ALGEMENE VOORWAARDEN


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden kantoor 's-Gravenhage.

(vanaf 19 maart 1998: KvK depot nr. 4134;
vanaf 1 juli 2006: KvK depot nr. 28462;
vanaf 8 februari 2008: KvK depot Vrije beroepen).

Versie geldig m.i.v. 8 februari 2008.

Artikel I. Begripsbepalingen:


I.1. Begrippen en directe aanduidingen in deze voorwaarden:


Indien niet uitdrukkelijk anders omschreven dient in deze tekst onder de volgende begrippen te worden verstaan:
a. Opdrachtrelatie: de zakelijke relatie die tussen partijen bestaat tot het leveren van bepaalde producten of verlenen van bepaalde diensten dan wel verrichten van bepaalde werkzaamheden.
b. Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
c. Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer bij de opdrachtovereenkomst. Onder de Opdrachtgever wordt mede begrepen diens rechtsvolger(s) of gelastigde(n); de directe Gebruiker, ontvanger of geadresseerde van de dienstverlening, of diens vertegenwoordiger(s).
d. Opdrachtnemer: Alento - Training en Advies.
e. Levering: het verstrekken van informatie, aanwijzingen, adviezen, instrumenten en materialen, het verlenen van bijstand en overige diensten, de vervaardiging of overdracht van enig werk of product, en verder alle ter zake van de opdracht verrichte werkzaamheden.
f. Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepaalde - inclusief de terzake eventueel nader te bepalen - leveringen of verrichtingen, die door Opdrachtnemer dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel II. Toepasselijkheid en reikwijdte van deze Algemene Voorwaarden:


a. Deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort voor elke rechtshandeling, aanbieding of offerte, zakelijke relatie of transactie, (opdracht)overeenkomst of andere rechtsbetrekking, levering en werkzaamheid;
welke wordt aangegaan of uitgevoerd door:

drs. C.P. van der Velde

,
handelend onder de naam

Alento

(ook geschreven als:

Alénto

), voluit met de toevoeging

Training en Advies

, beroepspraktijk voor psychologische en andere dienstverlening en product-ontwikkeling en -verkoop, dit alles in de ruimste zin der woorden,
met vestigingsplaats:

Den Haag

, en postadres:

Van Speykstraat 23 B, 2518 EV Den Haag

,
hierna te noemen: de Opdrachtnemer;
ten behoeve van: particulieren of bedrijven, organisaties, overheden of overheidsdiensten, natuurlijke personen of rechtspersonen; hierna te noemen: de Opdrachtgever(s).
b. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op elke opdrachtovereenkomst en elke aanvaarding, voorbereiding, uitvoering en afhandeling van een opdracht alsmede op elke kennisgeving, facturering/ declaratie, betaling en invordering, inzake leveringen of verrichtingen welke onderdeel of gevolg zijn van de opdracht.
c. Deze Algemene Voorwaarden gelden ongeacht de woon-, verblijfs- of vestigingsplaats(en) van bij de zakelijke relatie of transactie betrokken partijen, en ongeacht de plaats waar partijen in verband met die relatie of transactie handelen.
d. Elke opdracht welke aan Opdrachtnemer wordt verstrekt, langs mondelinge, schriftelijke of andere wijze, wordt geacht verleend te zijn in volledige overeenstemming met deze voorwaarden.
e. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen desgewenst in bepaalde gevallen afwijken van sommige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mits zij zulks voorafgaand aan dit afwijken schriftelijk zijn overeengekomen.
f. Bij verwijzing naar andere algemene voorwaarden zullen de onderhavige Algemene Voorwaarden bij uitsluiting van toepassing zijn, met inachtneming van het onder artikel

II.e

gestelde.

