en daarom naar mijn mening misleidend.


(·) Commentaar bij:
(Sylvain Ephimenco: 'Groen evangelie'.
Trouw, Column, 17/01/2013).~
[https://www.trouw.nl/nieuws/groen-evangelie~bc30d1ac/]
'In de groene kerk waar groene priesters het groene woord verkondigen, is er straks geen plaats voor twijfel. Er blijft maar ťťn groene waarheid over, ontdaan van alle kwaadaardigheden, en dus van wetenschappelijke nuanceringen. Want geloven in Moeder Aarde, de almachtige en barmhartige, is met gesloten ogen de thermostaat op 15 zetten en onder de douche plassen'.
Als vaker beginnen sceptici met stroman-constructies, zoals die 'catechismus' van Vd.Poll & Dros, en dan bouwen knorrige knarren als Vink, Wierenga, Ephimenco er lustig op voort tot we in een bizarre fantasiewereld zijn beland met Ephimenco's aardappeleters in de AH. Totaal weggeleid van de pointe.
Proef blind het verschil tussen voedsel uit de AH, een smakeloze suikerwaterpap, of een zgn. biologische maaltijd, verrukkelijke rijke krachtige smakenexplosie. Of vraag die aardappeleters wat ze liever eten.


(·) Commentaar bij:
(Marc van Dijk: 'Het groene geloof is elitair en dogmatisch'.
Trouw, 18 januari 2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/het-groene-geloof-is-elitair-en-dogmatisch~b3526fcb/]
'In het Filosofisch Elftal analyseren twee denkers tweewekelijks een actuele kwestie. Vandaag: de groene catechismus die Trouw publiceerde, wekt instemming en verbazing. Hoe wegen de filosofen het groene geloof?'
In de jaren '80 won een cirkelredenering het milieudebat: 1. Economische groei is voor alle doelen nuttig en nodig, o.a. voor ontwikkeling van milieutechnologie. 2. Dit laatste is zonder meer goed voor economie en milieu. 3. Dus economische groei is ook goed voor milieu (terug bij 1).
De politieke prioriteiten werden/bleven daarom als 1e economische groei, als 2de technologische vooruitgang, en veel lager op de trap: bescherming van natuur en milieu. Vele betrokkenen bij natuur/milieu werden hierdoor optimistisch gestemd, vestigden hun hoop op milieutechnologie en (nog meer) economische groei, en pikten een financieel graantje mee.


(·) Commentaar bij:
(AD/ Trouw redactie: 'Banken hoeven geen sorry meer te zeggen'.
AD/ Trouw, 24-01-2013, bron: AD).
[https://www.ad.nl/economie/banken-hoeven-geen-sorry-meer-te-zeggen~a1ec6ea2/]
[https://www.trouw.nl/nieuws/banken-hoeven-geen-sorry-meer-te-zeggen~b1ec6ea2/]
'De Nederlandse banken hebben hun zaken 'voor 98 procent' op orde. Dat zegt voorzitter Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag in een interview met het AD. 'Onze leden hebben veel gedaan de afgelopen jaren. Maar de samenleving gelooft het nog niet', aldus Staal'.
Jazeker, je werd een plofhypotheek aangeprezen, tegen hoogst aanlokkelijke voorwaarden. Die kans voorbij laten gaan was diefstal uit je eigen portemonnee, zo zei men. Was het niet vergelijkbaar met de plofkip of andere kiloknaller? Althans, wanneer die zouden worden verkocht als scharrelkwaliteit, maar dat is meestal niet zo, en de doorsnee consument maalt daar niet om.
I.g.v. de plofhypotheken waren het toch echt de banken die knollen voor citroenen verkochten: misleiding en oplichting dus!


(·) Commentaar bij:
(Trouw, redactie wetenschap: 'Uitsterven diersoorten overdreven'.
Trouw, 26-01-2013).
[https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/uitsterven-diersoorten-overdreven~b9b63ff7/]
'De jammerklacht klinkt vaak onder biologen en natuurbeschermers: de mens veroorzaakt een ongekende uitstervingsgolf en veel soorten zullen deze eeuw van de aardbodem verdwijnen voordat ze ooit zijn ontdekt. Maar dat is zwaar overdreven, beargumenteren biologen uit AustraliŽ en Nieuw-Zeeland deze week in Science. De jammerklacht bevat volgens hen minstens twee misvattingen. Het aantal soorten op aarde - bekend en onbekend - wordt overschat en het aantal biologen dat soorten in kaart brengt, loopt helemaal niet terug'.
De clou zit in de eindconclusie: ons welbehagen mag niet verstoord worden, door enig hopeloos gevoel.
Nu zijn wŤl alle grote diersoorten in het wild binnen enkele decennia in de gevarenzone beland. We weten als mens in elk geval de evolutie te versnellen! Zij het in omgekeerde ontwikkeling: degressie.
We hebben onze leefwereld toch maar mooi onder controle. De aardbol made-by-men, is bijna af. We hoeven straks alleen nog de antibiotica-resistente microben uit te roeien, en nog wat andere details te regelen. Maar dat gaat vast lukken met onze superieure slimheid.


(·) Commentaar bij:
(Jean Wagemans: 'Bij de Nederlander die van broodjes kaas houdt, doet Rutte het als redenaar goed'.
de Volkskrant, Opinie, 28/02/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bij-de-nederlander-die-van-broodjes-kaas-houdt-doet-rutte-het-als-redenaar- goed~b0eea305/]
'Met zijn oneliners ontbreekt het Rutte aan welsprekendheid, beweerde historicus Henk te Velde. Maar retorica is niet de kunst van grote woorden, schrijft columnist Jean Wagemans, maar van het afstemmen van de toespraak op de voorkeuren van het publiek'.
Voor mensen die de retorische technieken zien als 'een verzameling trucjes om een publiek te misleiden', zoals Wagemans ze - arbitrair, selectief - definieert, heeft Wagemans weer een omgekeerd relevante uitspraak in petto: die mensen tonen immers aan dat ze de trucjes doorzien en geven daarmee juist reden voor de aanname dat ze deze al aardig kennen en er dus GEEN slachtoffer van zullen worden.
Een prof argumentatieleer die contra-logica verspreidt: hoe duidelijk wil je misleiding via retorica hebben?


(·) Commentaar bij:
(Niels Posthumus: 'Het was dus nůg erger - onderzoek legt omvang Holocaust verder bloot.'
NRC, 2 maart 2013).
[http://www.nrc.nl/nieuws/2013/03/02/het-was-dus-nog-erger-onderzoek-legt-grootschaligheid-holocaust-verder-bloot/]
Leestijd 2 minuten 'Na dertien jaar onderzoek heeft het Amerikaanse Holocaust Memorial Museum zoveel mogelijk getto's, werkkampen en vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog in kaart gebracht. En alsof het allemaal nog niet verschrikkelijk genoeg was, verbaast het aantal zelfs Holocaustgeleerden.'
Na WO II is er gigantisch veel onderzoek gedaan, kennis en inzichten vergaard over de machinaties en manoeuvres, strategieŽn en tactieken van fascisme e.a. dictatoriale, totalitaire en tirannieke ideologieŽn, regimes en systemen. Dit op grond van gedegen kennis en technieken op vlak van logica, taalanalyse, massacommunicatie, retorica, psychologie. Steeds blijkt de cruciale factor te liggen in demagogie, propaganda, desinformatie, indoctrinatie, opruiing, massahysterie, enz. enz.. Hieruit blijkt het aantoonbaar dat uitspraken en teksten van fascisten in de regel doortrokken zijn van drogredenen, en dan bedoel ik: echt bizarre, waanzinnige logica. Je hoeft maar een paar regels uit Mein Kampf te lezen, en dit wordt duidelijk uit talrijke kenmerken in taalgebruik, pseudo-redeneren, en psychologische trucjes.
Toch hebben postmoderne 'denkers' het gepresenteerd om deze absurde contra-logica te verklaren uit .. de logica (waar o.m. al onze computers, iPods enz. op draaien) resp. de Verlichting. Met deze volslagen absurditeit is de mainstream van academici, salon-socialisten, yuppies, neo-liberalen en vervolgens de hele meute van de massa gehersenspoeld.
Hierdoor is de laatste 40 jaar alles wat waar en logisch is doeltreffend geassocieerd met fascisme en dictatuur. Terwijl de samenleving tegelijk juist geleefd wordt door de formele logica, in al onze gadgets en nieuwe media, en de massa zich daardoor laat leven als S-R machines, bio-robots, scherm-zombies.
Het gevolg was de hedendaagse dictatuur van postmoderne ideologie van contra-logica. Volgens deze volkomen absurde 'redenering' komen we uit op de 'aanbeveling': "volg per definitie niet mensen die 'het zeker weten'". Iets zeker weten kan uiteraard totaal niets afdoen aan het volgen van je eigen geweten, en is totaal onverenigbaar met het volgen van een dictator/tiran die juist typisch aangedreven worden extreme leugens en massaal bedrog. De omgekeerde wereld dus, oftewel contra-logica.
Deze denkkronkels zijn breed gezaaid, en hieruit is ook duidelijk dat het probleem van de holocaust tot dusver nog steeds totaal niet is opgelost. Ja, er is genoeg kennis, maar nee, de massa's - zowel elites als 'het volk' - zal het worst zijn. Men verkondigt, vervuld van eigendunk, dat men niet vatbaar is voor die waanzin, demonstreert dit luidruchtig door veel gratuite meningsuiting, en toont zich tegelijk in extreem hoge mate te manipuleren en te corrumperen - met als symptoom bijv. eerst de enorme welvaart-zeepbel en dan de kredietcrisis. Dit betekent dat een dergelijk drama als de holocaust nog steeds opnieuw kan gebeuren.


(·) Commentaar bij:
(Robin de Wever: 'Jomanda definitief vrijgesproken in 'zaak-Millecam''.
Trouw, 12/03/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/jomanda-definitief-vrijgesproken-in-zaak-millecam~b98981aa]
''Medium' Jomanda krijgt definitief geen gevangenisstraf voor haar adviezen aan Sylvia Millecam. Dat heeft de Hoge Raad woensdag geoordeeld.
Jomanda vertelde de comťdienne dat ze niet aan kanker leed, maar aan een bacteriŽle infectie.
Jomanda (in het dagelijkse leven Johanna Damman) werd ook vrijgesproken in 2010, toen het Openbaar Ministerie (OM) een jaar cel tegen haar eiste.
Nu blijkt dat Justitie ook in cassatie aan het kortste eind trekt
'.
Dit rechterlijk oordeel berust geheel op simpel te ontkrachten drogredenen.
De waarheid is: een alternatieve genezer poseert zich net zo goed als deskundig, vakbekwaam en bevoegd als een reguliere zorgverlener, maar verkoopt haar fictieve diagnostiek en therapie juist als maximaal betrouwbaar dankzij zgn. feilloze magische paranormale bronnen, gaven en aanspraken. M.a.w. misleiding en oplichting ten top, en gevaarlijk!


(·) Commentaar bij:
(Pieter Litjens, Tweede Kamerlid namens de VVD: 'Natuur is pas haalbaar als het betaalbaar is'.
Trouw, 31/03/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/natuur-is-pas-haalbaar-als-het-betaalbaar-is~b2178cf2/]
'Opinie. PvdA, D66 en GroenLinks zien over het hoofd dat economie en ecologie samengaan. Dat is slecht voor ondernemers.'
(1) Dat 'de economische waarde van natuur een voorwaarde is voor de instandhouding ervan,' stelt de auteur als was het een ijzeren wet, maar de natuur heeft nooit de hulp van mensen nodig gehad om in stand te blijven. Het geldt enkel voor bedreigde en/of sterk gereduceerde en daardoor kwetsbaar geworden natuur. Die bedreiging en reductie komen typisch door menselijke, m.n. economische activiteiten. Gepropageerd door het VVD principe dat wat niet economisch benut wordt, geen waarde heeft, ook niet intrinsiek.

(2) M.a.w., het 180o omgekeerde geldt van Litjens' stelling, nl. dat 'de economische waarde van natuur een oorzaak/ voorwaarde is voor de bedreiging, reductie, verwoesting ervan'. Deze maximaal mogelijke logisch-causale omkering volgt uiteraard uit de basale contra-logica van de VVD ideologie: waarin extrinsieke waarde, m.n. instrumentele/ economische (markt)waarde, die een lege, vluchtige sociale fictie is, voor intrinsiek en absolute prioriteit doorgaat - en vice versa.


(·) Commentaar bij:
(Jean Wagemans: 'Wat was er eigenlijk mis met de jijbak van president Poetin?'.
de Volkskrant, Opinie, 11/04/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-was-er-eigenlijk-mis-met-de-jijbak-van-president-poetin~bc95323b/]
'Column. 'Een jijbak van het zuiverste soort was het, toen president Poetin er na kritiek op hoe er in Rusland met homorechten wordt omgegaan wees op pedofielenvereniging Martijn in Nederland, schrijft Jean Wagemans. Maar hoe erg is dat eigenlijk?.'
(1) Wagemans volgt de optiek van de pragmadialectische benadering van argumentatie.
Deze is gestoeld op arbitraire absolutistische aannamen, d.i. systematische vooronderstellingen d.i. drogredenen, m.n. petitio principii.
Bijv. de postmoderne aanname dat 'logisch' enkel is wat geldt bij intersubjectieve consensus, en argumentatie altijd als doel moet hebben die consensus te bereiken.
Logische consequentie is dat alles eeuwig in dezelfde mate ter discussie blijft staan, en nooit iets echt opgelost wordt.

(2) Wagemans' visie op argumentatie impliceert dat waarheid, geldigheid, e.a. criteria en regels van redeneren en debat, alsook de inhoudelijke beweringen louter bestaan als modieuze lokale conventies.
Kennis is ook maar een mening. Discussie kan dan enkel dienen om een probleem tussen de gesprekspartners op te lossen, niet een probleem in de buitenwereld.
Met hulp van ICT technologie - gebaseerd op de echte logica - en sociale media, leidt dit tot een continu chaos en kakofonie die niets oplost.

(3) Volgens deze theorie kun je redeneervormen en drogredenen dus via statistisch onderzoek naar gangbare meningen ordenen naar geldigheid resp. ernst.
Maar nemen we de jij-bak, dan heeft die tot effect dat het kritische argument incl. probleem dat de spreker aanvoert niet beantwoordt wordt, maar [dat] een 2de probleem wordt aangevoerd door de opponent, als fait accompli, die daarmee impliceert dat alle kritiek leidt tot tegenkritiek.
Zulke discussies leiden typisch tot oeverloos, zinloos gekrakeel.


(·) Commentaar bij:
(Hans Vuijsje: 'Het 'algemene karakter' van de Nationale Herdenking is kwetsend voor Joodse Nederlanders' .
de Volkskrant, 01/05/2013).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-algemene-karakter-van-de-nationale-herdenking-is-kwetsend-voor-joodse- nederlanders~b6163ea3/]
'Opinie. De overheid zou de Nationale Herdenking weer moeten terugbrengen naar haar oorsprong: de herdenking van allen die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog, onder wie 102 duizend Joodse burgers, vindt Hans Vuijsje.
(1) Ben niet chauvinistisch en heb niets voor of tegen welke groep, volk enz. ook. Ken wel veel Joodse medeburgers die pakweg 80-90 % van hun grootouders missen. Dat zeggen weinig NL's, Duitsers enz. hen na. Daarvoor mis ik toch wel enig empatisch begrip in veel reacties, of als je het koel rationeel wilt hebben, logisch gevoel voor verhoudingen.
Wel is er oh zo veel inleving voor Palestijnen. Mag hoor, komt ook handig uit, maar voor moslims hier of destijds Srebrenica hoef je natuurlijk ook niet aan te komen.

(2) In reacties wordt weer de politiek van IsraŽl als oorzaak voorgesteld van negatieve beeldvorming over joden in het algemeen.
1. Impliceert massa-causaliteit tussen 'gedrag' van IsraŽl en meningen over joden. Is niet te onderzoeken: geen controleconditie, en 'na dit dus vanwege dit' telt niet.
2. Alsof dat uitingen van anti-semitisme wettigt.
3. Alsof toename van die uitingen niet evident is - ongeacht wat IsraŽl wel of niet doet.
4. Alsof de mening van publiek over X iets zegt over X [X is bijv.joden], i.p.v. massa-indoctrinatie door bepaalde media m.n. via schotelantennes en morsige websites.


(·) Commentaar bij:
(Bart Schut: 'Ik maak zelf wel uit wie ik op 4 mei herdenk'.
de Volkskrant, Opinie, 02/05/2013).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ik-maak-zelf-wel-uit-wie-ik-op-4-mei-herdenk~b17ab7ab/]
'Opinie. Allerlei herdenkingsfundamentalisten bepalen in aanloop naar de Nationale Herdenking op 4 mei wie er wel en niet wordt herdacht. Dat maakt journalist Bart Schut zelf wel uit'.
(1) Ja hoor Bart, dat mag je [zelf uitmaken]. Jouw betoog berust op een stroman-argument want niemand bij zijn verstand negeert het simpele verschil tussen individuele herdenking en wat je collectief, nationaal, afspreekt om ceremonieel te gedenken op een bepaalde datum. En is al 1000 x weerlegd in deze discussies. Maar ja, je snapt het niet.
Misschien helpt dit: jij mag op elke feestdag met de jouwen alle soorten feestdagen tegelijk vieren als je wil, maar collectief wordt dat 'n beetje 'n gekkenhuis. Of gaat al die kant op.

(2) (N.a.v. reactie: 'Dit land heeft na de WO2 zijn onschuld verloren door .. deelname aan de illegaal want met schending van 50 internationale verdragen zonder VN toestemming uitgevoerde NAVO bombardementen op JougoslaviŽ [sic], waar 4000 mensen door omkwamen').
Dat getal van 4000 doden is niet zonder meer geloofwaardig want afkomstig van een extremistisch fascistoÔde regime, en zonder die NAVO-bombardementen op JoegoslaviŽ die eindelijk in 1999 plaatsvonden, na 200 000 doden op de Balkan sinds 1991 waarvan 80 % door Servische oorlogsmisdaden, en na 8 jaar hypocriet gepruts van de EU, was de niet-Servische bevolking van Kosovo de zee ingedreven.


(·) Commentaar bij:
(Redactie Trouw: 'Zeven lessen van filosoof Daniel Dennett'.
Trouw, 20/05/2013, [https://www.trouw.nl/nieuws/zeven-lessen-van-filosoof-daniel-dennett~bb856375a/]
'Van oppervlakkige diepzinnigheden moet de vooraanstaande Amerikaanse filosoof Daniel Dennett niets hebben. Hoort hij een retorische vraag of ziet hij het woord 'ongetwijfeld', dan rinkelen bij de overtuigde atheÔst alarmbellen. Het zijn enkele lessen die Dennett leerde van zijn vele confrontaties met filosofen en gelovigen en die hij in zijn nieuwste boek 'Intuition Pumps and Other Tools for Thinking' prijs geeft. The Guardian vatte zijn zeven lessen samen.
Les 1: Leer van je fouten ('Met de kennis van nu...' [sic]).
Les 2: Respecteer je tegenstander.
Dennett, zelf nooit te beroerd om iemand genadeloos de mantel uit te vegen, erkent dat hij zelf nogal moeite heeft deze regels na te volgen. [sic]
Les 3: De 'ongetwijfeld' toeter.
Les 4: Beantwoord retorische vragen.
Les 5: Hou het simpel als het kan.
Les 6: Verspil je tijd niet aan troep ('90 procent is troep' [sic]).
Les 7. Wees beducht voor diepzinnige oppervlakkigheden
[sic]'.
(1) Van deze 7 'wijze lessen' zijn 3,4,5 een geheel arbitraire greep uit duizenden al eeuwen bekende drogredenen; en/of 6,7 zijn zelf een drogreden.
Ad 3: Een enkel voorbeeld van veel grotere categorie: factieve uitdrukkingen, immuniseren tegen kritiek, hermetische formuleringen, pseudo-evidentie, enz.; simpel te herkennen en te weerleggen.
Ad 4: Veel effectiever te ontzenuwen door de vooronderstellingen bloot te leggen en die aan te pakken.
Ad 5: Oeroude en overbekende vuistregel (KISS), genoemd voorbeeld van misbruik is simpele, doorzichtige drogreden van scheve vergelijking.

(2) Ad 6: Tja, 90 % kan ook 99,99 % zijn, echte probleem is selectie, dus kwestie van criteria, 'de prijswinnaars en de vlaggenschepen' zijn vaak ook de kampioenen van consensus, groupthink en populariseren zoals Dennett zelf.
Ad 7: 'diepzinnige oppervlakkigheden': zoals deze 7 lesjes .. of Dennett's eigen theorieŽn m.n. op gebied van bewustzijnsfilosofie, vooral gedragen door een immense geharnaste eigendunk en minachting voor elke nuance, tegenwerping of tegenbewijs.


(·) Commentaar bij:
(Hasan KŁcŁk: ''Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven''.
de Volkskrant, Opinie, 03/06/2013).
'#HETDUEL'. Er zijn geen orthodoxe, liberale of gematigde moslims, schrijft Hasan KŁÁŁk in zijn antwoord op Shashi Roopram.
'Je kunt ook niet 'een beetje' in Allah geloven.'
'.
(1) Strekking: geen gradaties, alles is of totaal zuiver, of niet acceptabel. Ook al zijn er oneindig veel interpretaties mogelijk van alle 'heilige' geschriften. De verwrongen logica van alle absolutisme, dogmatisme, fundamentalisme, dictatuur, tirannie, enz.. Maar dat zijn zeker ook 'termen bedacht door niet-moslims' (c.q. kafirs), een kwalificatie bedoeld om elke nuance, gematigdheid - kortom elke vorm van actief zelfstandig, redelijk en flexibel blijven denken - te verketteren als onislamtisch, in het denkraam van H.K. 'haram': verachtelijk, zonder bestaansrecht. Dezelfde denkstructuur als die 'haatpartij'.

(2) Had ik net 3/6 16:48 laten zien dat de denktrant van deze Hasan qua logische structuur gelijk is aan die van een 'haatpartij als de PVV': net zo absurd en misleidend. Wat blijkt? Talrijke reageerders die zich op deze site getrouwe Wilders volgelingen of rechts-extremistisch plegen te tonen, stemmen inderdaad gretig in met Hasan's stelling! Bevestigen daarmee het aloude principe: ultrasimplisme van extreme ideologie, links/rechts, religieus, enz. roept identieke pseudo-logica op, blokkeert echte oplossingen.


(·) Commentaar bij:
(Jean Wagemans: 'Zo'n joekel van een fout in het eindexamen Nederlands, dat kan natuurlijk echt niet' .
de Volkskrant, Opinie, 06/06/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-n-joekel-van-een-fout-in-het-eindexamen-nederlands-dat-kan-natuurlijk-echt- niet~b1c8fc177/]
'Column. Critici van het eindexamen Nederlands doen alsof argumentatieve vaardigheden alleen getoetst kunnen worden door de scholieren zelf te laten argumenteren. 'Het kan ook prima met behulp van meerkeuzevragen', stelt columnist Jean Wagemans.'.
Wagemans toont weer informeel, dus selectief herkennen van drogredenen, op zich een mega-drogreden.
1. Uit vraag noch context blijkt of de vraag [in het examen] beperkt is tot de hele alinea, de stelling, of het argument.
2. Een 'kritische lezer' denkt niet per se logisch, dus kan elk soort drogreden zien in elke tekst.
[D.w.z. De vraag wat hij/zij meent te herkennen in deze tekst vooronderstelt/vereist gedachtenlezen, hetgeen een forse drogreden is. Dus het blijft een slechte vraagstelling].
3. Voor 'geen vanzelfsprekendheid' is ťťn uitzondering voldoende, dus [het geven van ťťn] voorbeeld valide. [D.w.z. 'voorbeeldargumentatie' is niet noodzakelijk ongeldig c.q. drogreden.]
4. De vraag betreft het 'Als .. dan verband': non sequitur, m.n. ongegrond gegeneraliseerd gedachtelezen.
Missers!


(·) Commentaar bij:
(Martijn van Lanen: docent, onderzoeker en beleidsadviseur bij Fontys Hogeschool Sociale Studies: ' Incidenten zoals Savanna, Ruben en Julian zijn inherent aan de hulpverlening'.
Trouw, 09/06/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/incidenten-zoals-savanna-ruben-en-julian-zijn-inherent-aan-de-hulpverlening~b121b3df/]
'Opinie. Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren als we erkennen dat hun werk ook risico's heeft. Savanna, de jongetjes uit Zeist en andere tragische gebeurtenissen zullen de hulpverlening niet immuun kunnen maken voor incidenten.'.
(1) W.b. de Jeugdzorg, biedt deze tekst niets nieuws: 'We bedoelden het goed' horen we standaard na elk incident ter verdediging van de hulpverlening. De onderzoeksrapporten laten echter vaak een gigantische wantoestand zien - van structurele aard. M.n. in communicatiestromen en oordeelsvorming.
Van Lanen stelt dat die irrelevant zijn: 'de consequenties zijn vaak [toch] niet te overzien'. Dus verdient elke beslissing carte blanche. Dit betekent trial-and-error, chaos, kids als speelbal van toeval. Absurd.

