Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Inhoud van

Arc of

Essentials

© [dd. 2022|05|05 - 17h:39m (40s:523ms) v. 1.1 /  ]

Dimensies en

Componenten van

Arc of

Essentials

©Domein

 

PsychologieModel van systeem/organisme
Wat bepaalt welbevinden, reageren, keuzevrijheid van mensen?

• 

Methode nbsp; 'Resultaatgerichte Psychologie ' ©


Heldere systematiek voor resultaatgerichte aanpak.
Kenmerkend zijn 'De drie D's': Doelgericht, Doelmatig, Doeltreffend.
Resultaatgerichte Psychologie (RGP) is een methode om op een systematische, opbouwende manier te werken aan gewenste resultaten. De toepassing ligt vooral op het gebied van menselijk functioneren en kwaliteit van ervaring. Speciaal met het oog op situaties die complex, dynamisch of chaotisch zijn wordt gebruik gemaakt van een optimale combinatie van logica en psychologie.


• 

Model   'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©


Helder, samenhangend mensbeeld.
Centraal staat kwaliteit van subjectieve beleving - temidden van materiële en immateriële factoren.
De Psychologie van de Subjectieve Beleving (PSB) heeft tot doel een samenhangend en inzichtelijk mensbeeld te bieden. In dit model zijn de belangrijkste factoren in het menselijk functioneren in hun onderlinge wisselwerking in kaart gebracht. Het model geeft een centrale plaats aan het subjectief bewustzijn , temidden van de objectieve componenten van het zenuwstelsel die direct bepalend zijn voor welbevinden en functioneren. Dit model heeft allereerst een grondslag in de neurofysiologie, en verder in cognitieve psychologie, taalwetenschappen, logica, westerse en niet-westerse filosofie.


• 

Onderbouwing   Theorie van het Subjectief Bewustzijn


Een solide theorie over het subjectief bewustzijn.
Een systematische verkenning die licht werpt op de vele bijzondere eigenschappen van bewustzijn, waaronder diverse unieke kenmerken.
In deze theorie wordt een bewijs geleverd voor de onweerlegbaarheid van subjectief bewustzijn.

Waarom belangrijk?


Een ervaring betekent weinig als die geheel onbewust blijft. De vraag is dan ook hoe iemands bewustzijn in een positieve toestand komt.
Het verschijnsel bewustzijn is niet waarneembaar en lastig te verklaren. Maar het is een essentiële dimensie in een volwaardig en realistisch mensbeeld. Het is daarom van groot belang om de realiteit van bewustzijn te onderzoeken.

Samenvatting (van de samenvatting):


De meeste bewustzijnsverklaringen blijken op talrijke punten flink tekort te schieten.
Wat wel blijft staan is dat bewustzijn gewoonlijk sterk afhankelijk is van neurofysische processen. Voor zover bekend blijkt het altijd op te treden in de gewone waaktoestand, en soms ook tijdens dromen (vooral in zgn. REM-slaap). Het is dus afhankelijk van neurofysische functies die vroeg in de evolutie zijn ontstaan, en bij dieren vrijwel exact hetzelfde zijn.
Het ontstaansproces van bewustzijn blijft echter grotendeels raadselachtig. Het lijkt een eigen, unieke kwaliteit te bezitten: onder meer in de zgn. 'qualia' - bijv. de 'roodheid' van rood - die alleen in subjectieve beleving worden aangetroffen en niet in fysische verschijnselen, exacte structuurkenmerken of abstracte patronen.


Domein

 

LogicaWetten van waarheid,
geldige redeneervormen
Hoe weet je wat waar, waarschijnlijk, aannemelijk is?

• 

Methode   'Praktische Logica' ©


Effectief gebruik van logica.
Voor optimale benadering van problemen, doelen en mogelijkheden.
Een methode voor effectief gebruik van logica: voor systematische analyse van problemen en opbouw van realistische oplossingen.
Met name toegespitst op het leren snel en secuur redeneren en beslissen met 'fuzzy' informatie, die hoort bij zgn. 'open systemen': zoals mensen, groepen, bedrijven, gemeenschappen, culturen.
Cruciaal bij beleidsontwikkeling, besluitvorming, planning, probleem-oplossing, innovatie en debat - op alle mogelijke terreinen.