Artikel III. Bepalingen met betrekking tot de zakelijke relatie:


a. Opdrachtnemer kan zich ter zake van de opdracht laten vertegenwoordigen en vervangen door een zaakgelastigde of gemachtigde, bijvoorbeeld een uitvoerder van werkzaamheden (zoals verkoper, dienstverlener, en dergelijke); in zoverre dat enige vertegenwoordiging of vervanging van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt is tot hetgeen tevoren uitdrukkelijk door Opdrachtnemer bij schriftelijke lastgeving dan wel machtiging opgedragen en/of verleend is.
b. Opdrachtgever kan zich ter zake van de opdracht laten vertegenwoordigen en vervangen door een zaakgelastigde of gemachtigde, bijvoorbeeld een aanvrager van werkzaamheden (zoals personeelsfunctionaris, bedrijfsarts); onverminderd de eindverantwoordelijkheid van de Opdrachtgever of diens rechtsvolger jegens Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat de Opdrachtgever in geval van vertegenwoordiging of vervanging, rechtsgeldig is vertegenwoordigd of vervangen. Artikel

V.2.b

is van overeenkomstige toepassing.
c. De opdracht kan in voorkomend geval tot doel hebben dat levering of dienstverlening rechtstreeks plaatsvindt aan een derde, hierna te noemen de (direct) Gebruiker (ontvanger of geadresseerde, zoals een werknemer, ondergeschikte of cliënt van Opdrachtgever); onverminderd de eindverantwoordelijkheid van de Opdrachtgever of diens rechtsvolger jegens Opdrachtnemer.
d. Opdrachtgever en/of (direct) Gebruiker kan in geval van minderjarigheid ter zake van de opdracht worden vertegenwoordigd door diens wettige vertegenwoordiger, mits dit door Opdrachtnemer verenigbaar wordt geacht met alle doeleinden, voorwaarden en afspraken van de opdracht.
e. Opdrachtgever, diens gelastigde, de (direct) Gebruiker en diens vertegenwoordiger, zijn verplicht om, wanneer de Opdrachtnemer of diens gelastigde daartoe verzoekt, een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Artikel IV. Voorwaarden van overeenkomsten en afspraken:IV.1. Wijze van totstandkoming van een Opdrachtovereenkomst:


a. Een opdrachtovereenkomst, of 'opdracht', kan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen, maar is voor Opdrachtnemer slechts bindend indien dit schriftelijk gebeurt en door hem ondertekend.
b. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

IV.2. Voorwaarden voor annulering en voor afzegging van afspraken:


a. Opdrachtgever kan een opdracht dan wel een afspraak uitstellen dan wel annuleren mits tijdig, dat wil zeggen tenminste

vierentwintig uren

voorafgaand aan het eerstvolgende tijdstip waarop de afgesproken leveringen of verrichtingen zouden plaatsvinden, en zodanig dat Opdrachtnemer voorafgaand aan laatstgenoemde termijn kan kennis nemen van het bericht van uitstel of annulering.
b. Opdrachtnemer kan de uitvoering van de opdracht onderbreken, opschorten, staken of schorsen indien uitvoering redelijkerwijze niet of niet meer van de Opdrachtnemer kan worden verlangd. In dat geval zal Opdrachtnemer de redenen daarvan aan Opdrachtgever mededelen.
c. Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar opdrachtovereenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
1. de Opdrachtgever surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een accoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
2. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
3. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Opdrachtnemer hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven.
d. Indien de uitvoering van de opdracht geen doorgang vindt als gevolg of naar aanleiding van enig besluit, handelen of nalaten van Opdrachtgever of Gebruiker dat met de overeengekomen uitvoering in strijd is op enige wijze als bedoeld in artikel

V.2.b

; dan is artikel

V.3.b

van toepassing.

Artikel V. Bepalingen met betrekking tot Opdrachtuitvoering, levering en dienstverlening:V.1. Verplichtingen van Opdrachtnemer:


a. De Opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting om de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, een en ander slechts voorzover zulks mogelijk en wenselijk is.
b. De Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van gegevens en stukken die betrekking hebben op de Opdrachtgever en de opdracht, voor zover die niet al openbaar zijn en redelijkerwijze als vertrouwelijk, geheim en privacy-gevoelig zijn te beschouwen.