(2) Op talrijke punten gaat men in de sociale sector systematisch continu de mist in.
1. Natuurlijk blijft de zelf-verantwoordelijkheid van elke volwassene, zeker ouder, voor eigen keuze, reacties, daden, existentieel en intrinsiek: niet overdraagbaar en niet over te nemen. Dit ongeacht de mate waarin de persoon daarvoor [niet] voldoende capaciteiten heeft.
2. Er is nooit 1:1 causaal verband van externe feiten naar persoonlijke macro reacties. Die vaders hebben dus geen excuus.

(3) Er heersen grootschalige structurele misstanden in de Jeugdzorg. M.n. in communicatie en oordeelsvorming. Chaos. Blijkt uit alle onderzoeksrapporten.
Geldt echter heel algemeen voor instellingen en overheidsdiensten in de sociale sector, kan ik uit eigen observaties als professional getuigen.
Leidt continu tot zgn. 'stommiteiten' en giga risico's voor kinderen en onschuldigen. Van Lanen's 'oplossing' verergert deze problematiek tot het uiterste.

(4) 1. De cruciale uitdaging in de jeugdzorg, evenals tbs, psychiatrie, enz., komt zeker neer op de taak 'de oorzaken van de tragedie te kunnen [voor]zien': d.i. causale inferentie.
2. Natuurlijk is 100% exacte voorspelling van menselijk gedrag nooit mogelijk.
3. Tegelijk is te constateren dat (vrijwel) niemand in de sociale sector - werkvloer, academici of management - enige notie heeft van (a) wat een causale relatie is en (b) hoe die te herkennen.

(5) De patronen/interacties binnen gezinssysteem gebeuren in een context van talrijke patronen en interacties met buitenwereld incl. hulpverleners. Professionals moeten in deze extreme complexiteit continu combinerend denken voor gegronde conclusies t.b.v. verantwoorde beslissingen. Onmisbaar hiervoor is niet alleen 'gevoel', maar vooral ook heldere logica.
Maar.. logisch denken is nu in de sociale sector bogal een ramp, kan ik getuigen. De 'sectorcultuur' is doortrokken van wollige logica, daardoor massa's drogredenen. Vb. is ook V. Lanen. Kids zijn de dupe.

(6) 1. W.b. woordgebruik: 'micro' gebruikte ik voor intrapsychische processen, m.n. bij dader, bv. ouder; 'macro' voor sociale interactie. Daartussen zit altijd een keuzepunt dat daders vaak verhullen, ook in tbs.
2. De noodzakelijke causale analyse vraagt inderdaad 'close reading' van patronen, van gezinsleden en hun interacties: individuen en systeem.
3. Dat laatste is alleen mogelijk buiten de dossiers etc.: in vivo. D.w.z. vereist realtime online diagnostiek. Is extreem complex, maar kan echt ca. 1000 x beter dan nu.

(7) Elke professional zal ook vele 'multidisciplinaire' vergaderingen hebben meegemaakt, van allerlei hulpverleners, case managers, specialisten die op hetzelfde dossier zitten. Dan maak je steeds weer een absurde situatie mee:
1. Iedereen spreekt een andere taal, jargon met eigen betekenissen;
2. Meestal blijkt 95 % minder of anders gedaan dan was afgesproken;
3. Er volgt 'discussie': wolligheden, geharrewar, uitvluchten, vicieuze cirkels, afschuiven, enz.;
4. Resultaat: herhaling van eerdere afspraken;
5. Iedereen tevreden huiswaarts.


(·) Commentaar bij:
(Paul Brill: 'Obama's dilemma laat Edward Snowden koud''.
de Volkskrant, Opinie, 15/06/2013 [https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/paul-brill-obama-s-dilemma-laat-edward-snowden-koud~b0bdfa66/]
'Column. Het lijkt wel of Edward Snowden niets anders kan zijn dan ofwel een gewetensvolle held ofwel een getroebleerde landverrader, schrijft columnist Paul Brill. 'Een onsje nuance zou geen kwaad kunnen.''.
Weer een misleidende kop: wat Snowden 'koud laat' is een toeschrijving gebaseerd op fictief gedachtelezen, en hier valse gedachten-inquisitie en karakteraanval. Het staat als citaat in de kop, maar is niet te vinden in het artikel, en volgt ook niet uit het betoog van Brill.
Snowden's actie is niet een 'ernstige ontsporing', wel formeel onwettig maar weegt op tegen het belang van bekendmaking van de echte ontsporing, groteske dataconfiscatie.
Dat Snowden een enorme verantwoordelijkheid op zich nam moet hij zelf weten.


(·) Commentaar bij:
(Joyce Brekelmans: 'Wij behandelen onze asielzoekers slechter dan onze misdadigers'.
de Volkskrant, Opinie, 01/07/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wij-behandelen-onze-asielzoekers-slechter-dan-onze-misdadigers~b9660f4a/]
'Column. Er zijn te veel schrijnende voorbeelden om onszelf voor te kunnen houden dat er slechts incidenteel iets mis gaat ten aanzien van ons vreemdelingenbeleid, schrijft columnist Joyce Brekelmans.'.
(1) Vooroordeel, drogreden, quasi-logica zijn steriele objectieve termen voor de tenhemelschreiende arbitraire generalisaties, groepsbelasteringen en groteske stroman-constructies waarmee weer de bekende reaguurders hun mateloze haat, minachting, gif en salpeterzuur uitstorten over mensen waar zij niets van weten - behalve dat ze voor hen handig te gebruiken zijn als zondebokken om kosteloos agressie op uit te leven en via het waanbeeld van de eigen groepsidentiteit een kunstmatige eigenwaarde op te vijzelen.

(2) We zien weer veel reacties die via vooronderstelling mega-drogredenen binnensmokkelen. 1. Alsof alle asielzoekers moslims zijn [vele zijn bv. christenen, seculieren, enz.]. 2. Alsof alle moslims radicaal/ extremistisch zijn, incl. 'resoluut afwijzen van de westerse leefwijze en de minachting voor ongelovigen'. Dit ter motivatie om alle asielzoekers als criminelen te kunnen behandelen. De VK vindt dat kennelijk toelaatbare argumentatie, ik vindt het kwaadaardige laster.

(3) Node gemist in dit gekrakeel wordt kennis van zaken resp. inzicht in logica, causale analyse en rechtsprincipes. Dat zou de onzin in dit soort 'discussies' zeker beperken! Helaas hebben de reaguurders van het bekende type daar totaal geen interesse in of belang bij. Door constant wilde verzinsels, absurde overdrijvingen en kwaadaardige laster rond te sproeien hopen ze de geluiden van recht, rede en realiteit te overschreeuwen.


(·) Commentaar bij:
(Bernard Hulsman: 'Doe het niet, zou je willen schreeuwen'.
NRC, 12 juli 2013)^.
[https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/12/doe-het-niet-zou-je-willen-schreeuwen-1269778-a1234726]
'Historicus Bart van der Boom schreef een boek over wat Nederlanders tijdens de oorlog wisten over de Holocaust. Van sommige vakgenoten kreeg hij veel kritiek. 'Joden en niet-joden wisten niet genoeg.''.
(Roderick Nieuwenhuis: 'Brieven: 'wreedheden waren totaal onvoorstelbaar''.
NRC, 6 augustus 2013).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2013/08/06/brieven-wreedheden-waren-totaal-onvoorstelbaar-a1468028]
'Bart van der Booms boek over de Nederlandse kennis van de Jodenvervolging maakte veel los in Nederland. Ook het recente interview met Van der Boom in NRC Boeken riep reacties op.'
De manier waarop van der Boom de hele vraag geframed heeft, als kwestie van wel of niet (kunnen) weten, is misplaatst en misleidend. Dit komt omdat hij voorbijgaat aan de complexe psychologische dynamiek van de menselijke oordeelsvorming.
Ten aanzien van zulke heftige, verbijsterende en angstwekkende informatie over mogelijke massamoorden en gruweldaden in een dergelijke chaotische en vernederende situatie onder een vijandelijke dreiging en later bezetting, is iets wel of niet 'weten' niet louter een kwestie van simpel wel of niet bewuste kennis hebben bepaalde neutrale objectieve feiten, en vervolgens daar nuchter logisch consequent naar handelen. Zulke informatie in zo'n context roept bij mensen, en zeker mogelijke 'doelwitten' zoals Joden zelf, onmiddellijk een scala aan 'irrationele', veelal onbewuste reacties op: emoties zoals angst, paniek, onrust, en vervolgens defensiemechanismen in de trant van cognitieve dissonantie, zoals loochenen, bagatelliseren, flatteren, censureren, afweren, enz.. Bij iedereen zal dit in een unieke combinatie plaatsvinden en invloed uitoefenen op de oordeelsvorming.
Het resultaat hiervan ligt in de sfeer van subjectieve acceptatie: iets wel of niet geloven, en dit kan ook per moment wisselen. Uit de individuele reacties van sommige mensen in die tijd kunnen dus nooit conclusies worden getrokken over een algemeen 'weten' dan wel 'onwetendheid' van een totale groep c.q. populatie. Door dit wel te proberen en deze conclusies als valide te presenteren is Van der Boon in feite onwetenschappelijk bezig.
Het is ook onterecht, grievend en beledigend, al dan niet postuum voor mensen die in die tijd hetzij simpelweg de informatie niet of met sterk misleidende inhoud kregen, hetzij de informatie wel hadden maar al dan niet de psychische kracht, moed en middelen hadden om de mogelijk gruwelijke feiten onder ogen te kunnen zien, en meer nog, om op die gronden overeenkomstig te kunnen handelen - vaak met minstens zoveel levensgevaar. Die hele complexiteit van gevaren, emoties, twijfels en dilemma's kan ik niet terugvinden in het verhaal van Van der Boom.


(·) Commentaar bij:
(Joop van Holsteyn, bijzonder hoogleraar kiezersonderzoek Universiteit Leiden: ' Politicus heeft zijn leven zelf publiek gemaakt'.
Trouw, 21/08/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/politicus-heeft-zijn-leven-zelf-publiek-gemaakt~b60a97c5/]
'Hun privťleven maken politici vaak zelf publiek. Zo ook Diederik Samsom. Daarmee is zijn echtscheiding ineens een belangwekkend nieuwsfeit, zegt Joop van Holsteyn.'
(1) Toch grotendeels onzin. Dat Samson IETS van zijn privťleven publiek maakte, betekent niet dat hij AL zijn privacy opgaf. Hij toonde zijn persoonlijke inzet ter illustratie bij een pleidooi voor maatschappelijke zorgzaamheid, niet zijn persoonlijke perfectie. Dat iemand gaat scheiden zegt 0,0 over interne individuele oorzaken: karakter, mentaliteit, of leven op orde hebben, e.d.. It takes 2 to tango, de interactie tussen mensen is niet 100 % 'maakbaar', scheiding kan iedereen gebeuren. Enz..

(2) Maar stel dat Samsom 'zich als family man poseerde', wat ik betwist want 't was een pleidooi voor zorgzaamheid, dan is de vooronderstelling dat een oprecht persoon nooit zal scheiden, ergo 'Samsom is niet oprecht'. Regelrechte hetze, karaktermoord, volksgerecht en inquisitie anno 2013. Alsof dat oprecht is ..


(·) Commentaar bij:
(Max Pam: 'Max Pam: 'De kans dat Samsom hier voor de verkiezingen bovenop komt, lijkt me klein''.
de Volkskrant, Opinie, 21/08/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/max-pam-de-kans-dat-samsom-hier-voor-de-verkiezingen-bovenop-komt-lijkt-me- klein~bdf93f73/]
'Column. Ineens klopt er niets meer van dat spotje, schrijft columnist Max Pam. 'Het beeld van Samsom als rolmodel was in duigen gevallen. Het leek ineens op een spotje van Holland Casino, waarin wordt opgeroepen een deugdzaam en zuinig leven te leiden. '
(1) "Om het publiek in staat te stellen om te oordelen over de geloofwaardigheid van politici" [Karel van der Graaf] is een van totale verwarring getuigende redenering, en enkel pleidooi voor ongeremde mediahetzes tegen onwelgevallige - linkse - personen. Sinds de opkomst van de onder-de-gordel roddel van Henk vd Meijden is riooljournalistiek nu eindelijk salonfšhig verklaard. De Telegraaf-logica in z'n laagste vorm, die het lukt om media, mores en consensus te perverteren.

(2) Ooit waren criteria voor waarheidsvinding en informatiekwaliteit gemeengoed, hoewel nooit onder de de dommen, maar inderdaad, sinds de alles en ieder beheersende ideologie van nihilisme - postmodern relativisme op links, ultra-simplisme op rechts - is het verschil tussen informatie en amusement, sensatie, en ja ook media-hetze, steeds lastiger te maken, ook met dit 'betoog' van Pam bij VK.


(·) Commentaar bij:
(Johan Fretz: 'Zei Wouter dit nu echt?! Wie dacht hij wel niet dat hij was?!'.
de Volkskrant, Opinie, 27/08/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zei-wouter-dit-nu-echt-wie-dacht-hij-wel-niet-dat-hij-was~b6712907/]
'Column. Tenminste ťťn keer zei Wouter Bos iets dat hij als politicus nooit had durven zeggen: hij zei dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hadden in het ontstaan van de crisis, schrijft columnist Johan Fretz. 'Dat was blijkbaar even schrikken voor sommigen.''
Natuurlijk mogen politici, autoriteiten, banken verwachten dat wij burgers "deels verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen keuzen." Maar Fretz vervalt weer in simplisme.
1. Veel onverantwoordelijk gedrag is door politici gepropageerd en fiscaal beloond, voorbeelden te over.
2. Veel 'giftige' financiŽle producten zijn door banken via misleiding/ oplichting verkocht voor eigen gewin.
3. Fretz strooit weer modieus met 'we' maar vele burgers deden er niet aan mee: geluk gehad, of niet hebzuchtig c.q. dom genoeg.


(·) Commentaar bij:
(Trouw redactie: 'Brigitte HŲss had een paradijselijke jeugd in Auschwitz.'
Trouw, 10/09/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/brigitte-hoss-had-een-paradijselijke-jeugd-in-auschwitz~b9474375/]
'Als kind woonde Brigitte HŲss, dochter van Auschwitz-commandant Rudolf HŲss, in een villa in het concentratiekamp. Veertig jaar lang zweeg ze over haar verleden tot ze onlangs een interview gaf aan Thomas Harding, wiens familiegeschiedenis paden kruist met die van HŲss.'
(N.a.v. reageerder: 'de Zionist Collaboration with the Nazis' .. 'dat de zionisten de joden uit Europa wilden om Palestina te bevolken'): Als door jou genoemde feiten kloppen dan moet je toch iets wezenlijks helder krijgen over fundamentele basiselementen van oordeelsvorming, bijv. proporties, fact checking, causale relaties en onderscheid intenties versus effecten.
1. Als enkele joden verraad hebben gepleegd, dan staat dit niet voor de grote meerderheid van joden.
2. Zionist Collaboration etc. in hoofdletters maakt het denkbeeld nog niet 'echt'.
3. Wat de zionisten 'wilden' had geen relevant effect op nazi plannen.


(·) Commentaar bij:
(Yvonne Hofs: 'Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoÔsme en onwetendheid'.
(website: 'Beste 60-plussers, hoezo oud en zielig?').
de Volkskrant, 22/09/2013, [https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/beste-60-plussers-hoezo-oud-en-zielig~b408a9b8/]
'Gepensioneerden worden het hardst gepakt, krijgen niet waar ze recht op hebben en worden door jongeren verfoeid. Allemaal onwetendheid, legt Yvonne Hofs verongelijkte ouderen uit. Acht drogredenen in het pensioendebat.'
(Kees Tap: 'De hele discussie heeft een verkeerde rancuneuze toon'.
de Volkskrant, 23/09/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-hele-discussie-heeft-een-verkeerde-rancuneuze-toon~b33531be/]
'OPINIE Het stuk 'Hoezo oud en zielig?' van Yvonne Hofs in de Volkskrant van afgelopen zaterdag, waarin zij stelt dat boze 60-plussers boos zijn uit onwetendheid over hun pensioen, heeft tot honderden reacties geleid. Een bloemlezing hiervan is maandag in de Volkskrant geplaatst, waaronder de reactie van Kees Tap: 'De hele discussie heeft een verkeerde rancuneuze toon'.
(1) Er moet zeker nog heel veel opgelost en bijgesteld worden van het pensioenstelsel, en de discussie is inderdaad al aardig verziekt wat het lastig maakt.
De houding en 'logica' die Hofs toont draagt daar wel aan bij. Zo spreekt zij ieder die anders denkt dan haar steevast aan als 'boze 60-plusser', goedkope truc om minachting te propageren. Ik ben noch boos, noch 60-plus, wel het gewoon grondig oneens met haar betoog.

(2) Het artikel van Hofs bevat een aantal terechte weerleggingen van denkfouten maar introduceert nieuwe die minstens zo ernstig zijn. Onbegrijpelijk dat deze niet massaal doorzien worden. Hofs' betoog is doortrokken van 2 basis-drogreden:
1. dat enkele gemiddelden voldoende zijn om de gehele diverse populatie van ouderen te beoordelen;
2. dat die hele populatie selectief kan worden opgevat als de [subgroep van] relatief welgestelde babyboomers, vaak links-intellectueel, met veel luxe en tamelijk verwende kinderen.

(3) Aan het eind van Hofs' artikel komt de aap uit de mouw: Hofs is zelf kind van relatief welgestelde ouders! Deze zijn niet te vergelijken met bijv. 80-ers uit arbeidersmilieu, opgegroeid in de jaren 30 [crisis], in grote gezinnen, met enkel 'lagere school', veel honger en ellende in de oorlog; en na de oorlog hard werken onder gezag van bazen en zuilen, wonen in kleine flatjes, sober leven, braaf pensioen opbouwen. Deze groep is niet in staat om voor zichzelf op te komen zoals Hofs dat doet met kille analyses zonder inleving, begrip of respect.

(4) Hofs meent te weten dat haar andersdenkende 60-plussers de problematiek gewoon 'niet willen begrijpen'. Een valse insinuatie. De citaten bij het artikel zijn ook niet enorm 'heetgebakerd' maar komen oprecht voor, zeker als je denkt aan de positie en gevoelens van die mensen. Stemmingmakerij dus.
Verbijsterend hoe Hofs de offers en ondervonden nadelen van ouderen met grove algemeenheden en vooroordelen van tafel veegt. De rechten en belangen van individuen zijn in een rechtstaat altijd relevant!

(5) Er is beslist een forse groep ouderen die met lang, hard werken - vaak fysiek zwaar, soms invaliderend - met laag inkomen, relatief veel hebben betaald aan de nogal luxueuze levens van babyboomers en hun kinderen die slim calculerend genoten van vele subsidies, lagerenteschulden, tophypotheken, lease-auto's enz.. Dat kun je niet wegwuiven met beroep op wat doorgaans telt, of een overgrote meerderheid. De grote diversiteit in de populatie ouderen vereist stratificatie in cohorten voor valide analyse.

(6) Hofs c.q. de VK strooit zelf kwistig en uiterst selectief met deelgegevens, voorbeelden en citaten als 'bewijs': zoals die afkomstig van haar eigen tevreden ouders die het - toevallig - goed hebben, en 60-plussers die het met haar eens zijn. Niet representatief, dus niet valide.
Tegelijk eist ze van andersdenkende anderen dat die zich wŤl houden aan de statistische gemiddelden.
Jongere generaties die zich in de schulden hebben gestoken met tophypotheken, SUVs e.d. poseren zich als 'slachtoffer' van hun eigen vrije keuzes om mee te graaien in de 'oneindige groei' gekte.


(·) Commentaar bij:
'Henk Krol stapt op: 'mijn vijanden hebben gewonnen''.
Fractievoorzitter Henk Krol van de ouderenpartij 50Plus legt zijn functie als volksvertegenwoordiger neer. Dat heeft Krol in een schriftelijke verklaring laten weten. de Volkskrant, 4 oktober 2013).
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/henk-krol-stapt-op-mijn-vijanden-hebben-gewonnen~bd097cb2/ ]
Fractievoorzitter Henk Krol van de ouderenpartij 50Plus legt zijn functie als volksvertegenwoordiger neer. Dat heeft Krol in een schriftelijke verklaring laten weten.'
Het is natuurlijk bizarre ironie ten top, in deze tijden van postmodern moreel nihilisme: de strijder bij uitstek voor pensioenrechten die zelf jarenlang de pensioenrechten voor eigen werknemers heeft ondermijnd. We hebben echter al genoeg hysterie, hetze en inquisitie; de VK hoeft dit heus niet aan te wakkeren. De man is opgestapt, de onthullingen vragen om nader onderzoek, daarna afgewogen oordelen. Hoofdzaak is nu dat [voor] de strijd om de pensioenen niet verder escaleert maar wordt opgelost.


(·) Commentaar bij:
(Laura de Jong, Sacha Kester,
'Rusland niet van concessies; Moskou slaat terug'.
de Volkskrant, 16/10/2013).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/rusland-niet-van-concessies-moskou-slaat-terug~b1ceeff9/]
'Een Nederlandse diplomaat is dinsdagavond in zijn appartement mishandeld door twee mannen die zich voordeden als elektriciens. Het is het zoveelste incident, en dat tijdens het jaar dat Nederland en Rusland hun vriendschap vieren. De maat is vol, zeggen politici van verschillende partijen. Laten we dat hele Nederland-Ruslandjaar maar stopzetten. Is dat verstandig?'
Eh, wie heeft dit dan niet zien aankomen, met enige kennis van historie? Al jaren is gewaarschuwd voor te grote afhankelijkheid van Rusland, dat sinds de val van de muur al veel massamoordenaars gesteund heeft - gaf eerst groen licht aan Milosevic, recent aan Assad; en stuurt nu o.a. aan op hegemonie over of annexatie van Arctische gebieden. Maar ja, Nederland heeft zich weer afhankelijk gemaakt, er zijn weer gijzelaars, dus ondanks mooie pretenties gaan we weer kruipen.


(·) Commentaar bij:
(Maartje van der Woude: 'Met stereotypering van de politie schiet de discussie over discriminatie niets op '.
de Volkskrant, Opinie, 31/10/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/met-stereotypering-van-de-politie-schiet-de-discussie-over-discriminatie-niets- op~b21c71fd/]
'Met haar bewering dat politieagenten bij controles steeds vaker discrimineren op basis van huidskleur, slaat Amnesty International het debat over 'etnisch profileren' dood, vindt Maartje van der Woude.'
Lang gelee, voor de cultuur der Heilige Meningen, betekende wetenschap in een beschaving: feiten als bewijs, daarna analyse, dan verantwoorde conclusies en tenslotte navenante acties.
Klachten, hoeveel ook, zijn nog geen bewijzen. Cijfers, ook van Amnesty, zeggen niets zonder context. Daarbij hoort het verhaal van politie incl. ervaringen, kansen en risico's.
Discriminatie is strafbaar gedrag, dus een ernstige beschuldiging, dus vraagt zowel onderbouwing als wederhoor. Actie moet kleurenblind zijn, zonder inzicht is het stekeblind.


(·) Commentaar bij:
(Menno Hurenkamp, 'Wie controleert wie, na het decentraliseren?'.
de Volkskrant, Opinie, 01/11/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wie-controleert-wie-na-het-decentraliseren~b2b5bd8e/]
'Nederland staat voor een ongekend grote ingreep in de samenleving - met onvoorziene gevolgen, schrijft Menno Hurenkamp.'
Onderschat wordt de invloed van onze goedlachse premier. Die heeft zeker wel een visie, heel liberaal en vooral optimistisch. Psychische en sociale problemen doet hij af als 'luxeproblemen', hobby's waar men zelf voor moet betalen.
Onder het mom van 'participatiesamenleving' heeft hij zijn PvdA-partners bedwelmd met groteske visioenen van wensdenken. Op het vlak van zorg, maar ook bv. wonen: pers de huurders verder uit, en ze zullen massaal de woningmarkt op gaan. Bubbels voor de toekomst.