Waarom belangrijk?


Het belang van logica is direct verbonden met dat van informatie. We gebruiken voortdurend informatie voor ons functioneren, overleven en welbevinden. De waarde van informatie ligt in de ordening oftewel samenhang, die de rol en betekenis van de delen bepaalt. De hoofdlijnen in elke structuur, die de betekenis en de waarde van het geheel bepalen, bestaan uit logische relaties .

De meest betrouwbare regels over de logische relaties en criteria worden uitgewerkt in de formele logica: als een systeem van logische wetten met een verbluffende exactheid en voorspellende kracht. Deze leveren de kennis die alle kennis bepaalt.
Nu blijkt dat de meeste academische disciplines, met name de sociale wetenschappen, nauwelijks gebruik maken van deze inzichten en richtlijnen - terwijl de meeste logici weinig moeite doen om de logische kennis toegankelijk te maken voor praktische toepassingen.

In de methode 'Praktische Logica' zijn de meest elementaire inzichten en richtlijnen uit de logica geselecteerd en in handige handleidingen, vuistregels en overzichten geordend. Deze zijn toegesneden op bruikbaarheid bij oordeelsvorming en resultaatgerichte aanpak in praktijksituaties, met name wanneer die van problematische, chaotische of complexe aard zijn.
Daarbij is de rol van logica als psychische functie temidden van andere psychische factoren scherp omschreven in overeenstemming met bouw en werking van het zenuwstelsel. Richtlijnen voor causale en statistische analyse zijn vertaald in formele logische regels. Al dit materiaal is bovendien ingebed in handleidingen en checklists van de methode voor psychologische taalanalyse.

Zie pagina's 'Praktische Logica' © .

• 

These   Dimensies van informatie


Glashelder concept van 'informatie'.

Een analyse van de belangrijkste opvattingen van informatie.

Waarom belangrijk?


Informatie dient om duidelijkheid te geven, dan is het handig als het begrip 'informatie' op zijn minst duidelijk is. In dit artikel wordt stap voor stap onderzocht wat de belangrijkste vormen zijn waarin informatie voorkomt en wat hun onderscheidende kenmerken zijn. Het blijkt dat verschillende soorten informatie unieke kenmerken hebben, waardoor ze zijn in te delen in een aantal scherp af te bakenen dimensies.

Samenvatting (van de samenvatting):


In de bekende opvattingen van informatie blijken vier hoofdvormen te onderscheiden: informatie als fysische ordening, als abstracte ordening, als subjectieve (mentale) inhoud en als bewuste (subjectieve, mentale) inhoud. Van deze basisconcepten wordt bekeken of ze een noodzakelijke en nuttige bijdrage leveren aan verwerking en communicatie van informatie. De conclusie is dat het begrip informatie zeker een zinvolle, zelfstandige functie heeft als we het onderscheiden van louter fysische ordening, en opvatten als ordening van bewuste ervaring. Hierin behoren de abstracte patronen dan tot de mentale constructies. De subjectieve inhoud kan een bepaalde 'informatieve waarde' hebben: dus ook een graad van objectiviteit.


• 

Instrument   Expert-systeem 'List-Sys' (LS) ©


Gedegen informatieverzameling.
Gebeurt zoveel mogelijk structuurgericht, 'Inhoudsvrij'.
In principe toepasbaar op elk kennisdomein.
'List-Sys' is een expert-systeem dat de oordeelsvorming kan ondersteunen op uiteenlopende (kennis)gebieden. Zo biedt het een objectief instrument voor psychologische analyse en advisering.

Waarom belangrijk?