V.2. Verplichtingen van Opdrachtgever:


a. De Opdrachtgever is verplicht om aan de Opdrachtnemer tijdig, volledig en op juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen, materialen, en bescheiden te verstrekken, die nodig zijn voor behoorlijke uitvoering van diens opdracht.
b. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het de Opdrachtnemer onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren, of op enige wijze strijdig zijn met gerechtvaardigde belangen van Opdrachtnemer, hetgeen omvat maar niet beperkt is tot: ongeldige annulering of eenzijdige wijziging van de opdracht; het niet geheel correct nakomen van een verplichting of afspraak in verband met de opdracht; onvoldoende medewerking met de opdrachtuitvoering; enig geval van (gedeeltelijke) wanbetaling; en/of elke vorm van hinder, overlast, benadeling of schade jegens Opdrachtnemer of derden die direct of indirect met opdrachtuitvoering of werkomgeving te maken kunnen krijgen. Artikel

V.3.b

is van overeenkomstige toepassing.

V.3. Aansprakelijkheid:


a. De Opdrachtnemer heeft slechts een inspanningsverplichting en kan nimmer - op welke wijze dan ook - door de Opdrachtgever of derden aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van enig door de Opdrachtgever beoogd resultaat.
b. Indien de Opdrachtgever en/of diens gelastigde(n), de Gebruiker of diens vertegenwoordiger(s), niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige voorwaarde of verplichting welke onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dan is/zijn alle schade dan wel kosten die hiervan het gevolg kan/kunnen zijn voor rekening van de Opdrachtgever of diens rechtsvolger.
c. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en de indirecte gevolgen die voor derden uit het realiseren van de opdracht kunnen voortvloeien.
d. Opdrachtnemer aanvaardt zijn/haar aansprakelijkheid voor het overige voorzover deze voortvloeit uit de wet.

V.4. Herstel:


a. De Opdrachtnemer is slechts gehouden tot herstel van door hem geleverd werk of product onder de volgende voorwaarden:
(1) indien de Opdrachtgever hem daartoe binnen een termijn van

twee weken

na levering van het betreffende werk of product een met redenen omkleed schriftelijk verzoek heeft gedaan,
(2) voor zover zulk herstel betrekking heeft op dat deel van geleverd werk of product dat van stoffelijke aard is en/of feitelijke informatie betreft, en dat aantoonbaar bij levering ondeugdelijk is gebleken en voor herstel vatbaar is,
(3) mits het geleverde dat voor herstel in aanmerking zou komen nog niet als geaccordeerd, geaccepteerd, geconsumeerd of anderszins definitief is te beschouwen,
(4) mits het betreffende geleverde tijdig en volledig wordt geretourneerd voorafgaand aan enig herstel,
(5) en voor zover het gevraagde herstel verenigbaar is met de doeleinden en voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht en met overige door de Opdrachtnemer nader te stellen voorwaarden.
b. De Opdrachtnemer kan afzien van vorenbedoeld herstel, indien dit herstel redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd. In dat geval zal Opdrachtnemer de redenen daarvan aan Opdrachtgever mededelen.

V.5. Overmacht:


a. Een tekortkoming kan de Opdrachtnemer niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
1. Het geval dat Opdrachtnemer door een handelen, nalaten of tekortschieten van Opdrachtgever, Gebruiker(s) of derden, niet in staat is zijn diensten naar behoren te verrichten. Artikel

V.2.b

is van overeenkomstige toepassing.
2. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan.
3. Vertraagde of te late toelevering door één of meerdere leveranciers van Opdrachtnemer, transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard ook.