(·) Commentaar bij:
(Bert Keizer: 'Meneer De Bruin stierf gewoon door'.
Trouw, 03/11/2013).
[https://www.trouw.nl/nieuws/meneer-de-bruin-stierf-gewoon-door~ba03eef5/]
'Voorpublicatie. In het Eerste Bedrijf is de Dood nog nergens te bekennen, in Bedrijf Drie huilen de nabestaanden. Bert Keizer geeft tips voor aan het sterfbed'.
Prachtige tekst, duidelijk van iemand die zijn sporen verdiend heeft aan talloze sterfbedden, soms vast met bloed, zweet en tranen, al doet hij er niet sentimenteel over. Zo'n combinatie van praktijkervaring, deskundigheid en oprechte zorg, daar is 'de zorg' voor bedoeld. Laten we voortaan bij dit soort maatschappelijke vraagstukken en dilemma's eerst luisteren, luisteren en nog eens luisteren naar wat ervaren vakmensen uit het veld ons te vertellen hebben - die blijken te kunnen luisteren.


(·) Commentaar bij:
(Aleid Truijens: 'Voorzetsels onthullen veel over onze relaties'.
de Volkskrant, Opinie, Column, 04/11/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voorzetsels-onthullen-veel-over-onze-relaties~bead7cd2/]
'In de tijd van Oprah had 'share' nog een zweem van dapperheid, van weggeslikte tranen en een liefdevolle community', schrijft Aleid Truijens.
Terwijl de taal op de sociale media steeds grover wordt en doodsbedreigingen, kankerbitches en tyfushoeren ons om de oren vliegen, uiten we ons in het fysieke leven steeds meer omfloerst, merkt Aleid Truijens op. 'Problemen 'rond' de opvoeding, of de stoelgang, lijken minder ernstig dan problemen 'met' of 'bij'.' Niet voor niets ontstaan sluipende veranderingen in het voorzetselgebruik vaak in kringen van hulpverleners
'.
'Als kind moest ik een tijdje naar een heilgymnastiek-mevrouw. Ik had (heb) X-benen, die als ik ren een rare zwabbergang veroorzaken. Daar moet iets aan te doen zijn, dacht mijn opgeruimd e moeder.'
'"'Sta je lekker in je voeten?' vroeg de heilgymnaste. .. Niet voor niets ontstaan sluipende veranderingen in het voorzetselgebruik vaak in kringen van hulpverleners."'
Een prima betoog waarin Aleid het misbruik van wollig welzijnsjargon aan de kaak stelt, binnen de branche maar steeds meer en vaak tenhemelschreiend in commercie en politiek.
Toch mist zij iets wezenlijks: 'contact maken met jezelf' bestaat echt, is cruciaal voor kwaliteit van leven. Veel mensen moeten dit leren of belanden in depressies, burnouts e.d.. Onze samenleving, 'het systeem', is nl. in veel opzichten ziek en ziekmakend. Het verschil tussen dissociatief 'op' en associatief 'in' je voeten staan, bestaat ook echt.
(2) (Reageerder: 'In de jaren 70 werd NLP al gemeengoed onder de hulpverleners. Door sommigen omarmd, door anderen verguisd en geleidelijk aan door vrijwel iedereen overgenomen. En door Koot en Bie vanaf het begin op de hak genomen'.
Zeker. In het oorspronkelijke model zat veel nuttigs, maar het werd commercieel, met de belachelijke term 'NLP' gedoopt, in de 80-er jaren massaal overgenomen door managers-opleidingen, mede oorzaak van alle misleiding en manipulatie waarin we nu zitten. Veel pure kul en leugens, bv. 'Je kunt niet falen zonder tijdlimiet' - er is altijd een tijdlimiet; of 'Als iets voor iemand mogelijk is, is het voor iedereen mogelijk' - miskent talent, maar ja, daarom wil iedereen een X-factor hebben; enz..


(·) Commentaar bij:
Joyce Brekelmans, ('Ik dank de nieuwe Łbermensch voor het lelijke cynische schrikbeeld'.
de Volkskrant, Opinie, 04/11/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ik-dank-de-nieuwe-ubermensch-voor-het-lelijke-cynische-schrikbeeld~b51a5dc4/]
'Column. Columnist Joyce Brekelmans voorspelt dat de mensheid rechts wordt ingehaald. 'We zijn een soort die over enkele generaties synoniem zal worden met de achterlijkheid zelve, in vergelijking met de nieuwe wereldheerser.''
(1) Is dit een pleidooi tegen geborneerde blasť figuren met pedante pseudo-superieure poses, rationalisaties en cynisch wereldbeeld? Of image-boosting voor slaven van fluttig amusement, lijfeigenen van grote merken, zombies zappend en surfend langs ideŽle doelen om mee te pronken op face-value facebook profielen? Misschien beide, de overeenkomst is narcistische eigendunk en decadente voorkeur voor modieuze meningen. Dan ligt de verdenking bij 'rust, rede en proportionaliteit'.

(2) Of een wereldbeeld lelijk is mag Joyce vertellen, te beoordelen is of het cynisch is, extreem rechts of getuigt van 'Łbermensch' aspiraties. Soms is het 180 graden upside-down. Joyce noemde 13/10 drie drogredenen die ze wilde weerleggen. Is dat dan niet rationeel - of poging tot?
Veel voorbeelden die zij nu noemt, waarin zij een strijd voor rationaliteit ziet, zijn bekende vormen van drogredenen, nl. irrelevante informatie. Ze verwart rationeel met pseudo-rationeel c.q. rationaliseren. Relevant!

(3) Een andere bouwsteen van oordeelsvorming is proportionaliteit. Dat je bijv. enkele incidenten, c.q. selectieve steekproef, generaliseert over een hele groep, is niet rationeel.
Een andere drogreden is de aanname dat gevoel en verstand met elkaar strijdig zijn. De homo sapiens heeft in zijn brein de psychische functies voor beide. Ze werken veelal in interactie, en dat kan prima in harmonie. Ze zijn wel beide te manipuleren. Dat gebeurt continu en steeds heviger in onze cultuur. Bijv. opgefokte secundaire emoties, resp. modieuze denkschema's, heersen alom.


(·) Commentaar bij:
(Malou van Hintum: 'De elite mag kwetsen en beledigen maar het volk niet'.
de Volkskrant, Opinie, 11/12/2013).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-elite-mag-kwetsen-en-beledigen-maar-het-volk-niet~b9c596fa/]
'Column. Als Ons Soort Mensen zich druk maakt over verruwing en vergroving, zien ze alleen maar hun eigen, lelijke gezicht, schrijft Malou van Hintum.'
(1) Op zich nuttig om even enkele walgelijke dieptepunten in herinnering te brengen.
Maar V. Hintum versimpelt en generaliseert wel gigantisch over hele massa's mensen. Is het ook opgevallen dat alle geciteerde uitlatingen ook hevig bekritiseerd werden, m.n. vanuit linkse en intellectuele hoek?
Trouwens, V.Hintum hoort toch ook bij de elite, m.n. van de VK sekte die onophoudelijk bepaald soort provocerende warrige meningen mogen ventileren omwille van reuring en hysterie, en dus clicks en verkoop.

(2) De mensen die V. Hintum noemt, links en hoog opgeleid, zijn juist bij uitstek door populair rechts tot 'de elite' bestempeld. Vondst van Fortuyn c.s. die toevallig zelf tot de echte elite behoorde. Echte elite is de bezittende klasse, bestuurders, gezaghebbende media, grootondernemers, vastgoedbonzen, bankiers, enz.. Dat is als altijd de echte elite die hetzij op het pluche zit, hetzij op de achtergrond aan de touwtjes trekt.

(3) Innerlijke beschaving zou het kenmerk en de definitie van 'de elite' moeten zijn. Helaas geldt in de hedendaagse dictatuur van de domheid het omgekeerde. Dit is geen ongegronde generalisatie want constatering van een algemeen waarneembare massaal plaats hebbende trend. A major thing not to notice.

(4) Waarom schrijven mensen onder pseudoniem? Omdat de macht van taal en communicatie regeert boven alles. Daarop stoelt elke staat en status.
Met desinformatie, misleiding en verbale trucs kun je percepties manipuleren, economische hausses, bubbels en implosies veroorzaken, reputaties en posities verwoesten, de massa's bespelen, ophitsen tot hetzes en lynchpartijen, oorlogen en massamoorden, legers de dood injagen. Het volk wil bedrogen worden, met open ogen blind.

(5) Er is sprake van vertekening want ik herinner me nog levendig de verontwaardiging over de uitspraken van 'T Hek, of V. Gogh, vooral van links, logisch ook want het mikpunt waren [Groen] linksen. Er is inderdaad een verschil in proporties, want die troffen politici, terwijl Gordon vanuit machtspositie iemand met meer talent dan hijzelf afzeikt op ras, etnische kenmerken, cultuur. Buiten NL is dat evident racisme.


(·) Commentaar bij:
(Gard Simons: 'Verblijf in hiernamaals van neurochirurg is kwalijke onzin'.
de Volkskrant, Opinie, 23/12/2013).
[https://www.volkskrant.nl/mensen/verblijf-in-hiernamaals-van-neurochirurg-is-kwalijke-onzin~b45a2b95/]
'Opinie. Een Amerikaanse neurochirurg beweert dat hij een week in het hiernamaals heeft vertoefd. Zijn medische achtergrond maakt zijn onzin alleen maar kwalijker, zegt Gard Simons.'.
(1) Het betoog van Simons getuigt van selectief winkelen in het totale vakgebied van kennistheorie, neurofysio- en psychologisch onderzoek. M.b.t. gangbare verklaringen van mentale verschijnselen uit neurocorrelaten doorziet de massa niet dat de keizer geen kleren aanheeft.
1. Er is nog nergens een spoor van causale of logische relatie gevonden tussen brein[werking] en subjectief bewustzijn. Evenmin van enig evolutionair nut. Er zijn alleen duizenden speculatieve hypothesen, zoals van Dennett etc.
2. Aard en werking van het alledaags waakbewustzijn is voor de wetenschap nog steeds een totaal mysterie. Dat vraagt terughoudendheid in wegverklaren BDE.

(2) De machthebbers in materieel domein zijn als vanouds regeringen, multinationals, banken, massamedia. Voor deze elite was het handig de massa als slaaf, horige, lijfeigene te beschouwen, sinds modern times als willoze productie- en consumptiefactor. De gevestigde psychologie bedacht daartoe de Stimulus-Response machine, en via cognitivisme sinds 90ies de 'bio-robot'.
Dat is het paradigma van Simons c.s.. Dogmatiek en tunnelvisie? Nee, handig voor de heersers, voor verdere zombificatie der massa's.

(3) Zo'n nihilistisch mensbeeld is niet zonder consequenties. Waar werd de mens ook alweer eveneens bezien als niet anders dan ding of machien? Gewaardeerd en ingedeeld louter naar extrinsieke waarde: nut, kracht, uiterlijk als absolute criteria?
Waar werd het totaal mechanisch mensbeeld gehuldigd als ultieme waarheid?
Waar heerste nog verder het primaat van kracht en functionaliteit?
Wie wentelde zich wellustig in de macht om percepties der massa's tot eigen vrijwillige knechting te manipuleren: "Het is een zegen voor de heersers dat het volk niet nadenkt" ..?


(·) Commentaar bij:
(Maarten Keulemans: ''Laten we eerlijk zijn: Humberto ziet er toch oneindig veel strakker uit?''.
de Volkskrant, Opinie, 30/12/2013).
[https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/laten-we-eerlijk-zijn-humberto-ziet-er-toch-oneindig-veel-strakker-uit~b8e1188b/]
'Weblog. Is het echt zo raar dat Humberto slechts ťťn seizoen nodig had om Pauw en Witteman in kijkersaantal te overtreffen, vroeg Maarten Keulemans, chef wetenschap van de Volkskrant, zich af. 'Wat is eigenlijk Humberto's geheim?''.
(1) Dit artikel kan niet echt van de orde journalistiek laat staan 'wetenschap' worden beschouwd. Het bevat wel zakelijke informatie, maar die wordt overladen en gesmoord door een dikke deken van subjectieve en tendentieuze meningsuiting.
Louter pleidooi voor fluttig amusement en opleuken volgens huidig VK beleid.
'Meubelstukken, 'pratende mummie' e.d. is geen ironie maar gewoon beledigend en - letterlijk - ontmenselijkend. Het valt velen niet eens meer op!

(2) Is Maarten Keulemans wellicht de redacteur die door opleuken van de VK wetenschapsbijlage daarvan een dreutelige Kijk versie voor kleuters heeft gemaakt? Natuurlijk scoren amusement, vlotte vorm en fluttige inhoud in een praatprogramma beter dan inhoudelijke verdieping en intelligente analyse. Daarom hebben P&W al heel wat pogingen tot popularisering gedaan,
halen geregeld Telegraaf spreekbuizen binnen. Dat wordt alleen maar tenenkrommend, ze kunnen het niet echt, en halen het niet bij voetbalcommentator Umberto Tan, die daarbij ook oprecht, empathisch en geloofwaardig blijft. Beter terug naar core business: interviewen op inhoud. Hopelijk kunnen ze het nog.


2014
(·) Commentaar bij:
(Patrick Verheij: 'Lieve millennials, dat men jullie barbaren noemt; belachelijk!'.
de Volkskrant, Opinie, 25/01/2014)~
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lieve-millennials-dat-men-jullie-barbaren-noemt-belachelijk~bc7c407e/]
'Tja, lieve millennialtjes, dat de Italiaanse schrijver Barrico jullie barbaren noemt omdat jullie geen Franse wijn meer drinken en Tolstoi niet meer lezen - belachelijk, schrijft Patrick Verheij. 'Wij waren de barbaren, wij waren de zinlozen!''.
(1) Dik aangezette ironie, cynische toonzetting, gaan op den duur vervelen. Maar inhoudelijk stipt de auteur veel reŽle trends aan.
Zeker, klagen over 'de jeugd' is al zo oud als de bekende weg. Bijv. in de 60ies over de babyboom jeugd.
Maar misschien klopt het, is de mens met het voortschrijden der 'beschaving' met elke generatie iets decadenter geworden, iets van zijn karakter verloren. Waar vond je later nog grote geesten als Plato, Aristoteles? De geestestoestand in deze tijdgeest is een lachertje.

(2) Daarmee niet bewerend dat de tegenwoordige 'beschaving' niets voorstelt, integendeel op talloze punten is reŽle ontwikkeling, groei en vooruitgang geboekt van kennis, technologie en humaniteit waarvan wij allen volop voordelen genieten. Probleempje alleen is dat de burger vooral de eindproducten van dit proces leert kennen, en niet dat hele voorgaande traject, laat staan dit zelf doormaakt. Men is bv. ingesponnen in ICT technologie, maar snapt niets van formele logica waarmee zijn hele leven wordt gemanipuleerd.

(3) Jullie zijn wel uniek: de eerste generatie opgegroeid in het postmoderne tijdperk, opgevoed door een generatie voor wie begrippen als waarheid en moraal, kennis en echtheid als belachelijk waren afgedaan. Jullie zitten nu met een nare erfenis, (minstens) drie astronomische bubbels, explosief gegroeid vanaf 1980: 1. welvaart op basis van schulden, 2. ecologische verwoesting, en 3. als ergste de psychologische zeepbel: veel mensen met immense eigendunk, uiterst mondig maar mentaal en moreel wat hol klinkend.
NB. (Latere toevoeging) Nog een 4de zeepbel: De alsmaar uitdeiende massa's Big Data bij multinationals en veiligheidsdiensten met digitale profielen van iedereen in vele duizenden databases op ontelbare disks.
Even hardnekkig als plastics in de oceanen: je krijgt het niet weg, in nog geen duizenden jaren.


(·) Commentaar bij:
(Stevo Akkerman: 'Die terroristen vrijlaten, dat was een goed plan.
Trouw, 26/01/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/die-terroristen-vrijlaten-dat-was-een-goed-plan~b53e3286/]
Memo aan de Syrische delegatie, Hotel de la Paix, GenŤve. Ter attentie van Mr. Walid al-Moeallem, minister van buitenlandse zaken. Afzender: president Basjar al-Assad.
(Ironische tekst).
(1) Parallellen tussen recente zogenoemde 'burgeroorlogen': Balkan, Iran, SyriŽ en nu OekraÔne. 1. De dominante politieke of etnische groep voert repressie en discriminatie op. 2. Gewone burgers, divers en pluriform, gaan de straat op in vreedzaam protest, voor hun mensenrechten. 3. Het regime reageert met mateloos geweld en wreedheid. 4. Het protest verhevigt, radicaliseert. 5. Het regime heeft nu HET excuus: 'terrorisme'. 6. Hierna volgen massale oorlogsmisdaden. 7. Op de achtergrond steunt Rusland, politiek en militair.

(2) Voor alle 4 landen/gebieden die ik noemde gelden de 7 parallelle patronen die ik opsomde. Juist de combinatie van die 7 is dus kenmerkend.
Onderdrukking/ tirannieŽn, met de 'terrorisme'-stroman als excuus, zijn natuurlijk veel wijder gezaaid (Bijv. Thailand, Egypte, IsraŽl/Palestina, enz.). Palestijnen bijv. bedrijven zelf ook feitelijk terrorisme, of steunen buitenlandse agressie tegen IsraŽl - 'terecht' of niet. Relatie Rusland vs. VS ligt m.i. anders.


(·) Commentaar bij:
(Olaf van Boetzelaer: 'Laat het Credo opnieuw klinken in de Rooms-katholieke Kerk'.
de Volkskrant, Opinie, 27/01/2014).
[https://www.volkskrant.nl/mensen/laat-het-credo-opnieuw-klinken-in-de-rooms-katholieke-kerk~bf6ade61/]
Alleen de sacrale werking van gregoriaanse gezangen en de Latijnse mis kan de katholieke kerk redden, schrijft Olaf van Boetzelaer. 'Schaam je niet voor je eigen rijke traditie en geef de gregoriaanse gezangen weer eens een plaats, zodat hun unieke sacrale werking weer gevoeld kan worden.''
O heer, calvinistische en gereformeerde geesten laten zij toch ook eens hun hart bevrijden uit die eeuwige kooi van streng verstand, negeren de kul en kromme logica der sleetse woorden, los van kerk of geloofsleer slechts luisteren en huiveren bij die gewijde gezangen welke den ziel doordrenken; om ten einde, wanneer dat harnas der ijdelheid en eigendunk gesmolten is, ten diepste geroerd door de knieŽn te zijgen en in tranen te bekennen: Credo quia absurdum. En ja fris en herboren voelen!


(·) Commentaar bij:
(Stevo Akkerman: 'Cultuurverschillen: mensen dachten vroeger ook anders'
Trouw, 09/02/14).
[https://www.trouw.nl/nieuws/cultuurverschillen-mensen-dachten-vroeger-ook-anders~bfff4965/]
'Dat actrice Victoria Koblenko in het programma '24 Uur met' op schoot kroop bij gastheer Theo Maassen is deze week in allerlei nabeschouwingen diepgaand behandeld, en het was natuurlijk ook niet niks, maar er gebeurde volgens mij nog iets opvallends. Dat was op het moment dat Maassen de beroerde positie van homo's in Rusland aan de orde stelde en verklaarde dat wij dat gewoon niet moesten pikken'.
(1) Akkerman heeft het over de norm die destijds, daar, in die context, kennelijk heeft gezegevierd en uitmondde in dat stuitende schouwspel [van 28 tentoongestelde 'inboorlingen' in Amsterdam, 1883].
Maar w.b. de Nederlandse delegatie naar Sotchi: was geen directe democratische keuze, weerspiegelt niet per se de meerderheids-voorkeur of een theoretische 'gemiddelde mening'. Dat zegt echter niets over de legitimiteit of ethisch gehalte van de gevolgde norm. Ethische en morele principes liggen ten grondslag aan rechtsgevoel met universele logica [m.n. rechtsgelijkheid, d.i. balans van rechten en plichten tussen mensen].

(2) De UVRM [de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens] is een samenvatting van het modern westers recht.
Het heeft een solide logische grondslag: je kunt als uitgangspunt niet anders aannemen dan dat rechtsgelijkheid geldt voor elk individu, omdat het tegendeel enkel op ongegrond vooroordeel, d.i. bij]geloof kan berusten, wat dan weer kronkelige rationalisaties d.i. pseudo-logica vraagt om te vergoelijken [wat we ook veel zien bij mensenrechtenschenders].
Rechtvaardigheid moet wel steeds weer worden bevochten. Dat vraagt persoonlijk risico dus moed, en daarvoor zoeken mensen uitvluchten, bijv. cultuurrelativisme.

(3) Hoe betrekkelijk zijn mensenrechten? Neem meisjesbesnijdenis. Dit wordt gemotiveerd vanuit geloof, traditie of cultuur. Wat is het objectief: medisch levenslange verminking, juridisch een ernstig misdrijf, sociaal en politiek extreme rechtsongelijkheid tussen de seksen, enz..
Lastig om zulk onrecht te bestrijden. De postmoderne ideologie zegt nu: waarheid en objectiviteit zijn ficties, alles is geloof. Dit links-intellectuele bedenksel wordt gretig omarmd door liberalen t.b.v. handel zonder moraal.

(4) In toenemende mate kunnen in Rusland mensen straffeloos in elkaar geslagen worden. Oorzaak ligt niet in achterblijvende cultuur en traditie, maar juist recente politieke keuzes, in de opmaat naar Sotsji: discriminerende wetgeving, en Poetin's opruiende uitspraken.
Deze politiek werd vereerd met de zwaarste NL delegatie voor Poetin's feestje, en een symbolisch 'gesprek'.
Over dit absurdisme is discussie, maar dat heet nu 'zending'.


(·) Commentaar bij:
(Martijn Simons: 'Hoe vaak hebben we al niet in de spiegel gekeken die Rambam ons voorhoudt?'.
de Volkskrant, Opinie, 28/02/2014).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-vaak-hebben-we-al-niet-in-de-spiegel-gekeken-die-rambam-ons- voorhoudt~b885c813a/]
'Column. Rambam houdt met de laatste aflevering over roddeljournalistiek de kijker uiteindelijk wel een spiegel voor, schrijft columnist Martijn Simons, maar hoe vaak hebben we daar al niet in gekeken?'.
De schrijver heeft helaas geen punt. De kop is immers mutatis mutandis op vrijwel elk tv programma van toepassing, nieuws item, commentaar of humor. Nil novi sub soli gezien komt 't allemaal op hetzelfde neer. Het is de dooddoener ten top.
Tonen dat Verlinde zelf ontzien wordt door de roddelbranche is wel degelijk opmerkelijk. Dat nog zovelen door die smakeloze, in wezen semi-sadistische rioolroddels geboeid worden, maakt het nog steeds relevant om via spiegeling een ontluisterend inlevingsmoment te creŽren. En dat deed Rambam prima.


(·) Commentaar bij:
(Stevo Akkerman: 'Godin Europa' staat in OekraÔne tegenover diepe Sovjet-angsten'.
Trouw, 01/03/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/godin-europa-staat-in-oekraine-tegenover-diepe-sovjet-angsten~bcdb463f/]
'Column. Wat begon als een strijd om de ziel, het lot en de bestemming van OekraÔne, heeft zich nu - dat was te verwachten - uitgebreid tot een crisis die de buren in het oosten en het westen ook confronteert met existentiŽle vragen. Dat klinkt misschien wat al te psychologisch, maar Rusland en de Europese Unie kunnen er niet omheen: hun reactie op de revolutie van Kiev laat zien wie ze zijn.'
(1) De drogredenen zijn weer talrijk. Stroman: 'Godin Europa'. Psychologisering: 'diepe Sovjet-angsten'.
Duidelijk is dat het Russische regime aanzienlijke belangen in de knel ziet komen i.v.m. de Krim, nu de pion Janoekovitsj is vervangen door een pro-Europees bewind. In de bekende traditie zoekt Rusland wegen om haar aanspraken veilig te stellen, ongeacht internationaal recht. Dit wordt weer gerechtvaardigd met het opzwepen tot pan-Slavische sentimenten, trauma's van de 2de WO, 'angst' voor fascisten. Zie eerder bijv. Balkan, GeorgiŽ. Volgens Akkerman moeten we deze opgefokte 'emoties' serieus nemen.

(2) "Kosovo geroofd, gekaapt"? Dat is behalve vertekening pure omkering van historische feiten. Kosovo had 90 % Albanezen [en was door Tito bestemd tot provincie van de federatie, geen onderdeel van ServiŽ. Maar een Servische minderheid had er de macht]. Vanaf 1987 werden zij onder extreem-nationalistisch regime van Milosevic onderdrukt. Hierdoor groeide uiteraard verzet. Milosevic reageerde in 1998 met hetzelfde recept als 1991-1995 in andere republieken: etnische zuiveringen en massamoorden op niet-ServiŽrs, vnl. burgers. De Albanezen zouden in 1999 de Adriatische zee zijn ingedreven zonder eindelijk robuust ingrijpen van de NAVO.


