Alento

BlogDe OntwarringCommentaar op actuele onderwerpen.
Terrorisme en Islam:

 

is er een verband?


CvdV
1.0: Vrijdag 18 april 2008 16:05.

InleidingDe laatste jaren is continu discussie gaande over 'de Islam' en de invloeden daarvan op de hedendaagse werkelijkheid.
{N.b. Uiteraard is er geen sprake van een éénduidige, enkelvoudige en uniforme Islam, het begrip 'Islam' staat voor een veronderstelde verzameling van bepaalde personen, gedragingen en culturele verschijnselen in heden en verleden die met enige redelijkheid 'Islamitisch' kunnen worden genoemd. Die verzameling is nogal vaag omlijnd, weinig overzichtelijk en niet erg afzienbaar, bovendien in wezen hypothetisch, want een kwalificatie als 'Islamitisch' is weer afhankelijk van talloze parameters zoals criteria, definities, en variabelen zoals interpretaties, ervaringskennis, voorkeuren, conventies, enz. - dus eveneens van culturele factoren.. }

Wat betreft de invloeden van de Islam gaat het met name over twee opvallende verschijnselen die daarmee in verband worden gebracht.
Ten eerste is dat de algemene, grootschalige maar geleidelijke Islamisering; en ten tweede is dat, op veel kleinere schaal, de toename van de 'radicale Islam'.
Als we de Westerse media volgen dan lijkt een helder beeld te ontstaan, en dit kunnen we vaak horen verkondigen: 'niet alle moslims zijn terroristen, maar vrijwel alle terroristen zijn moslims'. Wat ik me daarover afvroeg was: is dit zo? En vooral: valt dit te verifiëren?

Nu blijken er talrijke bronnen van informatie over terroristische aanslagen te bestaan, maar zoals te verwachten blijkt deze informatie vaak sterk gekleurd door de politieke achtergrond van de bronnen.
Door meerdere bronnen te onderzoeken en met elkaar te vergelijken, heb ik toch wat cijfermateriaal kunnen verzamelen dat een redelijk betrouwbaar gehalte lijkt te hebben. Hoe dan ook, een oordeelsvorming gebaseerd op beschikbare gegevens is over het algemeen te verkiezen boven meningsvorming op grond van 'slagen in de lucht'.

Enkele highlights uit de resultaten:


Vergeleken zijn de dodelijke burgerslachtoffers van terroristische aanslagen over de gehele wereld, en in Irak, in de jaren 2004 t/m 2007.
Gekeken is naar het aandeel daarin van Islamitische daders (voor zover dit bekend was). De volgende resultaten gelden zowel wereldwijd als in Irak.

Conclusies:


• De hoeveelheid dodelijke burgerslachtoffers als gevolg van terroristische aanslagen blijkt in de genoemde periode voor ca. 30% terug te voeren op Islamitisch geīnspireerd geweld. Het grootste deel, ca. 70%, is verklaarbaar uit andere motieven en actoren. Anders gezegd, het is níet zo dat de meeste terreur die burgerdoden tot gevolg heeft, door Islamisten wordt gepleegd.
• Wel is het wereldwijd zo in de genoemde periode, dat ca. 75-80 % (zeg 4/5) van de Islamitische terroristische aanslagen leidt tot burgerdoden. Een veel kleiner deel leidt tot doden onder niet-burgers. Met andere woorden, āls Islamisten terroristische aanslagen plegen met doden tot gevolg, dan betreft dat meestal wel burgers.
In Islamitische landen zullen deze burgerslachtoffers bijna altijd - ironisch genoeg - mede-moslims zijn ..
• Het gevonden verband in de steekproefgegevens blijkt zeer hoog significant van toepassing op de totale populatie. Bovenstaande hypothese is dus te verwerpen.
• De mate van gevonden samenhang is echter zeer gering: de geschatte populatie-correlatie is 0.06 (wereld) tot 0.17 (Irak), en de proportie voorspelbare populatie-variantie is daardoor vrijwel nihil.
• Voor een willekeurig individu in de populatie van dodelijke terreurslachtoffers is de kans vrijwel gelijk aan toeval (50/50) dat de dader Islamitisch geīnspireerd was.

Bronnen:


(1) Worldwide Incidents Tracking System (WITS): http://wits.nctc.gov/.
Hoewel van het Amerikaanse National Counter Terrorism Center (NCTC) blijkt dit instituut behoorlijk kritisch op pro-Amerikaanse bias en maakt een redelijk neutrale indruk.
Het NCTC hanteert de volgende definitie van terrorisme:
".. terrorism occurs when groups or individuals acting on political motivation deliberately or recklessly attack civilians/non-combatants or their property and the attack does not fall into another special category of political violence, such as crime, rioting, or tribal violence."
(2) Iraq Body Count (IBC): http://www.iraqbodycount.org .
Sympathiek project dat zich zeer bewogen toont om het menselijk leed als gevolg van de Irak oorlog. Wel wat emotioneel, nogal sterk anti-Amerikaans georiënteerd (terecht of niet) en daardoor niet zonder meer neutraal in informatie.
(3) Iraq Coalition Casualty Count [ICCC]: http://icasualties.org
Een site met vooral gegevens over doden en gewonden in Irak onder de strijdkrachten van de 'Coalitie', onder de Iraqi Security Forces (ISF), en ook onder Irakese burgers. Onduidelijk wat de betrouwbaarheid is.