V.6. Auteursrechten, rechten van intellectueel eigendom, copyright, exploitatierechten:


a. Indien enig product of werk dat door Opdrachtnemer is voortgebracht op enige wijze ter kennis komt van Opdrachtgever, als gevolg van de opdracht, bij afname van het geleverde of anderszins, terwijl dit product of werk geheel of ten dele in vorm of inhoud te beschouwen is als een oorspronkelijk werk van letterkunde, wetenschap of kunst, dan valt dat product of werk overeenkomstig Nederlands recht onder de beschermingsbepalingen van de Auteurswet, en gelden daarvoor de volgende voorwaarden voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen:
1. Opdrachtnemer blijft bij uitsluiting van derden verantwoordelijk voor inhoud en strekking van het product of werk als vorenbedoeld, uitgezonderd hetgeen aan inbreng of bijdragen van derden is toe te rekenen. Artikel

V.5.a

is van overeenkomstige toepassing.
2. Opdrachtnemer behoudt in alle opzichten alle exclusieve auteursrechten, copyright, merkenrecht, beeldrecht, citaatrecht, rechten van het intellectuele eigendom, publicatierechten en exploitatierechten, en alle naburige rechten, met betrekking tot zowel uiterlijke vormgeving als informatie en inhoud van het product of werk.
3. Opdrachtgever blijft in de regel verplicht tot strikte geheimhouding over de inhoud van dit product of werk jegens derden.
4. Opdrachtgever verwerft uitsluitend rechten tot gebruik of fysiek eigendom van het geleverde voor zover deze voortvloeien uit de opdrachtovereenkomst en alle voorwaarden en afspraken van de opdracht.
5. Opdrachtgever onthoudt zich van elke wijze van openbaarmaking, overdracht of verveelvoudiging van de gehele of gedeeltelijke inhoud van het product of werk op andere drager(s) dan wel aan derden of tegenover derden, zoals kennisgeving of doorzending, duplicatie, reproductie, publicatie, distributie, schenking, uitlening, bruiklening, verhuur of leasing, verkoop of overdracht, en dergelijke.
b. Opdrachtgever verbeurt bij iedere overtreding door Opdrachtgever van hetgeen in de bepalingen van artikel

V.6.a

is vastgelegd, een onmiddellijk opeisbare boete aan Opdrachtnemer ten bedrage van

1000,00 Euro

(

duizend Euro

) voor iedere dag waarop de overtreding zich voordoet c.q. voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, zonder dat daar toe enige actie, in gebreke stelling of tussenkomst van de rechter nodig is en onverminderd de aanspraak van de Opdrachtnemer op schadevergoeding.

Artikel VI. Betalingsvoorwaarden.VI.1. Vaststelling van vergoedingen:


a. In de regel worden vergoedingen van producten en diensten als volgt vastgesteld:
(1) in geval van goederen/ producten: in prijzen per stuk, per aantal of per partij.
(2) in geval van werkzaamheden/ diensten: in tarieven per tijdseenheid, dat wil zeggen

één uur

, met als kleinste afrekenbare eenheid

een half uur

, dat rechtstreeks bestemd is voor of besteed is aan voorbereiding, uitvoering en/of afhandeling van de opdracht. In bepaalde gevallen kan vooraf een prijs per afzonderlijke opdracht worden afgesproken.
b. De vaststelling en/of kennisgeving van de vergoedingen van de door Opdrachtnemer te leveren producten of diensten kan plaatsvinden middels schriftelijke vastlegging, zulks in volgorde van prevalentie:
1. in de meest recente overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
2. dan wel in meest recente offerte, factuur of declaratie van Opdrachtnemer gericht aan Opdrachtgever;
3. dan wel in meest recente algemene, publieke aanbiedingen of prijsopgaven van Opdrachtnemer.
c. Opdrachtnemer zal onkosten die voor de opdrachtuitvoering worden gemaakt of noodzakelijk blijken, en die (nog) niet in prijzen, tarieven of offerte(n) zijn verwerkt, aan Opdrachtgever doorbelasten en in rekening brengen; hetgeen omvat maar niet beperkt is tot: prijsverhogingen van toeleveranciers, kosten van geleverd meerwerk ten behoeve van de opdracht, reiskosten, verzendkosten, koerierskosten, vervoerskosten, vertaalkosten, en dergelijke.
d. Opdrachtnemer is gerechtigd om gehanteerde prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Hij zal de Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen.