(·) Commentaar bij:
(Jos de Mul: 'Geef je maar over aan Big Data, verzet is zinloos'.
Trouw 02/03/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/geef-je-maar-over-aan-big-data-verzet-is-zinloos~b4e6451e]
'Essay. Voor de ťťn een ideaal, voor de ander een schrikbeeld: ons brein, gekoppeld aan dat van anderen, en aan computers. Zo worden we heel slim, maar raken we onze privacy kwijt. Is dit sciencefiction? Ja. Maar niet lang meer.'
(1) Het betoog van De Mul is filosofisch warrig. Informatie is - volgens kennistheorie - ordening die mensen op de realiteit projecteren. Computers of robots 'bevatten' geen informatie, tonen enkel fysisch gedrag; mensen zijn nodig om dit betekenis te geven.
Intelligentie vereist 'programmeren' van acties vanuit vermoedens over onzekerheden in - vaak - open domeinen/systemen. De optelsom van databases levert geen vernieuwing. Historisch zorgden eigenzinnige briljante individuen voor intellectuele doorbraken.

(2) In '62 (Cuba crisis) dreigde even de totale vernietiging. Hierop ontstond de protestbeweging en flower power droom van de 60ies. In de 70ies liep het idealisme vast in de politieke realiteit: oliecrisis, en de tegenreactie van rechts: industrie en commercie. Het verwerd tot cynisme, Ik-tijdperk, en Punk. In de 80ies kwam de nieuwe oplossing: hebzucht. In de 90ies werd dit aangevuld met postmodern Lieg maar raak: Fake it untill you make it, Anything goes. Na 9/11 werd afstomping populair, de Heilige Mening. Nu zijn alle meninguiters virtueel met elkaar verbonden in tribaal gekrakeel. Volgens De Mul levert dit intelligentie.


(·) Commentaar bij:
(Arnout Brouwers: 'Het is 2014, niet 1938 of 1956; daarom komen Poetins acties zo als een verrassing' .
de Volkskrant, Opinie, 03/03/2014).
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-is-2014-niet-1938-of-1956-daarom-komen-poetins-acties-zo-als-een-verrassing~b6f6c9e7/]
'Opinie. 'Vladimir Poetin heeft de wereld verrast in OekraÔne. De tijden van agressief revanchisme zijn terug in Europa, schrijft Arnout Brouwers in het commentaar van de Volkskrant.'
(1) Volgens Medvedev c.s. heeft het nieuwe bewind in Kiev met 'bloedvergieten' de pro-Russische pion Janoekovitsj verdreven. Kleine nuance: dat bloedvergieten kwam eerst en vooral van Janoekovitsj' politie, 'ordetroepen' en sluipschutters, gericht tegen - aanvankelijk - ongewapend en vreedzaam demonstrerende burgers die al a priori voor 'terroristen' en 'fascisten' werden uitgemaakt.
[Precies hetzelfde scenario dat Servische milities in de jaren '90 volgden, gesteund door Rusland, tegen burgers in SloveniŽ, KroatiŽ, BosniŽ en Kosovo.]
En nu moeten de [pro]Russische inwoners zgn. worden 'beschermd'. Allemaal bekend en doorzichtig leugen en bedrog, en nog nemen velen dit simplistisch over.

(2) De NOS om 18 en 20 u: "Wat de Krim ook is nu, het is zeker geen OekraÔne meer" zei de verslaggever ter plaatse. Pardon? Je annexeert gebied, en 'dus' is het je land? Ooit van rechtsorde gehoord? Domheid ten top. Met zo'n nieuwsdienst kan het volk niet eens beginnen met denken.


(·) Commentaar bij:
(Stevo Akkerman: 'Rusland is te machtig om echt opzij geschoven te worden'.
Trouw, 03/03/2014~.
[https://www.trouw.nl/nieuws/rusland-is-te-machtig-om-echt-opzij-geschoven-te-worden~b6629537/]
'Analyse. Als de Europese ministers van buitenlandse zaken vandaag bijeenkomen om de Russische agressie jegens OekraÔne te bespreken, kiezen ze ongetwijfeld harde woorden. Maar kunnen ze iets doen om president Poetin te bewegen zijn troepen terug te trekken uit wat toch gewoon een onafhankelijk buurland is? Neen.'
(1) Wat Akkerman niet inziet is dat de zgn. 'Russische gevoeligheden' oneindig zijn, een onuitputtelijke bron van excuses om rechten van landen, volkeren en individuen te schenden. In die bekende traditie pleegt Rusland haar macht uit te breiden, ongeacht internationaal recht. Dit wordt altijd gerechtvaardigd met het opzwepen tot pan-Slavische sentimenten, trauma's van de 2de WO, 'angst' voor fascisten. Zie bv. Balkan, GeorgiŽ, MoldaviŽ. Akkerman lijkt deze tactische 'emoties' nog serieus te nemen.

(2) Je ziet vaak dezelfde strategie bij dictaturen. Vgl. de Balkan, rond 1990. In Joegoslavische republieken hadden Servische minderheden weinig te vrezen. Juist de toenemende nationalistische dreiging/ dwingelandij vanuit ServiŽ stimuleerde tot onafhankelijkheid. Waarna ServiŽrs riepen om ingrijpen. Rusland verzekerde Milosevic eerst van 'dekking' tegenover de NATO, daarna volgden de militaire aanvallen op SloveniŽ, KroatiŽ, BosniŽ, m.n. burgerdoelen, gruwelijke 'etnische zuiveringen' ter 'bescherming' van volksgenoten.


(·) Commentaar bij:
(Nicole Lucas: 'Kiezen tussen Rusland en EU zou voor OekraÔne het einde zijn'.
Trouw, 05/03/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/kiezen-tussen-rusland-en-eu-zou-voor-oekraine-het-einde-zijn~bfff977c/]
'Interview. 'Roekeloos? Zeker. Helemaal onbegrijpelijk? Nou nee. De Britse politicoloog Anatol Lieven weet dat hij geen vrienden maakt als hij aandacht vraagt voor de Russische kant van het verhaal rond OekraÔne. Toch moet het. "Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog beginnen we eindelijk te zien dat destijds geen van de partijen het monopolie had op gelijk of ongelijk. Laten we niet opnieuw zolang wachten. Het Westen en Rusland dragen beide verantwoordelijkheid als dit uit de hand loopt."'
Weer dat naÔeve geloof in de propaganda over de tere gekwetste Russische trots. Feit: 'Moskou', en zeker het totalitaire Poetin regime, is keihard. Heeft nooit iets gehad met welk 'spelregelboek' ook, in binnen- of buitenlandpolitiek. Natuurlijk heeft Rusland belangen bij stevige greep op buurlanden als OekraÔne, of andere strategische gebieden zoals de Noordpool. 'Dus' mag het ook aanspraak maken op die landen/ gebieden, en daar binnenmarcheren met elk alibi? Laten we dan elke internationale rechtsorde maar opdoeken.


(·) Commentaar bij:
(Stevo Akkerman en Martijn Roessingh, Vier scenario's voor OekraÔne'.
Trouw, 07/03/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/vier-scenario-s-voor-oekraine~b3c53f0d/]
'Met het besluit van het parlement op de Krim om zich aan te sluiten bij Rusland is het conflict rond OekraÔne op scherp gezet. De EU reageerde gisteravond met de eerste sancties tegen Moskou, terwijl president Obama de afscheiding onwettig noemt. Wat zijn de scenario's, van meest gunstig tot meest ongunstig? '
(1) De parallellen met de toenmalige situatie van ex-JoegoslaviŽ zijn evident, maar omgekeerd aan wat Russische propaganda voorspiegelt.
Vanaf 1987 kwamen onder extreem-nationalistische bewind van Milosevic het parlement, staatsapparaat, rechtssysteem en de media in ijzeren pro-Servische grip, m.b.v. het machtig federale leger en de geheime diensten, en gedekt door Rusland op de achtergrond.
Pas na 4-5 jr. volgden referenda in de republieken buiten ServiŽ. SloveniŽ, KroatiŽ, BosniŽ, Kosovo lijken op OekraÔne nu.

(2) Ontwarring: 1. Referendum voor zelfbeschikking is niet hetzelfde als voor aansluiting bij buurland wegens etniciteit. 2. Volksraadpleging veronderstelt gelijke kansen voor elke kiezer; dit is uitgesloten wanneer de etnische minderheden geÔntimideerd worden door overmacht van buitenlandse invasietroepen en knokploegen, die al voldongen feiten creŽren voor ťťn optie, waarbij voorstanders alleen zelf-bevestigende desinformatie krijgen. 3. De dwingende militaire overmacht bepaalt hier vooraf de uitkomst.


(·) Commentaar bij:
(Ab Gietelink: 'De zelfbeschikkingswens van de Krim moeten we respecteren'.
de Volkskrant, Opinie, 10/03/2014).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-zelfbeschikkingswens-van-de-krim-moeten-we-respecteren~baf9b68f/]
'Opinie. Het Westen dient de legitieme wens tot zelfbeschikking van de Krim en andere pro-Russische gebieden te respecteren, schrijft Ab Gietelink. 'Het feit dat Europa en Amerika op dit terrein een rijke traditie hebben van schijnheiligheid en dubbele standaarden is pijnlijk, maar geen argument'.
Ach, Ab Gietelink. Voorvechter van zelfbeschikking en afsplitsing? Betoogde al 17-6-1993 in Trouw dat 'BosniŽ nooit bestaansrecht heeft gehad', en de bevolking zich diende te schikken naar de tirannie van Milosevic met steun van Rusland, terwijl etnische zuiveringen en massamoorden tegen de niet-Servische BosniŽrs al 2 jaar in alle openheid plaatsvonden. En heeft het nu over 'geloofwaardigheid'! Filosoof Ab is onvoorwaardelijk pro-Slavisch propagandist. Schande dat de VK deze bagger publiceert.


(·) Commentaar bij:
(Bart Smout: 'De strijd tussen de grote ideologieŽn is door Poetin nieuw leven ingeblazen'.
de Volkskrant, Opinie, 18/03/2014).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-strijd-tussen-de-grote-ideologieen-is-door-poetin-nieuw-leven- ingeblazen~bf45445f/]
'Column. Het geruststellende sprookje van de liberale democratie, die zich als een olievlek gestaag over de wereld verspreidt, heeft van Poetin een flinke opdonder gekregen, schrijft Bart Smout. 'Hier is een land dat zonder scrupules een andere richting inslaat.''.
(1) Prima analyse van Smout. Sinds val van de Muur in 1989 hebben rechts en links elkaar gevonden in postmodern kortzichtig opportunistisch nihilisme. Onze wufte levensstijl teert op lenen van de toekomst, nl. (minstens) 5 bubbels. 1. Economisch: schuldenberg, flitskapitaal, Big Money; 2. Ecologisch: uitwonen van de aarde; 3. Juridisch: privacy opgegeven aan Big Data; 4. Militair: Europese legers 'dwarfed' t.o. Rusland/China; bovenal 5. Psychologisch: collectief compensatiesysteem van decadentie, luxeverslaving, afstomping, verdomming.

(2) Grappig hoe velen verkondigen dat het westen - m.n. VS en EU - continu zo'n beetje alle toestanden in de wereld veroorzaken, in alle landen incl. handelen en beslissen van machthebbers, waaronder Poetin. Geen ellende zou op aarde bestaan zonder deze veroorzakers. Anderen zijn allen hulpeloos slachtoffer van hun eigen willoze reacties op dat westen, incl. invasies, massamoorden, en oja ook de lang tevoren secuur geplande complexe hybride operatie van sluipenderwijs maar snel innemen van de Krim en straks meer.

(3) Slim dat Poetin op de Krim bloedvergieten vermeed. Gunstig voor de PR. Er is ook veel onrecht, geweld, leugen en bedrog in de westerse wereld. Het verschil met totalitaire dictaturen als Rusland, China, N-Korea, etc. is uiteindelijk gradueel. Maar wel van gigantische proporties. De vele kritische uitingen 'weg met ons', van linkse en rechtse zijde, zouden door die bejubelde regimes worden beloond met censuur en wrede repercussies.
Kwalijke praktijken daar zijn so wie so niet te vergoelijken met onrecht hier.
Zinnige weg is blijven bouwen aan de rechtsorde, hier en daar.

(4) Even wat realisme: Janoekovitsj en kornuiten hebben vele miljarden onttrokken aan de zieltogende economie van OekraÔne, de vreedzaam demonstrerende burgers werden al meteen als terroristen afgeschilderd om ze te kunnen beschieten, het nieuwe bewind treedt uiterst beheerst op, Janoekovitsj zgn. 'vlucht' bood Poetin de afgesproken alibi om het land als lang tevoren gepland en voorbereid vol te pompen met 'geanonimiseerde' elitetroepen en knokploegen om het nieuwe bewind te provoceren t.b.v. verdere annexaties.

(5) Er was altijd al massieve indoctrinatie en propaganda door machthebbers, via alle media vanaf de eerste dorpsbodes. De naoorlogse doorzichtige desinformatie is en wordt echter al zeker sinds de 60ies tot op de grond ontzenuwd. Helaas, zelfs na bijv. '72, Rapport van Rome, bleven de massa's opportunistisch kiezen voor vrijwillige geestelijke slavernij. Mundus vult decipi: Het volk wil bedrogen worden. Of, A.H.: "Het is een zegen voor de heersers dat het volk niet nadenkt". Onder welk juk wilt u leven: Obama's of Poetin's?

(6) Het tonen van swastika's is virtueel of fysiek niet wezenlijk verschillend. Molotov cocktails gooien is geen uniek kenmerk van fascisten, die bovendien wel erger plannen hebben. Onderzoek naar duistere elementen in de volksopstand is zeker nodig; het nieuwe bewind in Kiev is dat ook al lang en breed gestart. Afkomst/ etniciteit GeorgiŽ of Rusland is totaal irrelevant voor het beoordelen van personen of moraliteit/ legitimiteit van keuzes en daden.

(7) Het internet is vergeven van 'ziekelijke antisemitische ideologie', haar aanhangers zijn in elk land te vinden, ook in NL. Dat zij nu nog 'hevig voortwoekert' in de westelijke OekraÔne vereist bewijs, anders is het massa-verdachtmaking. Het resultaat was uiteraard niet meer of minder 'onpersoonlijk' dan van Stalin's programma. De 'GeorgiŽr' Stalin veronderstelt ook weer een etno-racistisch verschil van essentialistische aard. Niet voor herhaling vatbaar..


(·) Commentaar bij:
(Marcel de Haas: ''Natuurlijk wil het Kremlin het Russische rijk herstellen''.
de Volkskrant, Opinie, 15/04/2014).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/natuurlijk-wil-het-kremlin-het-russische-rijk-herstellen~bab50d84/]
'Wie nu nog ontkent dat Rusland een expansionistische politiek voert, is deel van de Kremlinpropaganda, schrijft Marcel de Haas.
'Met bescherming van Russen in het buitenland wordt het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ongedaan gemaakt en het Russische imperium hersteld.'
'
(1) We zien weer veel pleidooien vanuit de aloude pot-verwijt-de-ketel drogreden. Weerlegbaar met een open deur: onrecht X door partij A wordt niet geneutraliseerd door onrecht Y van partij B. 'Two times wrong doesn't make one right'.

(2) Ook zien we de eeuwige hypocrisie-inkopper: iemand A mag enkel kritiek uiten op een actie van B, als A eerst bewijst zelf altijd volmaakt foutloos en perfect te zijn geweest volgens elke mogelijke zienswijze. Omdat geen mens perfect is vooronderstelt dit oneindige hypocrisie-schuld van ieder. Hardnekkige bizarre denkschema's.

(3) De kernvraag is met welk recht Rusland een invasie en annexatie van OekraÔne uitvoert, zij het sluipend en gecamoufleerd. Veel terugkerende drogreden is die van onbeperkte restauratie van historische rechten: als ergens ooit grenzen of aanspraken anders hebben gelegen, dan mogen die elk moment naar goeddunken hersteld worden. Dat betekent herstel van alle historische toestanden, in principe in oneindige regressie incl. terugdraaien van alle historie en evolutie tot en met de oerknal. Hetgeen bizar mag heten.

(4) De hoeveelheid bijval of 'gelijkgezinden' [op dit forum] is geen maat voor kwaliteit van een standpunt, en de steekproef is hier te klein en selectief. Veel bekende reageerders kraaien weer hun standaard 'boter-op-hoofd' en 'hypocrisie' verwijt, dat zoals ik eerder opmerkte oneindig geldig is omdat geen mens perfect is - waarmee het ook maximaal gratuit is; en absurd vanwege de suggestie van een superbe Ingroup feilloos in elk moreel, ethisch, humaan, sociaal, e.a. opzicht, waarmee men heimelijk zichzelf bedoelt.

(5) Natuurlijk, "Die waanzin moet worden aangepakt". Maar Verelendung of anarcho 'oplossing' creŽert enkel grotere warboel en problemen. Kernprobleem nu gebeurt concreet op de grond, invasie en annexatie van een buurland, door hybride operaties: sluipend, half gecamoufleerd.
Kernvraag is waar het lot/ leven van mensen 'zoals jij en ik' mee gediend is. De discussie draait helaas weer om kinderlijk wedstrijdje 'Wie is de beste en wie de slechtste [partij]': inherent onbeslisbaar, evident oeverloos, enige 'winst' is zelf-felicitatie.


(·) Commentaar bij:
'Poetin treft politiek kreupelhout en afval in Europa'.
de Volkskrant, Opinie, 19/04/2014, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6277/Paul-Brill/article/detail/3637928/2014/04/19/Poetin-treft-politiek-kreupelhout-en-afval-in-Europa.dhtml 10:30
'Column. De Russische president Poetin staat op geopolitieke winst, analyseert Paul Brill. In Europa heerst ondertussen verdeeldheid. 'Moskou neemt geen verantwoordelijkheid voor de Geneefse afspraken en kan op voorhand de handen in onschuld wassen.''
De EU heeft duidelijk forse tekortkomingen, dient grondig verbeterd. Maar de uitspraken van Verhofstad en V. Baalen op Maidan waren weinig bijzonder. De mantra dat dit Poetin 'veroorzaakt' heeft tot start van zijn - lang voorbereide - Krim/ OekraÔne scenario is extreem bespottelijk. De zieke razernij waarmee steeds dezelfde reageerders continu ladingen sneren, beschimpingen, beschuldigingen, verdachtmakingen e.a. smurrie over EU en VS uitstorten op deze fora riekt naar de destructieve agenda van PVV.


(·) Commentaar bij:
(Bert Lanting: 'Srebrenica-uitspraak kan averechts effect hebben'.
de Volkskrant, Opinie, 18/07/2014).
[https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/srebrenica-uitspraak-kan-averechts-effect-hebben~bc8a3eab/]
'Commentaar. De jongste Srebrenica-uitspraak stelt niemand echt tevreden en kan toekomstige VN-operaties frustreren, schrijft Bert Lanting in het commentaar van de Volkskrant.'
Als humaniteit niet geldt is er nog de internationale rechtsorde. Cruciaal is dat Dutchbat vooraf en tijdens die 1,5 jaar wel veel pretentie toonde maar dit niet waarmaakte: bij hoog en bij laag bescherming beloofde aan de bevolking, hun wapens innam, en die tot aan het einde toe weigerde terug te geven [z. NIOD rapport]. Terwijl ieder bij hele KL tevoren wist dat Db. volgens de opzet van de legertop [m.n. Couzy] niets wilde doen, kon doen, zou doen.
Daarnaast waren de vier Balkanoorlogen alle aanvalsoorlogen vanuit ServiŽ om etnisch 'gezuiverd' gebied te kunnen annexeren, vgl. tactiek van Poetin.


(·) Commentaar bij:
(Robin de Wever: 'Europa zou laaiend moeten zijn'.
Trouw, 18/07/2014).
http://www.trouw.nl/tr/nl/31523/Vliegtuigcrash-Oekraine/article/detail/3691754/2014/07/18/Europa-zou-laaiend-moeten-zijn.dhtml
14:13
'Update. Premier Rutte gaat nog niet in op de hardnekkige geruchten dat toestel MH17 is neergeschoten door Rusland of Russische separatisten. Hij wil eerst de feiten boven tafel, vertelde hij vannacht. In vergelijking met zijn buitenlandse collega's is hij erg mild.
(1) De Nederlandse reacties zijn nog steeds schrikbarend als slappe theezakjes. 192 landgenoten omgebracht, is een aanval op het land! Goed, Rutte zal zich 'persoonlijk inzetten', maar ja, we weten wat zij woorden waard zijn: evenveel als de lucht die ze innemen. Timmermans mompelt wat in Kiev, stelt zich afwachtend en afhankelijk op, terwijl hij daar leiding en gezag hoort op te eisen, om aan frontlinie, bij de wrakstukken, toegang af te dwingen voor de CVSE onderzoekers. Met de verkochte tanks, uiteraard.

(2) (N.a.v. verwijzingen naar complottheorieŽn)
Het is niet gek om altijd ook rekening te houden met de meest vergezochte scenario's, al is het een mega-complottheorie waarvoor de aanwijzingen onzichtbaar zijn of berusten op massa-telepathie waar Jomanda een puntje aan kan zuigen. Maar het wordt wat bizar om de meest onwaarschijnlijke scenario's net zo aannemelijk te achten als schema's waar al bergen concrete bewijzen voor zijn. Het wordt ronduit absurd om het meest fabuleuze scenario voorop te stellen als besliste en absolute zekerheid.

(3) Dezer dagen [zijn er] volop krachtige oproepen en acties van Maleisische premier en ministers in de mondiale media, waarbij steeds empathie, humaniteit en moraal centraal staan. Ook de VS, UK e.a. roeren zich. Hoewel 2/3 van de slachtoffers Nederlands waren, speur ik tevergeefs naar sporen van vergelijkbare uitingen van onze regering. We gedragen ons weer als Calimero in totale afhankelijkheid van derden, beleefd en bedeesd bedelend om erbarmen bij de historische vrinden van de Oranjes in het Kremlin.


(·) Commentaar bij:
(Redactie Trouw: 'Wat we na dit weekend weten (en niet weten) over de ramp'.
Trouw, 20/07/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/wat-we-na-dit-weekend-weten-en-niet-weten-over-de-ramp~b23ef001/]
'Update. Een zondag lang onduidelijk nieuws en tegengestelde berichten. Wat weten we na vandaag over de laatste ontwikkelingen rondom de vliegtuigcrash? en vooral: wat weten we nog niet?'
Er zijn bijna 200 landgenoten uit de lucht geschoten. Normaliter een casus belli. Niet dat meteen de oorlog moet worden verklaard, maar de zaak verdient wel evenredige status, prioriteit en alarmering. Zeker voor de regering. Die had per direct een continu crisisberaad moeten instellen. Leiders van andere landen snappen dat, en luidden allang de noodklok, terwijl onze premier nog deed alsof het een beperkt ongelukje was. Kwam slechts uiterst traag en zwak op gang.


(·) Commentaar bij:
(Meindert Fennema: 'Beschouwt de Russische legerleiding Poetin als een slapjanus?'.
de Volkskrant, Opinie, 25/07/2014).~
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/beschouwt-de-russische-legerleiding-poetin-als-een-slapjanus~b219762e/]
'Column. Het zou zo maar kunnen zijn dat de luchtdoelraketten geleverd zijn door het Russische leger zonder toestemming van Poetin, schrijft Meindert Fennema. 'Het zal niet de eerste keer zijn dat leiders worden bedreigd door populaire generaals.'
Ook na de val van het communisme bleef het Russische leger een machtsfactor van betekenis en het is onwaarschijnlijk dat Poetin het leger volledig in de hand heeft
.'
(1) Het 'laten we aannemen dat..' staat hier in context van meerdere zinnen. Direct na deze aanname volgt de vraag: 'Is Poetin dan verantwoordelijk?'. Wat Fennema hier dus bezigt is een voorwaardelijke redenering opzetten, om een hypothetische vraag te beantwoorden. Een volstrekt valide manier van redeneren, die men op de basisschool al zou moeten kunnen herkennen. Iets heel anders dan speculatie laat staan lasterpraat. Daarnaast wijzen alle aanwijzingen wel in ťťn richting uiteraard.

(2) De Russische legerleiding zal juist blij zijn met Poetin vanwege diens ongekende persoonlijke gedrevenheid en geldingsdrang. Als enigszins schriele man kon Poetin opklimmen door sluwheid en lepe manoeuvres, en een vazallennetwerk van ex-KGB'ers opbouwen. Hij kan zich onder de vlag van Russisch patriottisme uitleven met macho-poses, homo-haat, militaire expansie. Hiermee weet hij persoonlijke en nationale frustraties te compenseren. Historisch voorbeeld is recenter: ServiŽ onder Milosevic.


