PRIVACY STATEMENT

 

van

Alento - Training en AdviesPublieke privacyverklaring - versie 1.2, dd. 25 mei 2018.

"

Alento - Training en Advies

" is gevestigd te Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 2734 7782.
De praktijk Alento - Training en Advies wordt gevoerd door dhr. drs. C.P. van der Velde, psycholoog. Deze praktijk is een eenpersoonspraktijk en heeft dus geen medewerkers in dienst.
Bescherming van persoonsgegevens staat bij Alento - Training en Advies hoog in het vaandel. In dit privacy -statement wordt uiteengezet hoe Alento - Training en Advies omgaat met persoonsgegevens. Daarbij volgt Alento - Training en Advies de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing


Dit privacy-statement is van toepassing op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie Alento - Training en Advies, in voorkomend geval persoonsgegevens verwerkt in de zin van de AVG, en die hierna ook betrokkene worden genoemd.
a. CliŽnten c.q. opdrachtgevers voor zover dit particulieren zijn.
b. Werknemers van bedrijven / organisaties, aan wie Alento - Training en Advies, met hun toestemming, in opdracht van hun werkgever, diensten of producten levert.
c. Overige personen die met Alento - Training en Advies communiceren of contact opnemen over het (mogelijk) in opdracht afnemen van diensten of producten.

2. Wat zijn 'persoonsgegevens'?


Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, oftewel gegevens over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Er worden verschillende categorieŽn persoonsgegevens onderscheiden:
a. Algemene of zgn. 'gewone' persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens, zoals NAW gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoonnummer(s), postcode met huisnummer, telefoonnummer, e-mailadres. In sommige gevallen zijn dit ook gegevens van (financieel-)administratieve aard zoals bankrekeningnummer, geboortedatum, geboorteplaats, BSN (Burger Service Nummer), nummer van paspoort/rijbewijs of ID kaart, en dergelijke.
b. Zgn. 'bijzondere' persoonsgegevens. Dit zijn vanouds genoemd vertrouwelijke gegevens, in de AVG 'gevoelige' gegevens genoemd (een Anglicisme van sensitive); bijvoorbeeld medische gegevens, gegevens over privťsituatie, welzijn, persoonlijk functioneren, e.d..
Nb. Tot de bedoelde persoonsgegevens behoren bijvoorbeeld niet: gegevens die geanonimiseerd zijn of veralgemeniseerd, zodanig dat afzonderlijke personen daarin niet (meer) herkenbaar zijn, en gegevens van organisaties.

3. Wat betekent 'verwerken'?


De betekenis van het begrip 'verwerken' houdt in de zin van de AVG onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het - in bijzondere gevallen, en onder bepaalde voorwaarden - verstrekken aan derde partijen.

4. Doeleinden verwerking


Alento - Training en Advies verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het voorbereiden, aangaan en vervullen van opdrachtovereenkomsten ten behoeve van levering van diensten producten.
b. Het communiceren en onderhouden van contacten in het kader van (mogelijke) opdrachtovereenkomsten ten behoeve van levering van diensten producten, en afhandeling van bijbehorende administratieve, financiŽle en overige zakelijke taken.

5. Verwerken van persoonsgegevens naar categorie


Alento - Training en Advies verwerkt persoonsgegevens van verschillende categorieŽn afhankelijk van de doeleinden.
a. Verwerking van algemene of zgn. 'gewone' persoonsgegevens kan plaatsvinden in het kader van communicatie en correspondentie ten behoeve van toepasselijke zakelijke doeleinden en werkzaamheden; bijvoorbeeld informatieverstrekking over diensten/producten, offertes, cursusprogramma's, tijdplanning, contactmomenten, facturen, enz..
b. Verwerking van 'bijzondere' persoonsgegevens kan plaatsvinden indien diensten of producten desgewenst specifiek worden afgestemd op persoonlijke vragen, wensen en doelen; bijvoorbeeld over persoonlijke ervaringen en/of leer- en veranderdoelen. Deze gegevens worden opgeslagen in dossiers per opdracht, project c.q. cliŽnt.
Nb. Persoonlijke aantekeningen worden alleen geanonimseerd vastgelegd en tijdelijk bewaard, en behoren niet tot het dossier.

6. Bronnen van verwerkte persoonsgegevens


Alento - Training en Advies verwerkt persoonsgegevens die:
a. Een betrokkene zelf persoonlijk, naar eigen inzicht en keuze heeft verstrekt; bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst, dan wel telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website).
b. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij derden, zoals verwijzers, of andere hulpverleners.
Nb. Via de website van Alento - Training en Advies, worden geen persoonsgegevens verzameld via cookies e.d.. Alento - Training en Advies verzamelt ook geen persoonsgegevens via sociale media zoals Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, WhatsApp en dergelijke. Alle berichten of informatieverstrekking die op eigen initiatief aan Alento - Training en Advies worden verzonden blijven uiteraard voor eigen verantwoordelijkheid van de zender.

7. Rechtsgrond


Alento - Training en Advies Alento - Training en Advies kan persoonsgegevens verwerken op basis van ťťn of meer van de volgende rechtsgronden:
a. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking.
b. Een gerechtvaardigd belang, zoals het naar behoren bevorderen van de doeleinden als hierboven omschreven onder

4

.
c. Een wettelijke verplichting; zoals bijvoorbeeld, in voorkomend geval, een verplichting om het BSN (burger service nummer) en/of nummer van paspoort/rijbewijs of ID kaart te registreren.

8. Verwerkers


Alento - Training en Advies kan voor het verwerken van persoonsgegevens bij uitzondering externe dienstverleners (verwerkers) inschakelen, indien de opslag, bescherming en beveiling van (digitale) data dit vereist. In dat geval sluit Alento - Training en Advies met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

9. Persoonsgegevens delen met derden


Alento - Training en Advies, deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden onder de volgende voorwaarden:
a. Als dat noodzakelijk of gerechtvaardigd is op grond van ťťn of meer van de rechtsgronden als boven beschreven onder

7

.
Nb. Alento - Training en Advies deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciŽle doeleinden.

10. Doorgifte buiten de EER


Alento - Training en Advies geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, gebeurt dit alleen in nauw overleg met de betrokkene en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

11. Bewaartermijnen van gegevens


Alento - Training en Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Alento - Training en Advies hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. 'Gewone' persoonsgegevens; bijvoorbeeld gegevens van (financieel-)administratieve aard, contactgegevens en zakelijke correspondentie: zeven jaar na laatste gebruik van de gegevens ten behoeve de doeleinden als hierboven omschreven onder

4

.
b. 'Bijzondere' persoonsgegevens; bijvoorbeeld medische gegevens: ten minste vijftien jaar na het einde van de behandelovereenkomst.

12. Wijzigingen privacy statement


Alento - Training en Advies kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt gepubliceerd op de website www.alento.nl. Als u dit privacystatement regelmatig raadpleegt, blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

13. Rechten, vragen en klachten


U kunt in beginsel aan Alento - Training en Advies te verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van door uzelf verstrekte persoonsgegevens.
Hierover kunt u contact opnemen met Alento - Training en Advies.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Alento - Training en Advies persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Alento - Training en Advies.
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).