De oordeelsvorming over menselijke problemen en doelstellingen wordt vaak bemoeilijkt door de grote complexiteit, de veelheid aan combinatorische mogelijkheden en de wisselwerking van heel uiteenlopende factoren. Het is dan een hele kunst om een eenzijdige, gekleurde of partijdige benadering te vermijden ('tunnelblik', 'blinde vlekken', e.d.).
Het expert-systeem 'List-Sys' © is ontwikkeld om de analyse van gegevens uit tests en observaties vollediger, betrouwbaarder uit te voeren.
Het programma maakt verschillende rapporten aan, met onder meer persoonlijkheidsprofiel, sterkten-zwakten analyse, prognose, geschiktheid voor taken en functies, en levert advies voor beroepskeuze, scholing, reïntegratie, training of therapie. Het systeem is nu beschikbaar in Nederlandse en Engelse versie. Het is in principe toepasbaar op elk kennisdomein, en tot dsuver uitgerust met een kennismodel voor psychologische toepassingen.


• 

Selectie van onderdelen uit   Formele Logica


Exacte methode voor complexe analyses.
Relaties verhelderd tussen informatie, complexiteit, combinatorische explosie, logische structuur, reductie en selectie.
Waarbij vooral aandacht is voor nut, reikwijdte en grenzen van formalisering en vormen van logica voor praktische toepassingen.


• 

Selectie van onderdelen uit   Meta-logica


Inzicht in de aard van domeinen.
Helderheid over exacte reikwijdte van informatie op verschillende logische niveau's.
Een bespreking van de logische criteria van diverse (meta-)niveau's die cruciaal zijn voor solide oordeelsvorming over beweringen, redeneringen en redeneersystemen - waaronder ook logische systemen. We zien hoe de logica hiermee haar eigen mogelijkheden afbakent, en haar eigen grenzen stelt. Dit levert inzichten in de reikwijdte van informatie op verschillende logische niveau's.


Domein

 

CausaliteitWetten van oorzaak-gevolg,
causale hypothese/model
Hoe wordt iets veroorzaakt - en welke gevolgen heeft het?

• 

Methode voor   Causale Analyse ©


Heldere systematiek voor causale analyse.

Deze methode biedt helder inzicht in de structuur van causale relaties. Op basis daarvan worden richtlijnen geboden voor het opsporen van oorzaken, het bepalen van causale mechanismen en het voorspellen van effecten.

Waarom belangrijk?


Zo'n methode is van cruciaal belang telkens wanneer we oorzaak-gevolg willen toepassen: om gebeurtenissen in de wereld te begrijpen of resultaten te realiseren. Maar met name in praktische settings die complex, dynamisch of chaotisch zijn, en waar steekproefonderzoek geen optie is omdat het te tijdrovend is of niet de benodigde informatie biedt.

Samenvatting:


'Onder' de methoden en technieken voor verklarende statistiek blijkt een model voor causale determinatie/attributie te schuilen. Dit model kunnen we in logische regels vertalen, en vervolgens uitbreiden en verfijnen met behulp van logische principes zodat het geschikt wordt voor toepassing in situaties in de praktijk, waar vaak geen steekproefonderzoek of complexe statistische data-analyses en toetsen mogelijk zijn. Bovendien biedt dit logische model voor causale analyse de nodige handvatten voor vertaling van statistische gegevens naar betekenisrelaties, verbale beschrijvingen, theorievorming en praktische toepassingen - en vice versa.


Domein

 

Taal en CommunicatieZenden en ontvangen van informatie
Wat 'zegt' taal? Wat 'doet' communicatie?

• 

Methode   'Psychologische Taalanalyse ' ©


Methode voor systematische, inhoudsvrije taalanalyse.
Instructies en criteria zijn wetenschappelijk getest en aangescherpt.
Een systeem van kennis, richtlijnen en check-lists voor systematische tekst- en argumentatie-analyse. Voor het herkennen en herstellen van 'informatie-manco's'. Controle op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid, realiteitsgehalte en geldigheid van argumentatie. Het onthullen van drogredenen en blootleggen van verborgen agenda's. Het distilleren van hoogwaardige informatie uit elke uiting in taal. Interviewtechnieken voor het achterhalen van psychologische structuur-informatie, zoals cognities, associatiepatronen, redeneerschema's en mentale 'strategieën'.