(·) Commentaar bij:
(Teun Lagas: 'Blogger weet het zeker: de raket kwam van rechts'.
Trouw, 25/07/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/blogger-weet-het-zeker-de-raket-kwam-van-rechts~b659e7b0/]
'Sommige luchtvaartdeskundigen die op eigen houtje satellietbeelden en foto's van de rampplek bekijken, zijn al een eind op weg met hun reconstructies van het neerhalen van vlucht MH17.
De vliegtuigbloggers zijn te verdelen in serieuze analisten en complotdenkers
.'
(N.a.v. vermeende 'consensus' over complottheorieŽn)
Tussen een aantal 'speurders' bestaat consensus, maar dat zegt niets. Zeker als het een mega-complottheorie is waarvoor de aanwijzingen onzichtbaar zijn of berusten op massa-telepathie waar Jomanda jaloers op wordt. Het wordt bizar om de meest onwaarschijnlijke scenario's net zo aannemelijk te achten als schema's waarvoor al bergen concrete bewijzen zijn. Het wordt ronduit absurd om de meest fabuleuze scenario's voorop te stellen als besliste en absolute zekerheid.


(·) Commentaar bij:
(Arnout Brouwers: ''Andrej weet het zeker: 'Fascisten schoten het vliegtuig neer'''.
de Volkskrant, 28/07/2014).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/andrej-weet-het-zeker-fascisten-schoten-het-vliegtuig-neer~b027ed88/]
'Opinie. 'Tikkertje spelen?', vroegen mijn in Rusland wonende dochters. 'Nee, we spelen oorlogje', antwoordde een meisje.
De propaganda dringt tot alle uithoeken door, betoogt Arnout Brouwers, redacteur van de Volkskrant
.'
(1) Waar kan dat 'reden hebben zich ernstig bedreigd te voelen' van de Russen dan op gebaseerd zijn? In het internationale spel is er een voortdurend schuiven van machtsverhoudingen. Een 'ernstige bedreiging' moet echt iets om het lijf hebben, niet alleen bestaan in propaganda en vijandbeelden. Bij uitstek Rusland heeft onder Poetin veel macht gewonnen; economisch, militair en territoriaal, bijv. GeorgiŽ. Blijkt echter een Rupsje nooit genoeg.

(2) Het 'omringd door erfvijanden' van Rusland kan zeker niet meer gelden voor een land op het moment dat: 1. Geen van de omringende landen nog enig teken van vijandigheid toont; 2. en sterker, vele zich door vrijwillige economische afhankelijkheid goed vertrouwen hebben getoond in de vredelievendheid van dat land; 3. Terwijl nota bene vele daarvan tot voor kort geknecht werden door datzelfde [Rus]land.


(·) Commentaar bij:
(Marno de Boer: 'Expert: laf kabinet liet zich koeioneren door bandieten'.
Trouw, 02/08/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/expert-laf-kabinet-liet-zich-koeioneren-door-bandieten~bf92c4b7/]
'De Nederlandse regering krijgt veel lof voor de aanpak van de ramp met de MH17. Onterecht, meent Edward Luttwak. De vooraanstaande militair-strateeg werkte als adviseur voor de Amerikaanse regering en krijgsmacht en nam ook zelf deel aan speciale operaties. Daarnaast schrijft hij toonaangevende publicaties over bijvoorbeeld staatsgrepen, het Romeinse leger en de Amerikaanse buitenlandpolitiek.
Als je bang bent dat het Korps Mariniers geen dronken bandieten aankan kun je er maar beter helemaal geen geld insteken
'.
(1) De situatie werd door Rutte c.s. weer simplistisch, eenzijdig en misleidend voorgesteld. M.n. beeld van burgers en rebellen daar. [Lijkt op de arrogante, wat racistische beeldvorming destijds over de bevolking en strijders op de Balkan tijdens de oorlogen daar vanaf 1991].
Okee, veel randfiguren, o.a. criminelen, aantal heeft geplunderd, geÔntimeerd, enz.. Anderen hebben echter dagenlang in hitte gezwoegd om gruwelijke menselijke resten te vergaren. Vele m.n. burgers zijn geschokt en getraumatiseerd. Kabinet was verantwoordelijk om regie te nemen, en professionals te sturen, onderzoekers en ordetroepen, om daar de regie te nemen.

(2) De waarheid ligt ergens in het midden. Enerzijds: natuurlijk niet in USA rambo cowboy-stijl erin trekken. Uiteraard gewapend treffen tot het uiterste vermijden.
Anderzijds: wel kracht en gezag tonen, niet onnodig weifelen.
Met de belemmeringen ter plaatse viel het wel mee. Beluister OVSE: 'Alleen eerste dag was wat gespannen'; NOS: 'Hele eerste week was toegankelijk voor honderden journalisten'.
Dat bewapende militaire macht 'in zichzelf provocerend is', 'escalerend werkt', 'geweld triggert', 'vuur aantrekt' - is gegeneraliseerde tele-psycho-kinetische causale voorspelling [ŗ la Couzy c.s. voorafgaand aan 'Srebrenica';] dus irreŽel magisch denken.
Bewapening was wel degelijk mogelijk: MaleisiŽrs en Aussi's liepen al bewapend rond.


(·) Commentaar bij:
(August Hans den Boef: 'Timmermans leest de Palestijnen de les. Een gotspe'.
de Volkskrant, Opinie, 11/08/2014).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/timmermans-leest-de-palestijnen-de-les-een-gotspe~b6d338e3/]
'Het gaat hier inderdaad niet om 'een strijd tussen Joden en moslims', zoals minister Timmermans onlangs zei, maar om een kwestie van internationale politiek, schrijft August Hans den Boef.'
(1) Uiterst rommelig poging-tot betoog. 1. De Boef start met warrige kritiek op Timmermans' uitspraak dat het geen 'strijd tussen joden en moslims' is. Conclusie: die uitspraak klopt. Goh. 2. Dan de oproep tegen polarisatie. Daar mist D.Boef de context: het ging om bevolkingsgroepen buiten het lokale conflict, m.n. in Nederland. 3. D. Boef kritiseert polarisatie door Netanyahu c.s., dus blijkt ook tegen polarisatie. 4. Is tegelijk tegen oproep CIDI: contradictie. 5. Vindt wapenembargo tegen IsraŽl sympathiek: zoals Timmermans.

(2) De machthebbers in IsraŽl - niet alle IsraŽli - doen beslist veel dat polariserend werkt. In anti-IsraŽl [kamp] blijft echter polariserende rol van dominante Islamistische groepen onder Palestijnen onderbelicht. M.n. de ideologie en doctrine binnen de extreme islam, dat Allah het lot der moslims volledig bepaalt [Insh'Allah], en elke ongelovige of afvallige is gestuurd om via heroÔsche jihad te bevechten. Hun enige eigen verantwoordelijkheid daarbij is kritiekloos deze voorschriften opvolgen; martelaarschap [in de jihad], ook van kinderen, is immers een vrijkaartje paradijs.


(·) Commentaar bij:
(Jean-Pierre Geelen: ''Zomergast Ionica Smeets: brug tussen de alfa's en bŤta's''.
de Volkskrant, Opinie, 18/08/2014).
[werkzame website link (url) niet meer vindbaar.]
'Recensie. De 'ode aan de nerd' van wiskundemeisje Ionica Smeets leverde een stroom van verrassende en gevarieerde fragmenten op die bepaald niet dagelijks op televisie voorbij komen, schrijft tv-recensent Jean-Pierre Geelen over Zomergasten.'
(1) Uitmuntende thema-avond over maatschappelijk belang en sociale aspecten van bŤta vakken, m.n. wiskunde, waarvan vooral getaltheorie. Met ruimschoots kritische reflectie, o.a. op haantjesgedrag en 'bluf' cultuur onder bŤta's, maar ook op intellectuele gemakzucht dan wel zelfoverschatting onder alfa's. We leven immers in een wereld geregeerd door wetenschap en technologie, terwijl het denken van de meerderheid der mensen zich op het niveau van hoogstens pakweg 1900 bevindt, optimistisch beschouwd.

(2) Meest belangwekkend van de avond was de bijna terloopse vermelding van de ontstellende onkunde in wiskunde bij politici, terwijl die wel steeds moeten oordelen en beslissen over grootschalige getalsverhoudingen. Ongenoemd bleef helaas het nog veel grotere onbenul aangaande logica, bij mensen die constant informatie verwerken, redeneren en conclusies afleiden zoals wij allen continu doen.
Wiskunde betreft sommige denkstappen, logica raakt elke denkstap van ieder.
Wiskunde krijgt vrijwel iedereen op school, logica vrijwel niemand.


(·) Commentaar bij:
(Tom Mikkers, Trouw, Filosofie, 18/08/2014).
'Laat de vervreemding toe'.
[https://www.trouw.nl/nieuws/laat-de-vervreemding-toe~b23a316f/]
'Een oproep tot meer verdraagzaamheid is gauw gedaan, ziet theoloog Tom Mikkers. Maar wat is 'verdraagzaamheid' precies en hoe kun je het oefenen?'.
(1) Dit relaas behelst ook een doctrine, nl. de zgn. ideologie van 'ultra-tolerantie'. Stamt uit sociale psychologie, o.a. Watzlawick, het 'spiraal' model: elk conflict of onrecht zou ontstaan als escalatie, door miscommunicatie, met wederzijds gelijke bijdragen. Is totaal weerlegbaar.
Werd echter omarmd door kerk en links-intellectuelen, werd in jaren 70-90 dominante politiek in Nederland. Leidde tot talloze misstanden, debacles: immigranten pamperen, 'positieve discriminatie', softe rechtspraak, falende tbs, zwakke missie Srebrenica, enz.. Desastreus.

(2) De auteur haalt noodzakelijke en voldoende voorwaarde door elkaar.
Ja, empathie, communicatie, begrip, acceptatie, zijn vaak nuttig om misverstanden of conflicten te temperen, zelfs op te lossen.
Maar nee, ze zijn zeker niet altijd nodig of enige garantie tegen escalatie, laat staan eenzijdige agressie, misbruik e.d..
Er is geen alternatief voor de 3 R's: rede, recht en realisme, gepaard aan kracht t.b.v. tegenmacht.
Overmatige tolerantie beloont wangedrag, en verhindert dat daders leren en zich aanpassen. Is dus in wezen ook onrecht jegens de dader.

(3) (N.a.v. 'Dat D66 gezegd heeft dat het christendom Nederland uit geramd moest worden').
Geheel D66? In die bewoordingen, of met die extreme strekking? Kan het me niet herinneren.
Het klinkt als dreiging. Dat roept wel verdenkingen op. Ben benieuwd naar uw bronnen.
Wie zijn het 'wij' der 'Rijnlanders'? Omvat dit toevallig Germaanse en Teutoonse stammen? U suggereert een collectieve eigenheid, zodat botsingen te verwachten zijn. Kennelijk valt het erg mee [c.q. tegen] met die 'eigen cultuur'.


(·) Commentaar bij:
(Jean Pierre Geelen, 'Verrassende Zomergast David van Reybrouck soleert onafgebroken'.
de Volkskrant, Opinie, 25/08/2014).
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verrassende-zomergast-david-van-reybrouck-soleert-onafgebroken~bbe90d26/]
'Column. De laatste aflevering van Zomergasten 2014, met de Vlaamse schrijver en archeoloog David van Reybrouck, was een waardige afsluiting van het seizoen, schrijft tv-recensent Jean Pierre Geelen. 'Een avond zoals Zomergasten bedoeld is: een verrassende gast met een aanstekelijke gedrevenheid.''.
Grappig dat veel reageerders dit forum benutten om kennelijk argeloos en bij gebrek aan beter de eigen beperkingen te etaleren op velerlei terrein, waarmee de kwaliteiten van de zomergast ons des te schitterender tegemoet stralen, welke ironie hen helaas eveneens en tragisch genoeg ten enen male ontgaat.
Hoe treurig is het in zulk duister te dolen. Gelukkig kan men zich verheugen in het gezelschap van een meerderheid welke zich alle dagen kan laven aan een overvloed aan pulp en platvloersheid.


(·) Commentaar bij:
Philippe Remarque, 'Wilders krijgt nieuw podium voor versleten provocaties'.
de Volkskrant, 10 oktober 2014.
[https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wilders-krijgt-nieuw-podium-voor-versleten-provocaties~b23ae6f6/]
'Commentaar. Het proces tegen Wilders is onvermijdelijk, maar ook onnodig en onwenselijk'.
Het is weer een brei postmoderne spaghetti-logica die deze hoofdredacteur ten toon spreidt. We kunnen in deze samenleving naar een rechter, ja, soms, onder voorwaarden, waarbij de kwalificaties goed, beschaafd, onafhankelijk volstrekt arbitrair en gratuit zijn, en zonder enig informatiegehalte.
Het proces komt er vanwege de mening van een stoet aan deskundigen en commissies, dat heeft alles met interpretaties en niets met onvermijdelijk te maken. Dat laatste is ook strijdig met onnodig en ongewenst, en die kwalificaties volgen weer niet uit maatschappelijke reuring of afkeuring, en die horen weer niets te maken te hebben met 'onafhankelijk' gerechtelijk oordeel of straf die de auteur beweert voor te staan.


(·) Commentaar bij:
(Nico de Fijter: 'Mein Kampf: zinvolle censuur?.
Trouw, 20/11/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/mein-kampf-zinvolle-censuur~b4427ed5/ ]
'Morgen spreekt de rechter zich uit over de vraag of het te koop aanbieden van 'Mein Kampf' strafbaar is. Drie stellingen in een langlopend debat.' ..
Stelling 1: Het verbod op de verkoop van 'Mein Kampf' is onzinnig, want het boek is online heel simpel te bemachtigen. ..
Stelling 2: Het verbod op de verspreiding van 'Mein Kampf' heeft een belangrijke symbolische waarde. ..
Stelling 3: In een tijd van opkomend antisemitisme moet het verbod op de verkoop van 'Mein Kampf' overeind blijven.
'
(1) Nuttig artikel, en zeer zinvolle discussie. Het is dit keer extra inzichtgevend om de reacties te zien. Die tonen de diepere ideologische achtergronden van diverse reageerders.
Bijv. het 'gelijkschakelen' dat in ethische discussies berucht is: het beperken van fascistische propaganda voor tirannie wordt gelijkgesteld aan fascistisch geweld tegen pleiters voor vrijheid en rechtsgelijkheid.
Verder het 'principedenken': proporties doen er niet toe, Mein Kampf is hetzelfde als koran, bijbel, enz..

(2) Toch mogen wij ons gelukkig prijzen dat deze samenleving nog niet geheel postmodern gepsychologiseerd is, en de interpretatie van wetsartikelen nog gebeurt in het licht van de directe feitelijke en discursieve context, die goddank meestal niet a priori ingevuld wordt met ad hominem oordelen op grond van vrijwel nooit echt wetenschappelijk gegronde psychodiagnostiek op pleger of dader.

(3) Het is een wijdverbreid denkpatroon op het web: personen of groepen hebben blijkbaar niet het recht op te komen voor hun rechten of bezwaar te maken tegen propaganda voor haat en discriminatie wegens etnische of religieuze achtergrond, als ze niet eerst bewijzen dat ze de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor elke mogelijke wandaad van mensen met dezelfde etnische/ religieuze achtergrond op elke andere plek ter wereld. Absurd.
Daarnaast is genocide op een heel volk onvergelijkbaar met wat IsraŽli doen.


(·) Commentaar bij:
(Kristel van Teeffelen: 'Big data is niet eng'.
Trouw, 08/12/2014).
[https://www.trouw.nl/nieuws/big-data-is-niet-eng~bdb6dd75/]
'Te vaak wordt de negatieve kant van big data benadrukt, vindt de Nationale DenkTank. Daarom laten zij vandaag zien hoe je met een beetje creativiteit al die gegevens nuttig kunt maken.'
Deze frisse hemelbestormers tonen zich in hun techno-enthousiasme nog wat naÔef. Big Data draait om massale, categorische informatie-verzameling, en dan datamining, 'sleepnet' analyse op de hele bulk. Je kunt het niet arbitrair herdefiniŽren tot het vergelijken van elk tweetal datasets, dat is gewoon de gebruikelijke statistische analyse. Big Data bevat nu impliciet digitale profielen van iedereen in duizenden databases op ontelbare disks, even hardnekkig als het plastic in de oceanen: je krijgt het niet weg!


2015
(·) Commentaar bij:
Amber Dujardin: 'Ik dacht dat Tarik slimmer zou zijn dan dit'.
Trouw, Nieuws, 30 januari 2015).
[https://www.trouw.nl/nieuws/ik-dacht-dat-tarik-slimmer-zou-zijn-dan-dit~b30fa5ef/ ]
'De 19-jarige man die gisteren het NOS-pand binnendrong met een wapen (dat later nep bleek te zijn) wordt omschreven als iemand met weinig vrienden en een 'beetje apart'. Tarik Z. uit Pijnacker eiste zendtijd om 'belangrijke informatie' naar buiten te brengen, maar niemand snapt eigenlijk waarom.'.
(Ingezonden brief c.q. opiniestuk, 30 januari 2015, niet geplaatst):

Treurig symptoom.

De zogeheten gijzeling van de NOS bewaker was live te volgen, waarbij het gedrag van de vermeende 'terrorist' [c.q. 'journaalkaper'] tot in detail waarneembaar was. Het leverde treurig stemmende beelden op.
In eerste oogopslag viel op dat hier een wat schichtige jongen stond die hypernerveus was. Hij probeerde een rol neer te zetten, maar bleek een vaag plan te hebben en hield een incoherent verhaal.
Door de dialoog met de alerte bewaker kwam de zelfreflectie zienderogen terug. 'Wat doe ik hier?' leek hij zichzelf ten slotte vertwijfeld af te vragen. Zijn vrijwillige overgave was daarmee beklonken.
Hoe zo'n incident te verklaren? Wat we steeds vaker zien gebeuren is dat redelijk normale jongeren, die niet al te veel weerbaarheid en bravoure en gebekt op een kwetsbaar moment in psychische crisis belanden, zodanig dat zij zelfs worden meegesleept door een psychotische waan. Dit gebeurt vaak door drugs, de hedendaagse nederwiet is daar sterk genoeg voor. Toch ligt daarin mijns inziens niet de hoofdoorzaak.

De bevolking verkeert collectief al jaren in een groeiende psychische bubbel van ernstig verwarde oordeelsvorming.
Jongeren die bezig zijn zich te oriŽnteren op hun identiteit, levensvisie en maatschappelijke rol, zijn in deze tijdgeest het meest kwetsbaar.
Met name wanneer zij niet vanuit hun karakter en achtergrond uitblinken in eigendunk, bravoure en geldingsdrang die in het huidige klimaat zo gewaardeerd worden.
Lokale decompensaties van de zwakste schakels die in de media aandacht krijgen, tonen enkel de symptomen van een wijd verbreidde geestestoestand.
We hebben hiervan nog maar de eerste uitingsvormen gezien.


(·) Commentaar bij:
(Redactie Trouw: 'Akkoord 'op hoofdlijnen' bereikt over OekraÔne, na 17 uur praten'.
Trouw, 12/02/2015)^.
'Update. In Minsk hebben de vier politieke leiders van Duitsland, Frankrijk, Rusland en OekraÔne de hele nacht dooronderhandeld over de oorlog in OekraÔne. Het resultaat daarvan is dat een akkoord is bereikt over een aantal cruciale kwesties, waaronder een wapenstilstand die dit weekend zal in gaan. Volgens de Franse president Hollande zijn de partijen het op hoofdlijnen eens geworden, maar is er nog veel werk te verzetten.'
Grootste feest is voor tsaar Poetin, en zijn vooruitgeschoven 5de kolonne van vazallen en pionnen, stromannen en spionnen, spindoctors en trollen. De massa's zijn weer even in slaap gesust, terwijl de hybride oorlog met Syberische kilheid verder kruipt en sluipt, knaagt en vreet aan de verkruimelende fundamenten van het na-oorlogse Westen. Dit 'vredesakkoord' zal niets meer en minder blijken dan een triomf van Pyrrhus, Sisyphus en Icarus tezamen.


(·) Commentaar bij:
Marnix Verplancke: ''Hitler was gek, noch origineel''.
Trouw, Interview, 19-09-2015).
[http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/4145619/2015/09/19/Hitler-was-gek-noch-origineel.dhtml ]
'Jean-Louis Vullierme: 'Hitler bewonderde niet alleen het kolonialisme van Jefferson, die aanzette tot het veroveren van het westen, maar hij wilde Duitsland ook vol Amerikaanse architectuur zetten.''.
Wie iets van logica weet en je leest teksten van Hitler, uit Mein Kampf, toespraken en overige uitspraken, springt al na enkele zinnen de meest bizarre denksprongen en extreme drogredenen met honderden tegemoet. Als je iets van diagnostiek en psychopathologie weet herken je de typische haatobsessies en waanbeelden. Deze perverse gedachten-spaghetti 'rationeel' noemen, vanwege de rigide volgehouden quasi-logische structuur, is absurd en totale blamage voor een prof. rechtsfilosofie.(·) Commentaar bij:
Marli Huijer: 'Bildung, de tandeloze tijger'.
Trouw, 04-10-2015).
[http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4155679/2015/10/04/Bildung-de-tandeloze-tijger.dhtml]
'Alom klinkt de roep om 'bildung' - die helpt ons af van het fnuikende efficiencydenken in het onderwijs. Marli Huijer, Denkeres des Vaderlands, ziet dat heel anders.'.
Alweer zo'n pleidooi vol drogredenen typerend voor hedendaagse postmoderne filosofen.
1. Eerst wordt het begrip/ concept (niveau semantiek) met het woord/ de term, nl. 'Bildung' (niveau syntax) verward;
2. En wordt een geheel eigen, ideodyncratische herdefinitie van de term ingevoerd;
3. Dan worden in de historie selectief alle nadelige/ ongunstige toepassingen van de term gezocht;
4. En dit op basis van een enkele, weinig exacte bron (Goethe);
5. Deze toepassingen (c.q. keuzes) worden voorgesteld als causale effecten nl. van allerlei mentale nadelen;
6. En die vermeende effecten worden grepresenteerd als de 'eigenlijke' betekenis - m.a.w. essentialisme, wat haaks staat op de eigen uitgangspunten;
7. En die arbitraire herdefinitie wordt gebruikt om pogingen tot constructief gebruik te 'ontmaskeren'.
Kortom, gratuite, contra-logische deconstructie, met als vooropgestelde conclusie: 'waarheid doet er niet toe'.


2018
(·) Commentaar bij:
(Ben Tiggelaar, 'Vergeet de theorie, wat telt is plezier'.
NRC, 26 april 2018).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/26/vergeet-de-theorie-wat-telt-is-plezier-a1601014]
'Wat werkt beter om jezelf aan het werk te krijgen: intrinsieke of extrinsieke motivatie?'.
Vaagheden, contradicties en ongevraagde meningen.
Bijv.: 'wanneer de onderzoekers keken naar wat mensen ťcht deden, bleek alleen het kortetermijnplezier te tellen.' Vaag. Mogen we weten waaruit dit bleek ?
'De mensen die uiteindelijk doorzetten met gezond leven, en veel tijd aan hun studie spendeerden, .. waren de mensen die domweg lol hadden in de activiteit zelf.' Vaag. Mogen we weten waaruit dit bleek? Toch niet uit wat ze zelf vertelden, want eerder werd vermeld: 'proefpersonen vertelden in deze studies steeds weer dat ze het langetermijndoel van hun activiteit het belangrijkste vonden.' Contradictie.
'Wilskracht, vastberadenheid, doorzettingsvermogen. Het blijken grotendeels illusies.' Tot opluchting kennelijk van de auteur. Ik kan met 30 jaar ervaring in psychodiagnostiek en -therapie toch echt verzekeren dat dit de meest solide indicatoren zijn bij prognose van adequaat zelfinzicht en therapiesucces.

Reactie Ben Tiggelaar, 3 mei 2018:
"Ik verwijs de lezer graag naar de publicatie van Ayelet Fishbach.
Een openbaar stuk met veel interessante punten, kan hier worden gevonden: https://faculty.chicagobooth.edu/ayelet.fishbach/research/Wolley%20and%20Fishbach%20Arie%20Chapter.pdf [niet meer geldige link].
Daarnaast wil ik graag opmerken: ik heb wekelijks ruimte voor 500 woorden. Dat biedt weinig gelegenheid voor nuancerende opmerkingen.
Ik wil de lezer graag op het spoor zetten van nieuwe ideeŽn en inzichten. Ik heb zeker begrip voor de mitsen en maren die worden aangedragen. Maar in een column is daar helaas geen ruimte voor."
Postscriptum. De bron betreft:
(Woolley, Kaitlin & Fishbach, Ayelet, 2016): $ For the Fun of It: Harnessing Immediate Rewards to Increase Persistence in Long-Term Goals'. In: 'Journal of Consumer Research', 42.
ucv098. 10.1093/jcr/ucv098.
[verplaatst naar: https://kaitlinwoolleycom.files.wordpress.com/2017/08/woolley-and-fishbach-arie-chapter.pdf].
Uit het onderzoek blijkt dat onmiddellijke beloning soms bevorderlijker kan zijn voor intrinsieke motivatie dan het vooruitzicht van latere beloning, en dat intrinsieke motivatie vervolgens (zoals te verwachten) gunstig is voor het volharden in langetermijndoelen. Het laat echter nog lang niet zien dat die intrinsieke motivatie niet langs andere wegen versterkt kan worden (bijvoorbeeld via cognities en percepties).