VI.2. Declaratie/ Facturering:


a. Opdrachtgever is onmiddellijk na elke vanwege de opdracht gedane handeling, verrichting, levering of dienstverlening betalingsplichtig ten aanzien van de door Opdrachtnemer hiervoor gerekende bedragen als bedoeld onder artikel

VI.1

, ongeacht het tijdstip en de wijze waarop Opdrachtnemer deze bedragen in rekening brengt.
b. Opdrachtnemer is gerechtigd om Opdrachtgever, voorafgaand aan (een deel van) de opdrachtuitvoering, te verzoeken om een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel een voorschot of borgsom in rekening te brengen. In dat geval zal de uitvoering van de betreffende werkzaamheden niet aanvangen dan na volledige voldoening van deze betaling.
c. Bij tijdige vooruitbetaling kan een bepaalde korting worden verleend, mits dit tevoren schriftelijk is overeengekomen.
d. Opdrachtnemer brengt de vergoedingen voor de te leveren of geleverde producten of goederen in rekening aan de Opdrachtgever middels een vorm van declaratie of facturering; en wel als volgt:
1. Indien de Opdrachtgever een bedrijf, onderneming of organisatie is: dan vindt declaratie/ facturering in de regel schriftelijk plaats.
2. Indien de Opdrachtgever een particulier persoon is: dan kan declaratie/ facturering schriftelijk maar ook mondeling plaatsvinden.
e. Als declaratie/ facturering geldt het eerste betalingsverzoek dat Opdrachtnemer tot de Opdrachtgever richt.
f. Desgewenst kan Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging verstrekken van de levering(en), declaratie(s)/ facturering(en) en eventueel reeds voldane betalingen.
g. Opdrachtgever kan bijzondere wensen kenbaar maken ten aanzien van vorm en uitvoering van de facturering, maar deze zijn nimmer bindend voor Opdrachtnemer en doen nooit iets af aan de betalingsplicht van de Opdrachtgever overeenkomstig de facturering door Opdrachtnemer.
h. Voor zover van toepassing worden gedeclareerde bedragen verhoogd met het geldende B.T.W. tarief.

VI.3. Voldoening en Creditering:


a. De bedragen welke door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gedeclareerd of gefactureerd, als bedoeld onder artikel

VI.2

, zijn vanaf datum en tijdstip van declaratie/ factuur terstond en onverdeeld opeisbaar.
b. De Opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen te betalen binnen een betalingstermijn welke geldt naar de volgende bepalingen:
1. Indien Opdrachtgever een bedrijf, onderneming of organisatie is: dan geldt een betalingstermijn van ten hoogste

dertig kalenderdagen

vanaf de datum van declaratie/ factuur.
2. Indien Opdrachtgever een particulier persoon is: dan dient deze direct na rekening of declaratie van leveringen of verrichtingen zorg te dragen voor volledige betaling in contanten. Indien alsdan geen volledige contante betaling plaatsvindt dan dient Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer te tekenen voor ontvangst van de geleverde producten/ diensten en de betalingsplicht voor de nog te betalen bedragen welke binnen

tien kalenderdagen

na de desbetreffende declaratie/ factuur dienen te worden voldaan.

VI.4. Incassering van achterstallige betalingen:


a. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedrag(en) een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage.
b. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste

15%

van het te vorderen bedrag, met een minimum van

veertig euro

, exclusief BTW en inflatiecorrectie.