2019
(·) Commentaar bij:
(Sjoerd de Jong, ombudsman NRC, 'Onzorgvuldig? Te laat zijn betekent nog niet dat je een film niet hebt begrepen'.
NRC, 20-05-2019).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/20/onzorgvuldig-te-laat-zijn-betekent-nog-niet-dat-je-een-film-niet-hebt-begrepen-a3960865]
Soms heb je er natuurlijk schoon genoeg van, als kunstenaar, schrijver, filmer of theatermaker. Jaren aan je nieuwste baby gewerkt, en die dan in een laconiek stukje afgehandeld zien, ergens onderin de ballenbak. Matig, niet overtuigend, goed voor twee ballen of - omgekeerd compliment - eentje. Dat schreeuwt om wraak.
(1) De NRC Ombudsman begaat hier een opmerkelijke drogreden, maar die betreft niet een (foute) 'redenering van oorzaak en gevolg'. De beoordeling van de recensent is helemaal niet als causaal effect 'veroorzaakt' door wat hij waarnam. Zo mechanisch werkt de menselijke psyche gelukkig niet.
Het gaat wel om een (ongeldige) logische redenering van de recensent. Daarom was er een andere beoordeling mogelijk geweest. Een wezenlijk verschil dus wanneer men redeneringen wil beoordelen.

(2) De recensent maakte zijn 'reconstructie' volgens eigen zeggen in feite op grond van [onvolledige waarneming, en dus] een onvolledige 'trekking', dus generaliseerde van deel naar geheel. De beoordeling mistte dus voldoende grond, en dat maakt haar simpelweg onbetrouwbaar.
Ze had anders inderdaad een andere inhoud, strekking of 'toonzetting' kunnen hebben. Dat volgt per logische implicatie uit contingentie.
De Raad [voor Journalistiek] hoefde niet te bewijzen dat bij volledige waarneming in concreto een ander 'effect' zou hebben plaatsgevonden op het brein van de recensent, zoals De Jong suggereert - juist ook omdat het geen mechanisch causaal verband betreft.
Ze hoefde uiteraard evenmin de meest elementaire logische principes te bewijzen, die mogen als algemeen bekend worden verondersteld - al voldoet helaas niet altijd iedere gesprekspartner aan de presumptie van logisch minimum.
In het besef van de onvolledigheid was de nodige terughoudendheid op zijn plaats geweest - of beter, het afzien van publicatie. Dit vrijpleiten van onzorgvuldigheid mag hier als 'onzorgvuldig van de tweede orde' worden aangemerkt.


(·) Commentaar bij:
(Sjoerd de Jong, ombudsman NRC, 'Plagiaat in Amsterdam, turbulentie in Rotterdam: twee relevante verhalen '.
NRC, 14-06-2019).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/14/plagiaat-in-amsterdam-turbulentie-in-rotterdam-twee-relevante-verhalen-a3963775]
'Schrijven over overschrijven, het roept altijd gemengde reacties op. Publieke verontwaardiging, maar ook sympathie met de beklaagde, afkeer van scherpslijperij - je kunt erop rekenen'.
(N.a.v. reactie: '"N=1" is in dit geval sowieso een niet relevant argument. De omvang van "N" is relevant op het moment men algemene uitspraken wil doen op basis van een beperkt aantal gevallen of metingen. Een stelling 'x heeft op tijdstip y z gedaan' is een constatering en geen algemene gevolgtrekking. Zou "N" in alle gevallen groter moeten zijn dan 1 is een uitspraak over een idividu of een individueel geval nooit mogelijk.')
Een semi-formalisering zoals 'x heeft op tijdstip y z gedaan' is beslist handig om de logische structuur te onderscheiden van de variabele inhoud. Het is echter geen garantie voor correcte redenering gegeven de specifieke context.
In de context van V. Kolfschootens artikel staat de 'z' voor plagiaat. Dat [d.i. plagiaat] is geen constatering (van een direct algemeen eenduidig meetbaar concreet empirisch feit), maar een conclusie althans suggestie (van een tamelijk complexe afgeleide kwalificatie: 'plagiaat'). Daarvoor is altijd toepassing van een algemene regel [d.i. als criterium] nodig. - Wil -die valide zijn, dan is o.a. representativiteit nodig, dus wel degelijk [voldoende] grote N, en vergelijking met controleconditie. Om haar met recht toe te passen in een concreet geval 'x', is bovendien vergelijking met vergelijkbare gevallen, ceteris paribus nodig, in een overeenkomstig bereik van 'y'. Daar is weinig van te merken, en dat maakt de 'melding' van V. Kolfschooten - journalistiek of niet - wel degelijk ongeldig.


(·) Commentaar bij:
Janan Ganesh: 'In de jaren 60 was de wereld voor het laatst vertrouwd'.
NRC, Opinie, 20 augustus 2019).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/20/in-de-jaren-60-was-de-wereld-voor-het-laatst-vertrouwd-a3970626 ]
Sixties.'Een tijd die lang synoniem was met dynamiek en vooruitgang, wordt nu om de tegengestelde reden geÔdealiseerd, schrijft Janan Ganesh'.
Het artikel geeft eigenlijk een ijzig kille en kale bij elkaar geraapte 'analyse' van een tijdperk dat kort maar intens was. Wat totaal ontbreekt is enig benul van de sfeer die destijds onder jongeren leefde, de 'vibes', het alom aanwezige gevoel van verbondenheid en inspiratie, de creativiteit, de dynamiek, elke dag iets nieuws in mode, muziek, ideeŽn, de humor van ludieke 'aksies', een totaal andere openbare ruimte volop contacten, flirts (ja, zeer ondeugend) en maatschappij 'kritiese' discussies overal, sit-inns en happings, enz. enz.. Bovenal de overtuiging dat 'wij' de jongeren eendrachtig de wereld konden veranderen, .. ach het is grotendeels ijdel gebleken, de meeste babyboom hippies van weleer werden al gauw verleid tot een nog burgerlijker en materialistischer leefstijl dan hun ouders waartegen ze zich hadden afgezet.


(·) Commentaar bij:
(Kester Freriks, 'Gruwelijke foto's uit de tijd dat IndiŽ nog een wingewest was'.
NRC, 7 oktober 2019).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/07/gruwelijke-fotos-uit-de-tijd-dat-indie-nog-een-wingewest-was-a3975876]
'Tentoonstelling. Gastconservator Thom Hoffman maakte een tentoonstelling over Nederlands-IndiŽ die een nadrukkelijke boodschap heeft. De foto's raken het hart en het geweten van nu.'
In het artikel valt te lezen: "We zien foto's van deemoedig gehurkte IndonesiŽrs en blanke mannen in tropenkostuum die hoog boven hen uitrijzen op de plantages, in de rechtbank, bij de mijnen."
Nu heb ik heel veel oude foto's van toenmalig Nl. IndiŽ c.q. IndonesiŽ gezien, en ben tijdens mijn reizen door IndonesiŽ op veel plekken geweest, en gezien hoe daar de hurkzit (zgn. djongkok, in oude spelling) voor jong en oud een vanouds gebruikelijke manier van uitrusten en verpozen is, die voor hun tamelijk lenige gestel tot op hoge leeftijd heel moeiteloos en comfortabel blijkt, en waarin men kan ontspannen of allerlei werkzaamheden verrichten. Je kunt dus ook stellen dat de IndonesiŽrs op de foto hun gemak ervan namen en de 'blanke mannen' maar moesten blijven staan wegens hun nogal stramme ledematen (men deed in die tijd meestal niet aan Yoga of fitness).
In de volgende zin "We zien foto's van koelies, de Indonesische arbeiders die tijdens het koloniale bewind werden uitgebuit" een soortgelijke denkfout: het zien van (werkende) arbeiders is een ding, het zien van uitbuiting is iets anders, dat men erbij moet bedenken maar niet per se op dat specifieke geval van toepassing is. Vergelijk het excuus waarmee fake-news berichten worden rondgestuurd met foto's van andere incidenten 'als bewijs': 'Ja maar het gebeurt wel degelijk, dus in die zin is het niet onwaar'. Nee, maar dat maakt het bericht ook niet echt waar en hoe dan ook misleidend. Misschien kan ook een NRC recensent zich al te gemakkelijk laten meeslepen door eigen invoelend vermogen gepaard aan enige verbeeldingskracht, wellicht ingegeven door een modieus politiek correct plaatsvervangend mea culpa voor historisch onrecht, dat uiteraard wel degelijk plaatsvond. Maar blijf waarneming en interpretatie wel uit elkaar houden.


(·) Commentaar bij:
Luuk van Middelaar: 'Hoe het gesproken woord kan overtuigen'.
NRC, Opinie, 18-10-2019).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/18/hoe-het-gesproken-woord-kan-overtuigen-a3977323 ]
'De politicus die met zijn mond vol tanden staat, verliest gezag. Wie welsprekend is, overtuigt. Luuk van Middelaar weet vier middelen om authentiek over te komen'.
Van Middelaars artikel leest als handleiding voor 'effectief authentiek overkomen'. Tegelijk is het eigenlijk een pleidooi voor het virtuoos veinzen van oprechtheid volgens het aloude motto 'fake it until you make it', dat sinds begin negentiger jaren overheerst in communicatietrainingen en management opleidingen.
Vorm boven inhoud, 'anything goes', alleen het effect - lees: de winst - telt. Kortom, pragmatisme en opportunisme, het gedachtegoed van het neoliberalisme. Daarvan kunnen we de verwoestende maatschappelijke, politieke en ecologische gevolgen wereldwijd ontwaren.
Ook op kleinere schaal is er een onafzienbare sociale en individuele schade. Allereerst zijn er de slachtoffers van leugen en bedrog die financieel opgelicht zijn, waarvan genoeg voorbeelden in de media te vinden zijn.
Minder zichtbaar zijn de vele duizenden die door manipulaties psychisch geplunderd en uitgehaald zijn waardoor ze met burn-out verschijnselen onderuitgaan.
Dit probleem gaat nog dieper: generaties zijn inmiddels opgegroeid, opgevoed en opgeleid met het ideaal van 'het ik als product' op de vrije markt, zodat je alleen aan je trekken komt vanwege je glanzende imago, flitsende presentatie en gladde praatjes. Dit externaliseren van identiteit leidt tot een emotionele uitholling van de persoonlijkheid, een 'psychologische bubbel' zogezegd, die bij instorting leidt tot burn-out-achtige verschijnselen die veel heviger en diepgaand zijn.
Om deze redenen pleiten velen de laatste jaren voor een paradigmaverandering. Daarbij ligt de focus vooral op inhoudelijke betekenis. Zelf ruim 25 jaar werkzaam met burn-out cliŽnten leer ik hen weer zichzelf terug te vinden onder het motto 'echtheid is geen truc'. Het verbaast me dat Van Middelaar een podium krijgt om volstrekt achterhaalde ideeŽn nog eens nieuw leven in te blazen.


(·) Commentaar bij:
(Philip Huff, schrijver: 'En nu zijn wij de meest egoÔstische generatie'.
NRC, 29 november 2019).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/29/en-nu-zijn-wij-de-meest-egoistische-generatie-a3982187]
'Babyboomers. Ze stonden bekend als de progressieve voorhoede, maar met hun leeftijd veranderden de belangen van de babyboomers. Nu zitten ze als generatie degenen die na hen komen in de weg. Tijd om de mythe bij te stellen, schrijft Philip Huff'.
Repliek: (Jan Donkers: 'Graaiende babyboomers? Ik klus bij om rond te komen'.
NRC, 02-12-2019).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/02/graaiende-babyboomers-ik-klus-bij-om-rond-te-komen-a3982385]
'Babyboomers. Jan Donkers herkent zich niet in het beeld van de ĎegoÔstische generatie' waarmee Philip Huff zaterdag in NRC de geboortegolvers schetste.'
(1) Welke statistische analysefouten maakte Philip Huff? Statistische gegevens van CBS e.a. gerenommeerde onderzoeksinstanties zijn vrij betrouwbaar maar geen eeuwige absolute waarheden, het zijn momentopnamen afhankelijk van talrijke parameters zoals beperkingen van onderzoek en arbitraire keuzes van onderzoekers.
In dit geval gaat het om verschillen tussen gemiddelden (inkomens, vermogens e.d.) per groep. Zo'n verschil is bij een steekproef (N) van, zeg, een miljoen al significant bij een correlatie van 00.0016 (foutkans alpha max. 5%). Oftewel bij vrijwel 0 % voorspelde variantie. Dat is nogal minuscuul en gemakkelijk gehaald. Significantie gaat enkel over de kans dat een groepsverschil afwijkt van volledig toeval.
Huff maakt vervolgens een kolossale stap naar het verschil tussen 'de gemiddelde babyboomer' en idem millennial. Een 'gemiddeld' individu bestaat echter niet. Men kan wel voorspellen naar gemiddelde individuele waarden. Om dit beter te doen dan random is een correlatie nodig van 00.987728 (bij dezelfde N en alpha): ong. het complement van de vorige. Ik denk niet dat dit hier geldt.

(2) (Vervolg) Gelukkig bezweert Huff dat hij open staat voor individuele uitzonderingen. Toch schimpt hij over reageerders die van hun persoonlijke situatie reppen. Hij doet zelfs een volgende reuzenstap door boude uitspraken te doen over 'ze'. D.w.z. hij voorspelt vanuit groepsgemiddelde naar elk individu in de gehele groep. Om dit beter te doen dan een dobbelsteenworp is echter een correlatie nodig van minstens 00.999276 (bij dezelfde N en alpha), oftewel vrijwel 100 % voorspelde variantie.
In de praktijk van sociaal demografisch onderzoek is dit normaliter uiteraard onhaalbaar, afgezien van grove fouten of trucs.


(·) Commentaar bij:
Bas Heijne: 'Het gaat helemaal niet om feiten. Het gaat om beleving'.
NRC, Opinie, 20 december 2019).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/20/het-gaat-helemaal-niet-om-feiten-het-gaat-om-beleving-a3984565]
'Niet de strijd tussen waarheid en leugen is wat onze tijd bepaalt, schrijft Bas Heijne, het gaat om hoe we de dingen voelen. "Zelden wordt iemand door een handvol getallen op andere gedachten gebracht."'.
.. 'Wat de banaan betekent, is afhankelijk van de situatie waarin die banaan 'beleefd' wordt'.
(Niet geplaatst)
(1) De auteur begint hier te beschrijven hoe het publiek verteld is dat ze zelf hun eigen 'waarheid' kunnen bepalen, door commercie en politiek zegt de auteur, maar hij vergeet de voorliggende decennialange indoctrinatie te noemen: door postmodern georiŽnteerde filosofen, sociaal-wetenschappers en literatoren zoals de auteur zelf.

(2) Hij vervolgt met het 'besef' dat objectiviteit niet bestaat, en smokkelt hier de bekende postmoderne stroman binnen die we eerder bespraken: niemand bij zijn volle verstand beweert dat objectiviteit in absolute zin en in totale mate mogelijk is voor menselijke kennis. Al sinds jaar en dag is het in de kennistheorie gefundenes Fressen ofwel een open deur dat objectiviteit noodzakelijk is voor alle kennis en tegelijk dat ze alleen in relatieve zin en beperkte mate mogelijk is.

(3) De auteur spreekt zichzelf vervolgens tegen door te stellen dat zoiets als een banaan wel degelijk objectief beschreven kan worden. Aha, dus toch wel? Hoe zit het dan eigenlijk?

(4) Een andere stroman die de auteur aanvoert is dat de beleving die mensen kunnen hebben van iets, zoals een banaan, door factcheckers ongeldig wordt verklaard omdat die beleving niet 'in' het ding zelf zit. Dat laatste is op zichzelf uiteraard waar, het geldt voor elke betekenis, interpretatie of 'connotatie' in relatie tot een extern fysisch object, en er is geen mens die bij zijn volle verstand anders zou beweren - afgezien van deze of gene animistische of panpsychistische gelovige, zoals Heijne zelf ook wel weet. Het enige wat ongeldig wordt verklaard, is het verwarren van het object met de interpretatie. Dat is nota bene een fundamenteel uitgangspunt van het postmodernisme - zij het dat het daarin in het extreme wordt getrokken: elke relatie tussen object en interpretatie wordt onmogelijk geacht.

(5) De - relatieve - objectiviteit van de 'racistische' banaan ligt hierin dat degene die hem krijgt toegeworpen, zoals op het voetbalveld wel gebeurt, en die een 'zwarte' (d.i. negroÔde) huidskleur heeft, met enige redelijkheid kan aannemen (of op zijn vingers kan natellen) dat deze handeling op zijn minst treiterend bedoeld is door de werper. Die causale attributie maakt hij inderdaad op basis van zijn kennis van de context: situatie, ervaring, (sub)cultuur, enzovoorts. Maar dat verandert niets aan de algemene 'standaard' betekenis van de banaan als een (redelijk gezond) stuk fruit.
De auteur haalt simpelweg de algemene of 'standaard' betekenis - ook genoemd primaire, conceptuele, cognitieve of conventionele betekenis - door elkaar met de 'bijbetekenis', ook wel secundaire, connotatieve, symbolische metaforische associatieve, alternatieve, incidentele of 'ad hoc' betekenis genoemd. Dit onderscheid is al eeuwen bekend en gangbaar binnen de gevestigde (taal)wetenschappen, en het is wezenlijk om de werking van taal en communicatie te begrijpen.

(6) Natuurlijk kan de standaardbetekenis binnen een (sub)cultuur altijd verschuiven, maar hetzelfde geldt voor de 'bijbetekenissen'. Ze kunnen zelfs weleens van rol verwisselen. Helaas echter voor de auteur, en zijn mede-postmodernisten, zullen mensen met realiteitszin altijd dit verschil blijven maken, en met recht vinden dat ze niet zomaar door elkaar kunnen worden gehaald.


2020
(·) Commentaar bij:
(Sjoerd de Jong, 'Hoe scheid je feiten van meningen in een ideologische overstuurde tijd?'.
NRC, 22 februari 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/22/hoe-scheid-je-feiten-van-meningen-in-een-ideologische-overstuurde-tijd-a3991340]
'Hoe bewaakt de krant de grens tussen feit en opinie? Je hoort wel eens beweren: nou, niet. Alles zou tegenwoordig maar door elkaar lopen in de kolommen: voorkeuren, wensen, meningen'.
De kop van het gewraakte artikel, 'De vliegende burger heeft een zetje nodig om te minderen', wordt geparafraseerd in de (slot)zin "Als de overheid de klimaatschade door vliegen wil beperken, moeten reizigers een beetje worden gestuurd [..]". In beide gevallen gaat het om dezelfde strekking, en dat betreft simpelweg een voorwaardelijke bewering. Het is dus niet botweg een inhoudelijke stelling als 'De burger/reiziger moet worden gestuurd'.
Er zijn weliswaar twee vooronderstellingen: 'Vliegen levert klimaatschade op', en 'vrijwillig zullen reizigers niet minder vliegen', maar de auteur mag die als open deur resp. waarheid als een koe beschouwen. De logica van de redenering staat verder als een huis.
Dat sommige lezers hier allergisch op reageren heeft m.i. drie oorzaken:
In het algemeen hebben mensen steeds meer moeite gekregen, zo is te merken in talloze discussies op sociale media dan wel aan borreltafels, met het begrijpen van voorwaardelijke beweringen, 'Als X dan Y' wordt in hun brein 'X; dus Y' (Het moet de laatste decennia allemaal in Jip en Janneke taal, dus men kan alleen nog in factieve beweringen denken, zgn. 'letterbakintelligentie').
Ook zijn mensen - na pakweg 50 jaar welvaart en decadentie - hypergevoelig geworden voor ieder die hen ook maar enigszins wil belemmeren hun zin te krijgen (narcistische tijdgeest).
Ten slotte is er natuurlijk de demagogisch- politieke strategie van de stroman aanval: 'Zie je wel dat ze ons weer dwars willen zitten!', die hier door klimaatsceptici fris en fruitig wordt ingezet.


(·) Commentaar bij:
Erik Stronks: 'We snappen fascisme niet meer'.
Doorbaak, 26 februari 2020).
[https://www.doorbraak.eu/we-snappen-fascisme-niet-meer/]
'Toen Hendrik Adams in 1966 namens de Boerenpartij van Boer Koekoek tot de Eerste Kamer toetrad, wist niemand wie hij was. Behalve VVD(!)-senator Jan Baas, die Adams herkende als nazi-sympathisant uit de Tweede Wereldoorlog. Een felle woordenwisseling eindigde met een vuistslag. Zelfs de VVD wist toen: we dulden geen fascisme!'.
(1) Goed artikel. Extreem-rechts c.q. fascisme toont zich in wisselende gedaanten. De inhoud - vormen, termen, symbolen - verandert, maar de structuur is hetzelfde. Herken de tactieken, kijk naar de systematiek.
Over die tactieken, de bijbehorende demagogie en psychologische manipulaties publiceerde ik een artikel in 1993 (n.a.v. de massamoorden door extreem-nationalisten op de Balkan, en hier de opkomst van CD van Janmaat), opnieuw als website artikel in 2007 (n.a.v. 9/11, Fortuyn revolte, opkomst LPF resp. PVV) - nu weer actueel: 'Tolerantie binnen de grenzen. Over de multiculti perikelen begin jaren negentig.' Eerder gepubliceerd, als:
'Gezichten van extreem-rechts', Den Haag, HIFD, juni 1993.
https://www.alento.nl/al2cc02n.htm#top1

(2) De auteur stelt dat Baudet een fascist is. Verstandiger lijkt mij van extreem-rechts te spreken. Hij noemt daarbij wel een aantal 'oude fascistische trucs en tactieken' die Baudet c.s. toepassen, dat zijn (over)bekende kenmerken van fascisten, klassiek of neo-, en dat vormt dus de onderbouwing van de stelling - dus die is onmiskenbaar aanwezig. De genoemde tactieken behoorden inderdaad ook tot het arsenaal aan technieken die Hitler toepaste, o.a. in overdaad terug te vinden in Mein Kampf.


(·) Commentaar bij:
(Coen Simon, filosoof, 'Enthousiasme bloeit in een stuurloze tijd'.
NRC, 28 februari 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/28/enthousiasme-bloeit-in-een-stuurloze-tijd-a3992146]
'Filosofie. De enthousiaste levenshouding wint het van de ratio, schrijft Coen Simon.
Ook wie de wetenschap als autoriteit inroept, brengt een gemeenschappelijke waarheid niet dichterbij
'.
(1) Terecht keert de auteur zich tegen het alom gebezigde beroep op 'enthousiasme', ofwel emotie en passie, sensatie en sentiment. Dit behelst echter simpel de aloude drogreden argumentum ad passiones. Die wordt veelal ingezet ter werving van bijval van het publiek, de drogreden argumentum ad populum.
Deze drogredenen zien we terug in demagogie en propaganda van populisten die wereldwijd in opkomst zijn. Het publiek toont zich bijzonder vatbaar en gretig om zich door allerlei trucs, denkfouten en leugens te laten meeslepen.
Interessanter dan dit kritiseren - en dan uitgerekend een meisje van 17 [di. Greta Thunberg] afbranden dat zonder noemenswaardige macht de verzamelde machthebbers van de wereld aanspreekt op hun verantwoordelijkheid - is nagaan waar deze ontwikkeling vandaan komt. Hiervoor kan de filosoof beter zijn collega's de maat nemen. Sedert eind zestiger jaren hebben filosofen met enthousiasme het postmodernisme gepredikt. Streefdoelen als waarheid, objectiviteit en realisme werden als achterhaald en nutteloos afgeserveerd. In plaats daarvan kwam consensus als het ultieme criterium voor wetenschappelijkheid van 'kennis' en redelijkheid van argumenten. Dit criterium is inmiddels zelf de algemene consensus geworden in de (m.n. sociale) wetenschappen. Postmoderne opvattingen hebben vervolgens via intellectuelen, schrijvers en media brede consensus gevonden in alle lagen van de maatschappij. En dus zijn populistische uitingen populair geworden, keurig volgens postmoderne idealen van filosofen.

(2) Sinds de val van de Berlijnse muur heeft ook links alle 'ideologische veren' losgelaten, en daarmee de sturing van de communis opinio geheel overgelaten aan rechts. En dus werd de vrije markt het enige en onaantastbare leidende principe, en de marktwaarde - dus populariteit - van ideŽen en uitingen het criterium voor maatschappelijke aanvaardbaarheid, als alternatief voor waarheid of redelijkheid. Kinderen leren al op school dat ze zichzelf moeten zien te 'verkopen' om aan de bak te komen: het 'ik als produkt' op de vrije markt te positioneren. Alles draait om Image builing, Fake it untill you make it.
In discussie en debat werd het winnen van consensus voor de eigen stellingen de heilige opdracht. Anything goes - welke drogredenen en manipulaties ook uit de kast worden gehaald.
Vervolgens kwam het internet waar populistische tendenties nog eens explosief worden uitvergroot: het aantal clicks is bepalend, dus amusement, sensatie en kitsch domineren. Eigen succes wordt breed uitgemeten.
Al dat enthousiasme over luxe en comfort, glitter en glamour verspreidde zich via de sociale media over de hele wereld, en bereikte dus de voorheen 'derde wereld', waar mensen leerden dat ze in het westen moesten zijn voor succes en welzijn. Zie daar de onvermijdelijke consequentie: massa-immigratie. Waar de populisten zich dan weer tegen keren.


(Damiaan Denys, 'Je kunt corona ook omarmen'.
NRC, 3 april 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/03/je-kunt-corona-ook-omarmen-a3995834]
'Onze angsten. Niet het virus maar de controle over het virus is onze waarachtige obsessie geworden. Zijn de maatregelen nog in proportie met het gevaar, vraagt Damiaan Denys zich af.'
(1) Wat een absurd gratuit, decadent en onmenselijk betoog. Maar goed, het stokpaardje van Denys moet weer bereden worden: weg met alle angst. Alsof de evolutie daarmee een geheel nutteloze emotie heeft opgeleverd.
Maar ieder die 'een dansje met het virus' wil doen - bizar denkbeeld - mag gerust zijn gang gaan, het liefst door vrijwillig de overbelaste en vaak overspannen zorgverleners met hand en spandiensten te helpen - maar dan wel sportief: onbeschermd tussen de stervenden.

(2) Het klinkt vroom en zalvend maar een stap verder denkend blijken het holle frasen.
Als we zelf na willen blijven denken over hoe we met deze situatie om willen gaan, heeft dat alleen betekenis als we daar naar kunnen handelen. Helaas, dat kan in deze situatie fatale consequenties hebben voor onze medemensen. Volgt dus gierende contradictie zowel met "'het individu' wat meer loslaten", als "meer vanuit 'de groep' leren denken" c.q. "respect voor elkaar".
Hoeveel mensen beweren (we weten niet wat ze denken, ook psychiaters niet) dat sterven geen natuurlijk proces is? Weinigen, dus dat is een stroman. Iets anders is dat velen het sterven niet graag geheel aan de natuur overlaten (behalve wellicht anti-vaccinatie fundamentalisten), maar dat kan diagnostisch niet als hysterisch worden aangemerkt.
Zijn er veel mensen die beweren dat niemand zou mogen sterven aan deze uitbraak? Geenszins, het is zelfs staande praktijk die wordt beleden en gevolgd voor bepaalde doelgroepen. Dus nogmaals een stroman.
Hetzelfde voor de bewering dat alles maakbaar / oplosbaar is: alleen een enkele zonderling die dat beweert. Iets anders is dat velen graag problemen opgelost zien. Sommigen niet, maar die tref ik vanouds aan onder mijn psychiatrisch patiŽnten.
Sommige meningen zijn weliswaar alleen voor onszelf 'de waarheid', maar heel veel andere zijn collectief. Hoe dan ook zijn sommige meningen toch echt dichter bij de realiteit dan andere - al is dat vloeken in de postmoderne kerk.

(3) Nogal wat reageerders laten zich meeslepen met Denys' betoog maar we mogen kennelijk niet ťťn stap verder denken. [Reageerder] G.B. doet dat wel, zet een aantal letterlijke citaten uit het artikel van Denys bij elkaar, en vergelijkt deze zowel qua inhoudelijke strekking als logische structuur met vergelijkbare betogen van religieuze fundamentalisten en fascisten. Is een uitstekende methode om een betoog te verlossen van een tunnelvisie door er een of meer controleconditie(s) bij te zoeken.
Zelf vind ik de overeenkomsten qua inhoud en structuur treffend, om niet te zeggen evident. Denys pleit heel nadrukkelijk voor een concreet alternatief scenario dat extreme risico's zo niet consequenties heeft, bijv. dat de in eeuwen ontwikkelde medische ethiek wordt afgeschaft, maar ook ook talrijke burgerrechten, dat massale sterfte wordt toegestaan, dat de gezondheidszorg onwerkbaar wordt zo niet ten onder gaat, enz. (hopelijk mogen de zorgverleners dan massaal uit hun beroep treden). Daar kun je het mee oneens zijn, maar B. beoefent geen Godwin drogreden en beweren dat hij uitspraken verdraait is een verdraaiing.


(·) Commentaar bij:
(Miriam de Bontridderis, Hein Mijnssen, 'Euthanasie is juist niet het doden van een weerloze patiŽnt'.
NRC, 6 mei 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/06/euthanasie-is-juist-niet-het-doden-van-een-weerloze-patient-a3998921]
'Hoge Raad. De levenswens van de diep demente oudere moet voor de arts bij een verzoek om euthanasie niet richtinggevend zijn, menen Miriam de Bontridder en Hein Mijnssen'.
Miriam de Bontridderis raadsheer bij het Amsterdams gerechtshof. Tot 2019 was zij bestuurslid van stichting De Einder.
Hein Mijnssen is oud vicepresident van de Hoge Raad.
(1) In het artikel komen ethische en juridische vraagstukken aan bod die in discussies over euthanasie vaak terugkomen zoals ook hieronder [in meerdere reacties].
Bijvoorbeeld het beslissen over 'ondraaglijk lijden'. Wie in goede gezondheid, vrijwillig en weloverwogen in een verklaring stelt euthanasie te willen bij ondraaglijk lijden, zal verwachten dat dit te zijner tijd op zorgvuldige wijze zal worden vastgesteld. In de zorg staat de zorgvuldigheidsvereiste hoog in het vaandel bij elke duiding en elke beslissing tot handelen of nalaten, juist vanwege de vaak verstrekkende consequenties voor gezondheid en levenskwaliteit, alswel dood en 'stervenskwaliteit'.
De beslissing over ondraaglijk lijden is een onvermijdelijke horde voorafgaand aan de uitvoering van euthanasie. Natuurlijk heeft ieder een persoonlijk recht om te bepalen wat hij/zij ondraaglijk vindt, en kan dit tevoren omschrijven. Dat biedt echter geen uitsluitsel bij het duiden van de totale, concrete toestand van welbevinden en waardigheid wanneer iemand in een later stadium is beland. Die toestand kan zeer wisselend zijn, terwijl allerlei indicaties maar ook contra-indicaties kunnen blijken, tegelijk of wisselend. Daarom moeten vaak complexe en genuanceerde afwegingen worden gemaakt. Het alternatief is dat de arts er maar een slag in de lucht naar doet. Weinigen zullen dit voor hun eigen levenseinde wensen. Zelfs als iemand dat in zijn/haar wilsbeschikking zou opnemen, strijdt dit met de beroepsethiek en rechtspositie van de arts.

(2) Ook het recht op zelfbeschikking ligt niet absoluut.
Men kan natuurlijk een zelfbeschikkingsrecht opeisen. Er is echter ook het principe van rechtsgelijkheid. Zodra we iemands zelfbeschikkingsrecht erkennen dan zal dit onvermijdelijk worden begrensd door dat van de ander (wat evengoed geldt voor alle andere rechten en vrijheden). Ook artsen en andere zorgverleners hebben een zelfbeschikkingsrecht. Dit vervalt allerminst door zijn/haar beroepskeuze.
Uiteraard kunnen mensen bij voorbaat hulp bij de uitvoering van euthanasie wensen - en zullen die in veel gevallen ook nodig hebben. Het hele probleem is echter dat men het niet kan afdwingen. Ieder mag voor zichzelf beslissen wat hij/zij wil, dus mag een ander beslissen dat die niet die wil uitvoert. Zoals het artikel aangeeft, het is goed dat in Nederland elke arts hiervoor terugdeinst.
Men kan de bevoegdheid van een arts om daarin besluiten te nemen ook niet zomaar overnemen. Het 'u vraagt wij draaien' mag weliswaar passen in een egocentrische en narcistische tijdgeest, maar we zijn nog niet zover gezonken dat artsen hier willoos in meebewegen.


(·) Commentaar bij:
(Bas Heijne, 'Het complot, dat ben ik'.
NRC, 22 mei 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/het-complot-dat-ben-ik-a4000519]
'Wereldorde. De klassieke complotdenker is een wijsneus, de hedendaagse complotdenker gaat het om het gevoel.
Hysterie ligt altijd vlak onder de oppervlakte, meent Bas Heijne
'.
(1) Alweer een doordacht artikel van Bas Heijne waarin hij de recente ontwikkelingen in dit post-truth tijdperk, waarin kakofonie en desoriŽntatie alom woekeren, overzichtelijk en scherp weet te analyseren. Hulde daarvoor, weinigen doen hem dat na. Er zijn echter ook minpunten. De bekende smalende, wat lijzige toon overheerst en versluiert al te vaak de inhoud.
Terecht geeft Heijne geregeld af op misstanden in politiek, media en wetenschap - waar uiteraard wel degelijk af en toe complotten voorkomen, in de zin van heimelijke of stilzwijgende afspraken tot lucratieve samenspanning of listige zwendelarij. Maar mensen die zich naarstig inzetten om zulke misstanden te onthullen, juist als dat belangeloos en onbezoldigd is, zet Heijne ook weer schimpend neer als monomane malloten. Kortom, het is weer alles niet goed of het deugt niet.
Het 'moderne' complotdenken kenschetst hij globaal als nihilistisch, wat klopt gelet op gebrek aan redelijkheid, realisme en waarheidstrouw van de snel wisselende narratieve inhoud. Het is echter wel degelijk vaak politiek-tactisch gericht op correcties en hervorming, maar dan volgens de eigen agenda, bijv. die van alt-right, via demagogie, grilligheid en disruptie (zie Trump).
Zoals vaker probeert Heijne zijn duidingen te objectiveren met sneren naar andersdenkenden die 'het niet begrepen hebben '. Dat draagt niet bij aan de overtuigingskracht en zweemt slechts naar dedain en arrogantie.

(2) Het is vaker opgemerkt: Heijne blinkt uit in het met grote regelmaat produceren van analyses en diagnoses van hedendaagse fenomenen en problemen. Maar oplossingen of alternatieven komen daarbij niet erg uit de verf. Dat erkent hij zelf volmondig: 'Dat verwijten mensen mij vaak: Heijne kan mooi analyseren, maar waar zijn de oplossingen? Moet ik die ook nog gaan geven?' (Volkskrant, 11-2-2017).
Nu ziet hij ook geen heil in het tegenwicht bieden aan de 'munitie' van de complotdenkers door fact-checken, voorlichting, bewustwording e.d.. Want 'Het gaat helemaal niet om feiten. Het gaat om beleving' ( NRC, 20-12-2019). Kortom: dood punt logica.
Natuurlijk, vaak tonen complotdenkers zich totaal immuun voor feiten en logica. Hoogstens zou per individu een soort intensieve, specialistishe psychotherapie kunnen helpen zoals bij het 'deprogrammeren' van (ex-)sekteleden. Maar dat is onhaalbaar gezien de massaliteit van die geestestoestand tegenwoordig en de benodigde vrijwillige medewerking.
Wat overblijft is aanspreken van degenen die zich (nog) wel vatbaar tonen voor redelijkheid en realisme. Beletsel is echter nog de postmoderne tijdgeest waarin het waarheidsbegrip geen serieuze status heeft, zodat beslissingen of oriŽntaties op de ware toedracht zinloos zijn.
Vereist is dus allereerst het herstel van het waarheidsbegrip, en dit zou allereerst vanuit de wetenschap moeten komen, met name (kennis)filosofie en de sociale wetenschappen. Heel erg lastig, maar in theorie niet onmogelijk.


(·) Commentaar bij:
(Andor Admiraal, 'Trump heeft gelijk over Twitter'.
NRC, 3 juni 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/03/trump-heeft-gelijk-over-twitter-a4001694]
'Techbedrijven. Laat niet sociale media bepalen wat (on)waar is. Regulering is nodig, schrijft Andor Admiraal' .
(1) Desinformatie en kretologie dienen al sinds mensheugenis voor politieke demagogie en propaganda. Het kan zoals de geschiedenis leert desastreuze gevolgen hebben.
Op internetplatforms - sociale media en blogs - verspreidt het zich razendsnel. Doordat iedereen zich ermee kan bemoeien, ontstaat gekrakeel en kakofonie. Trollen en bots verspreiden bovendien doelbewust massa's ficties als 'alternatieve feiten' ter verhoging van chaos, desoriŽntatie en wantrouwen. Dit versterkt de behoefte aan simpele denkschema's en stellige waarheden, dus de vatbaarheid voor bizarre complottheorieŽn: voedingsbodem voor extremisme.
Factchecking en debunking zijn dus hoognodig. Maar dan moeten wel op de eerste plaats de meest elementaire criteria voor waarheidsvinding en oordeelsvorming gevolgd worden - en pas daarna meer specifieke inhoudelijke 'democratisch gekozen' criteria die de auteur voorstelt.
Hier ligt een schone taak voor wetenschappelijke experts. Sinds de opkomst en dominantie van het postmodern gedachtegoed heerst echter het post-truth tijdperk, dus grote onbekendheid en verwarring over basiscriteria zoals waarheid, betrouwbaarheid en validiteit: ook en zelfs onder academici. Filosofen blijven maar pleiten voor nog meer twijfel, discussie en groupthink. Psychologen blijven maar hameren op de menselijke neiging tot opportunistisch, arbitrair/selectief, dus biased oordelen - mede a.g.v. groupthink. Zolang we in dit soort (paradoxale) dood punt logica blijven rondcirkelen zijn echte oplossingen ver weg.

(2) Terecht werd opgemerkt dat factchecking een kwestie is van verificatie en falsificatie. Maar niet alleen. Tussen bewezen waar/geldig en bewezen onwaar/ongeldig ligt nog een derde categorie: contingentie, d.i. niet bewezen, onbeslist, dus ontbrekende of onvoldoende (bewijs)grond.
Dit onderscheid maken vergt wel een volgende stap van abstractie - nl. van domeintoestanden naar logische relaties. Massa's mensen hebben dit niet geleerd, en menen dat elke bewering wel dichotoom, als waar/onwaar ingedeeld moet worden. Met veel misvattingen, misverstanden en geharrewar tot gevolg.
Overigens, een uitspraak over (on)waarschijnlijkheid kan net zo goed waar zijn, of onwaar, maar is ook heel vaak een slag in de lucht, dus niet bewezen. Valt dus nog steeds onder dezelfde indeling: waar, onwaar of onbeslist.

(3) Is elke uitspraak eigenlijk wel te beoordelen (checken) op waarheidsgehalte c.q. logische of causale geldigheid? Zeker niet. Veruit de meeste algemene uitspraken over maatschappelijke, sociale en psychologische verschijnselen zijn niet beslisbaar vanwege de grote aantallen onbekende/ongemeten variabelen en mogelijke combinaties daarvan: astronomische complexiteit. Ja, er wordt wel veel empirisch-statistisch onderzoek gedaan naar dit soort verschijnselen, o.a. in de sociale wetenschappen, maar de uitkomsten daarvan blijven in hoge mate afhankelijk van arbitraire keuzes en aannamen m.b.t. relevante parameterwaarden. Vaak zijn er tekortkomingen in onderzoeksopzet, en meestal zijn de significantie-criteria veel te tolerant voor causale uitspraken. Gelukkig wordt de laatste jaren veel replicatie onderzoek gedaan, waardoor vele lang gekoesterde psychosociale 'wetmatigheden' naar de prullenbak konden. In de meeste opiniestukken is het uiteraard nog veel erger.
Beslisbaarheid is dan ook een wezenlijk criterium in de logica. Op dit metaniveau worden vier categorieŽn onderscheiden: wel of niet bewijsbaar (on)beslisbaar.
Dit alles zou al standaard lesstof in het curriculum van het onderwijs moeten zijn, op zijn minst de middelbare scholen. De meeste academici, en zeker sociaal wetenschappers, hebben hier echter al weinig of geen benul van. Zolang mensen dit soort onderscheidingen niet kunnen maken, zijn discussies over waarheid en oordeelsvorming bestemd tot zinloze chaos en kakofonie.


(·) Commentaar bij:
(Alicja Gescinska, filosoof, 'Herwaardering van de waarheid begint met twijfel'.
NRC, 5 juni 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/herwaardering-van-de-waarheid-begint-met-twijfel-a4001903]
'Filosofie. Onwaarheid in de politiek bestrijd je niet met factchecks, schrijft Alicja Gescinska.
Het probleem ligt bij een gebrek aan waarachtigheid.
Cultiveer het oprecht onderzoeken van het eigen gelijk
'.
(1) Een mooie tekst, fraai verwoord en knap opgebouwd, met passende citaten. Het betoog begint sterk: met de kern van het probleem, de algemene ontwaarding van waarheid, en als oplossing een positief doel: de herwaardering van waarheid. Dat is ronduit revolutionair voor een filosoof, waarvan vakgenoten al decennia de postmoderne doctrine aanhangen en op alle denkbare manieren pleiten voor deconstructie van waarheid, objectiviteit en redelijkheid.
In het vervolg komen we echter bedrogen uit. Eerst worden factchecking en voorlichting weer eens afgeserveerd omdat ze de verspreiders en aanhangers niet bijster blijken te raken. Maar dat is een scheve weerlegging. Desinformatie en misleiding worden immers louter tactisch ingezet, voor talrijke doelen: propaganda (bijval werven), demagogie (opruiing), demoraliseren (ontmoedigen), disruptie (ontregeling), intimidatie (overdonderen), demoniseren (haat zaaien), enz.. Dit zijn zeer effectieve retorische machtsmiddelen. De verspreiders laten zich die uiteraard niet afnemen.
En de aanhangers zijn al zo misleid door ficties en drogredenen dat hoogstens intensieve individuele 'deprogrammering' zou kunnen werken wat op de benodigde schaal onhaalbaar is.
Het overige publiek is echter wel degelijk gebaat bij factchecking en voorlichting. Het kan degenen van goede wil weerbaarder te maken t.a.v. misleiding en verwarring, en twijfelaars meer zekerheid geven over aantoonbare feiten en verbanden. Probleem is hoogstens dat het nog niet scherp, snel, grootschalig en krachtig genoeg gebeurt.

(2) De auteur presenteert vervolgens een keten van associaties die ons afleidt van waarheid als streefdoel of resultaat, en de aandacht verlegt naar achterliggende interne factoren: intentie, m.n. mate van oprechtheid, waarachtigheid. En dan niet zozeer positief gericht op waarheidsvinding, maar vooral afbouwend: twijfel en zelfkritiek, oftewel postmodern deconstruerend. Niet bijster origineel.
Maar wat kunnen we ermee in de praktijk? Over oprechtheid en authenticiteit is veel geschreven maar het blijven nogal wollige concepten die zich plooibaar en rekbaar laten inzetten. Het zijn (vermeende) eigenschappen van interne mentale houdingen of toestanden, en die wisselen per moment en situatie c.q. context. Ze toeschrijven aan totale personen lokt 'inquisitie'-achtige ad hominem verwijten uit.
Goede bedoelingen of moraal zijn niet direct verifieerbaar - ze vereisen 'gedachtelezen', zijn hoogstens in te schatten op basis van gedragingen: 'je daden spreken'.
De praktijk van psychotherapie leert dat oprechtheid ook uiterst lastig te beÔnvloeden is. Uit relatietherapie blijkt bovendien dat partners vaak wel zeer oprecht zijn maar elkaar toch hevig kunnen kwellen en schaden, m.n. op basis van [irrationele cognities:] drogredenen en (angst)fantasieŽn, ongegronde conclusies en projecties. De cruciale veranderfactor - nŠ oprechte motivatie - is dan ook inzicht in patronen: destructieve versus constructieve. Concrete positieve veranderingen vereisen toch echt meestal eerst de nodige factchecking en voorlichting.

(3) Oprechte bedoelingen, twijfel, zelfreflectie en zelfkritiek .. het zijn allemaal vaak nuttige voorwaarden maar lang niet voldoende om echte positieve veranderingen te bereiken. In de politiek worden ze bespot door hardcore demagogen, die ze met leedvermaak waarnemen bij de meer gematigde partijen omdat die er enkel maar door verzwakt worden.
Ook hier zijn lessen te leren uit de praktijk van psychotherapie. Veel hulpvragers lijden juist vooraf aan een overmaat van zelftwijfel en zelfkritiek, met het nodige (extra) kwetsbaarheid en lijden tot gevolg. Ze zijn wel nodig, zeker bij mensen met overmatig of misplaatst zelfvertrouwen, maar dan wel in gerichte, milde vorm, als tijdelijke overbrugging naar verandering. Ze blijven nutteloos zonder zicht op een alternatief, een positieve doeluitkomst. En die laatste leidt alleen tot concreet resultaat met de nodige inzichten en vaardigheden, in overeenstemming met deugdelijke vakkennis. Daarbij komen ook sommige filosofische inzichten van pas, zolang die althans bijdragen aan gezonde verantwoordelijkheid jegens zichzelf en anderen, dus niet louter tot theoretisch en gratuit luchtfietsen beperkt blijven.


(·) Commentaar bij:
(Sebastien Valkenberg, Maarten Boudry, Jaffe Vink, Marco Visscher, Hidde Boersma, 'Geld maakt wťl gelukkig'.
NRC, 19 juni 2020)..
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/geld-maakt-wel-gelukkig-a4003424]
'Geestelijk welzijn. Covid-19 gaat ons heus niet gelukkig maken, schrijft de Bende van de Vooruitgang. Geld en de moderne psychiatrie wel'.
Lovenswaardig is dat dit vermetele vijftal verlichtingsadepten weerwoord biedt aan het vermaarde Vlaamse drietal filosoferende psychiaters [d.i. Dirk De Wachter, Damiaan Denys en Paul Verhaeghe]. Met Denys' bizarre aanbeveling van oorlog, als remedie tegen decadentie en neurosen, wordt korte metten gemaakt.
Ook hoopgevend is dat de vijf zeggen zich in hun vooruitgangspleidooi te beroepen op 'rapporten, cijfers, statistieken', alsook 'de geschiedenis'. Helaas vervallen ze van het ene uiterste, free-floating fabuleren, in het andere: fixatie op cijfers en techno-fetishisme. Ze brengen hun bevindingen over 'de oorzaken' van geluk veel te stellig, als absolute zekerheden.
Grootschalig (demografisch) onderzoek naar psychosociale causale relaties, is altijd uiterst complex. Neem het concept 'geluk'. We kennen de vijf al jaren als protagonisten van een strikt materieel, mechanisch mensbeeld: dat van de 'bio-robot'. Wat hebben zij ons eigenlijk te vertellen over geluk? Uiteraard kunnen zij dit enkel als extrinsiek, d.w.z. materieel en kwantitatief bepaald propageren: ergo 'geld maakt gelukkig'. Voor die claim zou geld een voldoende voorwaarde moeten zijn. Dit blijkt fout: andere voorwaarden zoals vrijheid blijken noodzakelijk, zelfs prioritair. Maar vrijheid is niet te verenigen met een mechanisch mensbeeld.
Andere valkuilen zijn o.a. cultural bias, m.n. in de selectie van vragen.
Ook circulariteit: al eeuwen zijn we onze waarden van hebzucht en graaizucht mondiaal aan het propageren, en daarmee frustratie voor hen die hierin 'mislukken': wat vervolgens het vermeende 'bewijs' levert van diezelfde waarden.


(·) Commentaar bij:
(Arjen Fortuin: 'De stelligheid die de wetenschap zich niet kan veroorloven'.
NRC, 1 juli 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/01/de-stelligheid-die-de-wetenschap-zich-niet-kan-veroorloven-a4004624]
om 9:14 'Zap. Dinsdag kondigde Op1 het 'langverwachte debat' aan tussen Maurice de Hond en OMT-lid Andreas Voss. Voss liet zien dat het meningsverschil niet gaat over de verspreidingsrisico's die De Hond aandraagt, maar over de resoluutheid waarmee deze andere verklaringen en maatregelen afwijst.'
Al decennia weet De Hond aandacht te trekken met allerlei interessante of intrigerende, originele of tegendraadse standpunten in kwesties met oorzaak-gevolg problemen. Hij pretendeert wegens statistische kennis superbe expertise te hebben in causale analyse. Helaas blijkt hij keer op keer veel te selectief, absolutistisch en grotesk in zijn claims.
Die systematische bias werkt soms nogal onverantwoord uit. Dat was o.a. in zijn kruistocht v.a. 2005 tegen de 'klusjesman' in de Deventer moordzaak, zijn missie voor iPod onderwijs v.a. 2013, en zijn bekende peilingen die hoge foutmarges tonen maar opvallend vaak zijn politieke voorkeuren ondersteunen.
Hij beroept zich steevast op zijn 'data' maar rommelig blijven de gronden voor zijn boute beweringen.
Recent propageerde hij de Zweedse aanpak van de corona crisis, niet zomaar als interessant experiment, maar als superoplossing wegens geringe economische schade. Dat is inmiddels totaal achterhaald (tiny.cc/gj8nrz), maar dat is niet het belangrijkste punt.
De Hond presenteerde 27/4 een grafiek op zijn website (tinyurl.com/ya6kt3az) als 'bewijs'. We zien 2 zeer afwijkende patronen, Brabant vs. Stockholm, waaruit geen behoorlijke correlatie afleidbaar is. De lijn van Stockholm is extreem fluctuerend, waaruit niet valt te extrapoleren.
Ook nu is zijn verklaring van aerosolen als oorzaak van besmettingen en pleidooi voor ventilatie interessant. Met dit 'bewijs' alle andere factoren en maatregelen uitsluiten is volstrekt voorbarig en onverantwoord.


(·) Commentaar bij:
Zihni ÷zdil: 'Erdogan heeft, volgens de Nederlandse wet, gelijk'.
NRC, Opinie, 31 oktober 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/31/erdogan-heeft-volgens-de-nederlandse-wet-gelijk-a4018107]
Verbazend hoe de discussie n.a.v. de zoveelste 'cartoonaffaire' weer opzwelt in veel chaos en verwarring, met alle nodeloze escalatie en polarisatie tot gevolg.
Voorop moet natuurlijk blijven staan de misdadigheid van de gruwelijke terreurdaden, o.a. onthoofdingen van onschuldige burgers. Onder geen enkel beding goed te praten.
Dan de totale wanverhouding van deze daden tot de aanleiding, het tonen van enkele tekeningetjes in een schoolklas.
Vervolgens de onzin van het excuus: 'belediging', 'gekwetste gevoelens', 'gekrenkte eer'. Daarmee wordt de aandacht afgeleid naar narcistisch zelfbeklag. Die 'emoties' zijn immers volkomen zelfgecreŽerd. Ze zijn hooguit plaatsvervangend, want de tekeningetjes beelden iemand anders uit, die ca. 1300 jaar geleden leefde, althans volgens overlevering waar je dan ook nog in moet geloven.
Hier past dan ook de stelling van de Griekse filosooof Epiktetus, ca. 100 v.C.: 'Wij worden niet geraakt door de dingen, maar onze gedachten over de dingen'. Doorslaggevende oorzaak is dus het eigen geloof, oftewel ideologie. De 'logica' van islamisten is: "omdat ik kies voor dit geloof, hoe onwerkelijk ook, moet jij aan mijn geloof gehoorzamen, anders moet ik wel hysterisch worden en jou gruwelijk ter dood brengen".
De keuzevrijheid voor dat geloof wordt ook nog eens ingeperkt, want er is geen ruimte voor ongelovigen (kafirs) en nog minder voor afvalligen. Helaas is dit gedachtengoed de laatste decennia onder moslims wijd verbreid geraakt, ook 'gematigde'.


(·) Commentaar bij:
Zihni ÷zdil: 'De Nederlandse poldercultuur geeft intolerantie alle ruimte'.
NRC, Opinie, 7 november 2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/07/de-nederlandse-poldercultuur-geeft-intolerantie-alle-ruimte-a4019109]
Goed dat ÷zdil uitleg geeft over de cartoon van Bertrams, want nodig helaas. Velen blijken niet in staat cartoons te 'lezen' tegenwoordig. Ook onze zgn. 'generatie Einstein' snapt weinig van ironie, dubbele bodems e.d..
De beeldspraak van Bertrams' cartoon is toch vrij simpel: slachtoffer bespot zijn slachter. De laatste lijkt op een streng islamitische prediker, zijn zwaard druipt nog van het bloed. De cartoon stelt dus de radicale islam die tot terreur aanzet aan de kaak. Een beperkte 'gelaagdheid'. Maar zelfs na uitleg wordt de tekening nog beledigend gevonden voor moslims [in het algemeen].
Opnieuw schijnt het lot van slachtoffers, nabestaanden of bedreigden onbelangrijk. Zie de petitie voor verbod op spotten met de profeet. De teneur is wederom, zoals steeds sinds '9/11': kritiek of spot jegens de islam is veel erger dan gruwelijke terreurdaden door moslims. Wat voor niet-moslims impliceert: als jullie islam-kritiek toestaan, kunnen jullie terreur verwachten.
De reacties tonen hoe diep deze opvattingen gaan en hoe breed ze leven. Het is risicovol om er tegen in te gaan, maar ook gevaarlijk om ze ongemoeid te laten. Mijns inziens kunnen leerkrachten leren les te geven in het lezen van cartoons, begrijpen van metaforen, e.d.. Hoe jonger daarmee begonnen, hoe beter. Sommige docenten hebben de gave om discussies aan te gaan over hedendaagse 'explosieve' thema's zonder dat escalatie volgt. Maar dat kunnen we niet van ieder verwachten. Elke docent heeft recht op een redelijk veilige werkplek.


(·) Commentaar bij:
Bas Heijne: 'Dat maak ik zelf wel uit'.
NRC, Essay, 23-12-2020).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/23/dat-maak-ik-zelf-wel-uit-a4025071]
'Waar ging het mis met de coronapandemie in Nederland? Te lang al beschouwt men dit land als een verzameling belangen van individuen, met de overheid als zakelijke spelverdeler, weet Bas Heijne.]'.
(1) In de covod-19 'discussies' zien we hetzelfde patroon als in vele andere de afgelopen decennia: er vindt geen lerend momentum plaats. Dus horen we horen elke dag weer dezelfde misvattingen geuit, en weersproken. Het is een 'gewone griep'? Nee, symptomen en verloop zijn heel anders. De oversterfte is vergelijkbaar? Nee, unieke remmende factor is/was de lockdown. Het betreft enkel een persoonlijk risico? Nee, de besmettelijkheid verloopt exponentieel: dus is het een interpersoonlijk c.q. sociaal probleem. Etc..
Dit is ook steeds dezelfde fout in oorzaak-gevolg analyse: negeren van ceteris paribus vereiste. Dat vormt een ernstig manco in het oordeelsvermogen. Daarbij komt de aloude bekende misvatting dat elk recht, zoals vrijheid van meningsuiting, als op zichzelf staand kan worden toegepast terwijl het altijd in relatie tot andere rechten (en plichten) moet worden beschouwd en gewogen. Deze 'systemische' verwarring leidt uiteraard op deze en andere terreinen tot kakofonische discussies die eindeloos in dezelfde cirkels bewegen.
Ook Heijne mist de pointe: 'eigen verantwoordelijkheid nemen' impliceert in deze context niet alleen die voor zichzelf (d.i. strikte zelfverantwoordelijkheid) maar ook die jegens anderen. In de heersende tijdgeest van hyperindividualisme, decadentie en narcistische zelfmanifestatie is dat laatste logischerwijs voor sommige mensen een denkstap te ver. Zij kiezen opportunistisch voor elke theorie, hoe bizar ook, die hun sociale bewegingsruimte ongemoeid laat.
Dit is ook steeds dezelfde fout in oorzaak-gevolg analyse: negeren van ceteris paribus conditie[=vereiste]. Dat vormt een ernstig manco in het algemene[*=ERR!] oordeelsvermogen. Daarbij komt de [+al]oude bekende misvatting dat elk recht, zoals vrijheid van meningsuiting, [+als] op zichzelf [+staand] kan worden toegepast terwijl het altijd in relatie tot andere rechten (en plichten) moet worden beschouwd en gewogen. Deze 'systemische' verwarring leidt uiteraard op deze en andere terreinen tot kakofonische discussies die eindeloos in dezelfde cirkels bewegen. ]-->
(2) Volgens Heijne zijn de luidruchtige demonstranten tegen de anticorona maatregelen, hoe intimiderend, intolerant en agressief ze soms ook zijn, "burgers die hun eigen verantwoordelijkheid namen". Wellicht ironie, want hun 'pleidooi' stoelt juist op ontkenning van een wezenlijk deel van eigen verantwoordelijkheid, nl. die jegens anderen: paradox 1.
Daarbij betoogt hij dat deze mensen in hun hyper-individualistische perspectief juist keurig de propaganda van de postmoderne resp. neoliberale politieke ideologie volgen die sinds ca. 35[=40-45] jaar (begin ik-tijdperk) overheerst. Maar daarmee ontkent hij hun eigen volwassen keuzevrijheid daarin en dus juist hun individuele (zelf)verantwoordelijkheid: paradox 2.
Bovendien kenmerkt Heijne zich als een columnist die actuele tijdgeestverschijnselen van sociaal-maatschappelijke, culturele en politieke aard heel soepel weet te problematiseren, zonder echter veel aanstalten te maken om mee te denken over oplossingen (typische postmoderne 'dood punt logica'), wat niet imponeert als toonbeeld van verantwoordelijkheid: paradox 3.
Ten slotte valt in zijn relaas ook nu weer een zweem van afkeuring voor het postmoderne hyperindividualisme te speuren, wat riekt naar moralisme. Zijn kritische houding houdt zich echter keurig aan de (postmoderne) opvattingen die eigentijds, trendy en salonfšhig zijn. Elk beroep op morele afwegingen wordt daarin nog steeds als achterhaald en belachelijk beschouwd. Daarop kunnen we Heyne dan ook niet betrappen: paradox 4.


(·) Commentaar bij:
Roxane van Iperen: 'Stemmen uit het diepe'.
NRC, 4-5-2021).
[https://www.4en5mei.nl/archieven/inspiratie/stemmen-uit-het-diepe]
[https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/04/stemmen-uit-het-diepe-a4042350]
'Dodenherdenking. Herdenken kan alleen op basis van, vaak gruwelijke, feiten. Daarbij horen vragen. Over de passieve instemming en morele afstomping van de toeschouwers. De mythe moet plaatsmaken voor weten, schrijft Roxane van Iperen.'.
(1) Wat een gespierde tekst! Als een reusachtige priemende vinger, borend door de flinterdunne faÁade van de hypocriete schone schijn, rechtstreeks wroetend in de beerput van ons grote collectieve Nederlandse tekortschieten. Dat raakt uiteraard ook die persoonlijke voorraad prut en smurrie die ieder van ons wel verzameld heeft in momenten van grote en kleine morele corruptie.
Het is echter zeker niet alleen in het verleden waar voorbeelden van menselijk feilen, liefst van een Andere groep of een Oudere generatie, altijd voor het oprapen liggen. Goh, wat waren/zijn die toch gemakkelijk op het schavot te hijsen! Daar mis ik wel een glimp van invoelend begrip, noem het mededogen.
Ook in het heden zijn immers vele gelegenheden te vinden voor aanklacht en beschuldiging, schuld en gÍne.
Neem onze hedendaagse opportunistische collaboratie met totalitaire regimes (China, Rusland) wegens handelsvoordelen, onze ruimhartige tolerantie voor onderdrukking, uitbuiting, slavernij, mishandeling, marteling en massamoorden op vele plekken op aarde, [soms] ook hier, en hyperconsumptie van kleding en luxegoederen gedrenkt in bloed en tranen van mensen zoals jij en ik.
Om maar te zwijgen van de enorme schade aan deze unieke planeet die dagelijks blijft toenemen.
De grote vraag is natuurlijk eeuwig en altijd: wat doe ik eraan.. nu? We staan allemaal elke dag opnieuw voor diezelfde vraag, inclusief de keuzes, dilemma's, risico's. Net zoals destijds de oorlogsgeneratie - hoewel die met, geef toe, iets grotere risico's dan wij nu.

(2) Wie spreekt over erkennen versus wegkijken kan niet om het verschijnsel defensiemechanisme heen, ontdekt door de geniale Freud, en bron van vele vormen van cognitive bias. Empathie is mooi, maar leed dat al te verontrustend is stuit op psychische weerstand. Zeker als er bijv. al een stapeleffect van trauma's is. Zoals tijdens/kort na de oorlog speelde bij vele Nederlanders.
Interessant is dat Van Iperen Srebrenica noemt. Vanaf eind 1992 pleitte een klein clubje voor Nederlandse inzet om de gruwelen op de Balkan, gaande vanaf begin 1991, te stoppen. Het organiseerde veel demonstraties. Een eerste echte kans na WOII voor Nederland gidsland! Maar er kwamen vnl. direct betrokkenen: Kroaten, BosniŽrs. Een groot deel van het volk vond: zet er maar een hek omheen, laat maar uitbranden.
De politiek gaf het leger uiteindelijk de opdracht tot een missie naar Srebrenica. Maar de legertop bleef Dutchbat heimelijk instrueren zich te onthouden van echte bescherming. Op 1-4-1993 (Volkskrant) schreef ik, 2 jaar voor de massamoord aldaar: "Los van de goede zaak .. kan men nog steeds tegen militaire interventie zijn vanwege de risico's. In dat geval laten we eenvoudig een tweede holocaust in Europa toe. Laten we dat dan in godsnaam ruiterlijk toegeven, ophouden met al die walgelijke schijnheiligheid, en achteraf gewoon zeggen: 'Okee, Wir haben es gewuŖt, maar onze militairen durfden niet'. En ondertussen rustig '40-'45 blijven herdenken, want 'dat is toch hťťl iets anders'." En zo is het gegaan.


(·) Commentaar bij:
Arjen Fortuin: 'Zwevend richting Willem Engel in een aardbeienkostuum'.
NRC, Zap, 31 mei 2021).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/31/zwevend-richting-willem-engel-in-een-aardbeienkostuum-a4045484 ]
'New Age-aanhangers zijn vatbaar voor complottheorieŽn, omdat ze moeite hebben met het toeval, leren we van Sunny Bergmans laatste docu Samenzwevers [..]'.
(1) Recente complottheorieŽn, o.a. over Covid worden vnl. verspreid door websites uit de Alt-right hoek, al dan niet gesouffleerd door Russische trolfabrieken, t.b.v. een agenda van demoraliseren en disruptie.
Dat ze volop gehoor vinden in de 'spirituele community' komt door het New Age gedachtegoed, dat uit de hippiebeweging voortkwam. Dit zet zich af tegen het overheersende materialistische, mechanische en technocratische wereldbeeld waarin bewustzijn, zin en andere (intrinsieke) waarden hoogstens een illusie of epifenomeen zijn. Er werd geput uit m.n. oosterse geloofssystemen, waaruit allerlei pseudo-goeroes een commercieel allegaartje knutselden vol mythen en paradoxen.
Samengevat: De ziel staat hierin centraal. Deze is strikt individueel en tegelijk onderdeel van de kosmische geest.
Ze zweeft altijd vrij rond boven de fysische wereld, dat een zelfgecreŽerde illusie is: mind over matter in extremo.
Tegelijk is ze gevangen in het kosmische systeem van karma, waarin alles [d.i. ieders lot] consequentie is van eigen keuzes (ja, ook de Holocaust). Ze reist door het universum, in eonen van tijd, van de ene naar de andere incarnatie.
Niettemin heeft ze toegang tot de Absolute Waarheid, via mediatie, maar bovenal via 'leraren'. Zo wordt ze geleid door 'de geesteswereld' om lessen te leren.
Tegelijk beslist ze zelf over haar lot, mits ze die lessen exact opvolgt, hoe vaag/bizar ze ook zijn.
Het ultieme kosmische doel is liefde: 'The Universe takes care'. Logica of empirisch bewijs spelen dus geen rol. QED.

(2) Uit voorgaande samenvatting van het New Age denken, weliswaar onvolledig en feilbaar, valt veel te verklaren van irrationele ideeŽn van 'wellness wappies'.
Als eerste het subjectivisme en (dus) gebrek aan realiteitstoetsing, en gebruik van non-empirisch bewijs. New Age volgers 'redeneren' al vanuit vermeende bronnen van kennis over de realiteit zoals 'mijn gevoel', intuÔtie, 'het hart', telepathie (gedachtelezen).
Extreem rechts heeft het linkse verwijt van 'onderbuikgevoel' verheven tot geuzenterm, en wellness wappies hebben dit overgenomen als legitieme bron. Dit bepaalt de 'feiten', de leiders en de mediabronnen die men serieus neemt, zoals Alt-right gestuurde media, en pseudo-goeroes zoals W. Engel. Die bevestigen selectief dat eigen gevoel.
Dan het extreem relativisme, waarin conform het postmodernisme alle meningen gelijkwaardig zijn. Terwijl iedereen meningen kent die hij/zij voor zichzelf onacceptabel vindt, of gewoon absurd/bizar.
Ook het anti-rationalisme, terwijl allen overigens volop technologie gebruiken. Criteria van logische bewijsvoering worden irrelevant, m.n. van experimenteel onderzoek. Zie het gelijkstellen van Covid met 'gewone griep': op symptomen en ziekteverloop (schending ceteris paribus), of op sterftecijfers (schending controle conditie: wel/niet lockdown).
Verder het hyperindividualisme: nadruk op persoonlijke vrijheid als absoluut recht negeert het sociale probleem van besmettelijkheid, en de balans van elk recht met andere rechten/plichten.

(3) M.i. ligt er zeker een oorzaak in opvoeding, onderwijs en opleiding. De hele westerse cultuur is immers sterk beÔnvloed door de postmoderne doctrine, dat weer volop ruimte bood voor het New Age gedachtegoed, het neoliberale Anything goes, en het bizarre wappie (bij)geloof.
Sommige onderwijsmethoden adopteerden daarvan elementen die vele leerkrachten herkennen, zoals ..
Antiautoritaire opvoeding: 'Ik mag niet gefrustreerd worden'.
Hyper-assertiviteit: 'Ik moet aan mijn trekken komen'.
Ultra-tolerantie opeisen: 'Ik moet kunnen doen waar ik zin in heb'.
Individualisme: 'Ik moet het zien te maken als product op de vrije markt'.
Ultra-simplisme: 'Maak het simpel voor mij'.
Subjectivisme: 'Het moet passen bij mijn beleving'.
Emotie centraal: 'Mijn gevoel is wet'.
Narcisme: 'Ik moet geamuseerd worden'.
Anti-dogmatisme: 'Mijn mening is altijd interessant'.
En (bovenal) extreem relativisme: 'Kennis is ook maar een mening'. Etc. etc..

(4) Allerlei belangen zullen een rol spelen achter de verspreiding van desinformatie zoals complottheorieŽn over Covid. Eerder noemde ik m.b.t. politieke motieven al 'websites uit de Alt-right hoek, al dan niet gesouffleerd door Russische trolfabrieken, t.b.v. een agenda van demoraliseren en disruptie' (binnen Rusland is continu misleiding door de overheid, maar die dient juist het heersende regime).
Deze desinformatie sluit op vele punten aan op het New Age gedachtegoed, dat ik onder al kenschetste als commercieel. Influencers verdienen eraan, en ook zgn. coaches en 'spiritueel gidsen' (vaak zelfbenoemd na enkele workshops). Ze hebben wel volgers, trainees of volgelingen nodig.
De directe oorzaak ligt dus in de ontvankelijkheid van de laatste voor deze onzinverhalen, hun -kennelijk gebrekkige- oordeelsvermogen en realiteitstoetsing. Dat past bij postmodern relativisme resp. neo-liberaal simplisme, waardoor ook opvoeding en onderwijs zijn ondermijnd.
Maar welk belang hebben ze erbij? M.i. ligt dat in de gemeenschappelijke deler: een vlucht uit de realiteit, escapisme in een fantasiewereld die fictief en onlogisch is, dus oneindig plooibaar, en voor elke vraag een antwoord biedt. New Age-ers, wappies en QAnon volgers geloven bijv. heilig in alwetende, kosmisch gestuurde 'gidsen' zoals W.Engel of Trump, en een wereldwijde 'Transformatie' tot 'bewustwording' waarvan zij de superieure voorhoede zijn. Deze wanen leveren hen al plenty psychologische beloning, niet per se geld.


(·) Commentaar bij:
Sebastien Valkenberg, Maarten Boudry, Jaffe Vink, Marco Visscher, Hidde Boersma: ' Een vaccin? Nu al? Leve de medische wetenschap!'.
NRC, Opinie, 11-12 juni 2021).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/11/een-vaccin-nu-al-leve-de-medische-wetenschap-a4046982]
' Vaccins. 'Coronafilosofen' miskennen de wetenschappelijke krachtpatserij van gisteren en geringschatten die van morgen, schrijft de Bende van de Vooruitgang'.
Opnieuw bejubelt het vermetele vijftal vooruitgangsoptimisten de verdiensten van wetenschap en technologie. De lijst mijlpalen in ziektebestrijding mag nuttig en informatief zijn. Wel roepen enkele onbegrijpelijke megablunders, m.n. over de historische grondleggers van atoommodel resp. informatietechnologie, vragen op over de betrouwbaarheid van de andere gegevens.
Daarnaast is het vreemd dat deze propagandisten van rationaliteit en wetenschap weer enkel gunstige voorbeelden presenteren als bewijs van hun boodschap met de strekking 'Wetenschappelijke vooruitgang levert veel voordeel'. Ze blijken systematisch te zondigen tegen een basisprincipe van rationele kennisvergaring: streef naar een evenwichtige weergave, vermijdt een eenzijdig beeld (oogkleppen, tunnelblik). De vraag is: geldt het nut ook per saldo? Zoek en vermeldt dus ook de tegenvoorbeelden.
Allereerst concrete risico's, schaduwkanten, nare neveneffecten of bijwerkingen, ook op langere termijn. Daarvan zijn hieronder al veel voorbeelden genoemd.
Verder de omgekeerde causaliteit: sommige vooruitgang/innovatie leidde zelf tot ernstige ziekten, bijv. opkomst landbouw, verstedelijking (pest), en recenter intensieve veehouderij (Q-koorts).
Bovenal de effecten van het eenzijdige materialistische, mechanische wereldbeeld op de aarde. Daarin zijn levende wezens louter bio-robots zonder intrinsieke waarde. Dat model vraagt dringend om aanvulling - wil de wal, de macht van de natuur, niet het schip van de 'vooruitgang' keren.


(·) Commentaar bij:
Sjoerd de Jong: 'Bij de dood van een tekenaar: de prent waar alles om begon, was niet te zien'.
NRC, De ombudsman, 24 juli 2021).
[https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/24/bij-de-dood-van-een-tekenaar-de-prent-waar-alles-om-begon-was-niet-te-zien-a4052184 ]
De loop der gebeurtenissen c.q. de feitelijke context rond de 'islam cartoons' is gemakkelijk terug te vinden, maar komt in deze tekst nogal vertekend in beeld, als karikatuur om zo te zeggen.
Het ging Jyllands-Posten destijds niet om kritiek op de algemene islam, maar op tirannie en terreur vanuit de extremistische islam die al decennia een opmars maakte. Het was een toets van het recht op vrije meningsuiting.
Westergaard tekende niet zomaar 'een grimmig kijkende moslim' maar conform de opdracht de profeet Mohammed. De woede die deze toont is explosief, gelet op de rokende bom in de tulband. Het opschrift: "Ik geloof in ťťn God en Mohammed is zijn profeet". Uiteraard bespotte dit beeld de wijze waarop extremisten de islam kaapten met bomaanslagen als handelsmerk.
De discussie over de cartoons, en de hysterie erover, ging over vrijheid van meningsuiting, waarvan het 'recht om te kwetsen' een consequentie is maar als doel onzinnig, laat staan als 'patriottische plicht' (behalve voor trollen van Geenstijl e.d.).
Het probleem was niet een 'nationale obsessie' met de islam, die in bijv. 1998 nog niet speelde, maar het feit dat elke tekenaar, schrijver, cabaretier, journalist, redacteur, politicus enz. het reŽle gevaar loopt om de 'verkeerde' uitingen afgeslacht te worden, waarvan genoeg afschrikwekkende voorbeelden zijn. Hun tegenwoordige zelfcensuur draait simpelweg om dat gevaar. Een unicum na eeuwen. De meesten zullen weinig hebben met het 'gepolitiseerde effectbejag'.